c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2016, številka 49 / letnik XIV.
 
Boni iudices est lites dirimere.
Dober sodnik mora pomirjati spore.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sodni zaostanki niso več sistemski problem
Pred slovenskimi sodišči je bilo leta 2010 428.000 nerešenih zadev, pri čemer niso všteti prekrški, konec septembra letos pa 190.000. Po ocenah evropske komisije je bil leta 2013 čas reševanja civilnih in gospodarskih pravdnih zadev 420 dni, letos 230 dni. Čas reševanja upravnih zadev je bil leta 2013 okoli 250 dni, letos 150. Čas reševanja plačilne nesposobnosti je bil leta 2013 dve leti, letos pa devet mesecev. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je v torek prejel depešo odbora ministrov namestnikov Sveta Evrope, da sodni zaostanki po desetih letih od odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Lukenda v Sloveniji niso več sistemski problem. S tem je Slovenija naredila pomemben korak navzdol na lestvici kršiteljic človekovih pravic.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Video posnetek okrogle mize »Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodni svet danes o kandidatih za predsednika vrhovnega sodišča
Sodni svet bo predvidoma na današnji seji podal mnenje o kandidatih za predsednika vrhovnega sodišča. Za to mesto kandidirata vrhovna sodnika Rudi Štravs in Damijan Florjančič. O njuni primernosti je že odločala občna seja vrhovnega sodišča, ki je podprla oba, a prednost pri imenovanju dala Florjančiču. Občno sejo sestavljajo vsi vrhovni sodniki, ki na vrhovnem sodišču opravljajo sodniško funkcijo. Po pridobitvi mnenja občne seje vrhovnega sodišča in Sodnega sveta minister za pravosodje državnemu zboru posreduje predlog za imenovanje predsednika vrhovnega sodišča. Ta je imenovan za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

>> Sodišče odpravilo pripor Noviču
Okrožno sodišče v Ljubljani je po zaslišanju nemškega izvedenca, ki je postavil dvom v trdnost dokazov, odpravilo pripor za Milka Noviča, obtoženega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodnica Špela Koleta je namreč odločila, da je včeraj slišano zadostna podlaga, da Noviča, ki je v priporu že skoraj dve leti, izpustijo na prostost. Nemški izvedenec balistične stroke Axel Manthei je namreč v včerajšnjem pričanju na vprašanja sodnice pojasnil, da na podlagi delcev, najdenih na Novičevih rokah, ne more neizpodbitno trditi, da je ta 14. decembra 2014 dejansko streljal.

>> KPK je z zadnjimi odločbami sodišč blokiran
Delo KPK je zaradi zadnjih odločb vrhovnega in upravnega sodišča praktično blokirano, zato je treba z novelo zakona poskrbeti, da bo postopek pred KPK tak, da bodo njegove odločitve prestale presojo sodišč in da bo KPK lahko delal. Tako sta na današnji okrogli mizi ugotavljala zdajšnji in nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec in Goran Klemenčič.

>> Znova potrjen zakon o izvrševanju državnega proračuna
Državni zbor je na torkovi izredni seji ponovno izglasoval zakon o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, na katerega je državni svet 24. novembra izglasoval veto, saj po oceni svetnikov zakon ne zagotavlja primernega financiranja občin. Za zakon je glasovalo 51 poslank in poslancev, proti jih je bilo 26.

>> Arbitražno sodišče državama ponudilo dodatno ustno obravnavo
Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško je pred nekaj tedni državi povprašalo, ali bi želeli opraviti še eno ustno obravnavo o poteku meje, je poročal slovenski časnik, ki se sklicuje na neimenovane vire. Hrvaška je to zavrnila, Slovenija pa je odgovorila, da je svoja stališča celovito predstavila že v zagovoru junija 2014, in dodala, da je na dodatni ustni obravnavi pripravljena sodelovati, če jo sodišče ocenjuje kot potrebno.

>> Zaslišanje prič v zadevi Bajde
Sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki je osumljen umora svoje partnerke decembra lani v Velenju, se je včeraj na celjskem okrožnem sodišču nadaljevalo z zaslišanjem prič. Sodišče je tako zaslišalo mamo umorjene Marijo Otorepec in dva policista, medtem ko na obravnavo ni prišel novi partner umorjene, kljub temu da je bil vabljen kot priča.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Delovanje in organiziranost policije
Obsežna novela > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki bo začela veljati 17. decembra, zagotavlja boljšo organiziranost in delovanje policije ter ureja nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij, ki omogočajo fleksibilnejšo organizacijo in izvajanje nalog policije. Vzpostavlja se karieri sistem, ki bo omogočil izkoriščanje kadrovskih potencialov znotraj policije in načrtovanje osebnega razvoja in napredovanja vsakega policista. Kot novost uvaja tudi to, da bodo uslužbence policije, ki niso pripadniki posebne policijske enote, a opravljajo naloge skupaj z enoto, postavili v enak pravni položaj. Ureja se tudi položaj tajnih sodelavcev policije, ki so bili v zdajšnjem zakonu izvzeti. Novela ureja še vprašanja v zvezi delom preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih (73. člen - primerjalnik), odsotnost policista z dela zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (84. člen), pravice družinskih članov po smrti policista (86. člen - primerjalnik) ter opravljanje službe v pomožni policiji za pomožne policiste, ki imajo status upokojenca, za katerega ne veljajo omejitve glede trajanja začasnega ali občasnega dela in omejitve glede najvišjega skupnega dohodka v koledarskem letu, določene v zakonu, ki ureja trg dela (101. člen).

