c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2018, številka 13 / letnik XVI.
 
Aequitas praefertur rigori.
Pravičnost ima prednost pred strogostjo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog ZVOP-2 poslan v DZ
Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki je že dve leti v veljavi, se bo 25. maja začela neposredno uporabljati, ne glede na to, da je Slovenija še ni implementirala v svoj pravni red. Na besedilo predloga zakona, ki je bil v javni obravnavi, je bilo veliko pripomb, Informacijski pooblaščenec jih je podal kar 30 strani. Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVPO-2) in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Precejšnje število pripomb iz prakse je bilo upoštevanih, zlasti glede urejanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, neposrednega trženja, hierarhije in jasnosti predlaganih norm (zlasti glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov). Enako velja za pripombe občin, ki se tičejo stroškov glede pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov - pogoji za izbiro, določitev in sodelovanje so sedaj znatno olajšani (prilagojeni na specifiko občin).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih (ZSICT)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija poslala Hrvaški protestno noto v zvezi s sodnimi postopki
Ministrstvo za zunanje zadeve je včeraj poslalo protestno noto hrvaškemu veleposlaništvu v Ljubljani v zvezi s sodnimi postopki proti Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB) glede t. i. prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem. Ministrstvo je v noti protestiralo zaradi kršitev sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju med vladama Slovenije in Hrvaške, podpisanega v Mokricah 11. marca 2013. Z memorandumom sta državi potrdili dejstvo, da je vprašanje prenesenih deviznih vlog LB na Hrvaškem nasledstveno vprašanje, zato sta se zavezali to vprašanje rešiti v skladu s sporazumom o vprašanjih nasledstva. Poleg tega se je Hrvaška na podlagi memoranduma zavezala, da bo do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance v svojem imenu in za račun Hrvaške sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

>> Poslanci imajo možnost predlaganja mandatarja
Potem ko je predsednik republike Borut Pahor v torek obvestil DZ, da ne bo predlagal kandidata za mandatarja, je 28. marca začel teči rok, v katerem to lahko storijo poslanci. Sodeč po napovedih ne bo kandidata predlagala nobena od poslanskih skupin, kar pomeni, da bo Pahor datum predčasnih parlamentarnih volitev najverjetneje določil 14. aprila.

>> O drugem tiru ponovno 13. maja
Volivci bodo o zakonu o drugem tiru ponovno odločali 13. maja. Državna volilna komisija je sklep o datumu ponovljenega glasovanja na referendumu sprejela na torkovi seji, s čimer je postalo jasno, da glasovanje ne bo izvedeno skupaj z državnozborskimi volitvami. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je zoper sklep DVK že napovedal ustavno pritožbo. Kovačičeva pritožba zoper poročilo o izidu glasovanja na referendumu je sicer sprožila prvi tovrsten referendumski spor v Sloveniji, nasprotniki in podporniki zakona o drugem tiru pa bodo imeli prvič možnost, da argumente za in proti njegovi uveljavitvi predstavijo v še drugi referendumski kampanji.

>> Nepremičninsko posredovanje in športne stave nazaj v DZ
Državni svet je izglasoval odložilni veto na zakon o nepremičninskem posredovanju. Predlagatelji so zakonu med drugim očitali, da bi negativno vplival na pravno varnost vseh deležnikov v prometu z nepremičninami in poslabšal pogoje poslovanja nepremičninskih družb ter nepotrebno regulacijo. Izglasovan je bil tudi veto na novelo zakona o igrah na srečo, po kateri bi v Sloveniji sprostili trg športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. Predlagatelji veta menijo, da spremenjena ureditev na področju športnih stav ne bo prinesla napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju iger na srečo.

>> Sprejemanje uredbe o hrupu
Postopek sprejemanja sprememb uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ne dosega zahtevanih standardov transparentnosti in kakovosti ter prinaša tveganje za koruptivno in neintegritetno ravnanje pri implementaciji v praksi, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Pod lupo so se znašli tudi posamezniki. Na ministrstvu za okolje in prostor so v prvem odzivu na očitke KPK zagotovili, da je imela javnost možnost podati pripombe na predlog uredbe. "Predlagana ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi," so še navedli.

