c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2021, številka 51-52 / letnik XIX.
 
Omnes homines aequales sunt.
Vsi ljudje so (po svojem pravnem položaju) enaki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Voščilo


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kaj bi brez njih?    

Vlasta Nussdorfer
   
December je prav poseben mesec. Vsak, brez izjeme. Zakaj je tako? Ker se ob izteku starega in pričetku novega leta z različnimi spomini, kdaj celo žalostjo, zazremo nazaj, s hrepenenjem in sto željami, pričakovanji, tudi strahom, pa predvsem v leto, ki bo kmalu tu. Vedno upamo, da se bo dobro ponovilo in morda pomnožilo, slabo pa bo čimprej vsaj pozabljeno. Zagotovo je tako tudi letos.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pisna izjava stranke v pravdi namesto njenega zaslišanja
Z novelo ZPP-D je bila v pravdni postopek uvedena možnost izvedbe dokaza z zaslišanjem prič s predložitvijo njihovih pisnih izjav. Dokazni sredstvi zaslišanja priče in zaslišanja stranke sta v svoji dejanski pojavni obliki praktično identični, saj se pravdna stranka dejansko zasliši kot priča. Edina razlika, in sicer konceptualne narave, je ta, da je stranka v primerjavi s pričo glavni procesni subjekt z inherentnim interesom za uspeh v pravdi, zaradi česar je nujno bolj ali manj prikrito pristranska. Toda je ta razlika med dokaznima sredstvoma ovira, ki na podlagi določbe 263. člena ZPP onemogoča uporabo določb o pisni izjavi prič tudi za pravdne stranke? >> Več
>> US razveljavilo določbe PKP7 glede upokojevanja starejših delavcev
Ustavno sodišče je razveljavilo določbe, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev (odločba U-I-16/21, U-I-27/21). Zahtevo za presojo ustavnosti določb, ki jih je v zakonodajo prinesel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), so vložili sindikati.
>> Zakaj razveljavitev v zadevi Balkanski bojevnik?
Vrhovno sodišče je sodbi sodišč prve in druge stopnje (VSL Sodba X Kp 44415/2010 z dne 27. maja 2019) v zadevi Balkanski bojevnik razveljavilo zaradi opiranja pravnomočne sodbe na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Gradbeni zakon (GZ-1)
Nov gradbeni zakon, ki začne veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022, uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke ter popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve. >> Več
>> Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
ZUreP-3, ki začne veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022, prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih (DPN) bo ustanovljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte. >> Več
>> Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)
Zakon, katerega večina členov se bo začela uporabljati 18. januarja 2022, ureja področje dolgotrajne oskrbe, in sicer z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Zakon jasno definira pravice, ki se uvajajo postopoma do leta 2024, ko se bodo izvajale vse oblike dolgotrajne oskrbe po tem zakonu, ter predvideva sprejetje posebnega zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki se uveljavi najpozneje do 30. junija 2025. Zakon vpliva tudi na 15 drugih zakonov. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
S četrto novelo odloka, ki se bo začela uporabljati 1. februarja 2022, je Vlada določila potek veljavnosti potrdilom o cepljenju proti covidu-19. Njihova veljavnost bo tako po februarju potekla po 270 dneh od prejema drugega odmerka, če se bo posameznik v tem obdobju cepil s poživitvenim odmerkom, se bo veljavnost potrdila podaljšala. Navedena ureditev velja le za polnoletne.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 195 do 199
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Maša Jerićevič Šušteršič:
Pravni vidiki interspolnosti
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kdaj je zaposleni upravičen do božičnice?
Glede sorazmernega izplačila nagrade glede na prisotnost delavca na delovnem mestu je Višje delovno in socialno sodišče v sodbi Pdp 83/2020 izpostavilo, da mora delodajalec delavcu božičnico izplačati tudi v primeru, ko je bil delavec dlje časa bolniško odsoten. Tako je pritrdilo tožencu, da je bil neenako obravnavan pri plačilu božičnice, čeprav za poškodbo ni bil kriv in mu tožena stranka božičnice ne bi smela odreči zaradi bolniškega staleža v tistem koledarskem letu.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2022 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. januar 2022 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2022 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2022 Zakon o trošarinah (ZTro-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) 
 
1. januar 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 
 
1. januar 2022 Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) 
 
1. januar 2022 Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) 
 
1. januar 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 
 
1. januar 2022 Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) 
 
1. januar 2022 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
18. januar 2022 Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) 
 
18. januar 2022 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.