c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2014, številka 09 / letnik XII.
 
Quis custodiet (ipsos) custodes?
Kdo bo varoval (same) varuhe?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pristojbina notarske prodaje nepremičnine
Tarifna številka 14.a, ki bo začela veljati 15. marca, dopolnjuje Notarsko tarifo in določa, da znaša pristojbina za vsa opravila notarja v postopku notarske prodaje nepremičnine dva odstotka izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki je predmet notarske prodaje, vendar najmanj 1.000 evrov in največ 20.000 evrov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Strokovni članki iz nove številke Sodnikovega informatorja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nove spremembe zakonov
DZ bo danes nadaljeval redno februarsko sejo z obravnavo predlogov dveh novel zakonov s področja javnega naročanja (predlog ZJN-2E in predlog ZJNVETPS-E) ter novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. V ospredju pa bo glasovanje o predlogih zakonov, ki jih je obravnaval v minulih dneh, zlasti o predlogu novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Glede slednje so deljena mnenja o tem, ali naj se objavi tudi podatke o slabih posojilih, ki so jih banke obdržale v svojih bilancah.

>> Ukrepi za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije
Vlada je na seji sprejela program ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije, ki določa nosilce in roke, do katerih je treba uresničiti 15 predlogov za izboljšanje pregona korupcije, ki jih je podala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Program določa, da mora šest ukrepov pripraviti ministrstvo za notranje zadeve, pet ministrstvo za finance, po enega pa ministrstvo za kmetijstvo in okolje, generalni sekretariat vlade, vladna služba za zakonodajo in DZ.

>> Spremembe nepremičninskega davka
Vlada bo vse spremembe pri davku na nepremičnine uveljavila prek novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Glede predloga ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Metoda Dragonje, da bi znižali stopnjo za obdavčitev poslovnih in industrijskih nepremičnin mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov z 0,75 na 0,40 odstotka, dokončne odločitve še ni.

>> Inšpekcija dela
Predlogu zakona o inšpekciji dela, ki zasleduje cilj povečati učinkovitost delovne inšpekcije in je eden od ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, se v DZ obeta široka podpora. Večina poslancev je v drugi obravnavi izrazila predvsem naklonjenost predvidenim strokovnim pomočnikom, ki naslavljajo problem kadrovske podhranjenosti inšpekcije.

>> Zaposleni s kontrolnim deležem v družbah
Na posvetu v državnem svetu o predlogu zakona o partnerskih družbah in kapitalskem varčevanju so v Slovenskem razvojnem svetu izrazili nasprotovanje prodaji državnega premoženja. Z zakonskim predlogom bi se po oceni sodelujočih na posvetu lahko uprli temu, da bi bila Slovenija "na razprodaji".

>> Slovenija z novimi opozorili iz Bruslja
Evropska komisija je v svoji analizi za Slovenijo ponovno ugotovila obstoj presežnih makroekonomskih neravnovesij. Slovenija je tako edina članica EU, v kateri je do te ugotovitve prišla že drugič. Iz Bruslja prihajajo tudi pozivi k nadaljevanju reform in pospešitvi privatizacije. Ta sporočila doma niso nikogar zares presenetila in takšni so tudi odzivi.

>> Širitev nabora prič v postopku ugotavljanja zlorab v bankah
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu se je na včerajšnji nujni seji med drugim odločila, da razširi nabor prič. Na zaslišanja bo tako povabila nekdanje vodstvo AUKN, nekdanje finančne ministre in bivša premiera Boruta Pahorja ter Janeza Janšo, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ministra za kmetijstvo Dejana Židana.

>> Ministrstvo ugodilo pritožbi zakoncev Šavli
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je kot drugostopenjski organ ugodilo pritožbi zakoncev Šavli iz Škofje Loke in tako sklenilo, da se mora njunih sedem mladoletnih otrok, ki jima jih je Center za socialno delo (CSD) Škofja Loka decembra lani začasno odvzel, vrniti k staršem.

>> Tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper fotoreporterja
Tožilstvo preganja fotoreporterja Janija Božiča zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja kršitve tajnosti občil na škodo predsednice vlade, gre za objavo fotografije zasebnega SMS sporočila, ki ga je na svoj mobilni telefon prejela predsednica vlade Alenka Bratušek.

>> MNZ zanika nezakonitosti
Direktorat notranjega ministrstva za policijo in druge varnostne naloge ugotavlja, da se je policija v nekaterih primerih pridobivanja podatkov o bralcih spletnih portalov nepravilno sklicevala na pravne podlage iz različnih predpisov in poudarjajo, da to ne pomeni, da je policija ravnala nezakonito.

>> Memorandumom proti visokošolskemu zakonu
Zastopniki zaposlenih v visokem šolstvu in študentov v javnem memorandumu opozarjajo na problematičnost predloga novega zakona o visokem šolstvu. Ta kaže nepripravljenost države za polno financiranje visokega šolstva, s čimer slednjega sili v iskanje sredstev na trgu. Prav tako ni usklajen s socialnimi partnerji, opozarjajo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Policijska pooblastila
Novi Pravilnik o policijskih pooblastilih, ki bo začel veljati 2. aprila, ureja način izvajanja policijskih pooblastil, ki so določena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in drugih zakonih, če ti opredeljujejo istovrstna pooblastila, način pridobitve soglasja in seznanitve osebe v poligrafskem postopku z dejstvi, določenimi z zakonom, ter postopek hrambe in uničenja zaseženih predmetov. Med splošna policijska pooblastila uvršča 36 pooblastil, kot so vstop v tuje stanovanje in druge prostore, zaseg predmetov, protiteroristični pregled, pridržanje in druga. Pravilnik natančno določa tudi uporabo prisilnih sredstev in posebnosti pri izvajanju posameznih policijskih pooblastil.

