c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2017, številka 27 / letnik XV.
 
Conventio legem dat contractui.
Dogovor daje pogodbi pogodbena določila.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Arbitražno razsodbo je treba uresničiti
Slovenski politični vrh zagotavlja trdno odločenost za enotno spoštovanje arbitražne sodbe in njeno implementacijo v dialogu s Hrvaško ter ob obveščanju Evropske unije (EU), je po srečanju povedal premier dr. Cerar. Po njegovih besedah so v konstruktivni razpravi ocenili, da mora biti Slovenija v procesu implementacije odločna, a preudarna.

V prihodnjih dneh bo formalno oblikovana delovna skupina za implementacijo odločitve arbitražnih sodnikov, ki so določili potek meje med sosednjima državama. Slovenski strokovnjaki arbitražno sodbo, ki obsega skoraj 400 strani, še preučujejo, saj morajo natančno ugotoviti, kje so arbitri začrtali mejo. Kot poudarjajo, gre za zelo kompleksno besedilo, zlasti glede morskega dela meje in t. i. območja stika, preko katerega je Slovenija dobila teritorialni stik z odprtim morjem. Pred začetkom implementacije bosta o tem odločala vlada in državni zbor oz. odbor za zunanjo politiko. V zvezi z implementacijo bo treba spremeniti devet zakonov in 52 podzakonskih aktov, prilagajanje zakonodaje se bo po napovedih začelo jeseni. Najprej bo na vrsti zakon o evidentiranju nepremičnin.

Slovenija je v ponedeljek Hrvaški poslala diplomatsko noto, v kateri jo poziva k implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča o poteku kopenske in morske meje med državama. V Zagrebu so medtem napovedali, da bodo Ljubljani poslali protestno noto zaradi incidentov v Piranskem zalivu.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji hrvaške vlade dejal, da namerava 12. julija v Ljubljani s slovenskim kolegom nadaljevati pogovore o reševanju odprtih vprašanj med Hrvaško in Slovenijo in ne o izvajanju arbitražne sodbe o meji med državama.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Salomonska odločitev    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Zdi se, da je arbitražno razsodišče glede razlage pojma »junction« tukaj sprejelo salomonsko, a izvirno rešitev. Sloveniji ni priznalo neposrednega stika njenega teritorialnega morja z odprtim morjem, a je na območje prehoda oziroma povezave (»junction area«) znotraj hrvaškega teritorialnega morja vzpostavilo mednarodnopravni režim odprtega morja. Razsodišče je tako ad novum vzpostavilo institut »junction« v mednarodnem pomorskem pravu, ki bo uporaben tudi izven konteksta konkretne zadeve. Vendar bo takšen nekakšen specialni mednarodnopravni režim odprtega morja v hrvaškem teritorialnem morju v veliki meri odvisen od dogovora med državama, kar odpira možnost incidentov. Če so arbitri s tem nahranili volka in pustili kozo pri življenju, bomo še videli.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Območje stika z odprtim morjem je teritorialni stik, ne služnostna pravica
Predstojnica katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Vasilka Sancin je podrobneje pojasnila, kaj je odločilo arbitražno sodišče glede stika z odprtim morjem. Območje stika z odprtim morjem je "teritorialni stik", nikakor pa ne gre za služnostno pravico, je poudarila. Območje stika, kot ga je opredelilo sodišče je dejansko konzumirano v treh svobodah, ki sicer veljajo na odprtem morju, in sicer so to svoboda plovbe, svoboda preleta in svoboda polaganja kablov in cevovodov, skozi teritorialno morje Hrvaške. V tem območju stika torej velja poseben režim, ki Hrvaško omejuje v izvrševanju njene polne suverenosti in s tem povezanih jurisdikcijskih pravic v korist Slovenije, ki uživa te tri izrecno določene svobode. Te pa ji omogočajo fizični stik med teritorialnim morjem Slovenije in odprtim morjem.

>> Izvrševanje sodb ESČP
Minister za pravosodje Goran Klemenčič se te dni udeležuje uradnih obiskov z visokimi predstavniki Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Sestal se je tudi s predsednikom ESČP Guidom Raimondijem, ki je Slovenijo pohvalil kot "model za zgledno izvrševanje sodb ESČP", še posebej pri implementaciji pilotnih sodb o sodnih zaostankih, izbrisanih in starih deviznih varčevalcih.

