c S

Polletno poročilo MDDSZ o socialnem napredku Slovenije

30.03.2022 16:55

Objavljamo polletno poročilo, s katerim se spremlja socialni napredek Slovenije, merjen s kazalniki evropskega stebra socialnih pravic, in sprejete ukrepe v letu 2021, ki bi lahko vplivali na uvrstitev Slovenije pri teh kazalnikih. Poročilo je pripravila Služba za analize in razvoj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), cilj poročila pa je informirati širšo javnost o doseženem napredku in usmerjati oblikovanje politike.

V poročilu je predstavljen napredek, dosežen na različnih področjih Evropskega stebra socialnih pravic in ukrepi, sprejeti med letom 2021, ki so v pristojnosti MDDSZ ter bi lahko vplivali na izboljšanje uvrstitve Slovenije pri opazovanih kazalnikih. Poročilo spremlja napredek na treh področjih evropskega socialnega stebra: enake možnosti in dostop do trga dela; dinamičen trg dela in pošteni delovni pogoji; socialna zaščita in vključenost za skupno 41 glavnih kazalnikov stebra socialnih pravic, razvitih v sodelovanju z državami članicami Evropske unije (EU). Uporabljajo se za primerjavo uspešnosti držav članic EU. Poročilo upošteva zadnje razpoložljive podatke o napredku Slovenije pri kazalnikih, ki jih objavlja Eurostat. Podatki, predstavljeni v poročilu, so bili podatkovnem viru zajeti do 28. februarja 2022.

V drugem delu poročila, ki obravnava ukrepe, ki vplivajo na družbeni napredek in uvrstitev Slovenije glede na druge države EU, so predstavljeni ukrepi, ki so bili v Sloveniji izvedeni v letu 2021. Potem ko je bila v letu 2020 pozornost politik usmerjena predvsem v blaženje posledic pandemije, je bila v 2021 osredotočena tudi na zvišanje blaginje in solidarnost sistema. Spremembe politik so se v letu 2021 izrazile v zvišanju zneskov različnih socialnih transferjev ter zvišanju minimalne plače in pokojnin. Učinek teh ukrepov se bo v stanju kazalnikov izkazal v podatkih za leto 2021, vpliv nanje pa bo imel tudi v prihodnjih letih. 

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti