c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2017, številka 40-41 / letnik XV.
 
Scriptura publica probat se ipsa
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Osnutek zakona o varstvu osebnih podatkov
V javni razpravi je osnutek novega zakona o varstvu osebnih podatkov, ki na novo ureja namene obdelave pravnih podatkov, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, uporabo storitev informacijske družbe s strani otrok in položaj notranje kontrole pri upravljavcih osebnih podatkov. Osnutek sledi dosedanji ureditvi, po kateri je Informacijski pooblaščenec edini nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov za vsa področja. Izjema so tista področja, kjer to preprečujejo ustavne določbe ali določbe splošne uredbe ali primerljivi položaji - npr. neodvisno odločanje sodstva. Na področju (kriminalistične) policije in obveščevalno-varnostne dejavnosti Informacijski pooblaščenec ni pristojen izvajati inšpekcijskih nadzorov, če bi se lahko razkrile identitete tajnih delavcev in tajnih sodelavcev. Področje pravosodja in policije ter izvrševanja kazenskih sankcij in delno obrambe ter varnosti države pa je urejeno v posebnem delu zakona. Pristojno delovno telo državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb lahko sodeluje z Informacijskim pooblaščencem, na lasten predlog ali na pobudo Informacijskega pooblaščenca, ko je potrebna zaupna izmenjava informacij o ugotovitvah nadzornih postopkov ali glede sprememb zakonov ali drugih predpisov. Zakon mora biti po veljavni časovnici sprejet in objavljen v uradnem listu ter uveljavljen pred 25. majem 2018.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Evropska unija
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
› Novi zakoni
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 82
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob zavrnitvi novele ZKP-N    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Če bi bil zloben, bi rekel, da sta glavni motiv ugovorov zoper novo ureditev glede zaslišanj osumljenca dve stranski posledici. Vloga morebitnega bodočega zagovornika bo zahtevnejša, ker mu bo mandant pač »zabetoniral« izhodišče obrambe. O drugi, tj. o preglednosti delovanja policistov ali tožilca pri tem, pa mnogi sploh nočejo govoriti. Nekateri razpravljavci so izrecno navedli bojazen, da ne bo vidno dogajanje pred posnetkom, ko bi policija lahko izvajala pritisk na osumljenca, itd. Toda zdaj nimamo prav nobenega vpogleda v to, kako je policija prišla do »obvestil« osumljenca, pa to nikogar ne moti. Prepričan sem, da je prav slikovno snemanje teh postopkov tisto, zaradi česar bi našli precej nasprotnikov pri policiji, pa naj mi to zameri, kdor hoče. Ne nazadnje že zdaj zakonska možnost, da se sestavi zapisnik o zaslišanju ob navzočnosti zagovornika, v praksi ni prav pogosto uporabljena. Saj še iz nadaljevank vemo, da so policisti najraje z osumljencem najprej malo sami ...
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Institut zagovornika otrok
Novela > Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) prinaša institut zagovornika otrok ter ustanovitev sveta in centra za človekove pravice. Institut zagovornika otrok bo otrokom nudil strokovno pomoč, da bodo lahko izrazili svoje mnenje v vseh postopkih in dejavnostih, kjer so udeleženi, njihova mnenja pa bodo posredovana pristojnim organom (novo poglavje III.a). Zagovorništvo bo izvajala mreža prostovoljcev, ki mora zagotavljati enako dostopnost do zagovornika vsem otrokom. Za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti se ustanavlja Svet varuha za človekove pravice kot posvetovalno telo varuha, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Njegove naloge bodo med drugim sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter predlaganje uvedbe postopka v zvezi z morebitnimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin (50.a člen). Kot notranja organizacijska enota pa se ustanavlja Center za človekove pravice, ki bo skrbel za promocijo, informiranje in izobraževanje v zvezi s človekovimi pravicami ter pripravljal analize in poročila s tega področja (50.b člen). Dopolnitve zakona bodo začele veljati 14. oktobra 2017, 50.a člen se začne uporabljati 1. junija 2018, 50.b člen pa 1. januarja 2019.