>> Poslovnik Sodnega sveta
Spremembe Poslovnika Sodnega sveta med drugim določajo, da se mora predlog dnevnega reda seje Sodnega sveta objaviti na internetni strani Vrhovnega sodišča RS, prav tako pa tudi zapisnik seje v delu, v katerem so zapisani sklepi, stališča in mnenja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti sodnikov, vendar brez navedbe števila glasov, s katerimi je bila odločitev sprejeta. Spremembe določajo tudi način ustanovitve delovnih teles, njihove pristojnosti, sestavo in način dela.

>> Cene energetskih izkaznic
Od 1. marca je v veljavi Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, ki v najvišjo ceno vključuje strošek izdelave energetske izkaznice in prispevek za njeno izdajo. Prispevek za izdajo izkaznice glede na uporabno površino enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe do 220 m2 znaša 1,5 evra, nad 220 m2 pa 2 evra, za večstanovanjske stavbe znaša glede na število stanovanj od 1 do 4 evre. 4. člen uredbe določa najvišje cene za izdajo energetske izkaznice (strošek izdelave in prispevek za izdajo), ki za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe do 220 m2 uporabne površine znaša 170 evrov, za večje 0,89 evra na m2, za večstanovanjske stavbe pa glede na število stanovanj od 0,99 do 0,50 evra na m2. V ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.

>> Zagotavljanje dela delavcev uporabniku
Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki je začel veljati 1. marca, določa kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje na strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Pravilnik določa tudi, kako se pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, kakšen je postopek vpisa v register ali evidenco ter druge naloge v povezavi z dejavnostjo.

>> Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Z novim Odlokom, ki je v veljavi od 1. marca, se ustanovi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki opravlja naloge za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja. Vladno službo vodi državni sekretar, ki je odgovoren predsedniku vlade in ima lahko največ dva namestnika. V Prilogo I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se uvrsti direktor Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVREKP), in sicer v 58. plačni razred.

>> Izvajanje zakona o trošarinah
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah je začel veljati 1. marca. Najpomembnejše spremembe so zamenjave obrazcev iz prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11, ki se uporabljajo od 1. aprila.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 15 in 16
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropski preiskovalni nalog
Parlament EU je potrdil predlog direktive o novem evropskem preiskovalnem nalogu, s katerim naj bi se poenostavilo in pospešilo odzive pravosodnih organov v drugi državi članici, ko so zaprošeni za pomoč v zvezi s preiskovalnimi dejanji v tej državi s strani domačih pravosodnih organov (hišne preiskave, zaslišanja). Predlog naj bi omogočil učinkovit pregon čezmejne kriminalitete, hkrati pa varoval človekove pravice in temeljne svoboščine.

>> Zaščita patentov
Ministri držav članic so potrdili kompromisni dogovor o predlogu Komisije za dokončanje pravnega okvira glede vseevropske zaščite patentov, ki bo prenovil pravila glede pristojnosti sodišč in priznavanja sodb. S predlogom naj bi se pripravilo vse potrebno za začetek delovanja posebnega evropskega patentnega sodišča. Parlament naj bi glasoval o predlogu najkasneje aprila.

>> Tobačna direktiva
Evropski parlament je potrdil predlog nove direktive o tobačnih izdelkih, ki zaostruje pravila o izdelavi, oglaševanju in prodaji tobačnih izdelkov ter nekaterih povezanih izdelkov. Komisija je pripravila vprašanja in odgovore glede predloga.

>> Povečanje uporabnosti elektronskih transakcij
Države članice so potrdile predlog uredbe o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu, s katero naj bi se okrepilo zaupanje in priročnost čezmejnih in medsektorskih elektronskih transakcij. Tako naj bi predlog npr. omogočil študentom, da se vpišejo na tujo univerzo prek spleta, državljanom, da izpolnijo in oddajo davčno napoved prek spleta v drugi državi članici, ter podjetjem, da sodelujejo pri javnih naročilih po celi EU prek spleta.

>> Iz sodne prakse
V zadevi C-79/13 so na sodišču EU odločali o finančni pomoči prosilcem za azil po direktivi 2003/9. Finančna pomoč jim namreč mora omogočiti, če je potrebno, da najdejo nastanitev na zasebnem trgu. Izplačajo jo lahko organizacije v okviru javnega sistema pomoči, če spoštujejo minimalne standarde prava Unije glede materialnih pogojev sprejema.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./27. Po letu dni    

Vlasta Nussdorfer
   
Te dni mineva leto dni od prevzema funkcije varuhinje človekovih pravic v RS. Kaj zapisati, kako pomagati preštevilnim, ki iščejo svoje pravice na vseh poteh in institucijah, celo v tujini? Kje in zakaj je največ krivic? Je res vzrok le kriza? Finančna ali »druga«? Kako je z uradniškim odnosom preštevilnih javnih uslužbencev? Bi se dalo narediti še več in bolje? Vprašanja, na katere Varuh kot institucija dan za dnem išče številne odgovore.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 18 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.