c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2014, številka 26 / letnik XII.
 
Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vročanje po elektronski poti
Od 1. julija 2014 je po Odredbi mogoče vročanje po elektronski poti v postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Poročilo varuha za lani najobsežnejše doslej
Poročilo varuha človekovih pravic za leto 2013 je še obsežneje od prejšnjih. Vključuje 150 priporočil, nekatera med njimi se ponavljajo iz leta v leto, je ob predstavitvi poročila povedala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Da so imeli veliko dela, po njenih besedah kaže tudi povečanje števila klicev iz 8.701 v letu 2012 na 10.875.

>> DZ ne bo obravnaval predloga novele ZKP
DZ bo na izredni seji v petek obravnaval dva zakona, razglasil rezultat referenduma o arhivih in imenoval dva poslanca namesto Romane Tomc in Franca Bogoviča. Ne bo pa DZ obravnaval predloga SDS za spremembo zakona o kazenskem postopku in ne predloga poslancev ZaAB za spremembo zakona o vladi. Zadnji nimajo podpisov za zahtevo sklica izredne seje.

>> Sodišča za skoraj 12 odstotkov zmanjšala število nerešenih zadev
Kljub izrazitemu poslabšanju pogojev za delo je sodstvo v letu dni po podpisu zaveze pri vrsti ključnih področjih doseglo ciljno stanje ali bistvene premike na bolje, ugotavljajo na vrhovnem sodišču. Na splošni ravni je v zadnjem letu prišlo do 11,7-odstotnega zmanjšanja števila nerešenih zadev.

>> Janševa zahteva za varstvo zakonitosti se obravnava prednostno
Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je sodnici poročevalki, ki ji je dodeljena zahteva predsednika SDS Janeza Janše za varstvo zakonitosti v primeru Patria, ustavil pripad vseh drugih zadev. Pred šestimi sodniki kazenskega oddelka vrhovnega sodišča je trenutno skupno odprtih 142 različnih zahtev za varstvo zakonitosti, od tega jih je pri konkretni sodnici poročevalki 26, še pojasnjujejo na sodišču.

>> Proces Patria je v pravnem pomenu razpadel
Težava obsodbe Janeza Janše je v tem, da tožilec v obtožnem predlogu "sploh ni opisal, kaj naj bi Janša storil", sodišče pa je nato samo sklepalo, kaj naj bi storil ter tako začelo postopek brez tožnika, je na omizju, ki ga je pripravil Inštitut Jožeta Pučnika, dejal pravnik Matej Avbelj. Slednji še ocenjuje, da je proces v pravnem pomenu razpadel.

>> Ponovno odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti Boštjana Šobe
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča, s katero je to aprila lani zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil obsojeni v aferi Šuštar Boštjan Šoba. Ugotovilo je, da Šobi eno pismo vrhovnega tožilstva ni bilo vročeno. Zadeva se bo tako vrnila vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

>> Za Zidarja konec sojenja v zadevi Fiesa
Nekdanji direktor SCT Ivan Zidar je procesno nesposoben, je v zadevi Fiesa po okrožnem odločilo še višje sodišče. S tem so procesne možnosti po mnenju specializiranega tožilstva sicer izčrpane, vendar pa si Zidarja še vedno skušajo spraviti v sodne klopi, saj so v drugem postopku predlagali novo izvedensko mnenje.

     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zavarovanja pri javnem naročanju
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki bo začela veljati 12. julija, je bila sprejeta z namenom, da bi spremenili dosedanje prakse javnih naročnikov v zvezi z obsežnimi, nesorazmernimi in nepotrebnimi zahtevami za finančna zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ali odprave napak v garancijski dobi. Z uredbo se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj. Ohraniti se skuša največja možna raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.

>> Ukrep prepovedi približevanja
Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, ki začne veljati 15. julija, ureja postopek izvedbe tega ukrepa. Pravilnik v 2. členu natančno določa, katere osebe lahko štejejo za kršitelje, ki so v bližnjem razmerju z oškodovancem, in opredeljuje kriterije za ugotavljanje okoliščin za izrek prepovedi približevanja (okoliščine iz 1. odstavka 60. člena ZNPPol), ki jih ugotavljajo policisti. Kršitelju, ki mu je izrečena prepoved približevanja, policisti omogočijo, da si v njihovi prisotnosti vzame osebne stvari in ga pozovejo, da jim izroči ključe prebivališča. Pisna odredba o prepovedi približevanja se izda na obrazcu iz priloge 1. Oškodovanec lahko vloži predlog za podaljšanje prepovedi približevanja, vendar mora predložiti dokaze o utemeljenih razlogih za sum (12. člen), da bo kršitelj nadaljeval z ogrožanjem tudi po preteku desetih dni, za katere je bila izrečena prepoved.

