c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2016, številka 04 / letnik XIV.
 
Qui nimis probat, nihil probat.
Kdor preveč dokazuje, nič ne dokaže.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Preventivno prestrukturiranje tudi za majhne družbe
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, po kateri bi postopek preventivnega prestrukturiranja lahko uporabile tudi majhne družbe. Za te bi veljala tudi posebna pravila glede prisilne poravnave, poenostavljena prisilna poravnava pa bi bila omejena le na mikro družbe. Novosti so predvidene tudi glede osebnega stečaja, s katerimi naj bi med drugim izboljšali položaj upnikov in omejili zlorabe.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o napotitvi delavcev na delo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo v javno obravnavo predlog zakona o napotitvi delavcev na delo. Pripombe na predlog, ki med drugim zagotavlja večjo zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci, lahko zainteresirani ministrstvu posredujejo do 24. februarja. Na ministrstvu v dozdajšnji praksi opažajo, da je del napotitev delavcev iz Slovenije v druge članice EU posledica zlorabe slovenske zakonodaje in zakonodaje EU ter izrabe zakonskih praznin, še zlasti v primerih t. i. slamnatih podjetij.

>> Novela zakona o medijih
Državni zbor je v drugi obravnavi podprl vladno novelo zakona o medijih, ki ureja predvajanje slovenske glasbe na radijskih postajah in regulacijo sovražnega govora v spletnih medijih. Zadostno podporo je zbralo tudi koalicijsko dopolnilo v zvezi s kvotami in intervali predvajanja slovenske glasbe.

>> Novela zakona o štipendiranju
Sprejeta je bila novela zakona o štipendiranju, ki naj bi prinesla bolj učinkovito in transparentno dodelitev štipendij. Novela za preprečitev zapletov, kot so se pojavili pri lanskem razpisu, ukinja odprti rok pri dodelitvi štipendij za deficitarne poklice in prinaša prehod na javni razpis z zaprtim rokom. Na ta način naj bi imeli vlagatelji dovolj časa za oddajo vloge in štipendij ne bi več podeljevali po pravilu "kdo prvi pride".

>> Prekinjeno odločanje o pritožbi Ivana Zidarja
Višje sodišče v Ljubljani je prekinilo odločanje o pritožbi nekdanjega prvega moža gradbenega velikana SCT Ivana Zidarja na sklep okrožnega sodišča o prestajanju zaporne kazni. Odločanje o pritožbi je prekinilo zaradi čakanja na odločitev ustavnega sodišča v zvezi s presojo ustavnosti zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

>> NKBM izgubila še tretjo odškodninsko tožbo
NKBM je bila tudi v tretjem odškodninskem zahtevku proti nekdanjim članom kreditnega odbora banke neuspešna, pišeta Delo in Večer. Mariborsko delovno sodišče je v celoti zavrnilo odškodninski zahtevek banke v višini 7,7 milijona evrov. Gre za dve posojili, ki sta jih prejela Gradis Celje in Stavbar gradnje.

>> Odškodnina za uničeno otroštvo
Vrhovno sodišče je najstniškemu dekletu iz okolice Murske Sobote priznalo 5.000 evrov odškodnine za uničeno otroštvo. Dekle je bilo od sedmega leta v središču napetega boja za skrbništvo, med drugim so jo s sodnim izvršiteljem, v spremstvu policistov poskušali odtrgati od mame in jo izročiti očetu.

>> Napredek v boju proti korupciji
Korupcija je še vedno velik problem v svetu, a je leto 2015 pokazalo določen napredek, v poročilu o zaznavanju korupcije ugotavlja organizacija Transparency International (TI). Med državami, ki so izboljšale rezultat, je tudi Slovenija, vendar pa je napredek po oceni TI Slovenija skromen. K bolj zavzetemu delu proti korupciji pozivajo tudi v KPK.

>> Osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti
Ministrstvo je pripravilo osnutek novele > zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje podeljevanje koncesij. Osnutek sprememb, ki bo sicer po javni razpravi usklajen z nekaterimi pripombami, med drugim predvideva omejen čas podeljevanja koncesij na do 15 let in podeljevanje koncesij na podlagi javnih razpisov.

>> Državno financiranje zasebnih šol
Strokovna skupina, zadolžena za preučitev predloga ustavnih sprememb o načinu financiranja zasebnega šolstva, predlaga DZ v proučitev določbo, po kateri bi morala država zasebne osnovne šole financirati le takrat, kadar osnovnošolskega izobraževanja ni mogoče zagotoviti preko javne šole.

