c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2016, številka 48 / letnik XIV.
 
Nemo tenetur seipsum prodere.
Nihče ni dolžan izdati samega sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Okrogla miza: »Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika?«
Z odmevno okroglo mizo se je zaključil že šestnajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov. V razpravi z naslovom »Pravo in politika - zaveznika ali nasprotnika?« je ustavni sodnik Jan Zobec glede ocene razmer v sodstvu izpostavil, »da se te že izboljšujejo, in sicer z menjavo generacij. Stare oligarhije se redčijo, izgubljajo moč, kar se navzven kaže prek različnih banalnosti, s katerimi poskušajo zagotoviti nekakšno nasledstvo, na primer na položaju predsednika Vrhovnega sodišča.«Ddr. Klemen Jaklič je poudaril, da verjame v demokracijo in ne v podrejanje pravnih institucij. Pomembno je, da se pravo pomakne naprej proti bolj pravni državi, onkraj izključevanja in predvsem v korist državljanov. Te pa bi se v pravu moralo obravnavati z enakim spoštovanjem, je opozoril. Premier Miro Cerar vidi pravo kot cilj, ki mu sledi politika. Dejal je, da kot premier teži k bolj pravni državi, torej da se spoštujejo pravne institucije, da je manj korupcije in protipravnosti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Država JE objektivno odškodninsko odgovorna – tudi za napake sodišč
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče zavrglo zahtevo občin
Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo mestnih občin za presojo dveh členov zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015, ki sta določala višino povprečnine za občine v omenjenih dveh letih. Temeljni razlog pa je, da je zakon prenehal veljati, občine pa po navedbah sodišča niso izkazale, da bi ugoditev zahtevi izboljšala njihov pravni položaj.

>> Tri novele s področja pravosodja
Na današnji seji vlade bodo obravnavali tudi sveženj treh zakonskih predlogov s področja pravosodja, ki ga sestavljata predlog zakona o sodnem svetu in predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu ter predlog novele zakona o pravdnem postopku.

>> Državno odvetništvo
Predstavniki ministrstva za pravosodje in državnega pravobranilstva ostajajo vsak na svojem bregu glede predloga zakona o državnem odvetništvu. Po prepričanju Tine Brecelj z ministrstva bi ta zagotovil učinkovitejše izvajanje pristojnosti državnih odvetnikov, generalni državni pravobranilec Jurij Groznik pa meni, da te rešitve slabijo pravni red.

>> Podpora zakonski ureditvi odpoklica župana
Za sveženj zakonov, s katerimi bi iz politike na državni in lokalni ravni izločili pravnomočno obsojene na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, se z odločitvijo odbora DZ za notranje zadeve postopek končuje. Je pa večina na odboru pritrdila z novelo zakona o lokalni samoupravi predlaganemu institutu odpoklica župana.

>> Ukinitev zaznambe na nepremičninah
Glede na vladni predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki naj bi ga danes obravnaval odbor DZ za delo, bodo ukinili zaznambe na nepremičninah in vračilo pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči. Pogoj pa bo, da ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali hišo v vrednosti do 120.000 evrov.

>> Kje se je izgubila tožba v zadevi Infohip?
Državno pravobranilstvo nima razlage o tem, kje na poti od sprejemne pisarne do vpisnika državnega pravobranilstva se je izgubila tožba v zadevi Infohip, so pojasnili na pravobranilstvu. Ravno zaradi založitve te tožbe je morala država namreč kranjskemu podjetniku Janezu Janši izplačati 3,5 milijona evrov odškodnine.

>> V postopkih pred ESČP plačali že tri milijone evrov
Slovenija je do zdaj zaradi sojenja v nerazumnem roku v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) plačala za okoli tri milijone evrov odškodnin. Od tega je nekaj manj kot milijon evrov plačala na podlagi sodb, nekaj več kot dva milijona evrov pa na podlagi sklenjenih poravnav, je razvidno iz odgovora državnega pravobranilstva.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vpis pravice do pitne vode v ustavo
V skladu z ustavnim zakonom se v Ustavo RS vnaša nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. V ustavi je odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

>> Financiranja visokega šolstva
Obširne spremembe in dopolnitve > Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki bodo začele veljati 15. decembra, naj bi prinesle stabilnost financiranja visokega šolstva, povečale njegovo odprtost v mednarodno okolje in fleksibilnost študijskih programov ter zagotovile večjo avtonomijo visokošolskih zavodov. Skupna točka vseh ključnih ciljev je spodbujanje in vzpostavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, temelječe na pedagoški in raziskovalni odličnosti, sodelovanju z zunanjim okoljem ter vpetosti v mednarodne tokove, in hkrati njihova večja avtonomija. Novela prinaša številne novosti za študente, in sicer bodo diplomanti status študenta obdržali vse do konca študijskega leta ne glede na čas diplomiranja. Novela uvaja obvezne sistematske preglede za študente 1. letnikov, ponovno sofinanciranje doktorskega študija, študentom pa priznava tudi enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti.

