c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2015, številka 11 / letnik XIII.
 
Bonis nocet, qui malis parcet.
Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dopustnost referenduma
Predlagatelji sprejete novele ZZZDR menijo, da jim bo uspelo preprečiti referendum, vendar ga brez večinske podpore poslancev ne more preprečiti nihče več, je pojasnil prof. dr. Igor Kaučič. Po novi ustavni ureditvi se namreč DZ ne more obrniti na ustavno sodišče po presojo, ali je referendum dopusten ali ne (21. člen ZRLI), ampak mora DZ sam presoditi o dopustnosti referenduma. DZ ima po novem na voljo dve možnosti: lahko sprejme odločitev, da referenduma ne razpiše, ker ni ustavno dopusten, lahko pa ne stori nič. "Po novem mora namreč obstajati spor glede dopustnosti referenduma med predlagateljem referenduma in DZ, ki referendum razpisuje. Če tega spora ni, o tem ne more odločati ustavno sodišče," zatrjuje dr. Kaučič. Aktivno legitimiran kot pobudnik ustavne presoje je samo predlagatelj referenduma, ki odločitvi DZ o nedopustnosti referenduma ugovarja. "Pritožnik je lahko samo predlagatelj referenduma in nihče drug," je še navedel dr. Kaučič. Ustavne spremembe, sprejete maja 2013, sicer prepovedujejo razpis referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin (90. člen URS). A je odločitev o tem, ali je referendum dopusten ali ne, po novem povsem v rokah DZ.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
V veljavi zakon o uravnoteženju javnih financ občin
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Več upravičencev do oprostitve plačila sodnih taks
Ustavno sodišče je odločilo, da je določba Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki govori o oprostitvi plačila takse (11. člen), v neskladju z ustavo. Zakonodajalec mora neskladje odpraviti v letu dni, dotlej pa je ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe ter razširilo krog upravičencev do oprostitve plačila sodnih taks, in sicer bodo sodišča v celoti oprostila plačila sodnih taks tiste stranke, ki bi imele zaradi plačila občutno zmanjšana sredstva za preživljanje.

>> Kmalu spremembe zakona o referendumu
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek sprememb in dopolnitev > Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), ki ga bo vlada predvidoma obravnavala v začetku aprila. S spremembami se zakon usklajuje s spremembami ustave s področja referenduma, tako med drugim na novo ureja postopek odločanja državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma. Ustavni zakon je sicer naložil uskladitev zakona s spremembami ustave v letu dni, a zakonske spremembe še vedno niso sprejete. Ustavni zakon je na področju zakonodajnega referenduma prinesel tri bistvene spremembe: zakonodajni referendum lahko zahtevajo samo še volivci (najmanj 40.000), iz referendumskega odločanja so izvzete izrecno določene vrste zakonov, za zavrnitev zakona pa je potrebna najmanj petina glasov vseh volivcev.

>> DZ sodišču EU o izbrisu v bankah
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je sprejel mnenje o razlastitvi delničarjev in obvezničarjev podržavljenih bank, ki ga je za sodišče EU pripravila zakonodajno-pravna služba DZ. Iz njega izhaja, da je DZ moral upoštevati sicer pravno nezavezujoča sporočila Evropske komisije o državnih pomočeh.

>> Zavrnitev nadzora nad dodeljevanjem sodnih spisov
Odbor DZ za pravosodje je na torkovi seji zavrnil priporočilo SDS, s katerim bi DZ pravosodnemu ministrstvu priporočil, naj opravi nadzor nad dodeljevanjem spisov na okrajnem, okrožnem in višjem sodišču v Ljubljani ter na vrhovnem sodišču. Večina na odboru je namreč ocenila, da za kaj takega ni potrebe.

>> Poskus vpliva na preiskavo?
Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar vztraja, da pri policijskih preiskavah v zvezi s predsednico ZaAB Alenko Bratušek ni prišlo do kršitev zakona, po zagotovilih podpredsednika vlade Borisa Koprivnikarja tudi na vladi ni bilo izraženega dvoma v njeno delo. Prvi mož policije Marjan Fank je odzive dela politike označil za vplivanje na preiskavo. V zvezi s preiskavo v poslanski skupini ZaAB je notranjo ministrico za pojasnila zaprosil tudi predsednik DZ Milan Brglez.

>> Baraga zapušča sodniške vrste
Ljubljanski okrožni sodnik Andrej Baraga je po zapletu z objavami na Twitterju napovedal, da bo zapustil sodniške vrste, saj da s tem ne želi obremenjevati sebe ali sodišča. Ker Baraga za zdaj ostaja sodnik, bo predsednik sodišča Marjan Pogačnik zahteval disciplinski postopek in izredno izdelavo ocene sodniške službe.

