c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2017, številka 05 / letnik XV.
 
Ex iniuria ius non oritur.
Iz protipravnega ravnanja ne nastane pravica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Veto na novelo zakona o tujcih ni bil izglasovan
Državni svet na včerajšnji seji ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o tujcih, saj je za vložitev veta glasovalo 16, proti pa 19 svetnikov. Kljub pomislekom o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom je večina svetnikov opozarjala, da mora država najprej poskrbeti za varnost svojih državljanov. Novela po mnenju številnih pravnih strokovnjakov ter nevladnih in medvladnih organizacij nesorazmerno krši človekove pravice in temeljne svoboščine, še zlasti pravico do azila. Predlagatelji veta so tudi prepričani, da bi imela uveljavitev omenjenega novele nepopravljive zunanjepolitične in mednarodnopravne posledice za Slovenijo in njene interese v mednarodni skupnosti. Problematično sem jim zdi tudi sprejeto dopolnilo, da je za aktivacijo ukrepa potrebna večina vseh poslancev, kar je izničilo varovalko o potrebni dvotretjinski podpori.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Spremenljivi številčni podatki
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Urad EU za intelektualno lastnino je objavil razpis novih delovnih mest
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela ZPP
Odbor za pravosodje je za obravnavo na plenarnem zasedanju pripravil dopolnjen predlog novele zakona o pravdnem postopku, s katero želi ministrstvo za pravosodje pospešiti sodne postopke. Velik del razprave se je vrtel okoli ukinitve dovoljene revizije na vrhovnem sodišču in omejitve vlaganja pripravljalnih vlog pred pripravljalnim narokom.

>> Pomoč gospodarskim družbam in zadrugam v težavah
DZ je pretekli teden sprejel Zakon pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT). Ta jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči in zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki, po novem bodo pomoč lahko dobile tudi zadruge.

>> Odbor za prepoved hrambe vrednostnih papirjev pri odvetnikih
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, ki dovoljuje vodenje in hrambo vrednostnih papirjev le investicijskim družbam in bankam. Opravljanje teh storitev torej prepoveduje odvetnikom in notarjem.

>> Odbor razpravljal o policijskih pooblastilih
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je za obravnavo na plenarni seji DZ pripravil dopolnjen predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije. Razpravo so zaznamovala predvsem opozorila, da bo policija dobila možnost prekomernega zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov.

>> Preprečevanje zlorab pri napotitvah delavcev v tujino
Odbor DZ za delo je za obravnavo na seji DZ pripravil dopolnjeni predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Predlog ureja pogoje za izdajo ter prenehanje in odpravo potrdil A1 ter določa postopek in pristojni organ. Poleg tega predpisuje subsidiarno odgovornost v primeru, da tuji delodajalec, ki je podizvajalec ali agencija, svojim napotenim delavcem ne zagotovi plače.

>> Novela zakona o občinskem redarstvu
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je za obravnavo na plenarni seji pripravil novelo zakona o občinskem redarstvu, ki občinskim redarjem daje možnost ugotavljanja identitete osebe ter uporabe telesne sile in plinskega razpršilca. Prav slednje med delom poslancev povzroča pomisleke.

>> ZZVZZ v javni razpravi
Koalicija je včeraj razpravljala o reformnih zakonih s področja zdravstva in soglašala, da gre predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v javno obravnavo za 45 dni. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je poudarila, da s predlogom zakona ne krčijo univerzalne košarice pravic, uvajajo pa obvezno zavarovanje za vse otroke ter tudi bolj solidaren način financiranja zdravstva glede na prihodke posameznika.

>> Zanikanje očitkov o nepravilnem dodeljevanju zadev
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo očitke odvetnika Radovana Cerjaka o netransparentnem in nepravilnem dodeljevanju zadev sodnikom, kar naj bi omogočalo manipulacije postopka. "Njegove navedbe ne držijo," so poudarili na sodišču in zatrdili, da zadeve dodeljujejo v skladu s Sodnim redom. Ob tem so spomnili, da so julija 2013 uvedli triažo, ki jo poznajo tudi nekatera druga sodišča. Namenjena je hitrejšemu reševanju zadev in razbremenitvi sodnikov vseh opravil, ki ne predstavljajo sojenja. "To pomeni, da se sodniku spis dodeli šele, ko so opravljena vsa predhodna procesna opravila in je zadeva zrela za razpis obravnave," so pojasnili.

