c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2014, številka 2-2 / letnik XII.
 
Facile est largiri de alieno.
Lahko je biti darežljiv s tujim (premoženjem).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Davek na nepremičnine
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti sprejelo Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in sklenilo, da se predlogi za začasno zadržanje v preostalem delu zavrnejo. Sodišče je ZDavNepr v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb, zadržalo, ker je ocenilo, da bi izdaja odločb velikemu številu davčnih zavezancev in pričakovano večje število pritožbenih postopkov državi in davčnim zavezancem povzročili precejšnje finančno in organizacijsko breme, škodljive posledice pa bi bile, če bi se izkazalo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, težko popravljive.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Učinkovitost delovne inšpekcije
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes potrdil predlog zakona o inšpekciji dela, ki zasleduje cilj povečati učinkovitost delovne inšpekcije in je eden od ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo. Razprava se je vnela le okoli vprašanja, ali sindikalnim prijavam kršitev priznati prednostno obravnavo. Za zdaj je odgovor ne.

>> Vrnitev glasovalnih pravic
Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o prevzemih, s katero bi spremenili pogoje za ponovno pridobitev glasovalnih pravic podjetjem, ki so ob sprejemu novele leta 2006 že presegala prevzemni prag, a jim ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe, kasneje pa so povečala delež in izgubila glasovalne pravice.

>> Financiranje volilne kampanje prvič po novem
Financiranje volilne kampanje bo na tokratnih volitvah v Evropski parlament prvič potekalo po spremenjenih, zaostrenih pravilih, ki jih je DZ sprejel lani. Stranke sicer večinoma napovedujejo skromno volilno kampanjo, ki jo nameravajo v glavnem financirati z lastnimi sredstvi.

>> Brez energetske izkaznice ob 300 evrov
Glavni namen energetske izkaznice, ki jo bo predvidoma uvedel energetski zakon, je kupca ali najemojemalca nepremičnine seznaniti z energetsko porabo nepremičnine, pravijo na resornem ministrstvu. Za izdelavo izkaznice mora poskrbeti prodajalec oz. najemodajalec, sicer ga čaka 300 evrov kazni. Prvo leto sicer kazni ne bo.

Prejšnji torek je DS sprejel odložilni veto na energetski zakon, ključni razlog je bilo nestrinjanje z vsemi določili, ki urejajo energetsko izkaznico.

>> Referendum o arhivski noveli
Cilj novele zakona o arhivskem gradivu in arhivih, ki je predmet pobude za referendum, je bil omogočiti enako zaščito občutljivih osebnih podatkov za vse, je povedal direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar. Sicer se je danes začelo zbiranje podpisov za referendum, ki bo trajalo do 19. marca.

>> Učinkovitost sodstva
Sodstvo je tudi v letu 2013 nadaljevalo uspešne trende iz zadnjih let. Tako je glede na leto 2012 za 10 odstotkov zmanjšalo število nerešenih zadev, za 12,7 odstotka so se zmanjšali tudi sodni zaostanki. Se pa ni spremenil povprečni pričakovani čas rešitve zadeve.

>> Ovadbe v primeru financiranja Stožic
Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Majhenič je potrdil vložitev ovadbe zoper pet fizičnih in eno pravno osebno v primeru financiranja izgradnje športnega centra v Ljubljani. Majhenič je prepričan, da vsi dokazi kažejo, da so ovadeni s fiktivnimi pogodbami preslepili banke pri pridobitvi posojila.

>> Zadolženost Slovenije
Slovenija je v zadnjih letih postala razmeroma zadolžena država, dolg pa se bo vsaj še dve leti zviševal, je opozoril finančni minister Uroš Čufer. Čeprav je javni dolg še vedno pod povprečjem EU, pa je sposobnost Slovenije, da ga sama financira, manjša od močnejših gospodarstev, zato je država vse bolj odvisna od tujine. Zadnja zadolžitev je bila v višini 3,5 milijarde dolarjev.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Delna razveljavitev petega odstavka 98. člena ZPP
Ustavno sodišče je v predhodnih odločitvah glede ustavne dopustnosti sankcij zaradi odvetnikove nepopolne ali nerazumljive vloge uveljavilo razlikovanje glede na to ali gre za postopek pred sodiščem prve stopnje ali postopek s pravnim sredstvom (pritožbo). V obravnavani zadevi je bilo zavrženo pravno sredstvo - ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - ker odvetnik ni priložil pooblastila. Posebnost ugovora kot pravnega sredstva je v tem, da gre sicer za postopek s pravnim sredstvom, vendar še vedno pred sodiščem prve stopnje. Ker je izpodbijana ureditev v neskladju s pravico do izjavljanja, ki izhaja iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave, je Ustavno sodišče peti odstavek 98. člena ZPP razveljavilo v delu (odločba US), v katerem se nanaša na pravno sredstvo ugovora (1. točka izreka).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Super nadure policistov
Dopolnitve Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki bodo začele veljati 1. marca, urejajo vprašanje nadur za policiste, ukinjajo plačilo nadomestila za pripravljenost pomožnim policistom in izenačujejo pripadnike specialne enote s pripadniki posebne policijske enote. Z ukinitvijo nadomestila za pripravljenost za pomožne policiste za leti 2014 in 2015 naj bi država letno prihranila 750.000 evrov. Dopolnitve naj bi rešile predvsem problem t. i. super nadur, to je tistih, ki jih policisti opravijo nad zakonsko določeno mejo za nadure. Ure bodo plačane v obliki povečanega obsega dela, višino pa bo določila vlada - primerjalnik besedila 74. člena, ki po novem določa dodatno plačilo v času posebnih obremenitev.

