c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2016, številka 51 / letnik XIV.
 
In criminibus probationes debent esse luce clariores.
V kazenskih zadevah morajo biti dokazi jasnejši od luči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Voščilo


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Delavci in Delodajalci
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US zavrglo pobudo za presojo zakona o zdravljenju neplodnosti
Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ustavni sodniki so namreč odločitev oprli na določbo zakona o ustavnem sodišču, ki pravi, da DZ ne more zahtevati ocene ustavnosti predpisov in aktov, ki jih je sprejel, saj lahko neustavnost odpravi že sam, če ocenjuje, da ta obstaja. Predlagatelj zahteve je bila sicer neformalna skupina poslank in poslancev, a ker je ta presegala absolutno večino zakonodajnega telesa, je ustavno sodišče menilo, da prepoved o vlaganju zahteve za oceno lastnega predpisa oziroma akta velja tudi zanjo.

>> Ukrepi v javnem sektorju
DZ je sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki sledi podpisanemu dogovoru s sindikati. Zakon ureja višino regresa, omejitve pri delovni uspešnosti, zamik napredovanj in možnost nižjega vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sama višina premij se določa z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki so ga vlada in sindikati podpisali v sredo. Kar zadeva odpravljanje anomalij v plačnem sistemu, pa se morajo vlada in sindikati do 1. maja še dogovoriti o novih uvrstitvah delovnih mest.

>> Zaznambe na nepremičninah bodo ukinjene
DZ je sprejel novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči pod določenim pogojem ukinja zaznambo na nepremičnini in vračilo pomoči. Pogoj pa je, da nepremičnina, ki jo imajo v lasti in v njej bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov.

>> Veto na uzakonitev možnosti odpoklica župana
Državni svet je z 20 glasovi za in nobenim proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja možnost odpoklica župana med mandatom. Institutu odpoklica župana namreč nasprotujejo v občinah, saj menijo, da lahko zamaje stabilnost lokalne samouprave.

>> Zahteve za varstvo zakonitosti tihotapcem kokaina zavrnjene
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti, s katerimi so odvetniki petih obsojenih za tihotapljenje heroina skušali izpodbiti sodbo. Kranjsko okrožno sodišče je aprila 2014 osmerico obsodilo na skupaj 56 let zapora, višje sodišče pa je maja lani kazen za nekatere nekoliko znižalo.

>> Kranjski bombaš od države terja 160.000 evrov
Dejan Savić, ki je bil leta 2010 obsojen za povzročitev splošne nevarnosti zaradi domnevnega bombnega napada na kranjsko policijsko stavbo 15. maja 2009, terja od države 160.000 evrov odškodnine za čas, ki ga je neupravičeno prebil za rešetkami. Sodba je bila namreč kasneje zaradi nezakonito pridobljenih dokazov razveljavljena.

>> Smernice o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih
Informacijski pooblaščenec je na podlagi prijav kršitev varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih in prošenj za mnenja na tem področju izdal publikacijo s smernicami, ki bodo delodajalcem in upravljavcem zbirk osebnih podatkov v pomoč pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem pa pri uresničevanju njihovih pravic. Informacijski pooblaščenec je sicer v letošnjem letu s področja dostopa do informacij javnega značaja izdal več kot 310 odločb, kar je največ od začetka njegovega delovanja.

>> Napredek pri uresničevanju priporočil varuha
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je varuhinji predstavila nekatere ukrepe, ki jih pripravlja ministrstvo, ter zakonodajne predloge. Pri tem je kot enega ključnih projektov za leto 2017 navedla reorganizacijo centrov za socialno delo. Ti naj bi bili bolj razbremenjeni administracije, bolj dostopni, imeli naj bi tudi bolj proaktivno vlogo.

