c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2014, številka 17 / letnik XII.
 
In criminibus probationes debent esse luce clariores.
V kazenskih zadevah morajo biti dokazi jasnejši od luči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Poziv k posredovanju mnenj in predlogov pri pripravi Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020
Vlada RS je na redni seji 24. 4. 2014 sprejela izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020, ki jo mora pripraviti Ministrstvo za notranje zadeve. Sprejetje strategije je nujno zaradi več utemeljenih razlogov. V Sloveniji že več let nimamo izdelane dolgoročne strategije nadaljnjega razvoja njene uprave kot podlage za prenovo in modernizacijo javne uprave, vključno z načelom dobrega upravljanja za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja in družbene blaginje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka Sodnikovega informatorja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe pri varstvu potrošnikov
Odbor DZ za gospodarstvo je danes potrdil predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, s katero se v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive o prodaji na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

>> Mnenje OKS o vetu na novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
Poslanci DZ so pred več kot tednom dni na glasovanju sprejeli novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki posega v delovanje Fundacije za šport (FŠO), na ponedeljkovi izredni seji državnega sveta pa so svetniki izglasovali odložilni veto na novelo zakona. Pri OKS menijo, da gre pri vetu za nepoznavanje problematike.

>> Odpoved davku na finančne transakcije
Slovenija načrtuje umik iz skupine članic EU, ki želijo uvesti sporni davek na finančne transakcije, zato se ni pridružila izjavi v podporo temu davku. Finančni minister Uroš Čufer pojasnjuje, da davek ni ekonomsko smiseln. V EU pa potezo Slovenije tolmačijo kot izraz notranjepolitičnih težav.

>> Revizija poslovanja 14 proračunskih uporabnikov
Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja 14 nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov v letu 2011 izreklo pet negativnih mnenj in devet mnenj s pridržki. Med drugim je negativno mnenje izreklo protikorupcijski komisiji, državni volilni komisiji, takratni Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb in SAZU.

>> Novi predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani
Novi predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik med temeljne cilje svojega šestletnega mandata uvršča obvladovanje pripada in zmanjševanje števila nerešenih zadev, zmanjševanje sodnih zaostankov, skrajševanje časa za reševanje zadev ter vzdrževanje in povečanje učinkovitosti ter kakovosti sodnega odločanja.

>> Odstop predsednice vlade
Poslanke in poslanci se bodo danes seznanili z odstopom Alenke Bratušek s položaja predsednice vlade. S tem bo mandat prenehal celotni vladi, torej tudi vsem ministrom. Tako bo začel teči 30-dnevni rok, v katerem lahko predsednik republike Borut Pahor predlaga kandidata za novega mandatarja.

>> Posvet predsednika republike z ustavnimi pravniki o postopkih do predčasnih volitev
Včeraj se je predsednik republike Borut Pahor z ustavnimi pravniki posvetoval o postopkih do predčasnih volitev. Edini ustavnopravno neprimeren mesec za izvedbo volilnih opravil in volitev je avgust. Volitve junija verjetno niso mogoče, pač pa so upoštevajoč roke bolj mogoče julija.

>> Predstavitev mnenj za spremembo volilnega sistema
Razpravljavci so na javni predstavitvi mnenj o volilnih sistemih brez izjeme izrazili potrebo po spremembi sedanjega proporcionalnega sistema. Kar nekaj razpravljavcev, med njimi tudi ustavni pravnik Ivan Kristan, je v luči predčasnih parlamentarnih volitev na poslance naslovilo poziv, naj popravke zakonodaje sprejmejo še pred volitvami.

>> Prenehanje delovanja Žurnala
Avstrijska družba Styria Media Group se je odločila prekiniti izdajanje brezplačnikov Žurnal, Žurnal24 in spletne strani Žurnal24.si. Medijski strokovnjaki in društvo novinarjev so zaprtje označili za udarec za slovenski medijski prostor in novinarstvo. Brez dela bo ostalo 53 ljudi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
20. maja bo začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), uporabljati se začne 18. avgusta, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Zakon na novo ureja osebno dopolnilno delo ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih. Prenova osebnega dopolnilnega dela ima namen narediti to obliko dela širše uporabno, olajšati nadzor nad opravljanjem tega dela, otežiti izogibanje izdaji računov, neplačevanju davkov ter uvesti plačilo dela prispevkov na podlagi principa vsako delo šteje. Zakon določa, da prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v polletju ne sme presegati dveh povprečnih mesečnih neto plač, uvaja pa tudi plačilo vrednotnice na mesečni osnovi, na podlagi katere je izvajalec dela pokojninsko in invalidsko zavarovan. Vrednotnica stane 7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2 EUR za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, vplača se lahko preko e-uprava ali gotovinsko na upravni enoti.

