c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2014, številka 12 / letnik XII.
 
Interest rei publicae res iudicatas non rescindi.
V interesu države je, da se sodbe ne razveljavljajo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
DZ danes o noveli ZDavNepr

Državni zbor bo danes obravnaval in najverjetneje tudi glasoval o predlogu novele Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki vpeljuje določene spremembe, za katere se je odločila vlada. Do parlamentarnega odločanja prihaja dan pred ustno razglasitvijo odločitve ustavnega sodišča o skladnosti trenutno veljavnega zakona z ustavo.

Predlog novele ZDavNepr za vse stanovanjske nepremičnine, ne glede na rezidenčnost, določa 0,15 odstotno davčno stopnjo, presečni datum za odmero davka pa premika na 1. maj. Tako bodo imeli lastniki mesec dni več časa za urejanje podatkov. Rok za izdajo davčnih odločb se zamika za poldrugi mesec, na 15. julij, s čimer se premikajo tudi roki za plačilo davka v letošnjem letu.

Ustavno sodišče bo odločitev glede skladnosti zakona z ustavo ustno razglasilo v petek ob 11.30. Na ustavnem sodišču so že zagotovili, da predhodno sprejetje novele v DZ objave odločbe ne bo zamaknilo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljiv številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Več o novem Zakonu o inšpekciji dela (ZID-1)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustna obravnava v arbitražnem postopku
Slovenija je včeraj na Stalnem arbitražnem sodišču v Haagu oddala odgovor na hrvaški protimemorandum, s čimer se je zaključila tretja faza v pisnem postopku arbitraže, ki v arbitražnem sporazumu ni bila predvidena. Ustna obravnava v arbitražnem postopku bo potekala od 2. do 13. junija. Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je včeraj znova zavrnila predlog, naj bo ustna obravnava v sporu o meji pred arbitražnim sodiščem javna.

>> DZ znova izglasoval novelo ZDIJZ
Poslanci so v ponedeljek ponovno potrdili novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Potem ko je državni svet nanjo pred dnevi izglasoval veto, je v drugo dobila 60 glasov podpore, torej potrebno absolutno večino. Z novelo zakona se obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja širi tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo morala z uveljavitvijo novele objaviti podatke o posojilih, ki so bila iz bank v prevladujoči lasti države prenesena nanjo. Gre za posojila, razvrščena v razreda D in E, torej tista, ki zamujajo več kot 90 dni. Zaradi pritiska podjetij v državni lasti so pri zakonu sprejeli veliko kompromisov, je povedala Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.

>> Sprememba protikorupcijskega zakona
Predsednik republike Borut Pahor je poslal ministru za notranje zadeve Gregorju Virantu izhodišča za spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Izhodišča je Pahor prejel od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), skupina ustavnih pravnikov pa je opravila analizo teh predlogov za spremembo zakonodaje.

>> KPK: Korupcijska tveganja v zdravstvu
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je včeraj objavila sistemsko načelno mnenje, v katerem ugotavlja, da zdravniki, ki hkrati delajo v javnem in zasebnem zdravstvu, pomenijo sistemsko korupcijsko tveganje. Področje čakalnih vrst pa je po mnenju komisije področje z visokim korupcijskim tveganjem, ki ni ustrezno obvladano. Zdravniki v javnem zdravstvu so po podatkih komisije od 2004 do 2012 prijavili za 151,7 milijona evrov bruto dohodkov iz dodatnega dela.

>> Dve pobudi za oceno ustavnosti
Parlamentarna odbora za pravosodje in notranjo politiko sta se na skupni seji opredelila do opozicijske zahteve za ustavno presojo pristojnosti informacijskega pooblaščenca, ko gre za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami. Večina je pritrdila mnenju zakonodajno-pravne službe, ki ugotavlja, da navedbe o protiustavnosti niso utemeljene.

>> Poročilo Inšpektorata za delo
Inšpektorat RS za delo ugotavlja, da je bilo leto 2013 tudi na njihovem področju "nedvomno najbolj krizno". Število prijav kršitev se je okrepilo za 50 odstotkov, tako da so inšpektorji opravili 18.745 pregledov, izrekli 12.121 ukrepov in naložili za okoli štiri milijone evrov glob. Ob tem ostaja problem prenizkega števila inšpektorjev.

>> Hrvaško US odločilo o cepljenju otrok
Hrvaško ustavno sodišče je presodilo, da starši nimajo pravice do samostojnega odločanja o tem, ali bodo dali cepiti svoje otroke. Sodišče je, ko je obravnavalo zahtevo družine Gašprotić o oceni ustavnosti obveznega cepljenja otrok, pritrdilo mnenju hrvaške vlade, da je cepljenje najboljša zaščita otrok pred potencialno nevarnimi boleznimi.

