c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2017, številka 38 / letnik XV.
 
Verba volant, scripta manent.
(Izrečene) besede (od)letijo, zapisane ostanejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> DZ sprejel obsežno novelo ZKP-N
Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o kazenskem postopku, ki med drugim omejuje sodno preiskavo ter spreminja način zaslišanj v predkazenskem postopku. Novela tako spodbuja tožilce, da se v večji meri poslužujejo možnosti, da sodišča namesto sodne preiskave opravijo posamezna preiskovalna dejanja, hkrati pa zaostruje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uvedbo sodne preiskave. Uvaja možnost zaslišanja osumljencev in prič na policiji ter na tožilstvu, vendar bo imelo zaslišanje na sodišču večjo dokazno vrednost. Do zdaj je lahko namreč sodnik svojo sodbo oprl na zapisnik o zaslišanju na policiji le, če je bil pri zaslišanju navzoč odvetnik, po novem pa slednje več ne bo obveza, če bo takšno zaslišanje brez odvetnika slikovno in zvočno posneto. Spreminja se tudi postopek v primerih, ko kazensko ovadbo vložijo kvalificirani ovaditelji ali oškodovanci težjih kaznivih dejanj. Če bo tožilec nameraval zavreči njihovo ovadbo, jih bo moral o tem prej obvestiti in jim dati možnost, da predlagajo dodatne dokaze. Novela višja sodišča v večji meri napotuje k temu, da v pritožbenih postopkih o zadevah odločajo sama in zadev ne vračajo na prvo stopnjo, Vrhovnemu sodišču pa omogoča, da zahtevo za varstvo zakonitosti zavrne po skrajšanem postopku, če oceni, da je očitno neutemeljena. Uvaja tudi možnost uporabe posebnih tehničnih sredstev za nadzor signala mobilne telefonije ali t. i. IMSI lovilcev. Sprejeto je bilo tudi dopolnilo, po katerem je v določenih primerih možnost vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti na pravnomočno sodbo podaljšana do konca leta 2020.

Enakost "orožij" strank v postopku, torej tistih, ki zastopajo obtožbo, in tistih, ki zastopajo obrambo, je osrednje vodilo veljavne ureditve, po novem bi bila ta enakost po prepričanju zakonodajno-pravne službe pomembno oslabljena. Minister za pravosodje Goran Klemenčič že ves čas poudarja, da novela pomeni posodobitev kazenskega postopka, ki velja za relativno neučinkovitega oz. dolgotrajnega, zlasti pri obravnavanju zahtevnejših oblik kriminala. Na drugi strani je notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar opozorila, da novela že na prvi pogled trči v koncept pravne države. Ključna napaka je, da se kot razlog za spremembo tako občutljivega zakona jemlje učinkovitost, je dejala in posvarila, da gre za krčenje pravic ljudi v kazenskem postopku.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 9/2017
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> SE z novim poročilom o stanju v Sloveniji
Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nehumanega ravnanja je objavil novo poročilo o stanju v Sloveniji. Poročilo izpostavlja, da se je prenatrpanost v zaporih zmanjšala, je pa kritično do nekaterih določb zakona o tujcih in sredstev za oviranje pri psihiatričnih bolnikih. Vlada zagotavlja, da si bo prizadevala za odpravo neustreznosti. Kot med drugim izpostavlja odbor SE, resda niso prejeli večjega števila pritožb zaradi zlorab v policijskem pridržanju, a vendarle bi morale imeti osebe dostop do zagovornika od prvega trenutka, ko jim je odvzeta prostost. Glede možnosti uporabe paralizatorjev, kar je v Sloveniji relativna novost, SE opozarja, da morajo biti policisti, ki jih smejo uporabljati, pazljivo izbrani in usposobljeni, kriteriji za uporabo pa podobni kot pri strelnem orožju.

>> Ustavno sodišče o poročilu Vrhovnega sodišča
Ustavno sodišče je obravnavalo pred kratkim objavljeno poročilo Vrhovnega sodišča o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča. Kot so sporočili z Ustavnega sodišča, so "trdno prepričani", da je edina možna pot dialoga med Vrhovnim in Ustavnim sodiščem preko odločitev in odločb enega in drugega.