>> Glede terana ni izključena možnost tožbe
Kmetijski minister Dejan Židan je razočaran nad odločitvijo Evropske komisije, ki želi za Hrvaško omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Če bo prišlo do sprožitve postopka za odobritev te izjeme, bo Slovenija, kot je napovedal, uporabila vsa pravna sredstva za zaščito slovenskih proizvajalcev, ne izključuje niti možnosti tožbe proti komisiji.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Proračunski dokumenti
Objavljeni so bili Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), Spremembe > Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) ter ponovno potrjeni Zakon o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, na katerega je državni svet 24. novembra izglasoval veto. Ta je bil izglasovan na predlog interesne skupine lokalnih interesov, ki je ocenila, da proračun ne zagotavlja primernega financiranja občin. Državne svetnike je zmotila predvsem višina povprečnine. Čeprav naj bi se povprečnini za leto 2017 v višini 530 evrov in za leto 2018 v višini 536 evrov približevali zahtevam občin, pa se z zneskoma naj ne bi upoštevalo dviga stroškov občin. V obeh prihodnjih letih vlada načrtuje znižanje proračunskega primanjkljaja: leta 2017 na 681 milijonov evrov oz. 1,6 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), leto pozneje pa na 306 milijonov evrov oz. 0,7 odstotka BDP. To je skladno z lani uveljavljenim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki ga je morala vlada pri pripravi proračuna tokrat prvič upoštevati. Kot prednostna področja v prihodnjih dveh letih so iz proračunskih dokumentov razvidna vlaganja v infrastrukturo, vlaganja v znanost in zaposlovanje, krepitev kakovosti storitev za zdravje ter povečanje varnosti v najširšem pomenu. Vlada postopoma odpravlja ukrepe, ki jih je sprejemala v času strogega varčevanja. Januarja 2017 bo izvedena prva redna uskladitev pokojnin po krizi, lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko bolj prijazna za tiste v višjih dohodkovnih razredih. Objavljene so bile tudi spremembe in dopolnitve > Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki bodo začele veljati 1. januarja.

>> Inšpektor za varovanje tajnih podatkov
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, ki bodo začele veljati 31. decembra, določajo pristojen organ, ki opravlja strokovno in organizacijsko delo v zvezi s strokovnimi izpiti, prijavo k izpitu, izpitno komisijo, način opravljanja izpita, zapisnik, oceno, odstop od izpita, dokumentacijo ter ugovor in ponovni pristop k izpitu. Novela tudi nadomešča prilogo 1 ter dodaja nove priloge 2, 3 in 4.

>> Carinska zakonodaja
4. januarja bo začel veljati nov Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije, ki ureja povrnitev stroškov opravljanja posebnih storitev carinskega organa (16. člen ZICZEU). Pravilnik določa obračun za stroške dela posamezne uradne osebe carinskega organa, materialne stroške, stroške za pot, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma za prevožene kilometre s službenim prevoznim sredstvom, stroške za prehrano in prenočevanje ter stroške prevoza, hrambe in prodaje blaga.

>> Podaljšanje veljavnosti KP za obrt in podjetništvo
Objavljene so bile Spremembe in dopolnitve > Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ki določajo, da je pogodba sklenjena za določen čas in velja vključno do 31. decembra 2018.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80, 81 in 82
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust
Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo odločitev prvostopnega sodišča, ki je tožničin zahtevek zavrnilo na podlagi ugotovitve, da tožnica izrabe dopusta ni zahtevala ne pisno ne ustno. Tožnica namreč z ničemer ni dokazala, da bi sploh zahtevala izrabo dopusta, zaradi česar niti ni moglo priti do situacije, da bi ji bila izraba dopusta prepovedana ali onemogočena. Poleg tega se pritožbeno sodišče sklicuje tudi na sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips 300/2010, kjer je zavzeto stališče, da sploh ne obstaja pravna podlaga za nadomestilo oziroma odškodnino za neizrabljeni dopust oziroma je pravica do tega nadomestila možna le skladno s 164. členom ZDR-1.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./100. Kako razumemo načeli pravičnosti in dobrega upravljanja    

Vlasta Nussdorfer
   
Kje sta ti dve načeli v praksi izraženi, morda celo skupaj? Spomnimo se založenih oporok. Ali ni bilo v tem primeru kršeno načelo pravičnosti, saj so njihovi pisci želeli, da se njihovo premoženje po njihovi smrti razdeli pravično, ne pa po dednem pravu? Določili so dediče, vendar je sodišče zato, ker oporoke ni našlo, premoženje razdelilo tako, kot je veleval zakon. Zagotovo za marsikoga to ni bilo pravično, saj so dedovali tudi tisti, ki po zapustnikovi volji ne bi, niso pa postali pravi dediči tisti, ki bi to morali biti. In tu je bilo zanesljivo kršeno tudi načelo dobrega upravljanja, saj so sodišča (vzroki niso niti pomembni) oporoke založila in zapuščinske obravnave izpeljala brez njihove predstavitve.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZDR-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že štiri vplive, od tega en popravek in eno novelo. Vse te spremembe so upoštevane le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 54. člen ZDR-1, ki določa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

ZDR-1 je ob vsakem posameznem členu povezan s komentarjem zakona ter z več kot 270 strokovnimi članki, več kot 950 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 149 judikati Sodišča EU.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.