c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2019, številka 12 / letnik XVII.
 
In criminibus probationes debent esse luce clariores.
V kazenskih zadevah morajo biti dokazi jasnejši od luči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sprejeta je novela ZKP-N s 145 členi
Državni zbor je v torek sprejel obsežno novelo zakona o kazenskem postopku, ki med drugim celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, dopušča preiskave stanovanja ob nedosegljivosti imetnika in uvaja možnost uporabe IMSI lovilcev. Osnovni cilj novele je bil implementacija Direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, saj se podaljšani rok za prenos v slovensko zakonodajo izteče 9. aprila. V skladu z novelo bodo morali organi pregona izdelati oceno individualne ogroženosti žrtve in potrebe po njeni zaščiti ter zasledovati namen čim večjega omejevanja stikov žrtev s storilcem. Med številnimi novostmi omogoča tudi snemanje otrok kot prič, da jim v nadaljnjem postopku ne bi bilo treba ponavljati pričanj. Za olajšanje pregona bančnega kriminala novela prinaša določbo, ki bankam in hranilnicam omogoča, da v primerih, ko se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, skupaj z naznanilom posredujejo tudi zaupne podatke. Natančneje tudi ureja pogoje za hrambo oziroma uničenje gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov, določa, da lahko tožilec vloži več predlogov za posamezna preiskovalna dejanja pred uvedbo sodne preiskave, ter omejuje nepotrebno dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prevod končne razsodbe v zvezi z arbitražo
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ureditev področja poslovne skrivnosti
DZ je sprejel Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki določa popolnoma nov pojem poslovne skrivnosti. Ta zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki niso splošno znane in lahko dosegljive, imajo določeno tržno vrednost in za katere je imetnik poslovne skrivnosti zadostno ukrepal, da jo je ohranil kot poslovno skrivnost. Zaradi jasnejšega razlikovanja zakon loči med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo ali razkritjem poslovne skrivnosti. Z namenom zaščite poslovne skrivnosti je del zakona namenjen ureditvi sodnega varstva s tem, da se določajo tožbeni zahtevki, ki jih lahko imetnik poslovnih skrivnosti vloži zoper kršilca, in pravica do povrnitve škode. Opredeljuje se tudi začasna odredba za takojšnjo prenehanje kršitev, definirajo pravila, s katerimi bo zagotovljeno varstvo zaupnosti poslovne skrivnosti med sodnim postopkom in po njem ter določajo primeri, ko se zaradi zaščite drugega upravičenega interesa pravno varstvo imetniku poslovnih skrivnosti odreka. S temi izjemami se ureja tudi aktivnosti t. i. žvižgačev, ki razkrijejo sporna ravnanja podjetij ali drugih organizacij.

>> Uskladtev zakona o rejniški dejavnosti z družinskim zakonikom
DZ je sprejel novelo zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki zakon usklajuje z družinskim zakonikom. Ta namreč prenaša stvarno pristojnost odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s centrov za socialno delo na sodišča. Namen sprejete ureditve je, da sodišče preveri posameznika ne le v smislu izpolnjevanja formalnih pogojev, ampak tudi z vidika koristnosti izvajanja rejništva za otroka, ta posameznik pa se imenuje v odločbi o namestitvi otroka v rejništvo.

>> Predlog sprememb zakona o socialno varstvenih prejemkih
Ministrstvo za delo je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerimi bi pri denarni pomoči ukinili dodatek za delovno aktivnost, hkrati pa določili, da prejemek za brezposelne, vključene v aktivno politiko zaposlovanja, ne bi vplival na višino denarne pomoči. Pripombe je mogoče podati do 24. aprila.

>> Razbremenitev regresa
Vlada je danes sprejela predlog novele zakona dohodnini in predlog spremembe zakona pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.

>> Ustavno sodišče lani rešilo več zadev, a se število nerešenih povečuje
Ustavno sodišče je v letu 2018 rešilo za četrtino več zadev kot leto prej, a se število nerešenih povečuje. Lani je zraslo za 29,5 odstotka. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je ocenil, da so notranje rezerve že skoraj izčrpali, in posredno nakazal željo po zakonski omejitvi dostopa do ustavnega sodišča, kar so predlagali že leta 2008.

>> Mariborsko sodišče lani za skoraj četrtino zmanjšalo zaostanke
Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 73.068 zadev, medtem ko jih je rešilo 77.288. Pripad novih zadev, tako kot zadnjih nekaj let, še naprej rahlo upada, za skoraj četrtino pa so lani uspeli znižati tudi število nerešenih primerov.

>> Černaču ne bo treba plačati odškodnine
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za revizijo poslanca Zvonka Černača, ki ga je sodišče pred slabimi tremi leti pravnomočno obsodilo na plačilo odškodnine nekdanjemu višjemu uslužbencu Sove Bojanu Bratuši. Presodilo je, da sta nižji sodišči z obsodbo Černača posegli v njegovo pravico do svobode izražanja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravniški državni izpit
6. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, ki določajo, da morajo kandidati, ki iz opravičenih razlogov ne pristopijo k opravljanju pisnega ali ustnega dela izpita in kandidati, ki iz opravičenih razlogov odstopijo, ko so že začeli opravljati izpit, opravljati ustni del izpita v enem letu od uspešno opravljenega pisnega dela, sicer se jim že opravljen pisni del izpita ne prizna in morajo opravljati izpit v celoti. Tako opravljanje izpita ne šteje za ponovitev izpita.

