c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2019, številka 14 / letnik XVII.
 
Fraus numquam praesumitur.
Prevara se nikoli ne domneva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Večina določb novele ZKP-N se začne uporabljati čez pol leta
20. aprila začnejo veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki se bodo večinoma začele uporabljati 20. oktobra, razen v 143. členu novele navedenih določb, ki se začnejo uporabljati 20. julija. Osnovni cilj novele je implementacija t. i. Direktive o žrtvah (2012/29/EU), vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve. Upoštevajoč novejšo prakso Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice novela sistematično ureja zaseg predmetov, spisov in elektronskih naprav odvetnikov in drugih oseb, če gre za njihovo gradivo, ki vsebuje privilegirano komunikacijo. Tako spremenjeni 219.a člen določa, da se lahko preiskava elektronske naprave, zasežene odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, opravi le na podlagi sodne odredbe, ki je obrazložena v skladu s šestim odstavkom 220. člena. Velik del novosti se nanaša tudi na uporabo prekritih preiskovalnih ukrepov, med katerimi se npr. pri ukrepu tajnega opazovanja (149.a člen) glede na izkazane potrebe policije dopolnjuje katalog hujših kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je dopustno uporabiti ta ukrep. Novela prinaša tudi nov, podrobnejši in posodobljen režim pridobivanja prometnih in sorodnih podatkov, s čimer se zmanjšuje poseganje v pravico do varstva osebnih podatkov (od 149.b do 149.d člen).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pri uveljavljanju Družinskega zakonika neznanka predvsem število dodatnih zadev za sodišča
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zvišanje odvetniške tarife
6. aprila je začela veljati višja vrednost točke, ki določa vrednost odvetniške storitve po Odvetniški tarifi. Vrednost točke se je dvignila s 0,459 evra na 0,60 evra, Sklepu o spremembi vrednosti točke, ki ga je sprejel Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije, pa je dala soglasje ministrica za pravosodje.

>> Poslovna skrivnost
20. aprila bo začel veljati Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki določa popolnoma nov pojem poslovne skrivnosti. Ta zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki niso splošno znane in lahko dosegljive, imajo določeno tržno vrednost in za katere je imetnik poslovne skrivnosti zadostno ukrepal, da jo je ohranil kot poslovno skrivnost. Zaradi jasnejšega razlikovanja zakon loči med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo ali razkritjem poslovne skrivnosti. Z namenom zaščite poslovne skrivnosti je del zakona namenjen ureditvi sodnega varstva s tem, da se določajo tožbeni zahtevki, ki jih lahko imetnik poslovnih skrivnosti vloži zoper kršilca, in pravica do povrnitve škode. Opredeljuje se tudi začasna odredba za takojšnjo prenehanje kršitev, definirajo pravila, s katerimi bo zagotovljeno varstvo zaupnosti poslovne skrivnosti med sodnim postopkom in po njem ter določajo primeri, ko se zaradi zaščite drugega upravičenega interesa pravno varstvo imetniku poslovnih skrivnosti odreka. S temi izjemami se ureja tudi aktivnosti t. i. žvižgačev, ki razkrijejo sporna ravnanja podjetij ali drugih organizacij.

>> Novosti na področju rejniške dejavnosti
15. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD). Zaradi izvajanja Družinskega zakonika (DZ) so bile potrebne nekatere postopkovne in terminološke spremembe in spremembe v postopku odločanja o namestitvi otroka v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo rejnika. Novela prinaša tudi dvig zneska višine plačila dela kot dela mesečne rejnine, ki se dvigne za 9 eurov, na 132,5 eurov za enega otroka. Poleg tega začnejo 1. maja veljati spremembe DZ (primerjalnik 184. člena), ki prispevek k stroškom oskrbe iz plačane preživnine določa enako za otroke v rejništvu in v zavodu. Dosedanja ureditev ni upoštevala dejstva, da vrsta namestitve v institucionalno varstvo ni otrokova izbira, zato se prispevek k stroškom oskrbe določa na enak način, kljub temu, da stroški oskrbe v rejništvu in v zavodu niso enaki.

>> Družinski zakonik določa novo predhodno svetovanje
15. aprila bo začel veljati Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja, ki določa način izvajanja predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo za zakonca, ki nameravata vložiti predlog za razvezo zakonske zveze; za starša, ki nameravata vložiti predlog za začetek postopka o varstvu in vzgoji otroka, o preživljanju otroka, o njegovih stikih z njima ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj; in za starša, druge osebe, s katerimi je otrok družinsko povezan in nanje osebno navezan, in otroka, ki nameravajo vložiti predlog za začetek postopka o otrokovih stikih z drugimi osebami. Predhodno svetovanje se izvede pred vložitvijo predloga na pristojnem sodišču.

