c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2016, številka 15 / letnik XIV.
 
Mala gramatica non vitiat chartam.
Slaba slovnica ne povzroči ničnosti listine.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremembe pokojninskega sistema
Ministrstvo za delo je predstavilo belo knjigo o pokojninah (ključne ugotovitve bele knjige - povzetek), ki predvideva kot temeljni upokojitveni pogoj starost 67 let z dopolnjenimi 15 leti zavarovalne dobe ter ukinja pravico do predčasne pokojnine. Pokojninsko osnovo za izračun pokojnine naj bi podaljšali z veljavnih 24 na 34 zaporednih najugodnejših let. Postopno naj bi uvedli tudi točkovni sistem. Ta meri individualne dohodke v razmerju do povprečnega dohodka širšega gospodarstva, glede na ugotovljeno razmerje pa se določi število točk za vsako posamezno obdobje vplačanih prispevkov. V predlaganem sistemu zaradi črtanja pravice do predčasne pokojnine tudi ni sistema malusov. Predvideni so bonusi za delo po dopolnitvi 40 let zavarovalne dobe. Pokojnine bi v prehodnem obdobju prvih desetih let usklajevali v višini 60 odstotkov rasti povprečne plače v državi in 40 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov. V drugem desetletju po reformi bi se usklajevale v višini 30 odstotkov rasti povprečne plače v državi in 70 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov. Po prehodnem obdobju pa bi se usklajevale le še v višini rasti cen življenjskih stroškov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Varuhinja o primerih odvzema otrok
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Davčna reforma
Ministrstvo za finance je pripravilo nabor možnih rešitev za nov krog pogovorov o ukrepih za davčno prestrukturiranje, ki se začne naslednji teden. Med predlogi za razbremenitev dela so bodisi poseg v dohodninsko lestvico bodisi ugodnejša obravnava nagrad ali delitve dobička. Na drugi strani ministrstvo predlaga dvig davka od dohodkov pravnih oseb.

>> Predlog zakona o ukrepih v pravosodju
Predsednik DZ Milan Brglez je razpisal rok za zbiranje 5000 podpisov volivk in volivcev v podporo predlogu zakona o ukrepih za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju. Pobudniki, Odbor 2104, bodo podpise lahko začeli zbirati 18. aprila, 60-dnevni rok za njihovo zbiranje pa se bo iztekel 16. junija.

>> Bail-in pri reševanju bank
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, na podlagi katerega se morebitni bodoči ukrepi za ohranitev stabilnosti finančnega sistema ne bodo več financirali z javnimi sredstvi. Z njim bo Slovenija prevzela vse direktive, ki predstavljajo pravni okvir za vzpostavitev bančne unije.

>> Nova sprememba zakona o medijih
Skupina poslancev je vložila predlog spremembe zakona o medijih, ki uvaja dva oddajna časa radijskih postaj, dnevnega in nočnega. V času vsakega od njih bi nacionalne radijske postaje morale predvajati najmanj 40 odstotkov slovenske glasbe, komercialne postaje pa 20 odstotkov.

>> Ministrstvo o oceni EK o stanju pravosodja v RS
Ministrstvo za pravosodje je ocene Evropske komisije v pregledu stanja pravosodja v Sloveniji označilo za izredno pozitivne. V Bruslju so izpostavili, da je zaznana neodvisnost pravosodja v Sloveniji peta najnižja v EU, kot pa so poudarili na ministrstvu, to temelji na podatkih, zbranih na podlagi ankete Svetovnega gospodarskega foruma.

>> V DZ predlog za razrešitev Štefaneca
Poslanci NSi in nepovezani poslanci so v DZ vložili predlog, da se predsedniku republike predlaga razrešitev predsednika KPK Borisa Štefaneca. Očitajo mu kršenje ustave in zakonov. Štefanec poziv vidi kot pritisk na delo KPK. Ob tem je spomnil na odmevne odločitve KPK v njegovem mandatu, kot denimo poslovanje DUTB, avtorski honorarji, dodatki javnim uslužbencev. Namestnica predsednika KPK Alma Sedlar je obsodila odzive nekaterih strank, ki pozivajo k zamenjavi celotnega senata, saj da odvračajo pozornost od bistva problema.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Dokazni postopek v ponovljen sojenju v zadevi Balkanski bojevnik se je začel z branjem listin iz urugvajskega sklopa dokazov. Te se vrtijo okoli zasega več kot dveh ton kokaina na jahti Maui oktobra 2009, slovenski domnevni člani mednarodne preprodajalske združbe pa naj bi financirali nakup in nato sodelovali pri načrtovanju prevoza droge.

>> Zadeva Radan
Sodni senat je v nadaljevanju sojenja zdravniku Ivanu Radanu odločil, da bo preiskovalni sodnik izvedel postopek zasega računalnika v UKC Ljubljana, na katerem naj bi bile zabeležene življenjske funkcije bolnikov na dan, ko je umrl eden od bolnikov, ki naj bi ga Radan umoril. Danes bodo predvidoma zaslišali avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla, ki ga je sodišče zaprosilo za izvedensko mnenje o smrtih bolnikov, za katere je Radan obtožen.

>> Zavrnilna odločba glede vloge za rejništvo
Babica dveh dečkov, ki jih je CSD Velenje namestil v rejništvo, je od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela zavrnilno odločbo glede njene vloge za izvajanje rejniške dejavnosti, je povedal odvetnik starih staršev Velimir Cugmans. Kot pravi, v odločbi ni razlage, da bi bila otroka pri starih starših ogrožena.