>> Resolucija o zatiranju kriminalitete
Odbor DZ za notranje zadeve je obravnaval izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za lani in ocenil, da je resolucija "gotovo pozitivna" in "daje neko smer" državi za delo na tem področju. Resolucija se sicer nanaša na obdobje 2012-2016, izpostavlja pa 13 področij preprečevanja in zatiranja kriminalitete: premoženjska, gospodarska, organizirana kriminaliteta in boj proti terorizmu, kibernetska kriminaliteta, prepovedane droge, mladoletniško nasilje, nasilje v družini, varovanje okolja, pomoč žrtvam kaznivih dejanj, strah pred kriminaliteto, odvzem premoženjske koristi, obveščevalno vodena policijska dejavnost in izvrševanje kazenskih sankcij.

>> Predlog za zadržanje odloka o razpisu referenduma
Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se je v skladu z napovedmi zaradi datuma referenduma pritožil na ustavno sodišče in predlagal začasno zadržanje odloka DZ. Kot je izpostavil, je odlok DZ, da se referendum izvede 24. septembra, rezultat glasovalnega stroja. Ponovil je, da bi moral biti razpisan na dan predsedniških volitev.

>> Odločitev upravnega sodišča o Thompsonovem koncertu nezakonita
Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Milana Trola, organizatorja prepovedanega koncerta hrvaškega pevca Thompsona. Odločilo je namreč, da je upravno sodišče nezakonito zavrglo tožbo, s katero je Trol zatrjeval, da je Ministrstvo za notranje zadeve (MZN) njemu, Thompsonu in kupcem kart kršilo pravice s tem, da je zavlačevalo z odločitvijo o pritožbi. Upravna enota Maribor je namreč dva dni pred predvidenim koncertom tega prepovedala. Organizator se je zoper prepoved pritožil na MNZ in hkrati na upravno sodišče ter zatrjeval, da mu je nastala poslovna škoda v višini 150.000 evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Večja pravna varnost v postopkih vzpostavitve etažne lastnine
19. julija bo začel veljati Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), ki naj bi povečal pravno varnost udeležencev v teh postopkih, ti pa naj bi bili po novem tudi hitrejši. ZVEtL-1 naj bi omogočil lastnikom oz. etažnim lastnikom in pridobiteljem posameznih delov oz. stavb, zgrajenih pred letom 2003, da na čim lažji in ekonomičen način dosežejo uskladitev nepremičninskih evidenc s pravim dejanskim in pravilnim pravnim stanjem. Zakon med drugim širi možnost uvedbe postopka vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes, sodiščem pa daje več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih razmerij. Spremenjena so tudi merila v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča, in sicer so ta popolnejša in hkrati bolj prožna.

>> Po vetu znova potrdili novelo zakona o izvrševanju proračunov
Novelo > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), ki je začela veljati 1. julija, so poslanci DZ ponovno potrdili po vetu v Državnem svetu RS. Novela med drugim določa nekoliko višjo povprečnino za občine, ki se bo zvišala s 530 na 533,50 evra (primerjalnik besedila 54. člena), zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja naprej. Dvig povprečnine sledi obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. Novela zagotavlja tudi regres vsem upokojencem, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine, in sicer se zneski gibljejo od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov (primerjalnik besedila. 74. člena).

>> Dodatek k pokojninam vrhunskih športnikov
Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), ki bo začel veljati 19. julija, uporabljati pa se bo začel 19. oktobra, ureja priznavanje pravice do dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje ter izplačilo. Upravičenci za dodatek so slovenski državljani, ki so z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Slovenije, s tem ko so nosilci olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, šahovske olimpijade ali medalje svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih disciplinah individualnih športnih panog v članski konkurenci ter športniki, dobitniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni rezultat. Do dodatka niso upravičeni športniki, ki so bili v svoji karieri kaznovani z dvema ali več leti prepovedi nastopanja zaradi dopinga, in tisti, ki so bili za naklepna kazniva dejanja pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora, ki je daljša od šestih mesecev, pa jim obsodba še ni bila izbrisana (3. člen).

>> Invalidska kartica ugodnosti
Po noveli > Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki velja od 1. julija, so invalidi upravičeni do invalidske kartice ugodnosti, ki jim bo omogočila enotnejšo obravnavo pri uveljavljanju različnih ugodnosti s področij prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, in sicer tako v Sloveniji kot v EU. Invalidi iz drugih članic EU pa lahko koristijo enake ugodnosti kot invalidi, ki so slovenski državljani. Novela naj bi tudi olajšala vlaganje vlog za pridobitev pravice do tehničnih pripomočkov na način, da bo vloge mogoče oddati tudi elektronsko preko e-uprave.