>> Poslovanje sodišč
12. julija bo začel veljati Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč, ki določa izdelavo omenjenega poročila na obrazcu (Priloga), ki vsebuje tabelarični in opisni del. Poleg osnovnih podatkov se v poročilo navedejo tudi podatki o kadrovski opremljenosti sodišč, sodna statistika (število pripadlih, rešenih, nerešenih pomembnejših in drugih zadev, gibanje števila zadev specializiranega oddelka sodnikov ...), časovni standardi (količnik reševanja pripada, pričakovani čas rešitve, povprečna starost nerešenih zadev …) in ocena doseganja ciljev.

>> Usposabljanje občinskih redarjev
Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, ki bo stopil v veljavo 12. julija, določa program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja ter vsebino in način vodenja evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, imenovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja in plačilo stroškov strokovnega usposabljanja, preizkusa znanja ter obdobnega izpopolnjevanja. Strokovno usposabljanje je namenjeno strokovni pripravi in usposobitvi pripravnika za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, uporabo pooblastil občinskega redarja in ravnanje z napravami ter tehničnimi sredstvi.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 48 in 49
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> EP dobil predsednika in 12 podpredsednikov
Evropski poslanci so na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu za novega predsednika Evropskega parlamenta po pričakovanjih izvolili Nemca Martina Schulza iz vrst socialdemokratov. Schulz je potreboval absolutno večino oddanih veljavnih glasov in že v prvem krogu jih je prejel več kot dovolj. Večina poslancev iz Slovenije je Schulza podprla. Na ustanovnem zasedanju parlamenta so poslanci izvolili še 14 podpredsednikov.

>> Nov sistem obračunavanja DDV
Čez šest mesecev, 1. januarja 2015, bodo začele veljati spremembe sistema DDV v EU, ki bodo olajšale poslovanje podjetij in zagotovile bolj pošteno razdelitev prihodkov med državami članicami. Tako se bo DDV za vse telekomunikacijske in elektronske storitve ter storitve oddajanja pri čezmejnih transakcijah med podjetji in strankami obračunaval glede na sedež oz. prebivališče stranke in ne več glede na sedež ponudnika. Vzporedno bo začel delovati tudi sistem »vse na enem mestu«, prek katerega bodo podjetja, ki poslujejo v več državah, lahko obračunala in plačala celoten DDV, kar bo zmanjšalo stroške in administrativna bremena za podjetja.

>> Pravice intelektualne lastnine
Komisija EU je predstavila dve sporočili za boljše varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, in sicer Akcijski načrt za obravnavanje kršitev pravic intelektualne lastnine v Evropski uniji ter Strategijo za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah. Akcijski načrt določa številne ukrepe za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, osredotoča pa se na kršitve v komercialnem obsegu (po načelu „sledenja denarja“). Strategija določa mednarodni pristop, obravnava spremembe in predlaga načine za izboljšanje sedanjih sredstev Komisije za uvajanje okrepljenih standardov pravic intelektualne lastnine v tretjih državah in za zaustavitev trgovine z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine.

>> Postopki za sankcioniranje repozitorijev sklenjenih poslov
22. junija je začela veljati delegirana uredba 667/2014, ki določa postopke v zvezi z globami in periodičnimi denarnimi kaznimi, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) naloži repozitorijem sklenjenih poslov ali drugim osebam, ki so predmet raziskovalnih in izvršilnih postopkov ESME, vključno s pravicami do obrambe, do izjasnitve oz. biti slišan, zastaralnimi roki, vpogledom v dokumentacijo in izračunom rokov, datumov in iztekov rokov.

>> Ohranitev statusa delavke v času nosečnosti
Sodišče EU je v sodbi C-507/12 ugotovilo, da lahko državljan EU, ki ni več delavec, status delavca kljub temu ohrani v nekaterih posebnih primerih po tretjem odstavku 7. člena direktive 2004/38 (začasna nezmožnost za delo, neprostovoljna brezposelnost ali poklicno usposabljanje). V skladu s sodno prakso opredelitev pojma delavec in pravice, ki iz tega izhajajo, niso nujno odvisni od obstoja delovnega razmerja. V tem kontekstu lahko ženska, ki zaradi fizičnih omejitev, povezanih z visoko nosečnostjo in neposrednimi posledicami poroda, preneha opravljati poklicno dejavnost za določeno obdobje, ohrani status delavke. Za to pa je potrebno, da se ta ženska vrne na delo oz. si v razumnem roku po rojstvu otroka najde drugo zaposlitev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavno sodstvo na torišču družbenih moralno-političnih vrednot    

dr. Marko Novak
   
Teorija ustavnega prava in splošna pravna teorija pogosto poudarjata »obremenjenost« ustavnosodnega odločanja z ideološkimi, moralno-političnimi, skratka vrednostnimi vprašanji. Ti očitki letijo domala na vsa ustavna sodišča tega sveta – toliko bolj, kolikor so pravni sistemi, v katerih tovrstna sodišča delujejo, demokratični. Le v nedemokratičnih pravnih sistemih ustavna sodišča odločajo povsem vrednostno »nevtralno«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Miha Šercer:
Vročanje po ZDR-1
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 14 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.