>> Reorganizacija CSD
Temeljni namen novele > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki bo stopila v veljavo 14. oktobra letos, uporabljati pa se bo začela 1. oktobra 2018, je reorganizacija centrov za socialno delo. Gre za spojitev več centrov za socialno delo v večji (območni) center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotne regije, kar bo omogočilo kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Po novem bomo tako namesto sedanjih 62 centrov za socialno delo imeli predvidoma 16 le-teh, z enotami, ki bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo (49.a člen). S tem se za celotno območje na enem mestu izvaja vodenje in upravljanje. Znotraj vsakega izmed šestnajstih centrov za socialno delo bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Hkrati bo na tak način na voljo večji nabor različnega kadra, izogne pa se tudi dvojnosti vloge strokovnega delavca, saj bo odločanje o ukrepu prevzel drug strokovni delavec in ne tisti, ki bo kasneje izvajal strokovno delo z uporabnikom (npr. svetovanje). Izboljšala naj bi se tudi možnost konzultacij med različnimi profili strokovnih delavcev. Novost je možnost delovanja centra za socialno delo tudi izven poslovnega časa, če je treba posredovati v nujnih in neodložljivih primerih izvajanja pomoči večjim skupinam ogroženega prebivalstva (49.b člen), za kar do sedaj ni bilo ustrezne pravne podlage.

>> Noveli zakonov o sodnem in poslovnem registru
Novela > Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki bo začela veljati 14. oktobra, bo omogočila brezplačen vpogled v slovenski sodni register preko spleta, pri čemer bo mogoč tudi vpogled v udeležbo fizičnih in pravnih oseb v povezanih osebah. Spletne strani Ajpesa bodo zasnovane na način, da bo vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register vseboval tudi podatke in povezavo do vpogleda o udeležbi ustanoviteljev družbenikov, zastopnikov ali članov nadzora v povezanih osebah poslovnih subjektov. Novela > Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1), ki bo prav tako začela veljati 14. oktobra, prenavlja sistem VEM in vzpostavlja evidenco identifikacijskih številk, določa postopek vpisa v evidenco in dodelitev teh številk subjektom, ki niso enote poslovnega registra. Hkrati daje pravno podlago za povezovanje slovenskega poslovnega registra s poslovnimi registri držav članic EU, kar bo omogočilo enoten vpogled v podatke poslovnih registrov ter njihovo medsebojno izmenjavo, in sicer na evropskem spletnem portalu e-pravosodje. Z novelama obeh zakonov bo narejen pomemben korak k večji preglednosti delovanja poslovnih subjektov in integriteti slovenskega poslovnega okolja.

>> Vzpostavitev reševalnega pasu
Sprememba > Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki bo začela veljati 14. oktobra, natančneje ureja ravnanje voznikov v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer. Vozniki morajo po novem med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas (primerjalnik besedila 14. odstavka 30. člena).

>> Nova dajatev za motorna vozila
Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), ki bo začel veljati 14. oktobra, na podlagi priporočil računskega sodišča uvaja dajatev za odjavljena vozila, ki je v Slovenji doslej nismo poznali. Nove dajatve lastnikom vozil tudi v prihodnje ne bo treba plačevati, če bodo poskrbeli za ustrezno razgradnjo svojih vozil. Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil glede na podatke iz evidence registriranih vozil. Pri določanju višine letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil se kot merilo upoštevajo tudi emisije onesnaževal zraka in način vzmetenja vozil.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog novele ZIZ še v koalicijskem usklajevanju
Novela zakona o izvršbi in zavarovanju, o kateri se je javna razprava iztekla julija, je še vedno v usklajevanju na koaliciji, kdaj bi lahko bila poslana na vlado, pa na ministrstvu za pravosodje ne vedo. Medtem nekatera sodišča nadaljujejo s prakso prodaje nepremičnin, četudi je dolg nizek. Ministrstvo za pravosodje se je za pripravo novele zakona o izvršbi odločilo tudi na podlagi odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je aprila letos odločilo, da je Slovenija kršila protokol Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o zaščiti pravice do lastnine, ker je sodišče Zoranu Vaskrsiću na dražbi prodalo hišo, čeprav je osnovni dolg znašal vsega 124 evrov. Vaskrsiću je morala zato država plačati 85.000 evrov odškodnine.

>> Odbor skozi noveli zakona o tujcih in zakona o glavnem mestu
Odbor DZ za notranje zadeve je za drugo obravnavo na plenarni seji DZ pripravil predloga novel zakona o tujcih in zakona o glavnem mestu. Prvi predlog naj bi poenostavil delo tujih sezonskih delavcev in omejil pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, če se tujec izobražuje, drugi predlog pa bi Ljubljani zagotovil stabilnejše financiranje.