>> Osebe pod skrbništvom
Na podlagi Družinskega zakonika je bil sprejet Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila, ki bo začel veljati 15. aprila. Pravilnik ureja način popisa in ocenitve premoženja oseb pod skrbništvom ter sestavo in vsebino skrbniškega poročila, ki ga mora skrbnik predložiti centru za socialno delo do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto.

>> Ureditev področja listinjenja
Listinjenje je posel ali shema, pri katerem se kreditno tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na segmente kreditnega tveganja. Listinjenje vključuje transakcije, ki omogočajo kreditodajalcu ali upniku - ki je običajno kreditna institucija ali podjetje - da refinancira sklop posojil, izpostavljenosti ali denarnih terjatev (kot so stanovanjski ali potrošniški krediti, kreditne kartice in podobno), tako da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s katerimi se trguje. To področje ureja Uredba EU 2017/2402, za njeno izvajanje pa je bil sprejet zakon, ki bo začel veljati 20. aprila. Z zakonom se določajo pristojni organi, ureja postopek izrekanja nadzornih ukrepov ter določajo prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe.

>> Novela Zdoh-2T
Spremembe in dopolnitve > Zakona od dohodnini (ZDoh-2) se nanašajo na prejemke v zvezi z opravljanjem dela na volitvah in referendumu. V 31. členu (primerjalnik besedila) se doda 6. točka, ki določa višino nadomestila za opravljanje dela na posameznih volitvah ali referendumu ter povračilo stroškov v zvezi s tem delom. Novela začne veljati 19. aprila in se že uporablja pri odmeri dohodnine za davčno leto 2019.

>> Dodatek za stalnost po petih letih tudi gasilcem
9. aprila je začela veljati dopolnitev > Zakona o gasilstvu (ZGas), ki prinaša nov 14.č člen z določbo, da dodatek za stalnost pripada gasilcem po petih letih (in ne več desetih) opravljanja nalog poklicnega gasilstva in se tako poklicni gasilci izenačujejo z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, stalna sestava Slovenske vojske, cariniki in pooblaščene osebe na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Poklicni gasilci so upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 naprej.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 21, 22 in 23
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Program preprečevanja kriminalitete
Notranje ministrstvo s predlogom resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023 naslavlja številna vprašanja, kako v Sloveniji zmanjšati kriminaliteto. Med drugim obširno obravnava vprašanje terorizma in njegovega obvladovanja, ne izpusti pa niti perečega vprašanja sovražnega govora. Statistični podatki kažejo, da je bilo med letoma 2013 in 2017 storjenih 369.743 kaznivih dejanj, v povprečju 74.000 kaznivih dejanj na leto. Največ obravnavanih jih je bilo leta 2013 (93.833), najmanj pa leta 2017 (58.052). V Sloveniji je zagotovljena visoka stopnja varnosti, saj spada med deset najvarnejših držav na svetu, ugotavljajo v resoluciji. Za ministrstvo je skrb vzbujajoč zlasti versko podprt nasilni ekstremizem v regiji zahodnega Balkana, Avstriji in Italiji.

>> V uporabo večina določb Družinskega zakonika
Sredi meseca se bo začela uporabljati večina novosti Družinskega zakonika (DZ). Osrednja je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Zakonik med drugim prinaša tudi prenovljene določbe o starševski skrbi, svetovanju parom v težavah in skupnem starševstvu v primeru razveze.

>> Državni svet s svojim predlogom zakona o izbrisih v bankah
Državni svet je včeraj sprejel svoj predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Svetniki menijo, da predlog zakona, ki ga je v torek sprejela Vlada, ne predstavlja celovite implementacije odločbe ustavnega sodišča, ker bi lahko prekomerni stroški nekdanje imetnike odvračali od učinkovitega sodnega varstva. ATVP pa je opozorila, da ne bo sposobna izvrševati določil vladnega predloga zakona, ki predvideva, da mora vzpostaviti virtualno podatkovno sobo ter izvrševati nadzor nad njenim dostopom in nad neupravičenimi razkritji podatkov.

>> Komisija o dokazih v prisluškovalni aferi na sedežu Sove
Afero o prisluhih v arbitražnem postopku ter domnevni poskus vplivanja hrvaške vlade na POP TV je včeraj na seji obravnavala komisija DZ za nadzor obveščevalnih služb. Komisija je ob obisku Sove prepoznala "politične" dokaze, da so hrvaške oblasti poskušale vplivati na POP TV. Predsednik komisije Matej Tonin je opozoril, da so tuje obveščevalne agencije v Sloveniji zelo dejavne.

>> Zamenjana odredba za uporabo prisluhov
Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predstavil dokaze, ki po besedah predsednika komisije Mateja Tonina govorijo o tem, kako je bila v enem izmed Kanglerjevih primerov "na neprimeren, morda celo nezakonit način zamenjana odredba za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov".

