c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2019, številka 42 / letnik XVII.
 
Adoptio naturam imitatur.
Posvojitev posnema naravo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Možnost pritožbe zoper odločitve Državne revizijske komisije
Odbor za notranjo politiko je za sejo DZ pripravil novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Kljub nekaterim pomislekom so pristojnost za pravno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije dali v roke upravnega sodišča, ob tem pa določili instrukcijski rok, v katerem mora upravno sodišče odločiti, in sicer 90 dni. Skrajšali so tudi rok, v katerem mora naročnik po odločitvi Državne revizijske komisije sprejeti novo odločitev, in sicer s 60 na 30 dni. Med cilji zakonske novele je tudi povečanje učinkovitosti javnega naročanja, zlasti pri velikih infrastrukturnih projektih. Novela, ki spreminja način imenovanja komisije in povečuje število njenih članov s sedanjih pet na sedem, naj bi povečala tudi njeno neodvisnost in strokovnost.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Najbolj brani članek preteklega tedna
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Veto na ukinitev dodatka za delovno aktivnost
Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Za veto je od 28 na glasovanju navzočih svetnikov glasovalo 13, proti so bili trije. Sprejem veta pomeni, da bo moral DZ o noveli odločati znova, pri čemer bo za potrditev potrebnih 46 glasov poslancev.

>> Vrhovno sodišče za zdaj ne bo sodelovalo s komisijo DZ v zadevi Kangler
Vrhovno sodišče je od komisije v zadevi Kangler prejelo zaprosilo za dokumentacijo, a so jim po besedah predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča pojasnili, da na zaprosilo ne bodo odgovorili. Kot je dodal, delovanje komisije za zdaj štejejo za nelegitimno, zato se do odločitve ustavnega sodišča na morebitne pozive ne bodo odzivali. Ustavno sodišče je namreč pred dnevi do končne odločitve zadržalo izvajanje preiskovalnih dejanj parlamentarne preiskovalne komisije, ki se nanašajo na sodnike.

>> Višje sodišče ponovno ugodilo pritožbi Abramovega zagovornika
Višje sodišče v Celju je ugodilo pritožbi zagovornika Sebastiena Abramova Mitji Pavčiču na sklep preiskovalnega sodnika v zvezi z zahtevo za izločitev nezakonito pridobljenih dokazov v primeru Sare Veber. Višje sodišče je tako celjskemu okrožnemu sodišču naložilo, da iz spisa izloči vse zvočne posnetke, ki jih je posnela Vebrova.

>> Ustavno sodišče razveljavilo kvote slovenske glasbe
Ustavno sodišče je razveljavilo določbe Zakona o medijih (ZMed), ki določajo kvote slovenske glasbe (prvi odstavek 86. člena ter prvi do peti odstavek 86.a člena), a le, ko se nanašajo na zasebne radijske postaje. Po enotni oceni sodnikov namreč omenjene določbe niso skladne z načelom pravne države, saj niso jasne in pomensko določljive.

>> Upravno sodišče pritrdilo BS glede kazni za družbo Sava
Družba Sava mora plačati 300.000 evrov kazni, ker ni pravočasno prodala svojega deleža v Gorenjski banki, je odločilo upravno sodišče. Sava bi po sodbi morala slediti odredbi Banke Slovenije iz leta 2015 in v polletnem roku prodati Gorenjsko banko, a tega ni storila. V Savi so se na odločitev sodišča pritožili.

>> Tožilstvo ugotavlja porast števila primerov korupcije
Rezultati dela tožilcev na področju pregona gospodarskega kriminala so vsako leto boljši. "Klasičen" gospodarski kriminal je v upadu, vedno več pa je korupcije, pravi generalni državni tožilec Drago Šketa. Tožilec Boštjan Valenčič ocenjuje, da je razlog za slednje tudi ta, da je "korupcija še vedno družbeno sprejemljiva".

>> Kriminalisti spet pri predsedniku delovnega sodišča
Predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja, ki je bil na začetku oktobra zaenkrat še nepravnomočno obsojen na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi zalezovanja, zdaj po poročanju medijev preiskujejo zaradi suma tatvine v povezavi s preprečevanjem dokazovanja.

>> Strokovnjaki o ovirah za uveljavitev mediacije
Strokovnjaki so na konferenci izpostavili prednosti mediacije kot hitrega in učinkovitega načina reševanja sporov. Mediacija je primerna tako za posameznike, kot tudi za interesne skupine, gospodarna tako časovno kot tudi finančno, za razliko od obravnav, ki so javne, pa je mediacija zaupna. Povečuje tudi stopnjo nadzora, ki ga imajo stranke nad rešitvijo spora, zato je verjetneje, da bo prišlo do rešitve, s katero bodo stranke zadovoljne. Njena velika prednost pa je tudi pomoč nevtralnega mediatorja pri reševanju spora.

>> Telekom izgubil v sporu z Grki
Arbitražno sodišče v Švici je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL in tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi naložilo plačilo kupnine v višini 17,595 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi in plačilom stroškov postopka. Odločitev sodišča je dokončna.