>> Noveli zakonov o sodnem registru in poslovnem registru
Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o sodnem registru in novelo zakona o Poslovnem registru Slovenije, slednja daje pravno podlago za povezovanje slovenskega poslovnega registra s poslovnimi registri držav članic EU, kar bo omogočilo enoten vpogled v podatke poslovnih registrov ter njihovo medsebojno izmenjavo, in sicer na evropskem spletnem portalu e-pravosodje. Novela o sodnem registru bo omogočila brezplačen vpogled v slovenski sodni register preko spleta, pri čemer bo mogoč tudi vpogled v udeležbo fizičnih in pravnih oseb v povezanih osebah. Spletne strani Ajpesa bodo zasnovane na način, da bo vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register vseboval tudi podatke in povezavo do vpogleda o udeležbi ustanoviteljev družbenikov, zastopnikov ali članov nadzora v povezanih osebah poslovnih subjektov. S tem bo narejen pomemben korak naprej k večji preglednosti delovanja poslovnih subjektov in integriteti slovenskega poslovnega okolja.

>> Reorganizacija centrov za socialno delo
Poslanci so v torek potrdili novelo zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Po zakonu enote centrov za socialno delo ostajajo, se pa združuje njihova administrativna in splošna služba v 16 območnih centrov. Glavni cilji so poenotenje dela centrov za socialno delo, poenostavitev upravnih postopkov in s tem razbremenitev strokovnih delavcev, kar bo imelo za posledico več možnosti za strokovno delo in povečanje učinkovitosti, ter približevanje centrov za socialno delo uporabnikom in uporabnicam. Novela uvaja tudi informativne odločbe o enoletnih pravicah.

>> Institut zagovornika otrok
Državni zbor je potrdil predlagane spremembe zakona o varuhu človekovih pravic, po katerih bodo pri varuhu ustanovljeni institut zagovornika otrok ter svet in center za človekove pravice. Institut zagovornika otrok bo otrokom nudil strokovno pomoč, da bodo lahko izrazili svoje mnenje v vseh postopkih in dejavnostih, kjer so udeleženi, njihova mnenja pa bodo posredovana pristojnim organom. Zagovorništvo bo predvidoma izvajala mreža prostovoljcev, ki mora zagotavljati enako dostopnost do zagovornika vsem otrokom. Sprejete spremembe določajo tudi ustanovitev sveta za človekove pravice kot posvetovalnega telesa varuha človekovih pravic. Naloge sveta bodo med drugim sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter predlaganje uvedbe postopka v zvezi z morebitnimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naloge centra za človekove pravice pri varuhu pa bodo promocija, informiranje in izobraževanje v zvezi s človekovimi pravicami ter priprava analiz in poročil s tega področja.

>> Kolektivne tožbe
Poslanci so v drugem branju podprli predlog zakona o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj. S tem bo v slovenski pravni red prvič vnešeno kolektivno upravljanje dajatvenih zahtevkov, kar bo po mnenju poslancev okrepilo varstvo potrošnikov in odvračalo potencialne kršitelje.

>> Novost v cestnem prometu
DZ je sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki v primeru nesreče voznikom na avtocesti in hitri cesti omogoča razvrščanje čez robno črto smernega vozišča, med drugim tudi na odstavni pas, ko je treba zagotoviti nemoten prehod za intervencijska vozila.

>> Dajatev za odjavljena vozila
DZ je sprejel zakon o dajatvah za motorna vozila, ki na podlagi priporočil računskega sodišča uvaja dajatev za odjavljena vozila. Te dajatve v Slovenji doslej nismo poznali in lastnikom vozil je ne bo treba plačevati tudi v bodoče, če bodo poskrbeli za ustrezno razgradnjo.

>> Za Facebook umor več kot 20 let zapora
Okrožno sodišče v Krškem je včeraj Aleša Olovca in Martina Kovača spoznalo za kriva umora na grozljiv način in neupravičeno slikovno snemanje v primeru, znanem kot Facebook umor. Olovec je dobil enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovač pa 20 let in 11 mesecev. Sodišče je hkrati pripor obema obtožencema podaljšalo do nastopa kazni.

>> Bavčar v ponedeljek začel prestajati petletno kazen
Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je v ponedeljek zvečer začel prestajati petletno zaporno kazen v zaporu na Dobu. Tako kot vsi ostali obsojenci je bil ob prihodu v zapor najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer lahko po zakonu ostane do 30 dni, so sporočili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

