c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2015, številka 26 / letnik XIII.
 
Grave est fidem fallere.
Hudo je, če se zlorabi zaupanje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika
Predlagana novela prinaša nekaj bistvenih sprememb, ki se nanašajo na varstvo najbolj ranljivih skupin, mladoletnikov, žrtev trgovine z ljudmi in žrtev groženj, poleg tega pa se pri pravicah in dolžnostih obsojencev uvaja skoraj popolna ukinitev instituta zastaranja izvrševanja kazenskih sankcij. Pomembna novost je tudi predlagana izključitev kaznivosti razkritja tajnih podatkov zaradi prevladujočega javnega interesa in svobode izražanja. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izrazila dvom glede predlaganega 132.a člena (Prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti), saj po njenem izrazi ne zadostijo načelu določnosti (lex certa) v kazenskem pravu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Spremenljivi številčni podatki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka revije Sodnikov informator, številka 6, 1. julij 2015
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
S predlaganim zakonom se v postopku izvršbe uresničuje ustavno načelo socialne države, in sicer z omejitvijo stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejemkov ter z uvedbo minimalnega varovanega zneska in omejitvijo izvršbe na veteranski dodatek. Poleg naštetega se med drugim iz izvršbe izvzema še enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino ter prejemki dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela.

>> Resolucija o Srebrenici
Varnostni svet ZN zaradi ruskega veta ni sprejel britanskega predloga resolucije, s katero bi pokol več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 pred prihajajočo 20. obletnico obsodil kot genocid.

>> Evropski parlament potrdil TTIP
Evropski parlament je potrdil resolucijo o Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP). Evropski parlament ni glasoval o besedilu TTIP, pač pa o nezavezujočih smernicah za pogajanja Evropski komisiji, ki se z ameriško stranjo o TTIP pogaja v imenu EU. Sporen je bil predvsem del, ki se nanaša na mehanizem ISDS, ki pa naj bi bil na koncu ustrezno spremenjen. Parlament je resolucijo potrdil s 436 glasovi za in 241 proti.

>> Stanovanjska problematika mladih
Poslanci SDS so v DZ vložili predlog zakona, namenjenega reševanju stanovanjske problematike mladih. Njegov cilj je mladim in mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanja, in sicer tako, da se prazna stanovanja v državni lasti prenesejo na stanovanjski sklad.

>> Referendum glede zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Predstavniki poslanskih skupin SMC, ZL in SD so predstavili vsebino pisne deklaracije Sveta Evrope, v kateri opozarjajo na nedopustnost referenduma o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Deklaracijo je podpisalo 22 članov parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz 15 držav in štirih evropskih političnih skupin.

>> Poročilo o delu specializiranega tožilstva
Vodja Specializiranega državnega tožilstva RS Harij Furlan je v predstavitvi poročila o delu specializiranega tožilstva za leto 2014 na odboru DZ za pravosodje povedal, da jim banke še vedno ne želijo dostaviti nekaterih dokumentov, kar otežuje preiskave zlorab položaja pri dajanju slabih posojil.

>> Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč
Odbor za pravosodje je obravnaval letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2014 in ga ocenil kot ustreznega. V razpravi so zadovoljstvo s poročilom izražali predvsem v koaliciji, medtem ko so bili do njega kritični predvsem v SDS.

>> Strokovne skupine za spremembo ustave
Ustavna komisija DZ je soglasno potrdila ustanovitev strokovnih skupin, ki bosta pripravili mnenje glede dveh predlogov za spremembo oz. dopolnitev ustave. Gre za predloga, da se v ustavi natančneje opredelijo financiranje javnega oz. omejijo financiranje zasebnega šolstva ter, da v ustavo zapišejo pravico do čiste pitne vode.

>> Ustanovna skupščina nove medijske hiše Nova24
Potekala je ustanovna skupščina nove medijske hiše Nova24, ki bo ponudila televizijo, radio in spletni portal, je v izjavi za medije povedal koordinator projekta Boris Tomašič. Tomašič je postal tudi direktor, izvršni direktor je postal Andrej Kregar, člani odbora pa so Aleš Hojs, Aleš Primc, Ivan Štuhec, Božo Predalič in Klavdija Snežič. Po Tomašičevih besedah bo medijska hiša "politično profilirana, ne pa strankarska".

>> Plačilo zaradi neizkoriščenega letnega dopusta
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, po kateri mora država pripadniku Slovenske vojske izplačati nadomestilo za neizkoriščen letni dopust. Nadomestilo v višini nekaj več kot 1800 evrov mu pripada, ker med misijo na Kosovu ni imel tedenskega počitka.

