c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2019, številka 48-49 / letnik XVII.
 
Socii mei socius meus socius non est.
Družbenik mojega družbenika ni moj družbenik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> V veljavi je posodobljeno pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
Danes je začela veljati obsežna novela >Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki prinaša hitrejše odločanje o zahtevkih za revizijo v postopkih javnega naročanja, predvsem pri velikih projektih, zoper odločitve Državne revizijske komisije pa bo mogoče uveljavljati sodno varstvo. Novela tako ureja pravno varstvo na Upravnem sodišču RS (39.a člen) in tudi predvideva prednostno obravnavo v primeru velikih projektov, vrednih več kot 10 milijonov evrov. Rok za vložitev tožbe, ki ne bo imela suspenzivnega učinka, je 30 dni od vročitve odločitve revizijske komisije. Upravno sodišče bo moralo o tožbi odločiti v 90 dneh, rok, v katerem bo moral naročnik po odločitvi revizijske komisije sprejeti novo odločitev je 30 dni (39.b člen). Predrevizijski postopek in revizijski postopek, ki sta se začela pred uveljavitvijo novele, se dokončata po dosedanjih predpisih. Določbe 39.a člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2021 in zoper odločitve vročene pred tem datumom ni dovoljen upravni spor.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik 2019/93
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti na trgu dela
Spremembe in dopolnitve > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki bodo začele veljati 27. decembra, zvišujejo najnižje denarno nadomestilo za brezposelnost s 350 na 530,19 evra bruto (primerjalnik 62. člena), na drugi strani pa podaljšuje zavarovalno dobo, potrebno za izplačilo nadomestila z dosedanjih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. S ciljem pospešiti aktivacijo starejših brezposelnih zakon posebej spreminja pogoje pri določitvi njihovega denarnega nadomestila. Denarnega nadomestila pa po novem ne bodo mogli uveljaviti zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno in starostno upokojitev. Upokojencu se omogoča opravljanje dela tudi do 90 ur na mesec, vendar največ tri mesece v koledarskem letu ob tem, da letno število ur opravljenega začasnega ali občasnega dela ostaja nespremenjeno (torej 720 ur) - primerjalnik 27.c člena.

>> Pokojninska novela
1. januarja se bodo začele uporabljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi zagotovile boljšo socialno varnost upokojencev in hkrati z mehkimi ukrepi zvišale delovno aktivnost med starejšimi delavci. Novela bo tako v šestih letih moškim zagotovila dvig odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe z zdajšnjih 57,25 odstotka na 63,5 odstotka. Za ženske tak odmerni odstotek že velja, vendar bi se brez sprememb znižal. Tako za moške kot za ženske se odmerni odstotek zvišuje tudi za 15 let zavarovalne dobe, in sicer s 26 na 29,5 odstotka. Pokojnina se bo za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem je postavljen pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Pri t. i. dvojnem statusu novela določa, da zavarovanec, ki ostane v zaposlitvi po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, poleg plače prejema tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let pa 20 odstotkov.

>> Stroški dela v javnem sektorju
1. januarja 2020 bo začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), ki poleg ukrepov na področju plač in drugih stroškov ter uskladitve pokojnin, določa tudi ukrepe za zagotavljanje sredstev ZPIZ v letih 2020 in 2021. Po novem funkcionarjem pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju, javnim uslužbencem in funkcionarjem pa do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. V decembru 2020 pa se bodo pokojnine izredno uskladile v višini od 6,50 do 13,00 evrov, odvisno od gospodarske rasti v letu 2019 in za koliko bo ta presegla bruto domač proizvod.

>> Proračun RS za leti 2020 in 2021
1. januarja 2020 se bo začel uporabljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki za proračuna RS za leti 2020 in 2021 določa njuno sestavo, posebnosti njunega izvrševanja, porabo sredstev kohezijske politike, namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višino povprečnine v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1), prevzemanje obveznosti, ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračunov. Objavljena sta bila tudi Poračun RS za leto 2020 (DP2020), ki se začne izvrševati 1. januarja 2020 in Proračun RS za leto 2021 (DP2021), ki se začne izvrševati 1. januarja 2021.

>> Izvajanje mediacije po DZ
Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku, ki je začel veljati 14. decembra, ureja postopek mediacije po Družinskem zakoniku (DZ), vodenje seznama mediatorjev iz drugega odstavka 206. člena DZ, uvrstitev mediatorjev na seznam, izobraževanje za mediatorje, nadzor nad delom mediatorjev in obravnavo pritožb, kriterije za sestavo komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj, imenovanje članov in način dela komisij, ter način odmerjanja, višino in plačilo nagrade in potnih stroškov mediatorjev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 75 in 76
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija ne bo pošiljala odziva na mnenje pravobranilca
Slovenija se na Sodišču EU ne bo uradno odzivala na mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja. To postopkovno niti ni možno, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. Ponovili so mnenje, da je argumentacija pravobranilca šibka, in upajo, da ji sodniki ne bodo sledili. Pojasnili so še, da stroški s tožbo niso posebej visoki.