>> Dopolnila k predlogom prostorske in gradbene zakonodaje
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je včeraj po večurni obravnavi potrdil predloge treh novih zakonov s področja gradnje in urejanja prostora, ki bodo tako šli v drugo branje. Sprejel je dopolnila k veliki večini členov, in sicer na podlagi številnih, tudi vsebinskih opozoril zakonodajno-pravne službe DZ.

>> Tošiću odvzem premoženja v vrednosti sedem milijonov evrov
Ljubljansko okrožno sodišče je le delno ugodilo zahtevi specializiranega državnega tožilstva, da Draganu Tošiću odvzame za sedem milijonov evrov imetja. Odredilo je odvzem dela nepremičnin in denarja na bančnih računih, ne pa tudi dobrih štirih milijonov evrov, ki naj bi jih Tošič nekoč imel, a medtem že porabil. Poleg Tošića, o katerem je tožilstvo prepričano, da je vodja slovenskega dela mednarodne združbe, ki se ukvarja s trgovino z mamili, so se v tožbi, ki jo je SDT vložil v skladu z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), znašli še njegova žena in družba Fundator ter eden od Tošićevih znancev.

>> Nekdanji vodilni v NLB v ponovljenem sojenju
Nekdanji vodilni v NLB - Draško Veselinovič, Matej Narat in Miran Vičič - so na začetku glavne obravnave v ponovljenem sojenju ponovili argumente za odobritev posojila Simoni Dimic in njenemu očetu. Tožilec Luka Moljk, ki je dosegel razveljavitev prve oprostilne sodbe, je vztrajal, da so zlorabili svoj položaj z odobritvijo ugodnejšega posojila.

>> Farmacevtka ovadila kriminalista, ki sta jo zaslišala
Farmacevtka, ki naj bi zaposlitev v ljubljanskih lekarnah dobila v zameno za spolne usluge županu Zoranu Jankoviću, je ovadila kriminalista, ki sta jo zaslišala. Farmacevtki se zdi sporno, da sta jo kriminalista obiskala na domu in jo pospremila na zaslišanje, kjer se je morala odločiti, ali bo pričala proti Jankoviću ali pa se bo tudi sama znašla v postopku. Z ovadbo bi obramba lahko izločila še ostale dokaze, ki niso ugodni za Jankovića. Izločili bi tudi zapisnik o zaslišanju farmacevtke, ki je preiskovalcem povedala, kaj se je dogajalo v županovi pisarni in pri njej doma, poročajo mediji.

>> NPU brez dokazov zoper Drenikovo v prisluškovalni aferi
Preiskava arbitražne prisluškovalne afere, v katero sta bila vpletena nekdanji slovenski arbiter Jernej Sekolec in nekdanja agentka Slovenije Simona Drenik, je po več kot dveh letih dobila prvi epilog. Na nacionalnem preiskovalnem uradu so za Siol.net potrdili, da zoper Drenikovo niso našli dokazov zlorabe položaja ali pravic in nevestnega dela.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Poziv Španiji in Kataloniji k dialogu
Iz Evropskega parlamenta je včeraj v Strasbourgu odmeval poziv Španiji in Kataloniji k dialogu. To je bila skupna točka živahne razprave, ki kaže, da se evropski poslanci ne strinjajo glede vprašanja, ali naj EU posreduje pri iskanju rešitve. Več evropskih poslancev je bilo kritičnih, da ima Evropska komisija dvojne standarde. Evropska komisija v torek na kolegiju v Strasbourgu kljub pozivom k posredovanju pri reševanju katalonskega vprašanja o tem ni razpravljala, saj je mnenja, da gre za notranjo špansko zadevo.

>> Reforma sistema DDV
Evropska komisija je predlagala spremembe sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, ki jih opisuje kot daljnosežno reformo, največjo v minuli četrtini stoletja. Spremembe naj bi s posodobitvijo sistema po bruseljskih ocenah omogočile pobrati okoli 40 milijard evrov, ki se sedaj izgubijo zaradi čezmejnih goljufij z DDV. Poleg očitne finančne koristi v komisiji izpostavljajo, da bi predlagana reforma utrdila in poenostavila zelo kompleksen sistem, s čimer bi prav tako prihranili okoli milijardo evrov za stroške, ki nastanejo zaradi izpolnjevanja administrativnih obveznosti pri čezmejnem poslovanju.