>> Predlog nove uredbe za državno upravo
Na ministrstvu za javno upravo so pripravili spremembe > uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki posega v ureditev pripravljenosti za delo. Predlog natančneje ureja primere, v katerih se lahko odredi pripravljenost, po navedbah ministrstva pa razlog za njegovo pripravo niso nekatere ugotovitve o neupravičenih izplačilih dodatkov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Več pristojnosti in daljše delovanje DUTB
27. januarja je začela veljati novela > Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki daje DUTB nova orodja za sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij. Medtem ko je lahko do sedaj DUTB terjatev konvertirala v kapital oziroma podrejeno posojilo ali terjatev oziroma delež prodala, bo lahko po novem tem podjetjem zagotovila posojila, dala poroštvo, jih dokapitalizirala ali povečala lastniški delež. Cilj novih možnosti je, da se vrednost premoženja pred prodajo poveča. Novela podaljšuje delovanje DUTB za pet let, do leta 2022, s čimer želijo zagotoviti, da se premoženje ne bo prodajalo pod časovnim in s tem cenovnim pritiskom. Ministrstvo lahko po novem daje DUTB splošne usmeritve, ki pa ne smejo predstavljati navodil, prav tako pa ne sme ocenjevati konkretnih odločitev DUTB. Ministrstvo bo o nadzoru seznanjalo vlado in DZ. Novela sicer ohranja enotirni sistem upravljanja, a bolj jasno ločuje funkcije izvršnih in neizvršnih direktorjev.

>> Zavarovalništvo
Na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se je začel uporabljati 1. januarja, so bili sprejeti novi predpisi:
»  Sklep o pomožnih lastnih virih sredstev, veljavnost od 6. februarja;
»  Sklep o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb, veljavnost od 1. aprila;
»  Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola, veljavnost od 6. februarja;
»  Sklep o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij, veljavnost od 6. februarja.

>> Regres za prehrano
Objavljen je bil Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 evra. Znesek se spreminja v kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, kulturne dejavnosti, dejavnost zdravstva in socialnega varstva, zdravnike in zobozdravnike ter za zaposlene v zdravstveni negi.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert.
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Spremembe sistema evropskih blagovnih znamk
23. marca bodo z uveljavitvijo uredbe 2015/2424 začele veljati spremembe sistema evropskih blagovnih znamk, saj se spreminjajo tri uredbe, ki urejajo blagovne znamke. Glavne spremembe so preimenovanje Urada za usklajevanje na notranjem trgu v Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, blagovna znamka Skupnosti pa bo postala blagovna znamka EU. Spremenile se bodo tudi pristojbine za vloge.

>> Izmenjava kazenskih evidenc nedržavljanov EU
Evropska komisija je predlagala lažjo izmenjavo kazenskih evidenc nedržavljanov EU, in sicer z nadgradnjo Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS). Gre za ključni ukrep evropske agende za varnost, ki je namenjen izboljšanju sodelovanja nacionalnih organov v boju proti terorizmu in drugim hudim oblikam čezmejnih kaznivih dejanj.

>> Komisija se je slabo spopadala s krizo
Evropsko računsko sodišče je objavilo poročilo o ravnanju Komisije glede finančne krize. Navedeno je, da je bilo ravnanje Evropske komisije na splošno šibko, šlo je za različno obravnavanje držav članic, omejen nadzor kakovosti, šibek nadzor nad implementacijo ukrepov ter slabo dokumentacijo. So pa v poročilu tudi dodali, da ji je vendarle uspelo vpeljati programe pomoči, ki so prinesli reforme in tudi nekaj pozitivnih rezultatov.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V sodbi C-515/14 so na sodišču EU presojali skladnost ciprske zakonodaje o pokojninah. Sodba razglaša zakonodajo neskladno s pravom EU, saj postavlja delavce migrante v slabši položaj kot delavce, ki se ne odselijo s Cipra. Ciprska zakonodaja odvrača delavce, da bi zapustili Ciper in delali v drugi državi članici.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj misli o spolnem nasilju    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Značilno za takšne skupinske napade je, da skupino napadalcev sestavljajo osebe, ki so mlajše, ki jim takšno ravnanje ni nekaj novega, ki so praviloma pod vplivom drog ali alkohola in pripadajo isti rasi, religiji ali tesno povezanim družbenim skupinam oziroma skupnostim. Tipično je tudi, da žrtve pred in med napadom dehumanizirajo in ponižujejo. Te temeljne značilnosti povedo, da so lahko motivi dejanj povezani tudi s političnimi, verskimi in podobnimi prepričanji in da ne gre »zgolj« za sledenje spolni sli.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki, več kot 1.750 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 800 judikati Sodišča EU ter 51 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.