>> Predstavitev Türka v ZN
V Generalni skupščini ZN je včeraj potekala javna predstavitev Danila Türka kot kandidata za novega generalnega sekretarja ZN. Türk je prisotne v uvodni predstavitvi predvsem spomnil, da je bilo njegovo delo v preteklosti tesno povezano prav z Združenimi narodi, ter jim tudi na kratko predstavil svojo vizijo razvoja ZN v prihodnje. Türk ima po dobri dve uri trajajoči javni predstavitvi v Generalni skupščini ZN v New Yorku dober občutek.

>> Poročilo ZDA kritično do Slovenije
Ameriški State Department je v poročilu o položaju človekovih pravic v letu 2015, ko gre za Slovenijo, kot najbolj problematično navedel ravnanje z več tisoč migranti in prosilci za azil. Poročilo obenem znova izpostavlja položaj Romov, sodne zaostanke, samocenzuro medijev in grožnje novinarjem ter vladno korupcijo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obsežna novela ZFPPIPP-G
Novela > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki bo začela veljati 26. aprila, spreminja institut osebnega stečaja v dveh elementih, in sicer omejuje možnosti zlorab instituta odpusta obveznosti ter dopušča skrajšanje preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene kategorije dolžnikov. Da ne bi več prihajalo do zlorab instituta odpusta obveznosti, novela zakona podaljšuje roke za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti z dveh na tri leta, obdobje izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika pa s treh na pet let. Ob tem se nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v tem daljšem obdobju, razširja tudi na posle stečajnega dolžnika s pravnimi osebami, ki so povezane s stečajnim dolžnikom oziroma na posle z ožje povezanimi fizičnimi osebami. Novost je tudi uvedba generalne klavzule, ki sodišču nalaga, da v vsakem posameznem primeru presoja, ali je odpust obveznosti dovoljen.

>> Jamstva za bančne vloge
Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), ki je začel veljati 12. aprila, na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah. Zakon, ki ohranja višino zajamčene vloge pri 100.000 evrov, jasno določa postopek izplačil, ki bo pod okriljem Banke Slovenije, in opredeljuje izjeme za višja izplačila. Poleg tega postopno skrajšuje roke za izplačila do leta 2024. Sedaj je ta rok do 20 delovnih dni od dneva začetka stečajnega postopka nad banko, na koncu bo to do sedem delovnih dni. Banka Slovenije bo v skladu z zakonom vzpostavila sklad za jamstvo vlog kot ločeno premoženje. Minimalna ciljna raven je po evropski direktivi postavljena v višini najmanj 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah v Sloveniji.

>> Gradnja na kmetijskih zemljiščih
26. aprila začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki širijo nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s prostorskim aktom lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, npr. čebelnjak, stajo in začasne objekte, in sicer v času sezone ali rekonstrukcije državnih cest. Novela poenostavlja postopke za selitev kmetije iz strnjenega naselja in administrativne postopke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, med drugim skrajšuje postopke in občinam olajšuje nakup zemljišč, ki jih potrebujejo za gradnjo kanalizacije, vodovoda ali cest.

>> Plačilo za delo obsojencev
Pravilnik o plačilu za delo obsojencev, ki bo začel veljati 26. aprila, podrobneje ureja plačilo za delo obsojenk in obsojencev, določeno z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1). Določeni so količniki za določitev osnovnih plačil za delo, kriteriji in merila za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev v zavodih za prestajanje kazni zapora, način odmerjanja in obračunavanja plačila za delo, dodatki k plačilu, obračunavanje nadomestil in drugi prejemki obsojencev ter nagrade mladoletnikov, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Pravilnik se uporablja za obsojence, ki delajo v gospodarskih dejavnostih zavoda, obsojence, ki delajo na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, in za obsojence, ki delajo pri pravnih ali fizičnih osebah zunaj zavoda, ter tudi za pripornike.

>> Javno naročanje
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je vlada sprejela Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, ki bosta začeli veljati 26. aprila. Z novima uredbama se omejujejo finančna zavarovanja, ki so obvezna pri javnem naročanju, in določajo predmeti, ki jih vlada naroča skupno.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26 in 27
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pasivna legitimacija v postopku izdaje začasne odredbe
Zgolj dejstvo, da je toženec posestnik in lastnik nepremičnine, iz katerega izvira motilno ravnanje, še ne pomeni, da je pasivno legitimiran v postopku izdaje začasne odredbe, temveč je potrebno izkazati verjetnost obstoja konkretnega motilnega ravnanja tožene stranke.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Arbitrarnost na Vrhovnem sodišču?    

dr. Matej Avbelj
   
V začetku marca je Ustavno sodišče odločilo o ustavni pritožbi v zadevi Up-645/13. Šlo je za zadevo, v kateri je slovensko redno sodstvo, od prvostopenjskega do Vrhovnega sodišča, potrdilo priznanje izraelske sodne odločbe, s katero je bilo zelo uglednemu slovenskemu kirurgu naloženo plačilo astronomske odškodnine pacientu, ki je utrpel hude poškodbe zaradi neuspele operacije. Ker gre za izjemno pomembno odločbo Ustavnega sodišča, si zasluži nekaj naše pozornosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Mojca M. Plesničar, Anton Toni Klančnik:
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 650 strokovnimi članki, več kot 7.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.350 judikati Sodišča EU ter 73 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
26. april 2016 Samostojni sodniški pomočnik v insolv.postopku odloča o prodaji premoženja do 50.000 100.000 EUR
26. april 2016 Dodatek za delo obsojenca na dela prost dan + 50 %
12. april 2016 Zajamčena bančna vloga do 100.000 EUR
8. april 2016 Rast cen življenjskih potrebščin, marec 2016 0,7 %
1. april 2016 Obrestna mera za posojila med povezanimi osebami za EUR na 12 mesecev - 0,00200 %
1. april 2016 Obrestna mera za posojila med povezanimi osebami za CHF na 12 mesecev - 0,54580 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.