c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2022, številka 28 / letnik XX.
 
Ibi sit poena, ubi et noxa est.
Kazen naj bo tam, kjer je tudi krivda.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Čas je za nadgraditev stališča do obveznosti glavne obravnave v upravnem sporu
Tako v teoriji kot v sodni praksi Vrhovnega sodišča ostaja aktualno vprašanje, v katerih primerih mora Upravno sodišče (kot sodišče prve stopnje) izvesti glavno obravnavo v upravnem sporu. Nova zakonska ureditev glavne obravnave v upravnem sporu je tudi predmet predloga novele ZUS-1C (17. člen). Prispevek išče odgovor na vprašanje, v katerih primerih je Upravno sodišče dolžno izvesti glavno obravnavo v skladu s pravico do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), in ugotavlja, da pravica do izvedbe obravnave ni absolutna, tako da opustitev njene izvedbe, v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 sama po sebi še ne pomeni kršitve 22. člena URS.Pred Vrhovnim sodiščem so namreč s tem v zvezi odprti še številni spori. Namen prispevka je prikazati, da pravica do izvedbe obravnave ni absolutna, temveč je (tako kot druge človekove pravice) lahko omejena s pravicami in svoboščinami drugih oseb oziroma zaradi javne koristi (tretji odstavek 15. člena URS).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o upoštevanju dobe za vzgojo otrok
Sodišče je potrdilo svojo sodno prakso (sodba C-576/20), v skladu s katero mora država članica, ki je pristojna za izplačilo pokojnine in v izključno kateri je upravičenec delal in plačeval prispevke tako pred prenosom stalnega prebivališča v drugo državo članico, v kateri se je posvetil vzgoji svojih otrok, kot tudi po njem, upoštevati to dobo za vzgojo otrok.
>> US o pravici do sklenitve zakonske zveze za istospolno usmerjene osebe
Ureditev, ki partnerjem istega spola ni dovoljevala oziroma še vedno ne dovoljuje sklenitve zakonske zveze, ni bila oziroma ni v skladu s pravico istospolno usmerjenih oseb do nediskriminatorne obravnave, je odločilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-486/20, Up-572/18. Med drugim je navedlo, da se tradicionalni pogled na zakonsko zvezo kot zvezo oseb različnega spola tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu od sprejetja URS dalje (posebej opazno v zadnjih desetih letih) spreminja v smeri omogočanja sklenitve zakonske zveze istospolnim partnerjem.
>> Zastaranje kazenskega pregona v t. i. zadevi Patria
Glede vsebine in posledic domneve nedolžnosti na ustavni ravni ni razlik med oprostilno sodbo in sklepom o ustavitvi postopka, je presodilo Ustavno sodišče v sklepu v zadevi Up-351/17 z dne 20. junija 2022, s katerim je zavrglo ustavno pritožbo Ivana Janeza Janše v t. i. zadevi Patria.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakonska zveza, posvojitve in vprašanje vključenosti    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Tema, ki je pred nami, je s področja ustavnega prava, ki je področje moje specializacije. Tej temi in razpravam o njej sem budno sledil skozi svojo celotno kariero, predvsem v času mojega akademskega delovanja v tujini. Ne gre za enostavno vprašanje, tudi če bi to tako želel prikazati ta ali oni posameznik ali celo to ali ono najvišje sodišče kakšne države. V resnici gre za eno od znanih zagonetk s področja ustavnega prava, ki jo kot takšno razumemo šele, če in ko jo skušamo razrešiti zgolj z golim razumom in logiko, tj. če pustimo ob strani nevarnost osebne pristranosti oz. stereotipov (bodisi tradicionalnih bodisi modernih), ki na razrešitev vprašanja, če naj bo pravična, ne smejo vplivati. Ker se večina kolegic in kolegov ni prepustila tovrstni goli logično-razumski argumentaciji, ki edina lahko prepreči nekonsistentnosti in potencialni vdor (zavednih ali nezavednih) stereotipov v odločanje, tako obrazložene odločitve nisem mogel podpreti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Začasni odvzem vozniškega dovoljenja
Cilj, ki ga osebni omejevalni ukrep (začasni odvzem vozniškega dovoljenja) zasleduje, je, da se še pred pravnomočnostjo sodbe prepreči udeležba v javnem prometu osebam, ki so izkazale, da niso vredne zaupanja oziroma so v določeni meri pričakovano nevarne in se s tem zaščiti življenje, zdravje in premoženje drugih oseb (in dejansko tudi storilca samega). Gre torej za ukrep za preprečitev ponovitvene nevarnosti, njegov namen in narava pa sta enaka kot pri varnostnem ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja po 72. členu KZ-1, zato mora sodišče pred odločitvijo za tako preventivno sankcioniranje presoditi, ali je zaradi storilčevega obnašanja, osebnih lastnosti oziroma nesposobnosti za varno vožnjo izkazana nevarnost, če bi še naprej sodeloval v javnem prometu.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravilnik o lokacijski informaciji
Pravilnik, ki je bil izdan na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in je začel veljati 9. julija, podrobneje določa obliko in vsebino obrazca zahteve za pridobitev lokacijske informacije, obrazca za izdajo lokacijske informacije in podrobnejšo vsebino lokacijske informacije. Ta vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.
>> Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah
Splošni akt, ki bo začel veljati 23. julija, določa programske vsebine, ki bi lahko škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok, stopnjo zaščite in načine razvrščanja ter označevanja v tem splošnem aktu določenih programskih vsebin ter smernice za njihovo predvajanje. Otroške programske vsebine ne smejo vsebovati prizorov uživanja drog in zdravju nevarnih snovi, uporabe alkohola, kajenja, nasilja ali nevarnega vedenja, ki bi ga lahko otroci posnemali na nevaren način, razen če so upravičeni s kontekstom ali negativno ovrednoteni.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 92 - 93
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.