c S

Večja predvidljivost v postopkih pred notarji

04.02.2021 15:35 Z namenom zagotoviti strankam večjo predvidljivost pri plačilu za storitve notarjev je Ministrstvo za pravosodje pripravilo spremembe notarske tarife, ki že velja. Tarifa je sedaj bolj jasna in določna, hkrati pa se z novelo  odpravlja tudi nepotrebno zaračunavanje opozorila, da notar ni odgovoren za vsebino listin drugih sestavljavcev po šestem odstavku 64. člena Zakona o notariatu (ZN).

Način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev je določen v Notarski tarifi, ki jo po prejetem mnenju Notarske zbornice Slovenije določi minister za pravosodje. Pristojbine za notarsko storitev so razčlenjene v prilogi tarife s posameznimi tarifnimi številkami.

S to novelo notarske tarife sta bili vsebinsko spremenjeni določbi tarifnih številk 8 in 22 in dodana nova tarifna številka 23. Po novem torej notar pred overitvijo podpisa lastnika na zasebni listini, s katero se nepremičnina odtuji ali obremeni, ne bo več zaračunaval opozorila, da je za vsebino listine odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. Le kadar določen predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev, zaradi  česar je potrebno npr. preverjanje potrdila o plačilu davkov, potrdila o namenski rabi zemljišča, potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice, znaša pristojbina za overitev podpisa dodatno 16 evrov. S spremembo tarifne številke 22 in novo tarifno številko 23 se jasneje določajo tudi storitve, ki se lahko obračunajo samostojno, in storitve, ki so že vključene v druge notarske storitve. S tem v zvezi se po novem kratki dopisi strankam in drugim udeležencem, kadar gre za več dopisov z isto vsebino več naslovnikom, smejo zaračunati le enkrat.

Vir: Ministrstvo za pravosodje, 4. februar 2021