>> Sprememba zakona o vojnih grobiščih
Državni zbor je sprejel spremembo > Zakona o vojnih grobiščih (ZVG), ), ki velja od 1. julija in določa, da bodo na spomeniku žrtvam vseh vojn zapisali pravilen zapis prve kitice pesmi Otona Župančiča Domovina je ena. Do zdaj je bila namreč v kitici odveč vejica.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 32, 33 in 34
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o davčni oprostitvi cerkvene skupnosti
Davčna oprostitev, ki je priznana cerkveni skupnosti Katoliške cerkve, za dela, ki so bila izvedena v zgradbi, namenjeni za izvajanje dejavnosti, ki niso strogo verske, je lahko v nasprotju z določbami primarnega prava Evropske unije (EU) o prepovedi državnih pomoči, če in kolikor so te dejavnosti gospodarske. Tako je v tokratni zadevi C-74/16 v postopku predhodnega odločanja odločil veliki senat Sodišča EU.

>> Komisija pričakuje uresničitev arbitražne razsodbe
Evropska komisija je objavila prvo uradno stališče o sodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. V Bruslju od obeh članic pričakujejo, da bosta implementirali arbitražno sodbo, pri čemer so pripravljeni pomagati k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe. Slovenija stališče komisije pozdravlja, Hrvaška pa se še ni odzvala.

>> Spoštovanje prava EU s strani držav članic
Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o uporabi prava EU ugotavlja, da države članice prava EU še ne spoštujejo dovolj dobro. V primerjavi s prejšnjim letom, se je leta 2016 število odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev prava EU povečalo kar za 21 %, kar je največ v zadnjih petih letih. Prav tako danes objavljeni spletni pregled enotnega trga pa kaže, da čeprav se večina ovir za prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala odpravlja, na nekaterih področjih razmere stagnirajo ali se celo poslabšujejo. Za Slovenijo je Komisija ob koncu leta 2016 zabeležila 53 kršitev zaradi nepravilnega prenosa evropske zakonodaje v nacionalno ali zaradi slabe uporabe zakonodaje EU. Pri 36 od teh primerov je šlo za kršitev zaradi zamude oz. poznega prenosa.

>> Za večjo davčno transparentnost multinacionalk
Evropski parlament je v prvem glasovanju podprl predlog nove evropske direktive, ki predvideva, da bi morala multinacionalna podjetja javno objavljati podatke o tem, koliko davka plačujejo v posameznih državah. Pravila naj bi pravnim osebam preprečila izogibanje plačilu davkov od dohodkov, ki po ocenah komisije predstavlja letni izpad davčnih prihodkov v državah EU v višini od 50 do 70 milijard evrov.

>> Elektronska izmenjava podatkov o socialni varnosti
Komisija je zagnala sistem elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI). Gre za platformo, ki bo elektronsko povezovala približno 15.000 ustanov socialne varnosti držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice. Novo orodje pomeni pomemben korak naprej pri posodabljanju koordinacije sistemov socialne varnosti s hitrejšo, enostavnejšo in varno izmenjavo informacij o socialni varnosti po vsej EU in prek njenih meja. To bo omogočilo lažji boj proti goljufijam in napakam, saj bodo nacionalne ustanove socialne varnosti uporabljale standardizirane elektronske dokumente v lastnem jeziku, kar bo zagotavljalo pravilnost in popolnost izmenjanih podatkov.

>> Parlament za prekinitev pristopnih pogajanj EU s Turčijo
Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je včeraj v Strasbourgu izrazil skrb EU glede notranjih razmer v Turčiji in dejal, da je treba razvoj podrobno spremljati. Ne glede na morebitno prekinitev pristopnih pogajanj, pa je treba s Turčijo okrepiti dialog, je dodal in opozoril na številne kršitve temeljnih pravic in svoboščin v Turčiji ter številne priprte akademike in novinarje. Poslanci so se sicer v razpravi večinsko izrekli za prekinitev pogajanj.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Nada Caharijaz Ferme:
Rejništvo in stiki
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 340 strokovnimi članki, več kot 850 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.