>> Delovanje RS v institucijah Evropske unije
22. marca je bila objavljena Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019 junij 2020, ki jo je sprejel Državni zbor na seji 8. marca. Državni zbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije najmanj enkrat na leto opravi širšo razpravo o stanju v EU in položaju RS v njej ter sprejme stališča o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v naslednjem 18-mesečnem obdobju. Deklaracija upošteva Delovni program Evropske komisije za leto 2019 ter 18-mesečni program tria predsedstev Sveta EU (Romunije, Finske in Hrvaške) in visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko. Prednostne naloge na podlagi temeljnih političnih stališč deklaracije konkretizirajo načelna stališča RS do posameznih predlogov, ki bodo v času naslednjih treh predsedstev v obravnavi v institucijah EU.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Višjega sodišča v Ljubljani, podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki. Prijave lahko kandidati pošljejo do 21. aprila, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednika sodišča.

>> Zbiranje kandidatur za Informacijskega pooblaščenca
Predsednik republike je objavil Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca. Kandidature oz. predlogi se zbirajo do 25. aprila, priložena morajo biti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o informacijskem pooblaščencu. Za Informacijskega pooblaščenca lahko državni zbor na predlog predsednika republike za pet let imenuje osebo, ki je državljan RS, ima univerzitetno izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora.

>> Zbiranje kandidatur za namestnika predsednika KPK
11. aprila ob 15.00 uri se zaključi zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije na podlagi ponovnega javnega poziva. Namestnika predsednika KPK imenuje predsednik republike za dobo petih let izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. Namestnik predsednika KPK mora biti državljan RS, imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje (ali raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge stopnje), poleg tega mora imeti najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 in 18
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU pri vračilu izdelka spletni trgovini pritrdilo kupcu
Potrošniki smejo prek spleta kupljene vzmetnice v skladu s sodbo Sodišča EU vrniti trgovcu tudi v primeru, da so že odstranili zaščitno folijo. Trgovec lahko vzmetnico očisti in jo vnovič proda, so včeraj v Luxembourgu razsodili najvišji sodniki Evropske unije. V obrazložitvi so zapisali, da mora imeti potrošnik pri spletnih nakupih možnost preizkusiti izdelek. S tem naj bi se zagotovila zaščita potrošnika pri nakupovanju na daljavo, pri katerem si pred sklenitvijo pogodbe izdelka ne more konkretno ogledati. Vzmetnice je pri tem mogoče primerjati z oblačili, ki jih je možno vrniti trgovcu, potem ko jih je potrošnik že pomeril, so dodali.

>> 12 milijonov kazni zaradi omejevanja čezmejne prodaje
Evropski organ za varstvo konkurence je ameriškemu proizvajalcu športne opreme Nike izrekel 12,5 milijona evrov kazni zaradi omejevanja čezmejne prodaje v Evropo. Družba je izvajala nedovoljene licenčne posle z izdelki nekaterih nogometnih klubov in nacionalnih nogometnih zvez. Nike je v postopku sodeloval s preiskovalci.

>> Nova pravila za zaščito potrošnikov
Evropski poslanci so potrdili dogovor s članicami EU o novih pravilih, ki naj bi zagotovila boljšo zaščito pri spletnem nakupovanju in spletnim trgovcem olajšala čezmejno poslovanje. Nova pravila prinašajo tudi boljšo zaščito potrošnikov pri nakupovanju v navadnih trgovinah.

>> Sprejetje direktive o avtorskih pravicah
Evropski poslanci so v torek s 348 glasovi za in 274 proti podprli direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Direktiva je del reforme avtorskega prava v EU, ki bi bila prilagojena digitalni dobi, v kateri glavni dostop do ustvarjalnega dela in novinarskih člankov predstavljajo ponudniki, ki omogočajo pretakanje glasbe s spleta, platforme z videom na zahtevo, agregatorji novic in plaftorme, ki uporabnikom spleta omogočajo nalaganje vsebin.

>> Parlament potrdil nove omejitve izpustov
Evropski parlament je na včerajšnjem plenarnem zasedanju potrdil načrte za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za nove avtomobile in kombinirana vozila do leta 2030. Izpusti avtomobilov naj bi se po načrtih zmanjšali za 37,5 odstotka, izpusti kombiniranih vozil pa za 31 odstotkov.

>> Odprava plastike za enkratno uporabo
Evropski poslanci so včeraj z veliko večino podprli direktivo o prepovedi plastike za enkratno uporabo do leta 2021, da bi s tem zmanjšali onesnaževanje v morjih. Prepoved bo veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi plastični krožniki, vatirane palčke in slamice. V okviru direktive so zastavljeni tudi cilji zbiranja plastenk pri 90 odstotkih do leta 2029.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VII./3. Da ali ne evtanaziji    

Vlasta Nussdorfer
   
Je morda že pravi čas za razmislek o evtanaziji? V zadnjih mesecih se namreč zelo pogosto srečujemo z dilemami o načrtovani smrti, ko ni prav nobene druge realne možnosti. Odpirajo se številna vprašanja, pojavljajo odločna nasprotovanja in močni pomisleki, pa tudi odkrite želje, da bi ta možnost morala obstajati. Življenje je sveto, a le dokler mu lahko rečemo življenje. Bi bila odlična paliativa res dobra protiutež?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 31 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 32 verzij prečiščenih besedil zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 258. člen ZIZ (domnevana nevarnost) pred in po spremembi. Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 800 strokovnimi članki, več kot 11.700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.