>> Nadgrajeni Supervizor
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je nadgradila aplikacijo Supervizor, ki po novem vključuje tudi podatke o namenu finančnih transakcij neposrednih proračunskih uporabnikov. Supervizor sedaj omogoča dostop tudi do same podatkovne baze in prenos podatkov iz slednje za nadaljnjo uporabo. Nadgradnja Supervizorja dodatno potrjuje, da so predvsem tri državne banke z garancijo državnega denarja kreditirala podjetja z zelo negotovo prihodnostjo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv za dva namestnika predsednika KPK
Predsednik republike je objavil Javni poziv za zbiranje kandidatur za dva namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Oba namestnika predsednika KPK imenuje predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov: Urad predsednika RS, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana - najkasneje do ponedeljka 14. aprila 2014, do 15.00.

>> Preprečevanje in odkrivanje zlorab trga
Spremembe in dopolnitve Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, ki začnejo veljati 5. aprila, uvajajo zahtevo po ustreznih sistemih, pravilih, postopkih in mehanizmih za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz 10. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Tako morajo borznoposredniške družbe oblikovati pravila za odkrivanje sumljivih naročil in poslov z opisom vzpostavljenih kriterijev in notranjih kontrol za ta namen, postopke v primeru zavrnitve sumljivega naročila, postopke glede poročanja sumljivih poslov iz 391. člena ZTFI in ustrezen informacijski sistem, ki vključuje mehanizme in signale za odkrivanje in preprečevanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI.

>> Podatki o plačah v javnem sektorju
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju bo začel veljati 1. aprila in razveljavlja dosedanji pravilnik. Omenjena metodologija, ki je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP) pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, uporablja za pripravo analiz v skladu z 39. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu izplačila.

>> Ukrepi varstva pred požarom
Nova Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, ki bo začela veljati 5. aprila, določa ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju in dodatne ukrepe varstva pred požarom ter opazovanje in obveščanje ob razglašeni veliki in zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja. 14. člen določa prekrške in tudi globe za njih, ki se gibljejo od 600 do 6.000 evrov. Izvajanje določb iz uredbe nadzoruje inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

>> Obrazec prometnega dovoljenja
5. aprila začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, ki določa nov obrazec prometnega dovoljenja v Prilogi III. Obrazec se začne uporabljati od 19. maja 2014.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 20
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpoved zaradi kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga zaradi kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja, je nezakonita, če ni bil ugotovljen direktni naklep kot eden od znakov kaznivega dejanja.

Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 169/2013 presojalo situacijo, ko si nasproti stojita na eni strani zahteva nadrejenega (sicer ne izrecno izražena, pač pa pričakovana), naj delavec opusti nadzor, in na drugi strani delavčeva dolžnost vestno opravljati delo, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      KPK med realnim in simbolnim    

dr. Marko Novak
   
Vse priča o tem, da dajemo tej komisiji izjemno velik simbolni pomen – zato toliko emocij in izbruhov jeze glede domnevnih nepravilnostih pri samem izboru njenega predsednika. Simbolno gledano kotira ta državni organ zelo visoko na družbeni lestvici. Toda družbeno nelagodje oz. nevroticizem se pokaže v tem, da ta simbolno pomemben državni organi nima dovolj trdnih oziroma realnih tal pod nogami. Realnost pa je poglavitno materialna. V realnem in materialnem smislu je torej poddimenzioniran – glede na njegovo simbolno težo. To pomeni, da njegov materialno-realni pomen ne dohaja simbolnega pomena, ki je pač takšen zavoljo omenjenega stanja v družbi. Na to je že v več svojih poročilih opozarjalo vodstvo v odstopu in morda je to tudi bil eden pomembnejših razlogov za njihov odstop.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. april 2014 Omejitev zneska gotovinskih plačil za prodano blago ali opravljeno storitev 15.000 5.000 EUR
1. april 2014 Najnižja osnovna plača po Kolektivni pogodbi za tekstilno, oblačilno in usnjarsko dejavnost - V. tarifni razred 558,07 614,22 EUR
1. april 2014 Prispevek za posebne primere piz - za osebe, po končanem šolanju na prostovoljni praksi 6,45 6,38 EUR /mesec
1. april 2014 Prispevek za posebne primere piz - za dijake in študente pri praktičnem pouku 9,64 9,54 EUR /leto
1. april 2014 Prispevek za posebne primere piz - za samostojne podjetnike, ki niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2 32,17 31,85 EUR /mesec
14. marec 2014 Rast cen življenjskih potrebščin v RS v februarju 2014 + 0,1 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.