c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2022, številka 13 / letnik XX.
 
Sententia incerta non valet.
Nedoločna sodba ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako urediti nadurno delo pri vodilnih delavcih?
Eno od perečih vprašanj delovnega prava je tudi vprašanje ureditve nadurnega dela in predvsem dodatka za nadurno delo pri vodilnih delavcih. Delodajalci se zaradi neenotne sodne prakse na tem področju srečujejo s težavami pri pogodbenem oblikovanju plač vodilnih delavcev, pa tudi z zahtevki (bivših) vodilnih delavcev, s katerimi so se v pogodbah o zaposlitvi dogovorili za višje (osnovne) plače, v katere so v okviru ocene zahtevnosti dela vključili tudi plačilo za nadurno delo.Del sodne prakse Višjega delovnega in socialnega sodišča RS izpostavlja, da iz 157. člena ZDR-1 ne izhaja jasna podlaga za zavrnitev zahtevka vodilnega delavca za plačilo nadurnega dela, da morebitni pogodbeni dogovori, v skladu s katerimi bi bile nadure vključene v osnovno plačo, niso upoštevna podlaga za zavrnitev zahtevka vodilnega delavca za plačilo nadurnega dela, saj dodatek za nadurno delo ne more biti zajet v osnovni plači, ter da je odstopanje od zakonske ureditve v zvezi s plačilom za delo dopustno zgolj pri poslovodnih delavcih in prokuristih.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
Novi zakon, ki bo začel veljati 13. aprila, vsebuje več kot 300 členov, v katerih ureja številna področja, od odpadkov, izpustov toplogrednih plinov do ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ključni namen zakona je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, celovit in pregleden ter stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Novi zakon določa zgolj eno organizacijo za vsak masni tok odpadkov, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike obdelave odpadkov in delovala neprofitno. ZVO-2 predvideva tudi uveljavitev kavcijskega sistema za pločevinke in plastenke. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o voznikih (ZVoz-1) - primerjalnik spremenjenega besedila
Obsežna novela ZVoz-1D, ki je začela veljati 26. marca, med drugim poenostavlja postopke za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij A1 in AM, določa izjemo za predčasno opravljanje zdravstvenega pregleda v primeru izbrisa kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov ter ureja pogoje za možnost izvajanja usposabljanj kandidatov za voznike ter izobraževanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šole vožnje na daljavo. >> Več
>> Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - primerjalnik spremenjenega besedila
Sprememba, ki velja od 9. aprila, določa, da nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela ne more biti manjše od 60 odstotkov minimalne plače, ki je določena z ZMinP. Ne glede na to je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 odstotkov minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je zavarovan. Pred spremembo je bilo določeno, da nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače. Nova ureditev se uporablja pri obračunu nadomestil od 1. maja 2022.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 do 45
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o kumulaciji postopkov pregona in kazenskih sankcij
Listina EU o temeljnih pravicah določa, da „nihče ne sme biti ponovno v kazenskem postopku ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil v Uniji v skladu z zakonom s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen“. Sodišče EU je odločalo o obsegu varstva, ki ga zagotavlja ta prepoved dvojne kaznivosti (načelo ne bis in idem) v konkurenčnem pravu.
>> Odmera letnega dopusta v gospodarskih družbah
Podjetja morajo po zakonu vročiti obvestila o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto vsem zaposlenim do 31. marca za tekoče leto. Predpriprava podatkov za odmero o letnem dopustu je osnova in izhodišče tudi za obračun in izplačilo regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci obračunati in izplačati do 1. julija prav tako za tekoče koledarsko leto.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Med udobjem in moralo    

dr. Marko Novak
   
Z grozo in obupom vsakodnevno že dober mesec dni opazujemo tragedijo v Ukrajini. Pri tem se takole na daljavo, iz varnega udobja svojega doma sprašujemo, kaj bi lahko še storili, da bi ustavili Putinov morilski stroj. Pri tem je prav frapantno spoznanje, da je večina nafte, ki nam v precejšnji meri omogoča polnejše življenje, in plina, ki nas greje ter omogoča proizvodnjo, da koristimo samoumevne dobrine, pravzaprav ruske. Tako se kot mantra ponavlja slaba vest Evrope, da pravzaprav z lastnim udobjem poganja smrtonosne ruske tanke in rakete. Toda, kaj nam je storiti?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Jasna Zwitter Tehovnik, Domen Brus, Nika Najvirt:
GDPR globe po Evropi - kmalu tudi pri nas!
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pristojno sodišče v sporih iz varstva osebnih podatkov
Ali je za odločanje v sporu o kršitvi osebnih podatkov pristojno upravno sodišče ali sodišče splošne pristojnosti je odvisno od tega, ali je upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov javni organ države članice, ki izvaja svoja pooblastila, ali drug subjekt.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. april 2022 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. april 2022 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
5. april 2022 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
5. april 2022 Zakon o finančni upravi (ZFU) 
 
5. april 2022 Zakon o gasilstvu (ZGas) 
 
9. april 2022 Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU) 
 
9. april 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
9. april 2022 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) 
 
9. april 2022 Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91) 
 
13. april 2022 Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) 
 
13. april 2022 Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2) 
 
13. april 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
13. april 2022 Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO) 
 
13. april 2022 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) 
 
13. april 2022 Energetski zakon (EZ-1) 
 
13. april 2022 Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
 
13. april 2022 Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 
 
13. april 2022 Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) 
 
13. april 2022 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) 
 
13. april 2022 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) 
 
13. april 2022 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
9. junij 2022 Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.