c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2022, številka 04 / letnik XX.
 
Lex plus laudatur, quando ratione probatur.
Zakon je deležen večje hvale, kadar ga odobrava razum.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Praktični vidik ureditve stikov pod nadzorom
V letu 2019 se je v celoti pričel uporabljati Družinski zakonik (DZ), ki v 141. členu določa, da ima otrok pravico do stikov s starši in obratno ter da se s stiki zagotavlja otrokova korist. To pravico pa se lahko skladno s 173. členom DZ tudi omeji, če je otrok zaradi teh stikov ogrožen in je mogoče le z omejitvijo v zadostni meri zavarovati njegove koristi.Ena izmed omejitev je tudi odločitev o izvajanju stikov pod nadzorom. DZ določa, da je le-ta dopustna samo z začasno odredbo. 163. člen DZ pravi, da sodišče lahko z začasno odredbo odloči, da se stiki izvajajo ob navzočnosti strokovne osebe centra za socialno delo ali zavoda, v katerega je bil otrok nameščen. Stiki se izvajajo največ dve uri na teden. Začasna odredba o stikih pod nadzorom lahko traja največ devet mesecev in je ni mogoče ponovno izdati ali podaljšati.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Napadi na sodnike in sodstvo    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Sodstvo je najšibkejša veja oblasti. Vse, kar premore, so prepričljive obrazložitve sodb, ki jih izdajo sodniki. Zanje se predpostavlja, da so pravni strokovnjaki z vrhunsko profesionalno integriteto. Strokovnost in integriteta sta tista elementa, ki naredita sodnika in ki ga tudi najbolj učinkovito branita pred napadi. V Sloveniji se v zadnjih letih o napadih na sodnike govori premalo in preveč hkrati. Predvsem zato, ker vlada v zvezi s tem konceptualna zmeda, ki je pogosto tudi namerno ustvarjena in instrumentalizirana v zelo posvetne, neredko tudi oblastnobojniške namene, na institucionalni in osebni ravni. Ta kolumna bo poskušala odpraviti vsaj nekaj od tega.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vročanje v upravnem postopku
22. januarja 2022 je začel veljati Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki z določbami od 16. do 26. člena posega tudi v Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Spremembe se v pretežni meri nanašajo na elektronsko vročanje, ki pa se bo kot pravilo začelo uporabljati šele s 7. julijem 2022.
>> Poslanci skrajšali obdobje, v katerem bolniški dopust krije delodajalec
Poslanci DZ so včeraj sprejeli novelo zakona zdravstvenem varstvu in zavarovanju in novelo zakona o delovnih razmerjih, s katerima se skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni. Sprejete spremembe uveljavljajo tudi skrajšanje skupnega obdobja v posameznem koledarskem letu, ko se nadomestilo za bolniško odsotnost izplačuje v breme delodajalca, in sicer s 120 na največ 80 delovnih dni v letu.
>> Varstvo posebnih kategorij delavcev
Delodajalci sklepajo delovna razmerja tudi s posebnimi kategorijami delavcev - to so delavci, katerim je treba zaradi njihovega posebnega statusa zagotavljati še dodatno zaščito - med take štejejo ženske, noseče delavke, starši, mladoletniki, starejši delavci in invalidi. Za te kategorije delavcev velja, da jim »klasične« pravice, ki jim jih sicer zagotavlja zakon, ne zadoščajo, saj so zaradi svojih osebnih statusov ranljivejši kot običajni delavci, ki vstopajo v delovna razmerja.
>> Poznate razlike med karanteno in izolacijo?
V karanteno, ki traja 7 dni in se je ne da krajšati, so napoteni ljudje, ki so bili v rizičnem stiku z osebo, ki je okužena. V karanteni ostanejo toliko časa, kolikor traja inkubacijski čas, torej od rizičnega stika do razvoja bolezni. Kako pa je z izolacijo?
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZJN-3C, ki bo začela veljati 20. februarja, s sistemom referenčnih cen regulira nabavo medicinske opreme. Referenčno ceno določi urad vlade RS, pristojen za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in opreme. Naročnik v postopkih javnega naročanja medicinskih pripomočkov in opreme v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavi referenčno ceno za nabavo medicinske opreme. Ponudbe, v katerih bo cena medicinskih pripomočkov in opreme presegala referenčno ceno za več kot deset odstotkov, bodo neustrezne. Novi 47.a člen ter spremembe 50. člena, 84. člena in 93. člena se začnejo uporabljati 20. septembra 2022.
>> Dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) - primerjalnik spremenjenega besedila
22. januarja je začela veljati dopolnitev, ki zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin s 1. januarjem dodatno usklajuje pokojnine in druge prejemke (razen dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka), in sicer se prejemki, priznani do 31. decembra 2010 uskladijo za 3,5 %, prejemki, priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011 za 1,7 % in prejemki,priznani od 1. januarja 2012 dalje za 1 %. S 1. januarjem se za 1 % uskladijo tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 do 10
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Takojšnje prenehanje delovnega razmerja
Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 22/2021 ugotovilo, da sta nižji sodišči ob ugotovitvi relevantnih okoliščin in interesov obeh strank pogodbe o zaposlitvi dali preveliko težo tistim, ki so v korist presoji, da je bilo mogoče nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka in ni v zadostni meri upoštevalo tistih, ki govorijo v prid takojšnjemu prenehanju delovnega razmerja tožnika pri toženi stranki.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Matej Čujovič:
Prehodno obdobje DZ se izteka
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. februar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.