>> Spremenjeni Zakon o trošarinah
6. maja je začel veljati spremenjeni > Zakon o trošarinah, katerega namen je povečati javnofinančne prihodke in zato spreminja zneske trošarine za tobačne izdelke, črta vračilo trošarine za energente, katerim je dodano biogorivo, usklajuje zakonodajo s pravom EU (direktivo 2013/61), uvaja trošarinski nadzor nad določenimi mazalnimi olji, ki se uporabljajo kot pogonska goriva, niso pa navedeni med energenti po Energetski direktivi, in ureja posebno, enostavnejšo ureditev obračunavanja trošarine za dobavo zemeljskega plina. Višje trošarine za cigarete se začnejo uporabljati 16. maja, za druge tobačne izdelke in tobak pa 8. maja.

>> Spremenjeni Zakon o vojnih veteranih
Spremembe zakona niso obsežne. Prečiščena je definicija vojnega veterana oz. veteranke. V prehodnih določbah pa je določeno, da se vojnemu veteranu, ki mu je zaradi preseganja osnove za veteranski dodatek 1. januarja 2013 prenehala pravica do plačila zdravstvenih storitev, z dnem uporabe spremembe 15. člena zakona ta pravica ponovno prizna.

>> Razveljavitev 90. Člena Zakona o dohodnini
Ustavno sodišče je v tretjem odstavku 90. člena Zakona o dohodnini razveljavilo besedilo, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika". Za različno določanje trenutka obdavčitve dohodka, ki bi pri osebnih družbah obdavčeval že pripis in ne šele izplačila dohodka, tako ni razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave stvari. Zato je izpodbijani del tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2 v neskladju z enakostjo pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave in ga je Ustavno sodišče razveljavilo.

>> Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
26. aprila je začel veljati Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) (Uradni list RS, št. 48/11).

 
 
>> Z ostalimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL 32, 31, 30 in 29
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropski solidarnostni sklad
Svet EU je potrdil osnutek uredbe o spremembi uredbe o evropskem solidarnostnem skladu (dodatek k uredbi). Pravila naj bi poenostavila delovanje sklada in ga napravila bolj učinkovitega.

>> Pregled delovanja direktive o storitvah
Evropski ekonomski in socialni odbor pri Observatoriju enotnega trga je zaključil pregled delovanja direktive o storitvah v sektorju gradbeništva. Sklep odbora je, da je potrebno še nadalje okrepiti ravnovesje med svobodo zagotavljanja čezmejnih storitev in potrebo po učinkovitih sredstvih za nadzor in izvrševanje delovnih standardov. Ni potrebna nova zakonodaja, ampak le pravilno izvrševanje obstoječe, zato pa je potrebno uvesti določene ukrepe.

>> Poročilo o konkurenčni politiki
Evropska komisija je objavila poročilo za leto 2013 o konkurenčni politiki. V njem ugotavlja, da izvrševanje konkurenčne politike pomaga pri promociji rasti in konkurenčnosti v EU. Izvrševanje protimonopolne politike preprečuje družbam s prevladujočim položajem, da bi uničile konkurente in vzpostavlja pogoje za nižje vhodne stroške za različne akterje iz industrije. Nadzor nad združitvami in prevzemi omogoča odprte in učinkovite trge. Državne pomoči pa ohranjajo enakopravne pogoje za delovanje družb in pomagajo pri uporabi javnih virov za cilje, ki povečujejo rast.

>> Sklenitev posojila v tuji valuti
V zadevi C-26/13 so na sodišču EU presodili, da mora biti potrošnik ob sklenitvi posojila v tuji valuti sposoben oceniti ekonomske posledice tega, da se za odplačilo posojila uporabi drugačen tečaj (prodajni menjalni tečaj tuje valute) kot pri izračunu zneska posojila ob njegovi sklenitvi oz. izplačilu (nakupni menjalni tečaj tuje valute). Sodišče države članice lahko nepošten pogoj nadomesti s pravilom domače zakonodaje, z namenom da vzpostavi ravnotežje med pogodbenima strankama in ohrani pogodbo v veljavi. V zadevi je bila uporabljena Direktiva o nedovoljenih pogojih.

>> Davčna oprostitev dividend
V zadevi C-190/12 so na sodišču EU odločali o davčni oprostitvi dividend. Sodniki so presodili, da država članica dividend, ki jih družbe s sedežem v tej državi izplačajo investicijskemu skladu v drugi državi, ne sme izključiti iz davčne oprostitve, če med državama obstaja obveznost medsebojne upravne pomoči.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neznosnost legalistične ignorance (7): že dolgo grozljivo, a vedno slabše    

dr. Andraž Teršek
   
Ob enem samem pravnem vprašanju – (politika in praksa Centrov za socialno delo pri odločanju o dodelitvah štipendij ali drugih socialnih prejemkov, kot so subvencije za plačilo vrtca ipd.) – je na površje delovanja slovenske javne uprave priplavala tako enormna količina tako zaudarjajočega sistemskega blata, da je osupla zaprepadenost najmanj, kar lahko prevzame razmišljujoče in čuteče ljudi. Kaj bi se šele pokazalo…
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZTro?
Zakon o trošarinah (ZTro), ki je bil objavljen leta 1998, je do danes doživel 20 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZTro.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 51. člena (trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.