c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2017, številka 28-29 / letnik XV.
 
Affectus punitur, etsi non sequatur effectus.
Kaznuje se volja, četudi ne sledi posledica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odstop od dosedanje sodne prakse v zadevi Janković
Ministrstvo za pravosodje meni, da v primeru domnevnega zastaranja v zadevi Janković do pravnomočne odločitve sodišča ni mogoče govoriti o uničenju ali izločitvi dokazov oziroma ustavitvi kazenskega pregona zoper osumljenca. Vendar pa ministrstvo glede na poročilo specializiranega tožilstva, podatke, pridobljene neodvisno od njega, preučitev sodne prakse sodišč različnih stopenj v različnih zadevah in različnih obtožencev, pritrjuje doslej izraženim stališčem generalnega državnega tožilca Draga Škete, da odločitev preiskovalne sodnice v konkretnem primeru odstopa od dosedanje sodne prakse. Pravosodno ministrstvo je od vodje specializiranega državnega tožilstva Harija Furlana zahtevalo natančna pojasnila v povezavi z odločitvijo preiskovalne sodnice, ki je odredila izločitev in uničenje s prisluškovanjem pridobljenih dokazov, ker je tožilka prepozno vložila zahtevo za sodno preiskavo. Zoran Janković je v torek glede primera pojasnil, da je vedno dvigoval pošto in redno hodil na zaslišanja, zato mu nihče ne more očitati, da je zavlačeval postopek. Specializirano državno tožilstvo je napovedalo pritožbo na odločitev preiskovalne sodnice o izločitvi prisluhov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče zavrglo pobudo za oceno ustavnosti Lex Magna
Ustavno sodišče je soglasno zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica (ZZPISI). Kot je razvidno iz odločbe ustavnega sodišča, so pobudo zavrgli z obrazložitvijo, da pobudniki ne izkazujejo neposrednega pravnega interesa.

>> Vsi davčni zavezanci morajo biti obravnavani pod enakimi pogoji
Vrhovno sodišče je v začetku julija ob obravnavi primera Slovenca, zaposlenega v Avstriji, presodilo, da morajo biti delavci migranti, ki vlagajo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot vsi ostali davčni zavezanci v Sloveniji.

>> Do državljanstva v izjemnih primerih prej kot v letu dni
Državni zbor je podprl dopolnitev zakona o državljanstvu, ki ob soglasju vlade izjemoma omogoča pridobitev slovenskega državljanstva osebi, ki ne živi v Sloveniji in nima urejenega statusa tujca. Gre za primere posameznikov, ki so ali bi v prihodnje s svojim delovanjem izjemno prispevali k razvoju države in povečanju mednarodnega ugleda oz. prepoznavnosti.

>> Šketa uvedel nadzor nad delom tožilstva
Generalni državni tožilec Drago Šketa je uvedel nadzor nad delom tožilstva v primeru imenovanja generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva Boštjana Škrleca, zaradi česar sta bila ovadena nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

>> Kazenski pregon zoper tožilko zastaral
Kazenski pregon zoper višjo državno tožilko Dragico Kotnik je zastaral. Suspenz ji je s tem prenehal in se lahko vrne na delovno mesto na vrhovnem državnem tožilstvu. Tožilstvo je Kotnikovi v obtožnem predlogu očitalo kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. V več kot šestih letih od kaznivega dejanja na ljubljanskem okrajnem sodišču pa ji niti soditi še niso uspeli začeti.

>> Bavčar zaprosil za odlog
Igor Bavčar je okrožno sodišče v Ljubljani zaprosil za odlog začetka prestajanja zaporne kazni v zadevi Istrabenz, so potrdili na sodišču. V zaporu na Dobu bi se Bavčar sicer moral zglasiti 20. julija, potem ko ga je sodišče zaradi pranja denarja obsodilo na pet let zapora. Sodišče ima osem dni časa, da odloči o prošnji.

>> Slovenija na Sodišče EU zaradi prenosa proračunskih pravil
Evropska komisija se je odločila, da proti Sloveniji začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni sporočila ukrepov za prenos dela evropskih proračunskih pravil v svojo zakonodajo. Gre za direktivo v sklopu proračunskih pravil, znanih pod imenom šesterček, ki jih je unija sprejela leta 2011 sredi finančne krize.

>> Slovenija mora okrepiti prizadevanja za zaščito najranljivejših
Komisar Sveta Evrope (SE) za človekove pravice Nils Muižnieks, ki je marca obiskal Slovenijo, v torek objavljenem poročilu ugotavlja, da je Slovenija v zadnjih letih veliko storila za zagotavljanje človekovih pravic. A bo morala država ta prizadevanja še okrepiti in zaščititi najranljivejše skupine ljudi, kot so migranti, Romi in izbrisani. Komisar je zaskrbljen tudi zaradi naraščajoče revščine v Sloveniji, zato predlaga vrsto ukrepov, med drugim odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poziv k zbiranju predlogov za štiri člane Državnotožilskega sveta
Predsednik RS je objavil Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosta mesta štirih članov Državnotožilskega sveta, saj 12. decembra 2017 poteče mandat vsem članom Državnotožilskega sveta, tudi štirim članom, ki jih na predlog predsednika republike izvoli državni zbor. Predlogi možnih kandidatov za člana Državnotožilskega sveta morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Predloge za možne kandidate za štiri člane Državnotožilskega sveta je treba poslati do srede, 20. septembra 2017.