>> Levica ostaja brez posebnega statusa
S tem, ko Levica sporazuma o sodelovanju z vladno koalicije ne jemlje več za zavezujočega, to spreminja njeno pozicijo v odnosu do vlade. Tako med drugim nima več omejitev pri vlaganju interpelacij, obenem pa tudi ne več petega poslanskega vprašanja predsedniku vlade.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Tudi Državni zbor je dobil svoj zakon
Zakon o Državnem zboru (ZDZ), ki bo začel veljati 20. novembra, ureja organizacijo in pogoje delovanja DZ, predvsem pa njegovo finančno, upravno in varnostno avtonomijo. Glede na posebno naravo dela v DZ zakon ureja tudi posebnosti delovnega časa in iz tega izhajajoče pravice zaposlenih, njihovo pravico do stavke, opredeljeno pa je tudi delo v vojnem ali izrednem stanju. Urejeno je tudi vprašanje hišne preiskave v prostorih DZ, in sicer se mora o tem, da je sodišče odredilo preiskavo, obvestiti predsednika DZ. Pri izvedbi preiskave je lahko navzoč predstavnik DZ.

>> Množično vrednotenje nepremičnin
Spremembe in dopolnitve > Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki bodo začele veljati 20. novembra, podrobneje urejajo opredelitev posebnih enot vrednotenja oziroma nepremičnin s posebnim trgovalnim namenom. Poleg tega se ureja tudi razdelitev vrednosti posebnih enot vrednotenja na posamezne nepremičnine, odpravljajo se nejasnosti glede ugotavljanja posebnih okoliščin, določa se pravna podlaga za pridobivanje podatkov iz nepremičninskih evidenc v evidenco trga nepremičnin, poleg tega pa spremembe določajo tudi, da je podatek o tem, katere nepremičnine in v kakšnem deležu sestavljajo posebno enoto vrednotenja, javen.

>> Novele štirih davčnih zakonov
Paket davčnih sprememb, ki zajema novelo > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), novelo > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter novelo > Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI), razbremenjuje lestvico za odmero dohodnine, po drugi strani pa zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja minimalno stopnjo obdavčitve podjetij. Spremembe davčnih zakonov se bodo začele uporabljati s 1. januarja 2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1. januarja 2019. Novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) pa prinaša nekatere postopkovne rešitve, ki se navezujejo na noveli ZDoh-2V in ZDDPO-2R. Med novostmi novele ZDavP-2M je tudi ureditev, ki davčnemu organu omogoča, da bo, kot eden izmed kvalificiranih upravičencev, lahko sam opravljal vpise v prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Tudi ta novela se začne uporabljati 1. januarja 2020, z izjemo spremenjenih 119.,188. in 189. člena, ki se začnejo uporabljati 1. julija 2010.

>> Trg finančnih instrumentov
20. novembra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki so potrebne zaradi začetka uporabe Uredbe 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti. Poleg tega spremembe odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti v besedilu ZTFI-1, tako na primer natančneje opredeljujejo postopek odločanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in objave nadzornih ukrepov in informacij o identiteti kršiteljev ter sodno varstvo kršiteljev predpisov, za nadzor katerih je pristojna Agencija.

>> Kreditiranje prebivalstva
1. novembra je začel veljati Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, s katerim Banka Slovenije s ciljem blažitve in preprečitve čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda uvaja makrobonitetne omejitev kreditiranja prebivalstva s tremi makrobonitetnimi instrumenti.

>> Biološka zdravila
Spremembe in dopolnitve > Zakona o zdravilih (ZZdr-2), ki bodo začele veljati 20. novembra, določajo natančnejšo opredelitev bioloških zdravil v postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani in veterinarski medicini ter opredeljujejo izraz "zaščitna elementa" na zunanji ovojnini zdravil.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64, 65 in 66
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Če vse to samo teče, med levo in desno, kam bo steklo?    

dr. Andraž Teršek
   
Družbena moč se od politike že dolgo seli h kapitalu. Kljub demokraciji, volitvam, volilni suverenosti ljudstva in povolilni oblasti ljudstva se koncentracija bogastva in družbene moči pospešuje. Demokracije postajajo oligarhije, oligarhije pa so do družbe in narave še surovejše. Elite so vedno bolj interesno, miselno in čustveno povezana družina, saj kopičenje in obramba bogastva postajata močnejša vez kot nacionalnost. Socialistični moment, kot ga vidijo mnogi, pa najbolj zažari tedaj, ko je člane oligarhične strukture sistema treba reševati z denarjem davkoplačevalcev, ker se zdijo ekonomsko preveliki in sistemsko prepomembni za propad. Kje je sploh mogoče prepoznati elemente sodobnega socializma?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sodišču ni treba izvajati dokazov, ki so nebistveni za odločitev
Vrhovno sodišče meni, da v obravnavanem primeru (VSRS Sodba II Ips 267/2018) ne gre za neobrazloženo zavrnitev dokaznih predlogov, saj sta obe sodišči pojasnili, zakaj predlaganih dokazov ni treba izvesti. V zvezi z vprašanjem, ali je zavrnitev predlogov za izvedbo teh dokazov utemeljena s pravilnimi, predvsem ustavnopravno vzdržnimi razlogi, je Vrhovno sodišče poudarilo, da sodišču ni treba izvajati dokazov, ki so nebistveni za odločitev (torej dokazi, ki četudi bi potrdili trditve stranke, ki so predmet njenega dokazovanja, ne bi privedli do zanjo ugodne odločitve). Razlogi za to so lahko tako pravni, kadar stranka predlaga dokaz za ugotovitev pravno nebistvenega dejstva, kot dejanski, kadar pomeni dokazna tema zgolj dokazno dejstvo, na primer indic, ki pa nima dokazne moči, da bi sam po sebi ali z drugimi dejstvi potrdil pravno odločilno dejstvo.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo 9 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je vseh 10 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 65. člena o sprejemanju vloge oziroma ustnega sporočila). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 800 strokovnimi članki, več kot 9.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 80 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo. Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.