c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2017, številka 48 / letnik XV.
 
Praesumptio cedit veritati
Domneva popusti pred resnico.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Znanih 10 najvplivnejših pravnikov 2017
Izbrali ste 10 najvplivnejših pravnikov, ki so po vašem mnenju vidno zaznamovali leto 2017 tako na pravnem področju kot tudi širše v družbi. Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov, ki so do 20. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov.Izbor, ki ga na portalu IUS-INFO organiziramo z namenom, da poudarimo pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje, bomo sklenili s slovesno podelitvijo priznanj in okroglo mizo, ki bosta v torek, 28. novembra 2017, ob 11. uri v Hotelu InterContinental. Razpravo z naslovom Kako (ne)razumemo ustavno demokracijo bo povezoval dr. Andraž Teršek, prenos bo možno spremljati v živo na portalu IUS-INFO. Udeleženci bodo odgovorili na vprašanja glasovalcev ter predstavili svoja stališča in poglede na aktualne probleme v pravu in družbi.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Državni svet RS - plod političnega kompromisa
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Neustavna sprememba ustave
Skupina slovenskih pravnikov je podpisala javno izjavo o neustavni spremembi ustave. Parlament je namreč z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev začel postopek spremembe ustave. Njen namen je razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča v zadevi U-I-269/12. V tej zadevi je ustavno sodišče odločilo, da je državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole.

>> Avtentična razlaga določb ZKP o rokih za veljavnost prisluhov
Državni zbor je sprejel avtentično razlago členov zakona o kazenskem postopku, tako zdaj zakon jasno določa, da je dveletni rok, v katerem bi moralo tožilstvo začeti kazenski pregon na podlagi dokazov, pridobljenih iz prikritih preiskovalnih ukrepov, zgolj instrukcijski. Avtentično razlago so predlagali poslanci NSi po tistem, ko je preiskovalna sodnica na predlog zagovornika ljubljanskega župana Zorana Jankovića odredila izločitev in uničenje dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem.

>> Lokalne volitve odslej tretjo novembrsko nedeljo
Poslanci DZ so sprejeli novelo zakona o lokalnih volitvah, ki prinaša stalen datum lokalnih volitev, te bodo odslej potekale tretjo nedeljo v novembru. Novela tudi zmanjšuje število volilnih organov, natančneje razmejuje pristojnosti med Državno volilno komisijo in ministrstvom za javno upravo, spreminja ureditev glede nadomestil članom volilnih organov ter določa vključitev tujcev v volitve svetov ožjih delov občin.

>> Proti zlorabam stranske udeležbe v postopkih pridobivanja informacij javnega značaja
Poslanci koalicije so v DZ vložili predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi bila iz postopkov pred Informacijskim pooblaščencem v primerih, ko je predmet odločanja dostop do podatkov, ki so po zakonu javni, izključena stranska udeležba. Slednja je namreč podaljševala postopke in stroške prosilcev, so opozorili.

>> Veta na spremembe financiranja občin in izvrševanje proračunov
Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih interesov v torek izglasovali odložilni veto na spremembe zakona o financiranju občin in veto na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Menijo, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.

>> Izvoljen prvi del nove sestave državnega sveta
Na volilnih zborih po Sloveniji so včeraj izbirali državne svetnike, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese. Volilni zbori so potekali v 22 volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega svetnika. Med njimi je polovica v svetniških klopeh sedela že v zadnjem mandatu. Za svetnike je bilo izvoljenih tudi osem županov in nekaj podžupanov, kažejo podatki volilnih komisij volilnih enot, ki pa še niso uradni.