>> Poziv k vložitvi kandidatur za mesto predsednika okrajnega sodišča
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijavo oziroma kandidaturo je potrebno poslati do 6. avgusta 2017.

>> Kolektivne pogodbe
    • Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS je sprejela razlago 6. člena aneksa h KPND glede opredelitve zavrnitve dodeljenega službenega stanovanja in razlago 9. člena aneksa h KPND glede opredelitve dnevnice za službeno potovanje v državi - obe razlagi sta začeli veljati 7. julija.

    • Objavljen je bil Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki velja od 7. julija in spreminja 4. točko 67. člena KP, in sicer z določitvijo višine regresa za letni dopust za leto 2017 v višini 950 evrov.

    • Objavljena je bila tudi Razlaga > drugega odstavka 3. točke 64. člena (drugi osebni prejemki: solidarnostna pomoč) > Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je začela veljati 7. julija.

>> Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
Dopolnitev 25. člena (primerjalnik besedila) > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je začela veljati 8. julija, določa, da lahko vlada na predlog pristojnega ministrstva posameznemu javnemu uslužbencu iz upravičenih razlogov določi povračilo stroškov v višjem znesku za obdobje obiskovanja vrtca oziroma predšolskega izobraževanja oziroma izobraževanja otroka v ustrezni šoli z mednarodnim programom, najdlje za obdobje napotitve javnega uslužbenca, če otrok biva z javnim uslužbencem v tujini. Kot upravičeni razlogi se upoštevajo na primer večje spremembe cen šolnine ali vpisnine, tečajna nihanja, izredne potrebe otroka, zdravstveni razlogi otroka ali nadaljevanje šolanja v določenem šolskem sistemu.

>> Dodatno plačilo policistom
8. julija je začela veljati nova uredba, ki določa višino dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela preko polnega delovnega časa v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Policistu kot dodatno plačilo za opravljeno odrejeno delo pripada delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela v višini 0,430 odstotka osnovne plače za vsako dejansko opravljeno uro dela pod pogoji iz 2. člena uredbe.

>> Zastopanja mladoletnikov brez spremstva
22. julija bo začela veljati Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, ki natančno določa:

    • način izvajanja pooblastila zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva;
    • način medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, krajevno pristojnega centra za socialno delo in ustanove, v kateri je mladoletnik brez spremstva nastanjen, pri izvajanju skrbi za osebnost, pravice in koristi mladoletnika brez spremstva;
    • način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnika zunaj azilnega doma ali njegove izpostave;
    • način oblikovanja in vodenja seznama zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve;
    • vsebino, način izvedbe in trajanje usposabljanja kandidatov za zakonite zastopnike ter obrazce potrdil o usposobljenosti za zakonitega zastopnika;
    • način povrnitve stroškov usposabljanja uradu ob zavrnitvi zastopanja.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35, 36 in 37
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O poslanstvu delovnega sodišča - Ko zataji sodniška logika (II)    

dr. Andraž Teršek
   
Vselej, kadar pravnik ugotovi, da delovna sodišča ne zagotavljajo pravne zaščite delavcem in delavkam, kot bi jo po ustavi, mednarodnih pravnih aktih in zakonodaji morala zagotavljati, mora javno in osredotočeno postaviti vprašanje, zakaj je tako in vztrajati pri iskanju odgovorov. In kadar ugotovi, da delovna sodišča ne delujejo dovolj dobro pri odpravljanju najhujših kršitev temeljnih delavskih pravic, ne sme umakniti pogleda stran od ultimativnega vprašanja, kaj je in kakšen sploh je SMISEL sodnega varstva v delovnopravnih sporih?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odmera stroškov zagovornika v postopku o prekršku
V postopku dokončne odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja je sodišče s sklepom odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja preklicalo, ker storilec v času preizkusne dobe ni predložil dokazila o opravljenem rehabilitacijskem programu (2. odstavek 202.e člen Zakona o prekršku (ZP-1)). Storilec je zoper navedeni sklep vložil pritožbo, višje sodišče pa je pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da se odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne prekliče. Storilec je po zagovorniku vložil predlog za izdajo sklepa o stroških in predlaga, da se mu prizna stroške zastopanja po zagovorniku, saj je s pritožbo uspel.

Ker je bila storilcu že predhodno pravnomočno izrečena sankcija za prekršek, v postopku izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni upravičen do povračila stroškov in izdatkov za zagovornika.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 245 strokovnimi članki in več kot 230 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1875 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.