>> Odškodninski tožbi zoper vodstvo Zvona Dva grozi zastaranje
Na mariborskem sodišču se nadaljuje zgodba okoli odškodninske tožbe propadlega cerkvenega holdinga Zvon Dva, v kateri stečajna upraviteljica od nekdanjih članov uprave Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta terja 300.000 evrov. Po zapletih glede začasnega zavarovanja njunega premoženja se zdaj omenjenemu primeru obeta še zastaranje.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Obveznost razkritja informacij javnega značaja za podjetja v pretežni državni lasti
Ustavno sodišče se je v sporu glede dostopa javnosti do podatkov o sklenjenih svetovalnih, avtorskih in odvetniških pogodbah, ki ga je pred leti sprožila NKBM, postavilo na stran javnosti podatkov. Obveznost razkritja informacij javnega značaja za podjetja v pretežni državni lasti ni v neskladju z ustavo, je razvidno iz Odločbe U-I-52/16. Koristi izpodbijanih določb (peti odstavek 1.a člena in prvi odstavek v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 6.a člena ZDIJZ) presegajo težo njihovega posega v človekovo pravico do svobodne gospodarske pobude. Zmanjšanje korupcijskih tveganj, večanje poštenosti in učinkovitosti upravljanja ter dvig transparentnosti poslovanja z javnim sektorjem povezanih družb pomenijo javno korist, ki v temelju lahko upraviči poseg v človekovo pravico do svobodne gospodarske pobude.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Manj zaznamb na nepremičninah
1. februarja so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki določajo črtanje zaznambe na nepremičnini v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči, ki nima dovolj sredstev za preživljanje. Po noveli se kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za preživljanje, šteje lastnik stanovanja oz. hiše, katere vrednost presega 120.000 evrov (primerjalnik besedila 27. člena). Določena višina vrednosti nepremičnine se nanaša na vrednost po izračunih geodetske uprave, ne pa na vrednost, ki bi jo nepremičnina morda dosegla na trgu nepremičnin. Vsem, ki imajo že vpisano zaznambo, bo ta v skladu z novelo po uradni dolžnosti izbrisana.

>> Subvencija kosil tudi za otroke iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda
Sprememba in dopolnitev > Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki sta se začeli uporabljati 1. februarja, širita krog otrok upravičenih do šolskih kosil. Po novem so do brezplačnega šolskega kosila poleg tistih iz prvega upravičeni tudi otroci družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda, in sicer gre za družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače (primerjalnik besedila 26. člena).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2017 Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva 3,71 3,68 EUR
1. februar 2017 Plače JU na delu v tujini - indeks cen življenjskih stroškov: London 1,2289 1,1463
1. februar 2017 Plače JU na delu v tujini - indeks cen življenjskih stroškov: Moskva 1,0482 1,1585
1. februar 2017 Plače JU na delu v tujini - indeks cen življenjskih stroškov: Zagreb 0,9880 1,0122
1. januar 2017 Minimalna plača 790,73 804,96 EUR
27. januar 2017 Povprečna bruto plača v RS za november 2016, v primerjavi z oktobrom 1.567,99 1.687,64 EUR (+7,6%)
27. januar 2017 Povprečna neto plača v RS za november 2016, v primerjavi z oktobrom 1.020,40 1.087,08 EUR (+6,5%)
20. januar 2017 Odškodnina za poklicno bolezen - azbestoza 24.722,33 24.845,94 EUR
20. januar 2017 Odškodnina za poklicno bolezen - pljučni rak 49.420,90 49.668,00 EUR
28. januar 2017 Osnova za denarne prejemke vojakov prostovoljcev 65 90 % min. plače v RS
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./103. Tudi za prihodnost gre    

Vlasta Nussdorfer
   
Zavračanje drugačnih se kaže v obliki diskriminacije, ksenofobije, nestrpnosti, antisemitizma in rasizma. Diskriminirani so v svoji okolici na svojstven način izolirani, ožigosani, živijo drugačen in za večino nesprejemljiv življenjski slog, v zdravju škodljivih razmerah, nimajo resničnih možnosti participacije, dobivajo najslabša dela ali sploh ne, ko delodajalci izvedo za njihovo osebnostno pripadnost. Tudi verska pripadnost vodi v zavračanje ali diskriminacijo. Danes je verska raznolikost pogosto razlog za nestrpnost ali celo vojne konflikte. Kje so medverski dialog, sodelovanje, medsebojno spoštovanje in priznavanje različnosti? O njih vendar govorijo tudi vere in njihovi vidni voditelji. Zelo glasen, a preslišan je celo papež. Predsodki in strah nam ne dovoljujejo dialoga, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Izhoda ne bomo našli v izobčenju in izolaciji, temveč v strpnosti in razumevanju.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Andrej Berden:
O liku slovenskega sodnika
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 11-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov dobite samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 210 strokovnimi članki, več kot 190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1750 judikati Sodišča EU in 45 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.