>> Zadeva Istrabenz
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, v kateri so bili na zaporne kazni obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, nekdanji Istrabenzov svetovalec Kristjan Sušinski in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski. S tem je pritrdilo odločitvam nižjih sodišč.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Dogovor o preložitvi brexita do konca oktobra
Dogovorjena preložitev s ciljem ratifikacije izstopnega sporazuma bo trajala le tako dolgo, kot je potrebno, in nikakor ne dlje od 31. oktobra. Če obe strani izstopni sporazum potrdita pred tem datumom, se izstop zgodi prvi dan v mesecu, ki sledi, piše v sklepih, ki so jih sprejeli voditelji 27 članic ob soglasju Združenega kraljestva. Voditelji ob tem poudarjajo, da se v tem vmesnem obdobju ne sme dopustiti spodkopavanja delovanja institucij EU. Če je Britanija od 23. do 26. maja še vedno članica unije in če ne potrdi ločitvenega sporazuma do 22. maja, mora izvesti evropske volitve. Če tega ne stori, se izstop zgodi 1. junija. Poleg tega se v času tega drugega podaljšanja roka za brexit ne sme odpirati ločitvenega sporazuma in začeti pogajanj o prihodnjem partnerstvu.

>> Nov sistem kazenskih evidenc za obsojene državljane tretjih držav
Svet EU je potrdil predlog Evropske komisije za vzpostavitev evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) za obsojene državljane tretjih držav. Centralni sistem bo izboljšal izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc držav EU o obsojenih nedržavljanih EU in osebah brez državljanstva, uporabljal pa se bo lahko tudi za druge zakonsko dovoljene namene, na primer za preverjanje oseb, ki naj bi delale z otroki, ali pridobitev dovoljenja za strelno orožje. Komisija pa je predlagala zakonodajo, ki bi omogočala uporabo sistema tudi za potovalno odobritev za EU, vloge za izdajo vizumov in preiskovanje kraje identitete.

>> Varne osebne izkaznice in dokumenti za prebivanje
Evropski parlament je potrdil novo uredbo, ki bo izboljšala varnost osebnih izkaznic in dokumentov o prebivanju v celotni EU. Osebne izkaznice bodo po novem tako kot potni listi vsebovale izjemno varne brezstične čipe s fotografijo in prstnim odtisom imetnika. Države članice jih bodo začele izdajati čez dve leti. Osebne izkaznice v obtoku, ki ne izpolnjujejo novih standardov, bo treba zamenjati v petih do desetih letih, odvisno od varnostne stopnje.

>> Komisija začela razpravo o krepitvi pravne države v EU
Evropska komisija je pretekli teden začela razpravo o tem, kako okrepiti pravno državo v EU, in tudi predstavila orodja za spremljanje, oceno in zaščito pravne države v EU. Ocenila je tudi izkušnje preteklih let in poudarila potrebo bo močnejšem spodbujanju pravne države, zgodnjem preprečevanju tveganj ali kršitev pravne države ter učinkovitem odzivanju v EU v takšnih primerih. Izkušnje na tem področju so lahko tudi izhodišče za razpravo o nadaljnjem utrjevanju pravne države. Komisija bo prispevke upoštevala pri pripravi svojih ugotovitev in predlogov, ki jih namerava objaviti junija 2019. Komisija je začela tudi pravni postopek proti Poljski zaradi nove disciplinske ureditve za sodnike, da bi jih zaščitila pred političnim nadzorom.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodna ideologija (pri nas) ne obstaja    

dr. Matej Avbelj
   
S tem ko se projekt Ideologija na sodiščih že bliža koncu svojega drugega leta in ko je analiziranih že skoraj 250 sodb ustavnega sodišča, je razumljivo, da so bili njegovi izsledki predstavljeni v različnih forumih. Najprej v Sloveniji pred uglednimi tujimi in domačimi gosti, vključno z bivšimi ustavnimi sodniki, nato pa tudi v tujini: v Amsterdamu in Berlinu, na Dunaju, v Leuvnu, v Pisi in Pragi, v Zagrebu, in kmalu tudi v Clevelandu. Prejeti odzivi kažejo na nek skupen, sistemsko teoretični trend, ki se odraža v dvojnem zanikanju pomena in vloge sodne ideologije v kontinentalnih pravnih sistemih.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo SZ-1?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 12 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 13 verzij prečiščenih besedil, kot so se spreminjala od objave zakona. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine posameznega člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi - npr. primerjalnik 90. člena, ki ureja trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje. Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je vsebinsko povezan tudi z več kot 130 strokovnimi članki, več kot 1.190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 930 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.