c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2019, številka 22 / letnik XVII.
 
Tutius est errare acquietando quam puniendo.
Varneje se je motiti pri popuščanju kot pri kaznovanju.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Poročilo SE: Slovenija dosegla napredek glede protidiskriminatorne zakonodaje
Svet Evrope proti rasizmu (ECRI) v poročilu o Sloveniji glede stanja z vidika rasizma in nestrpnosti za obdobje med letoma 2014 in 2018 izpostavlja, da slovenski zakon o varstvu pred diskriminacijo zagotavlja ustrezno zaščito pred rasizmom in rasno diskriminacijo na vseh področjih vsakdanjega življenja. Prav tako omenjeni zakon predvideva ustanovitev zagovornika načela enakosti, kar je skladno s standardi, priporočenimi s strani ECRI, sovražni govor pa je v omenjenem zakonu podrobneje opredeljen. ECRI pozdravlja pozitiven razvoj v Sloveniji, a hkrati poudarja, da kljub vsemu nekatera nerešena vprašanja vzbujajo skrb. Kot opozarjajo, je sovražni govor v Sloveniji redko predmet sodnega pregona zaradi razlage zakona s strani organov pregona, na podlagi katere zadeve skoraj nikoli ne izpolnjujejo pogojev za uveljavitev kazenske odgovornosti. ECRI zato slovenske organe oblasti poziva k ukrepanju in podaja vrsto priporočil.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Od leta 2002 sodnikom izrečenih 12 disciplinskih sankcij
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe zakona o delu na črno
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je brez glasu proti potrdil predlog sprememb zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta predvideva uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami.

>> Odbor DZ potrdil predlog novele energetskega zakona
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil dopolnjen predlog novele energetskega zakona, ki bo med drugim prenesel določila dveh evropskih direktiv in upošteval sodbo ustavnega sodišča. Največ razprave je bilo glede primarne regulacije in izpolnjevanja zavez glede OVE z vlaganji v drugih državah.

>> Vlada predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol pošilja v DZ
Vlada je danes na seji potrdila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v sprejem DZ. Po prepričanju ministrstva za izobraževanje novela uresničuje odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Slednje pa medtem opozarjajo, da je predlog protiustaven.

>> Predlog novele zakona o varstvu okolja v javni obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo predlog novele zakona o varstvu okolja. Zakon bo spremenjen na dveh temeljnih področjih, in sicer na področju ravnanja z odpadki in na področju sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Poleg tega se z novelo prenavlja sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, in sicer bi bili lastniki organizacij, ki bi skrbele za odpadke iz določene vrste proizvodov, proizvajalci teh izdelkov, je rešitve predstavil Peter Tomše z ministrstva. Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti bi lahko zaživel leta 2022.

>> Štefanec zadovoljen s prilagoditvijo postopkov KPK zahtevam sodišč
Predsednik KPK Boris Štefanec je ob predstavitvi poročila o delu za lani delovanje komisije ocenil kot dobro. Posebej je zadovoljen, da se ukvarjajo z vsebinskimi zadevami ter da jim je vodenje postopkov uspelo prilagoditi zahtevam upravnega sodišča. Spomnil je, da mu leta 2020 poteče mandat, pri čemer se o ponovni kandidaturi še ni odločil.

>> Nedorečenosti zakona o državnem odvetništvu
Državno odvetništvo je v poročilu o delu za lani opozorilo na nekatere nedorečenosti in anomalije zakona o državnem odvetništvu. Med drugim so izpostavili različna tolmačenja, kdaj so dolžni podati mnenje za državne organe, ter veliko število zadev, ki so jih prevzeli za ZPIZ in ZZZS. "Zato brez sprememb zakona najverjetneje ne bo šlo," ocenjujejo.

>> Odločitev ustavnega sodišča nova zelena luč za projekt tretje razvojne osi
Ustavno sodišče je odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje, ki sta jo izpodbijali občini Polzela in Braslovče, ni v neskladju z ustavo. To je nova zelena luč za projekt gradnje hitre ceste proti Velenju in Koroški, kjer odločitev sodišča pozdravljajo.

>> Prvoobtoženi v zdravstveni aferi zanikal krivdo
Prvoobtoženi v korupcijski aferi v zdravstvu Zoran Milošević, ki je radiolog v ljubljanskem kliničnem centru, je na današnjem nadaljevanju predobravnavnega naroka zanikal krivdo. Tožilec Iztok Krumpak mu je očital kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Zahteval in prejel naj bi podkupnino v skupni višini 114.700 evrov.

>> Sodišče naložilo milijonsko plačilo za pohorske žičnice in gondolo
Mariborsko sodišče je v za zdaj še nepravnomočni sodbi odločilo, da mora Mestna občina Maribor Športnemu centru Pohorje v stečaju za prevzem gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju v 30 dneh po pravnomočnosti plačati skoraj 13,25 milijona nadomestila. Mariborska občina ima zdaj 15 dni časa za vložitev pritožbe.