>> Časar začel prestajati zaporno kazen
Nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja so organi pregona iz pripora v Parizu, kjer je bil od začetka meseca, včeraj privedli na brniško letališče Jožeta Pučnika, od tam pa v zapor na Dobu. V zapor bi moral že pred letom dni, ker pa je pobegnil v Dominikansko republiko, bo po prehodnem obdobju sprva nameščen v zaprtem oddelku.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javnost osebnih podatkov o vodilnih v podjetjih
Novela > Zakona o sodnem registru (ZSReg) - prečiščeno besedilo, ki bo stopila v veljavo 28. marca, uporabljati pa se bo začela 28. julija, naj bi dosegla večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, in sicer tako, da bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu omogočen tudi dostop do nekaterih podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju. 51. člen po novem tako ureja pravico državnih organov in stečajnih upraviteljev, da za potrebe izvrševanje svojih pooblastil in dolžnosti z neposrednim dostopom vpogledajo in izpišejo podatke o ustanoviteljih, družbenikih, zastopnikih in članih organa nadzora v subjektih vpisa. Državni organi in stečajni upravitelji imajo tudi pravico do vpogleda in izpisa vseh listin, na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov v sodnem registru. Možnost vpogleda se zagotavlja z neposrednim elektronskim dostopom do teh podatkov, če se nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 dalje. Pravico do vpogleda in izpisa teh podatkov ima tudi upnik, ki z izvršilno listino izkaže terjatev do vodilnih posameznikov v podjetju, ter drugi, ki izkažejo pravni interes.

>> Kodeks sodniške etike ter komisija za etiko in integriteto
Objavljene so bile spremembe in dopolnitve > Zakona o sodiščih (ZS)- prečiščeno besedilo, ki začnejo veljati 28. marca, in uvajajo nove možnosti razporejanja sodnikov z letnim razporedom (primerjalnik besedila 71. člena) ter spreminjajo področja delovanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev ter postopek oziroma način njihovega imenovanja. Novela sodnemu svetu na podlagi priporočila skupine GRECO nalaga pripravo kodeksa sodniške etike (28.č člen) ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto (28.d člen). Kodeks bo določal pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje sodnikov zaradi varovanja neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti sodnikov ter ugleda sodniške službe. Komisija pa bo sprejemala načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike, izdajala priporočila za spoštovanje pravil sodniške etike in integritete ter sprejemala smernice v skladu s kodeksom sodniške etike.

>> Spremembe postopka izbire sodniških kandidatov
28. marca začne veljati novela > Zakona o sodniški službi (ZSS) - prečiščeno besedilo, ki ob upoštevanju priporočil skupine GRECO, določa podrobnejša vsebinska merila za izbor, natančneje ureja potek izbirnega postopka in metodologijo, ki omogoča primerjavo kandidatov za sodniško funkcijo. Med formalne pogoje se dodaja pogoj, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica oziroma da na podlagi obtožnega predloga ni bila razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pogoj je strožji kot doslej ter zasleduje načelo, da mora kandidat za sodniško službo izpolnjevati kar najvišji standard integritete in osebnostne primernosti (8. člen - primerjalnik besedila). V skladu s smernicami za preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih je dopolnjen tudi 18. člen (primerjalnik besedila), po katerem se bo izbira kandidata opravila v postopku, ki bo lahko imel več faz, tako da se bodo kandidati postopno izločali.

>> Osamosvojitev nacionalne turistične organizacije
Objavljene so bile tudi tri novele zakonov, s katerimi so poslanci Državnega zbora podprli osamosvojitev nacionalne turistične organizacije oziroma njeno izločitev iz javne agencije Spirit, saj združitev ni prinesla napovedanih sinergij. Za ureditev tega področja so bile tako sprejete novela > Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), novela > Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) ter novela > Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 in 18
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Neprenesene slabe terjatve ne bodo javne
Ustavno sodišče je razveljavilo novelo > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v delu, ki državnim bankam nalaga javno objavo podatkov tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na DUTB. Medtem ko je DUTB podatke o prevzetih kreditih objavila, pa podatki o tistih, ki so ostali na podržavljenih bankah, ostajajo tajni. Ustavni sodniki so mnenja, da izpodbijana ureditev nesorazmerno intenzivno posega v človekovo pravico iz prvega odstavka 74. člena Ustave, tako da so posledice tega posega bistveno večje od pričakovanih koristi izpodbijane ureditve na področju strokovnega in transparentnega upravljanja z državnimi bankami ter zatiranja korupcije. Javne koristi, zasledovane s presojanim posegom v človekovo pravico do svobodne gospodarske pobude, izpodbijane določbe ne morejo doseči v meri, ki bi ustrezala teži negativnih posledic na podjetniško svobodo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Boštjan M. Zupančič:
Človekove osebnostne pravice
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sproščena Evropa    

dr. Matej Avbelj
   
Na napakah se učimo, a zgodovina se ponavlja. Ta logični, toda vseprisotni življenjski paradoks, spet dobiva domovinsko pravico v Evropski uniji. Čeprav je prav slednja iz bridkih izkušenj druge svetovne vojne potegnila moč za prelom s starim in zasuk v trajni mir, pa ji na področju reševanja ekonomske krize to ne gre tako dobro od rok.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUJF?
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je bil objavljen leta 2012, je doživel že 22 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUJF.

V časovni lestvici je zbranih tudi vseh 23 verzij tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave naprej.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 152. člena ZUJF (izjeme glede višine določenih socialno varstvenih prejemkov) pred in po spremembi.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. marec 2015 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za EUR do 12 mesecev 0,27100 % 0,23000 %
1. marec 2015 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za CHF do 12 mesecev -0,64160 % -0,62960 %
6. marec 2015 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov od plač v RS v letu 2014, v primerjavi z 2013 34,54 34,72 %
1. februar 2015 Najnižja osnovna plača za VII. tarifni razred po KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin 1.045,00 1.065,00 EUR
1. februar 2015 Regres za letni dopust 2015 po KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin 900 EUR
17. marec 2015 Trošarina za neosvinčeni bencin (EUR/1000 l) 515,2000 503,1000
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.