c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2020, številka 46 / letnik XVIII.
 
Infinitum a iure reprobatur.
Pravo zavrača nedoločenost.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako voditi postopek pri odvzemu otroka?
Na Vrhovnem sodišču je bil v sodelovanju z različnimi institucijami sprejet protokol priporočenega ravnanja in sodelovanja pri odvzemu otrok v izvršilnih postopkih. Sprejeti protokol predstavlja delovni pripomoček za boljše razumevanje okoliščin, pomembnih za izpeljavo odvzema otroka na način, da se čim bolj zavaruje otrokova korist. Izpelje se ga le v primeru, če izvršba sodne odločbe z izrekanjem denarnih kazni ni uspešna in le v posebej utemeljenih primerih takoj, še preden se uporabi milejši ukrep.Protokol vsebuje vrsto priporočil v zvezi z načrtovanjem in izvedbo tega zahtevnega postopka, ki terja od vseh udeleženih strokovnost, odgovornost, skrbnost in predvsem subtilnost. Protokol predstavlja delovni pripomoček za boljše razumevanje in oceno okoliščin, pomembnih za izpeljavo odvzema otroka na način, da bi bila posamezna dejanja kar najmanj obremenjujoča za otroka, da bi se v največji možni meri preprečila travmatizacija in viktimizacija otroka in bi bila spoštovana otrokova osebna integriteta.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Katere ukrepe prinaša včeraj sprejeti PKP6?
DZ je včeraj potrdil šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije. Novost je delno kritje fiksnih stroškov podjetij, po katerem bodo do pomoči upravičena podjetja (pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra), ki so jim prihodki v zadnjih treh mesecih zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. S tem bodo lahko podjetja poravnala stroške, kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnine, komunalne storitve, energija in podobno. Možnost subvencioniranja čakanja na delo, ki je podjetjem na voljo že od izbruha epidemije spomladi, se podaljšuje do konca januarja 2021. Od novembra bo višina nadomestila plače omejena z višino povprečne plače v državi in ne več z višino nadomestila za primer brezposelnosti. Država bo še naprej prispevala 80 odstotkov izplačanega zneska oz. lahko tudi 100 odstotkov, vendar bo v tem primeru dovoljena državna pomoč posameznemu podjetju omejena na 800.000 evrov. Opozicija je v včerajšnji obravnavi predloga PKP6 opozorila, da poleg dobrih ukrepov vsebuje tudi takšne, ki niso povezani s premagovanjem koronske krize.

>> Varstvo osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
Državni zbor je v petek sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD), ki izvršuje evropsko Direktivo iz leta 2016, obenem pa natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega tožilstva, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo.

>> Pet predlogov možnih kandidatov za ustavnega sodnika
Na podlagi ponovnega poziva predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika, je urad dobil pet predlogov. Predlagani so Marjan Lekše, Marko Starman, Rok Svetlič, Andraž Teršek in Urban Vrtačnik.

>> US: Prehodna določba zakona o lekarniški dejavnosti v neskladju z ustavo
Prehodna določba iz 121. člena > zakona o lekarniški dejavnosti, ki ureja uskladitev koncesijskih odločb in pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, z določbo, po kateri se koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti lahko podeli zgolj za časovno omejeno obdobje, je v neskladju z ustavo, je ugotovilo ustavno sodišče. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu.

>> Ustavno sodišče zadržalo rehabilitacijo Rupnika
Ustavno sodišče je v obravnavo sprejelo ustavno pritožbo, v kateri pravnik Rok Lampe izpodbija razveljavitev obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Ustavni sodniki so zadržali tudi ponovljeni kazenski postopek o Rupnikovi krivdi, ki gre po poti njegove rehabilitacije.

>> Porast kršitev delovne zakonodaje
Epidemija močno vpliva tudi na trg dela, kjer so se mnogi zaposleni iz različnih razlogov znašli v stiski. Pojavljajo se nejasnosti glede dolžnosti in pravic zaposlenih, slišati je opozorila o porastu števila kršitev delovne zakonodaje. Zaposleni lahko pojasnila in pomoč med drugim poiščejo pri sindikatu, prijavo pa lahko vložijo tudi neposredno.

>> Znižanje božičnice zaradi manjše prisotnosti je diskriminatorno
Zagovornik načela enakosti je na podlagi prijave obravnaval primer podjetja, ki je višino božičnice vezalo na prisotnost delavcev na delovnem mestu. Ugotovil je, da je merilo posredno diskriminatorno, v slabši položaj med drugim postavlja noseče delavke, delavce, ki koristijo očetovski dopust, osebe s kroničnimi boleznimi in starejše.