>> Sprejem beguncev
Premier Miro Cerar je povedal, da je Slovenija pripravljena sprejeti od 250 do 300 beguncev, saj po njegovem to predstavlja številko, ki bi jo bili zmožni sprejeti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo del ZPP
Ustavno sodišče je ocenilo za ustavnoskladno zakonsko ureditev, ki v civilnih zadevah skrb za zagotovitev izrednih pravnih sredstev prepusti strankam samim, in presodilo, da ni v neskladju z Ustavo takojšnje zavrženje revizije, ki ji odvetnik ni priložil pooblastila za zastopanje. Vendar je razmerje med odgovornostjo strank in aktivnostjo sodišča na ravni pritožbenega postopka drugačno, manj strogo in bolj naklonjeno strankam, kot pa to velja na ravni izrednih pravnih sredstev. Glede na relativno majhno korist izpodbijanih določb oziroma relativno majhen vpliv na pospešitev postopka izpodbijana ureditev ni sorazmerna s težo posledic posega. Glede na navedeno izpodbijani določbi protiustavno posegata v človekovo pravico pritožnikov do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče peti odstavek 98. člena ZPP razveljavilo, kolikor se nanaša na postopek s pravnim sredstvom pritožbe.

>> Nov Pravilnik o zdravniških licencah
Sprejet je bil nov Pravilnik o zdravniških licencah, ki začne veljati 18. julija 2015 in določa način, organe, evidence in postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu raznih zdravniških licenc. S pravilnikom se bolj natančno ureja tudi pogoje za določitev strokovnih dosežkov za dokazovanje strokovne usposobljenosti ter vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne usposobljenosti, če zdravnik ne izpolnjuje pogoja strokovnih dosežkov.

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić
4. julija je začel veljati Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08, ki določa način izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08, z dne 16. julija 2014, v obsegu, v katerem je bilo Republiki Sloveniji naloženo, da sprejme vse potrebne ukrepe za poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 in 48
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Služnostna pot
O vprašanju odplačnosti služnosti, pridobljene s priposestvovanjem, v zakonodaji ni odgovora, je pa o tem odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sodba in sklep II Ips 1022/2008 z dne 29.11.2012). Vrhovno sodišče je odločilo, da je priposestvovana služnostna pravica po svoji vsebini neodplačna. Iz obrazložitve izhaja, da lastnik služeče nepremičnine, ki ve za dejansko izvrševanje navzven zaznavnih služnostnih upravičenj in se jim v času trajanja priposestvovalne dobe ne upre, molče pristaja na nastanek služnostne pravice in njeno vsebino, ki je odvisna od načina dejanskega izvrševanja v času trajanja priposestvovalne dobe. Odločba se sicer nanaša na nepravo stvarno služnost pridobljeno v javno korist, a menimo, da se argumentacija lahko uporabi tudi za stvarne služnosti.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Razmislek ob častitljivem jubileju magne vseh kart    

dr. Marko Novak
   
V teh dneh smo bili priča medijskim poročanjem ob praznovanju 800. obletnice Magne carte libertatum, ki se je s precejšnim pompom odvijalo v Angliji. Na to je sicer pred časom že opozoril kolega Letnar Černič v svoji kolumni. Osemsto let je častitljiva starost za nek pravni akt in verjetno ga ni pravnika v današnjem svetu, ki ne bi vsaj v grobem poznal njegove vsebine oziroma pomena.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Mateja Končina Peternel:
Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
7. julij 2015 Cena obrazca potnega lista z 48 stranmi 30,50 eurov 28,00 EUR
1. julij 2015 Obrestna mera zamudnih obresti 8,05 8,05 %
1. julij 2015 Regres za prehrano med delom po KP dejavnosti trgovine 4,27 4,25 EUR
1. julij 2015 Dnevnica za službeno pot nad 12 ur po KP dejavnosti trgovine 17,40 17,31 EUR
30. junij 2015 Povprečna mesečna bruto plača za april 2015, v primerjavi z marcem 1.550,33 1.543,95 EUR (-0,4%)
30. junij 2015 Povprečna mesečna neto plača za april 2015, v primerjavi z marcem 1.008,10 1.005,52 EUR (-0,3%)
1. julij 2015 Najnižja osnovna plača za VII. tar. razred po KP komunalnih dejavnosti 1.183,83 EUR
1. julij 2015 Regres za letni dopust po KP komunalnih dejavnosti 950 EUR
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP), ki je bil objavljen leta 1999, je dosedaj občutil že 25 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve besedila so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z veliko drugimi vsebinami portala IUS-INFO, tako imamo prek 1600 strokovnih člankov, prek 1500 odločb Državne revizijske komisije, ogromno, preko 20.000 judikatov slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 650 sodb Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.