>> Kandidati za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu
Predsednik republike Borut Pahor bo Državnemu zboru predlagal vse tri kandidate za člane Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu - Mišo Zgonec - Rožej, Sebastjana Zbičajnika in Jurija Toplaka. Pahor je v pogovorih ugotovil soglasje poslanskih skupin, da DZ v imenovanje predlaga vse tri kandidate za omenjena mesta, ki so se prijavili na razpis ministrstva za pravosodje.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V uporabi je Zakon o ugotavljanju vzajemnosti
17. septembra se je začel uporabljati nov Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti kot pogoj za pridobitev lastninske pravice tujcev in tujih držav na nepremičninah v Sloveniji. Glavni cilji ZUVza-1 so uskladitev zakona z drugimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih obremenitev ter racionalizacija postopka ugotavljanja vzajemnosti, ki naj bi omogočila hitrejše in enostavnejše uveljavljanje pravic strank. Skladno z veljavno določbo 68. člena Ustave - primerjalnik besedila (ta ne določa več pogoja vzajemnosti kot tistega pogoja, ki mora biti izpolnjen v vsakem primeru, ko tujec pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah) je določitev pogoja vzajemnosti le ena od možnosti, s katero se pogojuje pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah na ozemlju Slovenije. Vzajemnost se ugotavlja za vsako nepremičnino posebej, pri čemer se bo še vedno ugotavljala t. i. materialna vzajemnost (3. člen in 7. člen). Zakon tudi ohranja izpodbojno domnevo obstoja vzajemnosti pri zakonitem dedovanju in pri oporočnem dedovanju, ko je dedič tujec, ki bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju, ter ugotavljanje vzajemnosti v postopku po tem zakonu, kadar je pri oporočnem dedovanju dedič tujec, ki ne bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju. Ministrstvo za pravosodje bo moralo vzpostaviti in voditi evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih državah ter evidenco izdanih odločb.

>> Zeleno javno naročanje
Z novo Uredba o zelenem javnem naročanju, ki bo začela veljati 1. januarja, bo zeleno javno naročanje prožnejše in obvezno za več predmetov javnega naročanja. Namesto dosedanjih izrecnih zahtev nova uredba določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki. Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več predmetov naročanja, med drugim tudi za tekstilne izdelke, projektiranje oz. izvedbo gradnje cest, grelnike vode oz. prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje odpadkov.

>> Izvajanje zakona o DDV
16. septembra so začele veljati spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim urejajo ugodnejšo davčno obravnavo donirane hrane ter poenostavljajo tudi pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ignoranca in spektakularizacija – oboje stiska svobodo izražanja    

dr. Andraž Teršek
   
Na eni strani ravnodušnost – ignoranca kot spregled in prezir, prepogosto pa tudi nerazumevanje in nedojemanje - javne uprave in sodne veje oblasti do pravoslovnega dela, ki naslavlja probleme in napake pri oblastnem delovanju. Na drugi strani medijska pozornost rezultatom pravoslovnega dela, kadar se to zdi oportuno po kriterijih, kako iz katerekoli vsebine narediti novičarsko intrigo, komunikacijsko šokirati, balonarsko prenapihovati, spektakulizirati sicer kontekstualno osredotočeno in stvarno utemeljeno vsebino, ki sama po sebi nima namena ne šokirati, ne obtoževati, ne javno razvnemati strasti. Oboje ima skupno lastnost: ne le, da ne pomeni demokratične drže, etično legitimnega ravnanja in optimiziranja družbene odgovornosti, pač pa tudi redefinira (njeno funkcijo), pači (njen smoter) in stiska (s prikrojenim sklicevanjem na njene rezultate jo deontološko oži v obsegu) svobodo izražanja. Oboje se dogaja. Hkrati. To ni dobro.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Motenje posesti
Tožnik je v tožbi zaradi motenja posesti zatrjeval, da je tožena stranka na dostopno pot postavila železno ograjo in tako preprečila vožnjo z motornimi vozili. Z opisanimi dejanji je tožena stranka motila njegovo zadnjo mirno posest, zato je zahteval odstranitev ograje in količkov ter prepoved podobnih motilnih dejanj v prihodnje. Tožena stranka je zatrjevala, da so bili železni količki in ograja na pot postavljeni iz varnostnih razlogov zaradi nameravane sanacije obcestnega kamnitega zidu in v izogib nastanku škode, saj je šlo za gradbeni poseg s predvidenim rušenjem zidu. K temu naj bi jo zavezovala predvsem Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, zaradi česar naj tudi ne bi bil podan element protipravnosti.

Ker rušenja kamnitega zidu kot enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki določajo varnost na gradbišču, ni potrebno zavarovati, tudi protipravnost ravnanja ni izključena. Varovanje gradbišča namreč ureja tudi Pravilnik o gradbiščih, ki v 1. odstavku 8. člena, ki sicer določa obveznost ograditve in varovanja gradbišča, pri čemer v 3. odstavku istega člena obravnava izjemo od tega pravila in določa, da pri rušenju nezahtevnega in enostavnega objekta gradbišča ni treba niti ograditi niti zavarovati.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Komentar ZDR-1, časovna lestvica in povezave iz prečiščenih besedil
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, ki so v celoti upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 54. člen ZDR-1, ki določa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Posamezni členi ZDR-1 so povezani s komentarjem zakona in več kot 310 strokovnimi članki, več kot 1.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter 149 judikati Sodišča EU.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.