>> Obvladovanje kreditnih tveganj
Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR), ki bo začel veljati 10. decembra, vzpostavlja zbirko podatkov o najetih posojilih tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov. Z dostopom do teh podatkov bodo kreditodajalci lahko ocenjevali kreditno spodobnost strank in posledično učinkoviteje obvladovali kreditno tveganje, ne bodo pa smeli teh informacij uporabljati za neposredno ali ciljno trženje. Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki velja od 3. decembra 2016, uporabljati pa se bo začel 3. marca 2017, ureja področji kreditnih pogodb za običajna potrošniška posojila in kreditnih pogodb za nepremičnine. Z zakonom naj bi se vzpostavilo odgovorno oddajanje in najemanje potrošniških kreditov s pomočjo pravočasnega informiranja potrošnika ter zagotavljanje preglednih, stabilnih in učinkovitih kreditnih trgov za nepremičnine z ustreznim nadzorom nad dajalci posojil in kreditnimi posredniki.

>> Upravljanje skladov
Novela > Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), ki bo začela veljati 17. decembra, v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske zakonodaje. Vsak investicijski sklad bo moral imeti enega skrbnika, ki izvaja splošni nadzor nad sredstvi v njem, s čimer se bo poskušalo doseči, da bi imel skrbnik pregled nad vsemi sredstvi sklada ter bi imeli upravitelji in vlagatelji enotno referenčno točko, na katero bi se lahko obrnili. Vsak investicijski sklad se ne glede na način zbiranja premoženja vpiše v Poslovni register Slovenije in pridobi tudi svojo matično številko.

>> Proračunski uporabniki
17. decembra začne veljati tudi Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1), ki ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 76, 77 in 78
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kaznivo dejanje nasilništva
Vsake protipravne uporabe fizične sile ali grožnje z neposrednim napadom na življenje ni mogoče vedno opredeliti kot nasilništvo, saj gre pri takem ravnanju lahko za lažja kazniva dejanja, medtem ko je za kaznivo dejanje nasilništva značilno, da gre za izvajanje nasilja zaradi nasilja (VS RS I Ips 166/2010 z dne 17.03.2011). Pri dejanju mladoletnice, čeprav se je res grobo spravila na oškodovanko in ji zagrozila z nožem, zakonski znak spravljanja v podrejen položaj ni podan. Dogodek je namreč trajal vse skupaj le nekaj minut, pri čemer je najprej prišlo do prerekanja in medsebojnih žalitev, nakar se je mladoletnica odzvala tako, da je pričela oškodovanko tepsti.

Pri kaznivem dejanju nasilništva je za izpolnitev zakonskega znaka "spravljanja v podrejen položaj" potrebno, da takšen položaj pri žrtvah ustvari nemoč, strah, vznemirjenje in podobno, v večji intenzivnosti in trajanju.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Politični glamur in mediji    

dr. Marko Novak
   
A človek bi pričakoval od četrte veje oblasti, da premore dovolj bazičnega strokovnega znanja, da bi znala ugotoviti težo dogodka in se primerno odzvati. Da ne reagira tako, da se posveti zgolj glamurju oziroma privlačnosti nekega političnega dogodka, namesto da bi prepoznala nevarni precedens, ki se je isti dan zgodil v Državnem zboru. Tistega usodnega dne so namreč mediji večino medijskega prostora namenili vpisu pitne vode v Ustavo kot prvorazrednemu političnemu dogodku, zrušenju kandidata za vrhovnega sodnika, ker ni v neki zadevi odločil tako, kot bi si želela politika, pa skoraj nič.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 36 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

Časovna lestvica vsebuje vseh 37 verzij besedil zakona. Zadnjo in tudi vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

ZKP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1200 strokovnimi članki, skoraj 9.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. december 2016 Mesečna TOM za december, v prim. z novembrom 0,1 0,1%
7. december 2016 Letna TOM za december, v prim. z novembrom 1,23 1,19%
25. november 2016 Rast cen življenjskih potrebščin oktobra 2016 v primerjavi s septembrom 0,5%
25. november 2016 Povprečna bruto plača v RS za september 2016, v primerjavi z avgustom 1.571,30 1.558,29 EUR (-0,8%)
25. november 2016 Povprečna neto plača v RS za september 2016, v primerjavi z avgustom 1.023,28 1.015,33 EUR (-0,8%)
1. januar 2016 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, za prvi cest. razred 0,257499 0,243929 EUR/km
1. januar 2017 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, za drugi cest. razred 0,430815 0,507374 EUR/km
1. januar 2017 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, LJ-Fernetiči, prvi cest. razred R3 21,10 20,00 EUR
1. januar 2017 Cestnina za vozila nad 3.500 kg, LJ-Fernetiči, drugi cest. razred R4 35,30 41,60 EUR
1. januar 2017 Nov dodatek k plači po KP Banke Slovenije: dodatek za nadomeščanje odsotnega sodelavca 20% plače odsotnega delavca
1. januar 2017 Globa za odgovorno osebo lok. skupnosti ali drž. organa za sečnjo drevja brez odločbe od 300 do 800 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Poznate novo funkcionalnost zasebnih opomb in komentiranja
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
 
Na povezavi lahko priporočite Tednik IUS-INFO tudi prijateljem.
 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.