>> Sloveniji iz Bruslja znova reformni pozivi
Evropska komisija je Slovenijo spet pozvala k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema in trga dela ter k izboljšanju poslovnega okolja in izvedbi privatizacij. Novost je naložbeno priporočilo, kjer je poudarek na inovacijah, energetski tranziciji in okoljski infrastrukturi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pri nas se je mudil Vyacheslav Mikhailovich Lebedev    

Jan Zobec
   
Rusija je rekorderka po številu obsodb pred ESČP, od katerih naj omenim samo tiste, ki izvirajo iz policijskega nasilja ob dovoljenem zborovanju na moskovskem trgu Bolotnaya 6. maja 2012, kjer so udeleženci na enem od protestov v nizu »Pohoda milijonov« protestirali zoper domnevno neregularne volitve. Ruska sodišča so tu brezskrupulozno sodelovala pri kršitvah človekovih pravic z odvzemi prostosti še pred uvedbo kazenskih postopkov in brez kakršnekoli zakonske podlage. Namesto, da bi se Rusija na te obsodbe odzvala z ukrepi, ki bi preprečili nadaljnje kršitve človekovih pravic oponentov avtokratskega režima, je Duma proti koncu leta 2015 sprejela zakon, ki rusko ustavno sodišče pooblašča preizkusiti, ali je sodba ESČP, izdana zoper Rusijo, verbatim, skladna z ruskimi ustavnimi vrednotami ter ali je zato v Rusiji (sploh) izvršljiva ...
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Poseg v ustavne pravice varovancev zavoda
Prvo in drugostopenjsko sodišče sta odločili, da se nasprotni udeleženec, ki je oseba s kronično shizofrensko psihozo, zaradi storitve kaznivega dejanja iz Enote za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor premesti v socialnovarstveni zavod. Nasprotni udeleženec je bil s strani izvedenca ugotovljen kot nestabilna in nasilna oseba, ki ni sposobna za samostojno življenje ter potrebuje stalno oskrbo in varstvo. Socialnovarstveni zavod, v katerega so nasprotnega udeleženca premestili, je bil prezaseden, zato so ga namestili v skupno jedilnico in dnevni prostor, kjer naj bi bival skupaj s še eno osebo nasprotnega spola. Socialnovarstveni dom se je zoper takšno odločitev sodišč pritožil, ter v postopku revizije navajal, da se s takšno odločitvijo sodišč posega tako v ustavne pravice nasprotnega udeleženca, kot tudi v ustavne pravice vseh oseb, ki so v varovanem oddelku zavoda že nameščene. Vrhovno sodišče je s sklepom II Ips 51/2019 ugotovilo, da je revizija utemeljena.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
mag. Izidor Janžekovič:
Arheolog, nebodigatreba pri gradnji?
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zemljiški kataster in dejanska raba zemljišč
1. junija sta začeli veljati sprememba > Uredbe o dejanskih rabah zemljišč in sprememba > Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, ki odlagata začetek uporabe Uredbe in VIII. poglavja Pravilnika na 1. april 2020, namesto prvotno določenega 1. junija 2019. Odlog začetka uporabe je potreben zaradi odloga začetka uporabe spremenjenega 23. člena ZEN o vodenju podatkov o dejanski rabi zemljišč.

>> Dostop do odprtega interneta
1. junija je začela veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije, ki določa pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov za izvajanje Uredbe 2015/2120/EU v delu, ki se nanaša na dostop do odprtega interneta in maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj EU.

>> Prejemki javni uslužbencev za delo v tujini
Prav tako so 1. junija začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki so posledica sprememb indeksov življenjskih stroškov OZN in so za različna mesta določeni v Prilogi 2. Poleg tega se je dopolnila preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnih uslužbencev v Prilogi 3, zaradi napotitve javnih uslužbencev v kraje, ki še niso bili navedeni v Uredbi.

>> Informacije o revizijskih postopkih
Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, ki je začel veljati 1. junija in se bo začel uporabljati 30. septembra, določa način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov, druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizija in do katerih podatkov o poteku prej omenjenih postopkov na portalu eRevizija lahko dostopata Državna revizijska komisija ter ministrstvo, pristojno za javna naročila.

>> KP premogovništva Slovenije
Nova Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije, ki je začela veljati 1. junija, v obligacijskem delu ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, ter način mirnega reševanja kolektivnih in individualnih sporov. V normativnem delu pa vsebuje določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom, varnost in zdravje pri delu in druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci, ter zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo KZ-1?
Kazenski zakonik (KZ-1) je od objave leta 2008 doživel 7 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je vseh 8 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 243. člena, ki ureja kaznivo dejanje ponarejanja denarja). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 690 strokovnimi članki, več kot 2.750 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 170 judikati Sodišča EU ter 13 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.