c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 30 / letnik XVII.
 
Superficies solo cedit.
Kar je z zemljiščem trdno spojeno, pripada zemljišču.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Javna obravnava predloga davčnih sprememb se izteka
Predlog davčnih sprememb, s katerimi finančno ministrstvo cilja na razbremenitev stroškov dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital, je danes še zadnji dan v javni obravnavi. Na ministrstvu bodo zdaj pregledali prispele pripombe, ko se vrne s počitnic, bo nato predlog davčnih sprememb obravnavala vlada. Gre za predloge sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Parlamentarno pot naj bi začeli jeseni, poslanci naj bi jih obravnavali po nujnem postopku, uveljavljeni naj bi bili 1. januarja 2020.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Od 10. avgusta višja vpisnina v imenik odvetnikov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nasprotovanja predlogu zakona o kreditih v frankih
ECB in Banka Slovenije se pridružujeta vladi (mnenje vlade) pri zadržkih glede predloga zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih. ECB ugotavlja, da je retroaktivna veljavnost predlaganega zakona v nasprotju s pravom EU, Banka Slovenije pa prav tako ocenjuje, da je predlog neprimeren za nadaljnjo obravnavo, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

>> Ministrstvo zavrača očitke na račun novega informacijskega sistema
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je minuli teden opozoril, da uvedba novega sistema ne pomeni hitrejšega in lažjega dela. Dejansko namreč po njihovi oceni pomeni občutno več dela v glavnih pisarnah centrov za socialno delo (CSD), saj se delo podvaja. Krpan tako ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, so posvarili. Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke sindikata, pojasnili so, da je uvedba Krpana potekala postopno, skupina, ki ga je uvajala, je upoštevala predloge zaposlenih in se vsak teden na terenu posvetila enemu od centrov, da je bilo zaposlenim lažje preiti na nov sistem.

>> Ustavno sodišče razveljavilo sodbo za uboj očima
Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi pred več kot petimi leti zaradi uboja očima v Hermancih pri Ormožu na sedem let zapora obsojenega Daouda Saadaouija ter kljub njegovemu priznanju razveljavilo sodbi vrhovnega sodišča in mariborskega višjega sodišča iz leta 2014. Ustavni sodniki so zadevo v vnovično odločanje vrnili višjemu sodišču. Ustavni sodniki so soglasno poudarili načelo domneve nedolžnosti kot ene od temeljih človekovih pravic, ki jo vsakomur zagotavlja že 27. člen Ustave RS, ob tem pa spomnilo, da Zakon o kazenskem postopku (ZKP) nalaga, da sme sodišče obdolženca obsoditi samo, če je prepričano o njegovi krivdi. Ta dokazni standard velja za vsako obsodilno sodbo, torej tudi za sodbo, izdano na podlagi priznanja krivde, so bili jasni ustavni sodniki.

>> Na sojenju za umor matere tokrat pričal patolog
Nadaljevanje sojenja 63-letni Ivici Kalšek, ki ji tožilstvo očita umor matere marca letos v vasici Ošelj nad Slovensko Bistrico, je bilo namenjeno pričanju patologa Rajka Kavalarja. Sodišču je pojasnil okoliščine glede možnega sosledja dogajanja v tragičnem družinskem obračunu. Obtožena namreč zavrača očitek o umoru na zahrbten način. Patolog je pojasnil, da so sledi traku predpasnika pri umorjeni našli na sprednji strani, kjer so tudi dihalne poti, žrtev pa se v primeru dušenja skuša braniti in odstraniti predmet, ki ga duši. V primeru 88-letne ženice znakov odrgnin ali sledi nohtov v področju vratu ni bilo, prav tako ni bilo vidnih sledov poskusa odstranitve traku, s katerim je bila zadavljena.

>> Kanglerju bodo sodili v Novem mestu
Vrhovno sodišče je sojenje nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju zaradi zaposlitve podžupanje preneslo na Okrajno sodišče v Novem mestu. Ugotovilo je namreč okoliščine, ki bi lahko zbujale dvom v videz nepristranskosti mariborskega višjega sodišča. Pravnik Jurij Toplak je prepričan, da Kanglerju mariborska sodišča ne smejo več soditi.

>> Poleg Racmana s pomočjo Interpola Slovenija išče še šest oseb
Koprsko okrožno sodišče je tiralico zoper poslovneža Sergeja Racmana odredilo, ko so za to nastopili zakonski pogoji. Kot so pojasnili, se tiralica skladno z zakonom o kazenskem postopku odredi, če je oseba na begu. Za Racmana je bila mednarodna tiralica Interpola razpisana v torek. Slovenska policija je sicer že minulo sredo razpisala notranjo tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, ki je bil vnesen v schengenski informacijski sistem. V torek pa je bila za Racmana razpisana še mednarodna tiralica Interpola. S pomočjo Interpola Slovenija sicer išče sedem oseb.

