c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2014, številka 31 / letnik XII.
 
Dignitas delictum auget.
Visok položaj (storilca) poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Osnutek novele ZGD-1

Ministrstvo za gospodarstvo je v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi med drugim zmanjšala administrativne ovire pri računovodskih izkazih podjetij, opredelila dodatne omejitve, ki bi preprečevale veriženje podjetij, in namesto tihe družbe uvedla partnersko družbo.

Pri omejitvah ustanavljanja novih družb bo uvedena dodatna omejitev, ki se nanaša na prekršek v zvezi s plačilom za delo, in sicer oseba ne bo smela ustanoviti novega podjetja, če je v zadnjih 12 mesecih dvakrat storila prekršek v zvezi s plačilom za delo.

Prav tako novega podjetja ne bo smela ustanoviti oseba, ki je bila več kot 25-odstotni družbenik v družbi, ki je prenehala delovati zaradi kršenja pravil o ohranjanju osnovnega kapitala.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbor strokovnih člankov o pravni državi in sodstvu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Mandat nastopil sedmi sklic DZ
Z ustanovno sejo je mandat nastopil sedmi sklic državnega zbora. Poslanci so potrdili svoje mandate in za prvega med enakimi izvolili Milana Brgleza. Sedaj bodo stekli postopki za oblikovanje nove vlade, nadaljujejo pa se tudi koalicijska pogajanja. Brgleza je na predsedniško funkcijo na tajnem glasovanju izvolilo 66 poslancev, eden je glasoval proti, medtem ko je bilo 19 glasovnic neveljavnih.

>> Furs v preglede po novem zakonu
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je začel veljati 20. maja in se bo z izjemo sistema vrednotnic za osebno dopolnilno delo začel uporabljati 18. avgusta, bo izboljšal nadzor, verjamejo na ministrstvu za delo. Nad tem področjem bodo po novem bdeli na Fursu. Do konca leta pričakujejo okoli 2300 pregledov, šušmarjev pa se bodo lotili predvsem na podlagi prijav.

>> Alternativno reševanje podjetniških sporov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno obravnavo poslalo osnutek zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov, ki naj bi s postopkom pred organom ARS omogočil cenejše in hitrejše reševanje sporov med potrošnikom in podjetjem. Osnutek bo v javni obravnavi do 20. septembra.

>> Zakonodajno pot končali številni zakonski predlogi
Z iztekom mandata prejšnjega sklica DZ so se končali zakonodajni postopki za vse predloge aktov, ki jih poslanci niso uspeli sprejeti, razen enega, ki ga je vložila skupina volivcev. Med tistimi, ki končujejo svojo zakonodajno pot, je nekaj predlogov ustavnih sprememb, tudi za spremembo volilnega sistema.

>> Osebni stečaji še vedno v porastu
Število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami je julija doseglo številko 88 ter se na mesečni ravni zmanjšalo za 20 odstotkov, na letni ravni pa za 27 odstotkov. Število osebnih stečajev se medtem še vedno povečuje. Julija je doseglo številko 385 ter se na mesečni ravni zvišalo za 28, na letni pa kar za 420 odstotkov.

>> AVK izrekla petmilijonsko kazen
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je družbi Pro Plus, ki bdi nad televizijskima programoma POP TV in Kanal A ter spletnim portalom 24ur.com, v postopku zaradi zlorabe prevladujočega položaja izrekla skoraj pet milijonov evrov globe. V Pro Plusu napovedujejo, da bodo proti najnovejši odločitvi agencije uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva.

>> Slovenija še ni ratificirala konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami, ki je začela veljati 1. avgusta, je prvi mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Po oceni varuha človekovih pravic bi bilo dobro, da bi Slovenija ratificirala konvencijo.

