c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2022, številka 48 / letnik XX.
 
Audiatur et altera pars.
Naj se sliši tudi druga plat.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vpliv substanciranja dokaznega predloga z zaslišanjem na dopustnost postavljanja vprašanj
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) eksplicitno določa, da zaslišanim v pravdnem postopku ni dovoljeno postavljati vprašanj, iz katerih izhaja, kakšen odgovor pričakuje izpraševalec - sugestivna vprašanja, prav tako pa tudi ne vprašanj, ki se ne nanašajo na zadevo. Kako pa je z vprašanji, ki niso ne prvo ne drugo, vendar pa predlagatelj v substanciranju dokaznega predloga z zaslišanjem ni navedel, da bo o njih zaslišani izpovedal?Dilema o dopustnosti vprašanj, ki niso sugestivna oziroma kapciozna in se nanašajo na zadevo, se je avtorju pojavila, ko mu je na naroku glavne obravnave sodnica prepovedala zastavljeno vprašanje z argumentom, da v substanciranju dokaznega predloga z zaslišanjem priče ni navedel, da bo z njenim zaslišanjem dokazoval tudi dejstvo, o katerem jo je vprašal z domnevno prepovedanim vprašanjem. Po njegovem nasprotovanju je sodničino stališče podprla tudi državna odvetnica, ki je zastopala nasprotno stranko. Ali zaradi dejanskega strinjanja s stališčem ali iz pragmatičnih razlogov, niti ni pomembno. Ko se je pozneje poglobil v to dilemo, je prišel do zaključka, da takšno stališče po njegovem mnenju ne vzdrži temeljite pravne presoje.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novost za starše na portalu eDavki
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejet zakon o dohodnini, ki ustavlja zviševanje splošne olajšave
Poslanci so potrdil novelo > zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, se s 1. januarjem 2023 ne bo zvišala na 5500 evrov, kot je določeno zdaj, pač pa le na 5000 evrov.
>> Državni zbor sprejel več sprememb zakonov
DZ je sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Sprejel je tudi novelo zakona o državni upravi, ki med drugim ureja, da naloge na področju verske svobode še naprej opravlja ministrstvo za kulturo. Z novelo se vzpostavlja tudi pravna podlaga, ki bo pospešila digitalizacijo državne uprave. Poleg tega je z 48 glasovi za in 27 proti potrdil predlog vladnega zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. S sprejemom novele zakona o voznikih pa je DZ omogočil uporabo starih vozniških dovoljenj še do 19. januarja 2033.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Plačilo avansa ne pomeni sprejema ponudbe
Razlika med avansom in aro je v tem, da mora avans ena stranka plačati, še preden druga stranka začne s svojo izpolnitvijo. Plačilo avansa sicer lahko velja kot konkludenten sprejem ponudbe, vendar to ni bistvo avansa. Če pa je bila dana ara, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Objava javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini ter predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici. Kandidati morajo kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Rok za prijave je do 25. decembra.
>> Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu
S 1. januarjem 2023 se začne uporabljati nov pravilnik Socialne zbornice, s katerim je določila vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost ter vsebino, pogoje in način opravljanja preverjanja usposobljenosti in preverjanja znanja za pridobitev potrdila o opravljenem preverjanju. Poleg tega pravilnik določa sestavo in način oblikovanja komisij za preverjanje usposobljenosti, postopek prijave na preverjanje usposobljenosti, potek preverjanja usposobljenosti ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preverjanja usposobljenosti.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 146 - 149
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dejanska razlastitev – neustavna in nezakonita    

Izr. prof. dr. Andraž Teršek
   
Protiustavna, ne le nezakonita, določitev spornih parcel za »javno dobro« in opustitev občine, da bi uporabila zakonsko možnost za odpravo te protiustavnosti (sklenila pravni posel o nakupu nepremičnin ali izvedla razlastitveni postopek), imata vse elemente civilnega delikta: nedopustnost ravnanja občine je izkazana z opustitvijo sklenitve ustreznega pravnega posla ali razlastitve takoj po opravljeni prekategorizaciji zemljišč v javno dobro oziroma z opustitvijo razveljavitve odloka, ki mu ni takoj sledilo ustrezno plačilo odškodnine oziroma kupnine za storjeno »dejansko razlastitev«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.