>> Avtentična razlaga četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1
Objavljena je bila Avtentična razlaga četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ORZNVP48), ki se glasi: "Določbo četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15) o omejitvi letnega stroška vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu pri članu centralno depotne družbe je treba razumeti tako, da se nanaša na zgornjo mejo vseh stroškov upravljanja računa za fizično osebo, ki je imetnik računa.« Avtentična razlaga velja od 23. oktobra 2015, saj se pri avtentični razlagi zakona šteje, da velja že od trenutka sprejetja razlaganega zakona. ZNVP-1 določa, da letni strošek vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti papirjev na njem. Ker tega nekatere članice KDD, ki so odpirale trgovalne račune, v praksi niso upoštevale, je DZ sprejel konkretno razlago, ki še bolj nedvoumno določa, da se ta omejitev šteje kot zgornja meja vseh stroškov.

>> Kolektivne pogodbe
Objavljeni sta bili tudi Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti, ki velja od 26. novembra 2016 za obdobje štirih let, ter Kolektivna pogodba Banke Slovenije, ki velja od 1. januarja 2017 in je sklenjena za nedoločen čas. Za slednjo velja, da v primeru, če nobena od pogodbenih strank pisno ne odpove pogodbe najkasneje tri mesece pred koncem koledarskega leta, se šteje, da se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za naslednje koledarsko leto.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 74 in 75
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Nova davčna pravila za podporo e-trgovanja
Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) za podjetja v EU, ki se ukvarjajo z e-trgovanjem. Cilj ukrepov je potrošnikom in podjetjem, zlasti zagonskim ter malim in srednjim podjetjem (MSP), omogočiti lažjo prodajo in nakup blaga in storitev prek spleta. Z uvedbo vseevropskega portala za spletna plačila DDV (sistem "vse na enem mestu") se bodo stroški izpolnjevanja obveznosti DDV znatno znižali, s čimer bodo podjetja v EU prihranila 2,3 milijarde evrov letno. Nova pravila bodo zagotovila tudi, da se DDV plača v državi članici končnega potrošnika, kar bo prispevalo k pravičnejši razdelitvi davčnih prihodkov med državami članicami EU.

>> Nov energetski sveženj
Evropska komisija predlaga nov sveženj ukrepov za izvedbo energetske tranzicije in uresničitev pariškega podnebnega dogovora. Ta predvideva zavezujoč cilj za izboljšanje energetske učinkovitosti za 30 odstotkov do leta 2030 ter niz ukrepov, ki naj bi zagotovili vodilni položaj EU na področju obnovljive energije in pošteno obravnavo potrošnikov.

>> Nova pravila za klirinške hiše
Evropska komisija je predlagala nova pravila za klirinške hiše v EU, ki naj bi pomagala preprečiti, da bi morali reševanje težav v tem rastočem sektorju, ključnem za stabilnost celotnega finančnega sistema, plačati davkoplačevalci.

>> Evropski obrambni sklad
Evropska komisija je predlagala vzpostavitev novega evropskega obrambnega sklada za vlaganja v skupne raziskave ter razvoj obrambne opreme in tehnologij, ki je del načrtov za vzpostavitev evropske obrambne unije. Sklad naj bi članicam med drugim omogočal skupen nakup helikopterjev in brezpilotnih letal.

>> Predhodno vprašanje na Sodišču EU
Sodišče EU je v zadevi C-316/15, Timothy Martin Hemming in drugi proti Westminster City Council, z dne 16. novembra 2016 odločalo o predhodnem vprašanju vrhovnega sodišča Združenega kraljestva glede razlage člena 13(2) Direktive 2006/123 o storitvah, in sicer glede stroška, ki ga je treba odšteti za vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za upravljanje erotičnega lokala (sex shop). Natančneje se je vprašanje dotikalo drugega dela pristojbine, in sicer ali ta del pristojbine predstavlja za prosilca strošek, ki je v nasprotju z direktivo, saj presega stroške obravnave vloge.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O aktivizmu in zadržanosti pri sodniškem odločanju    

dr. Matej Accetto
   
Razprava je znana in se razvije ob vsaki bolj razvpiti zadevi: kdaj so sodišča preveč aktivistična, kje je prava mera med aktivizmom in samoomejevanjem? Ta meja je v praksi težko določljiva, še posebno v primerih, ko si lahko to vprašanje pravzaprav zastavimo o drugih družbenih akterjih, ki sobivajo s sodišči.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
mag. Nataša Belopavlovič:
Posebni primeri zavarovanja po ZPIZ-2
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 16 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 400 strokovnimi članki in več kot 3.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.