>> Izbira evropskega komisarja pod drobnogledom KPK
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) preiskuje postopek izbire kandidatov za evropskega komisarja, predvsem v luči dejstva, da je na seznamu treh kandidatov poleg evropske poslanke Tanje Fajon in predsednika DeSUS Karla Erjavca tudi predsednica vlade v odhodu Alenka Bratušek. Postopek je KPK začela na lastno pobudo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi je novela ZIZ-J
30. julija so začele veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki so prinesle številne novosti za boljše delovanje instituta izvršbe s poudarkom na pospešitvi izvršilnih postopkov. Po novem bo pri prodaji nepremičnine na javni dražbi izklicna cena prve dražbe postavljena pri 70 % ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in vpeljuje nov način prodaje nepremičnine. Gre za prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, ki se lahko ponovi samo enkrat v primeru, da je predhodni postopek neuspešen. Novela spreminja tudi določbe, ki urejajo institut varščine, ukinja pravno sredstvo pritožbe zoper sklep o domiku, dodaja poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom, in možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež. Spremembe so še pri ureditvi odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika. Za preživninske terjatve je določeno, da imajo prednost pri poplačilu oziroma pri izvršbi na denarno terjatev dolžnika.

>> Sporočanje podatkov o transakcijah
5. avgusta je začel veljati Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja, ki se začne uporabljati 17. oktobra. Pravilnik določa, da morajo ponudniki plačilnih storitev za račune registriranih zavezancev iz 1. odstavka 10.a člena ZDIJZ sporočati podatke Upravi RS za javna plačila o stanju na računih zavezancev in vseh plačilnih transakcijah opravljenih v breme teh računov, ki jih določa drugi odstavek 10.a člena ZDIJZ.

>> Višina nadomestila
16. avgusta bo začela veljati novela > Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS, ki 4. členu dodaja nov tretji odstavek z določilom, da se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države, ki služijo izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nadomestila za služnost na teh zemljiščih določi v višini 5 odstotkov višine nadomestila, določenega po prvem odstavku 4. člena.

>> Izplačilo plač v javnem sektorju
2. avgusta so začele veljati spremembe > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki poleg spremembe izraza M011 glede prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v preglednici iz 3. člena črtajo tudi četrto alinejo 19. člena - primerjalnik besedila. Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1. Črtanje izraza M011 iz 3. člena uredbe se začne uporabljati s 1. januarjem 2015, s tem datumom pa se začne uporabljati tudi nova priloga 1, do takrat pa se uporablja besedilo priloge, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.

>> KP za obrt in podjetništvo
Veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo se razširi na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost po veljavnih predpisih.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 60 in 59
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prekrivanje zavarovalnih dob z zavarovanjem v drugi državi
V sporu zoper odločbo o priznanju pravice do starostne pokojnine in njeni odmeri je Vrhovno sodišče s sodbo opr. št. VIII Ips 23/2014 ugodilo reviziji ter organu naložilo izdajo nove odločbe o priznanju pravice do starostne pokojnine in njeni odmeri. Prvo in drugostopenjsko sodišče sta namreč pritožbo tožnika, s katerim je zahteval priznanje daljše pokojninske dobe v Švici, zavrnili, ter pri določitvi pokojninske dobe upoštevali le tisto obdobje zavarovanja v Švici, ki se ni prekrivalo z obdobjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja tožnika v Sloveniji, pri čemer sta upoštevali tako vključitev v obvezno, kot prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mandat    

dr. Matej Avbelj
   
Zadeva Patria je strokovno argumentativno izrazito neuravnotežena in ječi pod težo hudih kritik; na drugi strani pa jo še varuje institucionalni sij pravnomočnosti, kar jasno v družbi – v strokovnih in laičnih krogih – sproža določene napetosti, ki pa so v demokraciji povsem običajne, celo dobrodošle, če vodijo k napredku. Tega pa se bomo, očitno, še precej načakali. Ker srž napredka ni rešitev v zadevi Patria. Ta je, kot že ves čas poudarjam, zgolj lakmusov test, vrh ledene gore križev in težav slovenskega pravosodja, ki kar kliče po globalni otoplitvi v obliki sistemskih sprememb.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 37 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 38 verzij prečiščenih besedil tega zakona, kot se je spreminjal od prve objave.

V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.