>> Pobuda za učinkovitejše javno naročanje
Evropska komisija je predstavila pobudo za zagotovitev učinkovitejšega javnega naročanja. V EU se za javne storitve in proizvode na leto porabi okoli 2000 milijard evrov, kar je 14 odstotkov bruto domačega proizvoda unije. Komisija s pobudo članice unije spodbuja k strateški uporabi javnega naročanja, tako da se, kot so poudarili, bolje izkoristi denar davkoplačevalcev ter prispeva k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu.

>> Zavrnjeni ukrepi za urejanje področja endokrinih motilcev
Evropski parlament je zavrnil predlagana znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev na področju pesticidov in biocidov ter predloga dveh zakonodajnih aktov, s katerimi naj bi uredili to področje. Zakonodaja EU predpisuje, da pesticidi ali biocidni pripravki ne smejo imeti lastnosti endokrinih motilcev za neciljne organizme. Za izvajanje te zakonodaje EU potrebuje seznam znanstvenih meril za prepoznavanje endokrinih motilcev. Evropska komisija bo morala pripraviti nov predlog.

>> Slovenija pred Sodišče EU
Evropska komisija se je odločila, da proti Sloveniji sproži postopek na Sodišču EU, ker ni v celoti prenesla evropskih predpisov o revizijah v svoj pravni red. Zato vlagatelji in delničarji nimajo koristi od novih pravil, kar negativno vpliva na delovanje nacionalnega in evropskega trga. Poleg tega je Slovenija iz Bruslja dobila še tri opomine. Direktiva o revizijah določa pogoje za odobritev in registracijo oseb, ki izvajajo obvezne revizije, pravila o neodvisnosti, nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter okvir za javni nadzor nad njimi.

>> Irska zaradi Appla na Sodišču EU
Evropska komisija se je odločila, da proti Irski ukrepa na Sodišču EU, ker država ni izterjala do 13 milijard evrov davčnih ugodnosti od ameriškega tehnološkega velikana Appla, je danes v Bruslju sporočila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Irska je nad odločitvijo "izjemno razočarana".

>> Luksemburg mora izterjati 250 milijonov evrov od Amazona
Luksemburg je ameriškemu tehnološkemu velikanu Amazonu zagotovil nezakonite davčne ugodnosti v vrednosti približno 250 milijonov evrov, kar mora zdaj izterjati, je v Bruslju sporočila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Luksemburg trdi, da Amazon ni prejel nezakonite državne pomoči.

>> Bruselj nadaljuje postopek proti Madžarski
Evropska komisija je Madžarski poslala obrazloženo mnenje, kar je drugi korak postopka za ugotavljanje kršitev v zvezi z madžarskim zakonom o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine. Obrazloženo mnenje komisije sledi uradnemu opominu, ki ga je Bruselj Budimpešti poslal 14. julija.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Preživljanje zakonca
Sodna praksa se je že večkrat izrekla, da je mogoče po 81. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) zahtevati preživnino tudi v primeru razpada življenjske skupnosti zakoncev, ki razveze nista zahtevala (npr. sodba Vrhovnega sodišča RS II Ips 944/2007), vendar pa morajo pogoji za preživljanje obstajati že v času razveze oziroma razpada zakonske skupnosti in tudi tedaj, ko se preživnina zahteva. Sodišče je v konkretnem primeru očitno zmotno uporabilo materialno pravo, saj zahtevka ni presojalo v okviru 81. člena ZZZDR in posledično ni ugotovilo, da bi skupnost razpadla in kdaj ter ali so pogoji za preživljanje obstajali že v času razpada skupnosti, tudi ne npr. ali je tožba vložena pravočasno (enoletni prekluzivni rok).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 670 strokovnimi članki, več kot 8.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.380 judikati Sodišča EU ter 79 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
14. oktober 2017 Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) 
 
14. oktober 2017 Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP) 
 
14. oktober 2017 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
 
14. oktober 2017 Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1) 
 
14. oktober 2017 Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) 
 
14. oktober 2017 Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN) 
 
14. oktober 2017 Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) 
 
14. oktober 2017 Zakon o sodnem registru (ZSReg) 
 
19. oktober 2017 Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) 
 
19. oktober 2017 Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) 
 
20. november 2017 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
20. november 2017 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
 
20. november 2017 Zakon o sodnem svetu (ZSSve) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) 
 
20. november 2017 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
20. november 2017 Zakon o sodniški službi (ZSS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.