>> Sodišče v aferi Papian predolgo odločalo o obtožnici
Ljubljansko okrožno sodišče je o obtožnici zoper deset obdolženih v zadevi Papian odločalo več mesecev, zato je deloma zastarala. Nekdanji državni sekretarki na ministrstvu za izobraževanje Andreji Barle Lakota tako ne bo treba odgovarjati za izplačila armenskemu ezoteriku leta 2009.

>> Tožilstvo zaenkrat neuspešno pri selitvi sojenj Jankoviću
Vrhovno sodišče je zavrnilo dve prošnji specializiranega državnega tožilstva, da bi sojenji, ki bosta zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića potekali na ljubljanskem okrožnem sodišču, preselili na druga sodišča. O enem takšnem predlogu še odločajo, so pojasnili na okrožnem sodišču, kjer ima župan več odprtih postopkov. Tožbo predsednika SDS Janeza Janše zaradi sojenja v zadevi Patri pa bo obravnavalo celjsko sodišče. Sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Rudi Štravs, Tomaž Pavčnik in Jan Zobec, je namreč presodil, da obstajajo utemeljeni razlogi za prenos pristojnosti.

>> Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki dvigujejo najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter starševski dodatek na 402 evra. Uveljavitev je predvidena z letom 2021.

>> Odsotnost z dela za spremstvo prvošolcev
DZ je včeraj potrdil dopolnitev > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega prostega dne v primeru spremstva otroka prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

>> Spor glede prenosa lastništva Mercatorja se poglablja
Načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo so začasno zaustavljeni. AVK je namreč Agrokorju zaradi njegovega nepravilnega prevzema Costelle začasno odvzela delnice Mercatorja. Hrvaška stran je to označila za vmešavanje države z namenom izpogajanja boljšega položaja slovenskim dobaviteljem, slovenska stran to zanika.

>> Za mesto predsednika KPK devet kandidatov
Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se je prijavilo osem kandidatov in ena kandidatka, so sporočili iz urada predsednika republike. Med njimi sta dosedanji predsednik Boris Štefanec in namestnik predsednika Uroš Novak. Prijavila se je tudi svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misterij vladavine prava    

Jan Zobec
   
Nič ne pomaga na primer formalno neodvisno sodstvo, če le to, ko se sreča z občutljivo zadevo, odstopa od svoje prakse, če je treba, tudi po štirikrat v isti zadevi, če pri tem povozi temeljne kanone človekovih pravic, če ne spoštuje kulture argumentacije in dialoga, če se sodni in tožilski vrhovi dogovarjajo o kazenskem pregonu konkretne, za nameček kazenskopravno nedolžne osebe, če se na kritične sodnike izvajajo pritiski s strani vodstvene strukture itd.. Vladavina prava se potrjuje ali demantira v sodnih dvoranah, v konkretnih sodnih postopkih, v sodnih odločitvah, v spoštovanju in izvrševanju odločb Ustavnega sodišča - in ne na raznih konferencah o »dobrih praksah«, ali s preplačanimi projekti, z marketinškimi prijemi sodnih piarovcev, z zaklinjanjem vodstvenih struktur, da s(m)o najboljši, ter na tekmovanjih za nekakšne »kristalne tehtnice«.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Jasna Zakonjšek:
Težave s pozabljanjem
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odvzem otroka staršem
Odvzem otroka staršem je skrajni ukrep, ki ga je dopustno izreči le, kadar noben od drugih ukrepov, ki manj intenzivno posegajo v razmerje med starši in otroki, ne zadostuje za zavarovanje otrokove koristi. V konkretnem primeru (IV Cp 1826/2019) je Višje sodišče potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je v tem trenutku najpomembnejše za zdrav razvoj otrok to, da ostanejo ob starših in zavrnilo predlog za izdajo sklepa o začasnem odvzemu otrok staršema. Ugotovljeno dejansko stanje je nudilo dovolj zanesljivo podlago za sklep, da se je položaj otrok po njihovi namestitvi skupaj z materjo v materinski dom v tolikšni meri izboljšal, da predlagani odvzem ni utemeljen.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodniški službi (ZSS), ki je bil objavljen leta 1994, je doživel že 22 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZSS.

V časovni lestvici je vseh 23 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 40. člen ZSS o mirovanju sodniške funkcije). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZSS je vsebinsko povezan z več kot 240 strokovnimi članki in več kot 270 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
21. december 2019 Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) 
 
27. december 2019 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2020 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
1. januar 2020 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2020 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) 
 
1. januar 2020 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
 
1. januar 2020 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) 
 
1. januar 2020 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2020 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
 
1. januar 2020 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) 
 
1. januar 2020 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
 
1. januar 2020 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.