>> Enotne cene knjig
Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki bo začel veljati 26. februarja, ureja delovanje knjižnega trga ter časovno omejeno cenovno stabilnost in predvidljivost pri prometu s knjigo. Zakon postavlja le minimalna pravila, s katerimi založnike spodbuja k oblikovanju kupcem dostopnih cen, kar bi posledično povečalo tudi dostopnost knjig. Zakon ob določitvi enotne cene za prvih šest mesecev od izdaje dovoljuje tudi izjeme, denimo pri nakupu knjig v prednaročilu in pri serijah ter na knjižnih sejmih in predstavitvah. Javni agenciji za knjigo nalaga spremljanje knjižnega trga ter jo s tem usmerja k analitičnemu spremljanju in k oblikovanju ustreznih razvojnih politik. Višina glob za prekrške, ki jih določa 10. člen, se giblje od 100 do 2.000 evrov.

>> Zakonodajna sled
Novela Poslovnika Vlade RS, ki bo začela veljati 15. februarja, med drugim prinaša sprejetje enega izmed petnajstih predlogov za omejitev tveganj s korupcijo, ki jih je podala Komisija za preprečevanje korupcije. V skladu s spremembo mora vsak predlog predpisa obvezno vsebovati tudi podatke o tem, ali je pri pripravi določenega predpisa sodeloval zunanji svetovalec - t. i. zakonodajna sled. Novela konkretizira tudi določbe v skladu z uveljavljeno prakso glede obravnave vladnih gradiv, priprave normativnega programa vlade ter priprave statističnega poročila vlade. Manjše spremembe se nanašajo še na področje sodelovanja z državnim zborom

>> Pravila borze
Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze (prečiščeno besedilo) med drugim prinašajo novi 42.a člen, ki ureja spremembe lastnosti obveznic, uvrščenih v trgovanje na borznem trgu. Sprememba 43. člena določa, da Borza začasno ustavi trgovanje z obveznicami na borznem trgu in o tem izda sklep o ustavitvi, če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 32. členu Pravil, in če je ustavitev potrebna zaradi postopkov v centralnem registru oziroma centralnem depoju zaradi izvedbe spremembe pri obveznicah. Novost je tudi, da je možnost izvajanja sprememb sklenjenih poslov vezana na funkcionalnost trgovalnega vmesnika v uporabi. Spremembe se začnejo uporabljati 22. februarja.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 10 in 11
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neznosnost legalistične ignorance (4): primer štipendije    

dr. Andraž Teršek
   
Postavlja se vprašanje, kako lahko ob vsem tem javnoupravnem dogajanju in ob tako delujočih ljudeh v javni upravi njim nadrejeni posamezniki, tudi javni funkcionarji, ravnodušno molčijo in mirujejo? Kje najti odločilen razlog, zakaj ljudi s pravno izobrazbo ob tem ne spreleti srh, objame nelagodje, duši zadrega ali prevzame poklicni in intelektualni sram? Le kako je mogoče, da za takšno, oblastno tako pobalinsko, vsebinsko tako nespametno in tako tehnokratsko ignorantsko ravnanje nikdar nihče ne odgovarja - osebno? In nenazadnje, kakšna je pri tem vloga sistema izobraževanja in usposabljanja pravnikov?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 18 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2014 Regres za prehrano med delom po več kolektivnih pogodbah 3,67 3,61 evrov
5. februar 2014 Odškodnina za poklicno bolezen - azbestoza največ 24.624,60 24.796,97 evrov
5. februar 2014 Odškodnina za poklicno bolezen - pljučni rak in drugi raki zaradi izpostavljenosti azbestu največ 49.225,53 49.570,11 evrov
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.