>> Zaslišanje kandidatov za komisarja SE, tudi Klemenčiča
V Odboru ministrov Sveta Evrope (SE) v Strasbourgu je v torek potekalo zaslišanje kandidatov za komisarja SE za človekove pravice, med katerimi je tudi slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič. Na podlagi zaslišanj bodo Parlamentarni skupščini SE v glasovanje, ki bo januarja, poslali seznam treh kandidatov, so pojasnili v SE.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Urejanje državnega odvetništva
Državno odvetništvo je samostojen in avtonomen državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami. Na podlagi Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv), ki je se je začel uporabljati 20. novembra, so bili za ureditev položaja, pristojnosti in organizacije državnega odvetništva izdani novi podzakonski predpisi, in sicer Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva, Pravilnik o obliki letnega poročila državnega odvetništva, Pravilnik o organizaciji in pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva, Pravilnik o službeni izkaznici državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika in Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega odvetnika, ki so začeli veljati 20. decembra.

>> Novela zakona o zdravstveni dejavnosti
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki bodo začele veljati 17. decembra, urejajo način podeljevanja koncesij v zdravstvu, določajo konkurenčno prepoved in na novo uvajajo nosilca zdravstvene dejavnosti. Prav tako se opredeljuje področje nadzorov v zdravstvu in oglaševanje zdravstvenih storitev. Po novem se koncesija podeli le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, pri čemer se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže. Po noveli koncesija ne bo predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo ter prepoveduje oglaševanje zdravstvene dejavnosti, ki je zavajajoče, nedostojno in nedovoljeno glede na zakon o varstvu potrošnikov. Ureja pa tudi dolga leta nerešeno vprašanje medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo delo višjih sester.

>> Pokojninska novela
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so že začele veljati, uporabljati pa se bodo začele 1. januarja. Novela, ki ne posega v pokojninski sistem, se nanaša na pokojninsko dobo, za katero so bili prispevki plačani v okviru prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje v času do uveljavitve zadnje pokojninske reforme, torej do 31. decembra 2012. Nov 134.a člen pa narekuje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da mora obvestiti zavarovance, če jim delodajalec ne plačuje prispevkov. Enako obvestilo zavod v elektronski obliki posreduje tudi finančni upravi in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

>> Novela zakona o visokem šolstvu
21. novembra je začela veljati sprememba > Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki črta časovno omejitev trajanja pravic iz 69. člena (primerjalnik besedila). Na podlagi 69. člena so namreč imeli študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov. Pravice so bile določene najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Začasna odredba v stečajnem postopku
V stečajnem postopku velja temeljno načelo koncentracije, v skladu s katerim lahko upnik svoj zahtevek za izpolnitev obveznosti, ki je nastala do začetka stečajnega postopka, v razmerju do stečajnega dolžnika uveljavlja samo v stečajnem postopku proti temu dolžniku in v skladu s pravili tega postopka (1. odstavek 227. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP). V skladu z ZFPPIPP je izločitvena pravica tudi pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od slednjega zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico na nepremičnini.

Ker je v posledici zamude roka za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja prerekane izločitvene pravice, le ta prenehala, ni pravne podlage za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Boljše življenje    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Evropa še vedno ostaja obljubljena dežela za milijone ljudi iz vseh delov sveta. Na stotine jih v tej želji letno umre v Sredozemskem morju. Države članice Evropske unije, vključno z evropskimi institucijami, praviloma niso zmožne sistematično, vsesplošno in učinkovito reševati pritiskov na zunanje meje Evropske unije, saj še vedno vztrajajo pri uporabi arhaične dublinske ureditve. Da posamezne države vendarle lahko storijo korak naprej pri reševanju krize prebežnikov, vsaj delno kažejo nekatere letošnje prakse italijanskih oblasti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu, tako npr. primerjava besedila 24. člena ZST-1 (stečajni postopek in postopek prisilne poravnave) pred in po spremembi.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 120 strokovnimi članki in več kot 2.150 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
26. november 2017 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 
 
26. november 2017 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL) 
 
3. december 2017 Zakon o vajeništvu (ZVaj) 
 
3. december 2017 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) 
 
1. januar 2018 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. januar 2018 Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.