>> V času epidemije nasilja nad ženskami še več
Epidemija, ki je razkrila številne pomanjkljivosti v državi in družbi, je razgalila tudi pomanjkljivosti pri preprečevanju nasilja v družini in skrbi za žrtve. Nasilja nad ženskami je veliko že sicer, med epidemijo pa se je še povečalo. Po pripovedih žrtev se je nasilje, ki je bilo navzoče že prej, nadaljevalo in stopnjevalo, ponekod pa se je pojavilo na novo zaradi stresa in različnih stisk.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravno o vladavini prava v EU    

dr. Matej Avbelj
   
Pismo predsednika vlade Republike Slovenije, v katerem izraža (najmanj) skepso do predlaganega mehanizma za zagotavljanje vladavine prava skozi sistem pogojevanja proračunskih sredstev EU, je v Sloveniji povzročilo pravi politični, medijski in civilnodružbeni vihar. Kot državljan in homo politicus pismo vrednotim negativno, obenem pa se čudim nad politično hipokrizijo drugega dela političnega prostora, ki se v evropskem prostoru zaklinja k spoštovanju vladavine prava, v Sloveniji pa celotno obdobje tranzicije posredno ali celo neposredno prispeva k temu, da se nikakor ne moremo razviti v resnično demokratično in pravno državo. Ampak tako pač je. Tega se najbrž ne da spremeniti. Tisto, kar zmoremo, pa je oceniti pravno prepričljivost predlaganega mehanizma za zagotavljanje vladavine prava v EU.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Elektronsko vročanje v upravnih zadevah
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o upravnem poslovanju, ki bodo začele veljati 4. decembra, vzpostavljajo državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV. Že od 20. novembra portal eUprava omogoča fizičnim osebam brezplačno in prostovoljno uporabo varnega elektronskega predala. Od 1. januarja 2021 se bo vročanje po elektronski poti opravljalo tudi v varni elektronski predal v informacijskem sistemu pravne ali fizične osebe, ki ima dovoljenje MJU za vročanje po elektronski poti, organi pa bodo lahko preko informacijskega sistema za vročanje v varni elektronski predal pošiljali tudi dokumente, ki se ne vročajo po ZUP.

>> Roki v sodnih postopkih začasno ustavljeni
Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih je 20. novembra začel veljati Sklep o začasnem prenehanju teka rokov, ki določa, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, do 19. decembra ne tečejo.

>> Dovoljen prehod meje zaradi dostopa do prodajaln
23. novembra je začela veljati dopolnitev > Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, ki med izjeme za vstop v RS brez napotitve v karanteno (brez predložitve negativnega testa) uvršča državljane RS in tujce s prebivališčem v RS, ki prehajajo mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni, in se vračajo čez mejo v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli tudi državljanom sosednjih držav in tujcem s prebivališčem v sosednji državi.

>> Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati 20. novembra, določa, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena ZZVZZ le na podlagi razpoložljive dokumentacije.

>> Novi direktorati
21. novembra so začele veljati spremembe > Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustanavljajo Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo. Poleg tega se je v Ministrstvu za javno upravo Direktorat za informacijsko družbo in informatiko razdelil na Direktorat za Informatiko in Direktorat za informacijsko družbo, ustanovil pa se je Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem.

>> Večji izdatki države
Spremembe > Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki so začele veljati 21. novembra, omogočajo večje izdatke sektorja država, državnega proračuna in občinskih proračunov v prihodnjih dveh letih. S tem bo omogočena ustrezna raven izdatkov za spodbuditev okrevanja po padcu gospodarske aktivnosti v letu 2020 ter spopadanje z odpravo posledic epidemije, kot tudi preprečevanjem in obvladovanjem širjenja bolezni SARS-CoV-2.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 167 - 170
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Matej Avbelj, dr. Polona Batagelj, dr. Janez Šušteršič:
Ali je slovensko Ustavno sodišče res politično ugrabljeno, sodniki pa sprti kot še nikoli?
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Razrešitev odvetnika, ki nudi brezplačno pravno pomoč
Vrhovno sodišče je v sklepu I Up 130/2020 poudarilo, da lahko v skladu z desetim odstavkom 30. člena ZBPP postavljeni odvetnik zahteva svojo razrešitev, če ne more v redu opravljati svoje dolžnosti zaradi razlogov, ki so na strani upravičenca. Glede na navedeno postavljeni odvetnik ni dolžan predlagati svoje razrešitve, ampak mu ta zakonska določba zgolj daje možnost, da sme zahtevati razrešitev, če sam meni, da ne more v redu opravljati svoje dolžnosti. Ker je tožena stranka z izpodbijano odločbo razrešila pritožnika na podlagi njegovega predloga, pritožnik pa zatrjuje, da takšnega predloga ni podal (niti ga ni bil dolžan podati), mu torej pravnega interesa za tožbo zoper navedeno odločbo o razrešitvi ni mogoče odreči.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 21 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je tudi vseh 22 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 69. člena ZJU o trajanju delovnega razmerja za določen čas). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZJU je vsebinsko povezano z več kot 410 strokovnimi članki, več kot 1.100 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.