c S
Računsko sodišče je državnemu odvetništvu izreklo mnenje s pridržkom 24.11.2022 16:28 Računsko sodišče je državnemu odvetništvu za pravilnost poslovanja lani izreklo mnenje s pridržkom, saj je v nekaterih primerih poslovalo v nasprotju s predpisi. Kršitve se nanašajo na izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter javno naročanje.

Pri segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim je Računsko sodišče med drugim ugotovilo, da je državno odvetništvo pri enem delovnem mestu določilo prenizek izhodiščni plačni razred v aktu o sistemizaciji, 17 zaposlenim izplačalo prenizek dodatek za delovno dobo, javni uslužbenki pa izplačalo previsok položajni dodatek.

Prav tako je nepravilno odmerilo dodatni dan dopusta za delo v težjih delovnih razmerah, zaposleni povrnilo previsoke stroške javnega prevoza, izplačalo regres za prehrano tudi za dneve, ko so javni uslužbenci delali manj kot štiri ure, in ni zagotovilo, da bi dve zaposleni izpolnjevali pogoje za dostop do tajnih podatkov.


>> Več: Računsko sodišče je državnemu odvetništvu izreklo mnenje s pridržkom