>> Savski prevzema dolžnosti namestnika predsednika KPK
Novi namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Simon Savski bo danes začel svoj petletni mandat. Savski, ki je napovedal, da se bo zavzel za večjo transparentnost dela komisije, bo na položaju nasledil Igorja Lambergarja, ki mu je mandat potekel sredi junija. Senat komisije bo tako odslej deloval v polni, tričlanski sestavi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Omejitev plačil za nepremičninsko posredovanje pri najemu
Spremembe in dopolnitve > Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), ki bodo začele veljati 10. avgusta, omejujejo višino plačila za posredovanje pri najemu, kar je doslej zakon urejal le pri prodaji nepremičnin. Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme po novem znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino največ 4 odstotke od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov. Pogodbena vrednost predstavlja zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Nove omejitve se ne uporabljajo za pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih sklenejo med seboj gospodarski subjekti. Uvaja se tudi možnost, da bodo dejavnost lahko opravljali tudi za to kvalificirani tujci, s čimer bo Slovenija izpolnila zahteve Evropske komisije za prenos evropske zakonodaje. Sprememba 25. člena (plačilo za posredovanje) in novi 25.a člen (dodatne storitve in dejanski stroški) se začneta uporabljati 10. novembra.

>> Pridobivanje in obdelava podatkov o letalskih potnikih
10. avgusta bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), s katerimi se določbe, ki se nanašajo na pridobivanje podatkov o letalskih potnikih, usklajujejo z Direktivo 2016/681/EU o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Po uveljavitvi novele bo policija lahko zbirala in obdelovala podatke o potnikih, ki so leteli ali rezervirali let. Podatki bodo avtomatizirano preverjeni v različnih evidencah policije, kot sta evidenci iskanih in pogrešanih oseb, evidenca iskanih in najdenih predmetov, evidenca prikritih in namenskih kontrol ter evidenca odrejenih ukrepov sodišč. Določila omenjene evropske direktive prenašajo v nacionalni pravni red tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o letalstvu (ZLet), ki bodo prav tako začele veljati 10. avgusta.

>> Črtano pravilo fiktivnega izračuna
Danes so se začele uporabljati spremembe > Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki pri reševanju vlog za državne štipendije črtajo pravilo glede fiktivnega izračuna in tako poenostavljajo postopek. Ukinjeni fiktivni izračun pravice (8. člen) je zakon določal kot sankcijo v primeru, ko družina ne uveljavi določenih pravic iz javnih sredstev v predpisanem vrstnem redu. Družina mora namreč najprej uveljaviti otroški dodatek, nato denarno socialno pomoč in varstveni dodatek in šele na koncu otrok uveljavi državno štipendijo. Če družina navedenih pravic ne uveljavi po predpisanem vrstnem redu, mora center za socialno delo izvesti fiktivni izračun pravice, da ugotovi, ali bi bila družina do pravice upravičena. Če bi bila upravičena, šteje to fiktivno pravico kot dohodek, ki naj bi ga družina prejemala.

>> Hitrejše izplačevanje odškodnin zaradi ograje na meji
27. julija je začela veljati novela > Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2), ki naj bi pospešila in poenostavila postopke izplačila odškodnin za uporabo zemljišč, na katerih so ob meji postavljene tehnične ovire. Novela določa, da bo odškodnina za ustanovitev služnosti v javno korist izplačana za čas od poteka 24 mesecev od uporabe zemljišč, ki otežuje njihovo redno rabo (za ta čas lastniki prejmejo nadomestilo), do poteka obdobja obremenitve zemljišča s služnostjo. Pri tem bo odškodnina enotna, izračunana pa bo na podlagi metodologije, ki jo je določila vlada.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 47
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost zdravnika zaradi zapletov pri lepotnih posegih
Zdravnik ni oproščen odgovornosti za škodo v primeru, ko je kršil pojasnilo dolžnost. Ta ga namreč zavezuje, da pacientu (v primeru bolezni) odkrito in na njemu razumljiv način pojasni diagnozo bolezni, različne možnosti zdravljenja, morebitne nevarnosti in predvidljivost uspeha. Pred lepotnimi posegi je treba pacientu možnosti uspeha posega in s posegom povezana tveganja pojasniti še posebej skrbno in obsežno. Pri lepotnih operacijah, ki niso namenjene odpravljanju telesnih pomanjkljivosti, temveč služijo izključno estetskim in psihičnim potrebam, mora pojasnilo zadostiti še posebej strogim merilom. Tožnica v konkretni zadevi namreč očita toženki strokovno napako v tem, da naj bi bili vsi našteti operativni posegi, ki jih je izvajal estetski kirurg, nepotrebni, zato medicinsko neutemeljeni in škodljivi. Meni, da je kirurg posege opravljal v njeno škodo, čeprav je vedel oziroma bi moral vedeti, da rezultata ne bo. Sodišče prve stopnje je njen tožbeni zahtevek zavrnilo, sodišče druge stopnje pa je s sodbo I Cp 108/2019 zavrnilo tudi njeno pritožbo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Tour de force vodstvene strukture    

Jan Zobec
   
Predsednik Vrhovnega sodišča razume svojo oblast nad sodniki »svojega«, ne bom rekel ugrabljenega, sodišča kot domala absolutno gubernaculum, tako, da smo »njegovi« sodniki prosti njegovih zavezujočih ukazov le v zadevah, ki so neposredno povezane s sojenjem v konkretnih sodnih primerih, sicer pa da ima nad nami, se pravi nad »svojimi« sodnicami in sodniki tako rekoč brezmejno oblast, ker, kot izhaja iz konteksta tretje alineje njegovega pisanja, da tako zahteva etika sodniškega poklica.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Jože Ilc:
Plagiat
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 15 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 16 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 11. člena ZST-1 o pogojih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 140 strokovnimi članki in več kot 2.650 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.