>> Končno poročilo komisije DZ za Teš 6
Komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je včeraj objavila končno poročilo, v katerem ugotavlja, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Tešu, največja politična odgovornost pa je na vladi 2008-2011, torej vladi Boruta Pahorja. Komisija politično odgovornost v času Pahorjeve vlade pripisuje predvsem takratnima ministroma za finance in za gospodarstvo, Francu Križaniču in Mateju Lahovniku. Križanič v odzivu navaja, da finančni minister nima pooblastil, da bi zaustavil ali neposredno kontroliral učinkovitost del pri izvajanju posameznih projektov podjetij v državni lasti. Politično odgovornost po oceni komisije nosijo tudi poslanci in poslanske skupine, ki maja 2009 niso prisluhnili opozorilom, ampak so agresivno podpirali tako investicijo in napadali tiste, ki so na probleme opozarjali. Med njimi so po navedbah komisije poslanske skupine SD, LDS in Zares.

>> Tošić iz hišnega pripora v pripor
Višje sodišče v Ljubljani je delno ugodilo pritožbi tožilstva in za nepravnomočno obsojena v zadevi Balkanski bojevnik Dragana Tošića in Petra Khermayerja namesto hišnega pripora odredilo pripor. Za obtožena Mirzeta in Miralema Lucevića pa je sodišče ocenilo, da je hišni pripor zanju še vedno primeren in ni razlogov za pripor.

>> Varuh o poročanju z javnih obravnav
Varuh človekovih pravic poziva medije k tankočutnosti pri poročanju s sodišč v medijsko odmevnih primerih. Kot poudarja, je dolžnost medijev, da se še pred objavo vsakič sproti vprašajo, kdaj s svojim delom še ne presegajo praga dopustnega načina novinarskega poročanja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi obsežna novela ZIZ-L
25. marca so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki so bile sprejete predvsem z namenom varstva dolžnikov pri izvršbi na nepremičnine. Spremembi 71. (primerjalnik besedila) in 169. člena (primerjalnik besedila) naj bi preprečili t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. Sodišče mora, če ugotovi, da nepremičnina predstavlja dolžnikovo stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dolžnik živi, in gre za poplačilo dolga, ki je očitno nesorazmeren glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvestiti Center za socialno delo, ki bo skupaj s humanitarnimi organizacijami dolžnikom nudil finančno, čustveno in svetovalno podporo, ki bi se kazala v pripravi načrta odplačila dolga (ob pomoči sorodnikov, sosedov, humanitarnih organizacij ipd.) in skrbeti za vzpostavitev stikov z upnikom, da se doseže dogovor o obročnem odplačilu oziroma delnem odpisu dolgov in odlogu izvršbe. Kadar dolžnik ne more predlagati drugega sredstva izvršbe pod pogoji iz 169. člena ZIZ, pa bi vendarle lahko izvršbo na nepremičnino, ki je dolžnikov dom, preprečil, saj bi bilo v primeru izterjave razmeroma majhne terjatve to mogoče ob pomoči sorodnikov, sosedov in humanitarnih organizacij poplačati, je z novelo določen dodaten odlog izvršbe. Sprememba 93. člena (primerjalnik besedila) prinaša še eno dobrodošlo novost, in sicer spletne javne dražbe premičnin in nepremičnin, ki se bodo začele izvajati po zagotovitvi tehničnih pogojev za izvajanje. Z novelo se izboljšuje institut seznama dolžnikovega premoženja ter določa zakonska podlaga za prenovo Registra zastavnih pravic na premičninah, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše opravljanje vpisov v register. Novela ZIZ-L je dopolnila tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), in sicer drugi odstavek 89. člena - (primerjalnik besedila), ter Zakon o sodnih taksah (ZST-1) v prilogi Taksna tarifa (tabela 4 - tarifna številka 4012).

>> Avtentična razlaga 631. člena OZ
Z namenom dodatne zaščite podizvajalcev, ki ne prejmejo plačila za opravljeno delo, je bila sprejeta Avtentična razlaga > 631. člena Obligacijskega zakonika (OZ), katerega določbo je treba razumeti tako, da je pogoj koneksnosti terjatev sodelavca podjemnika do podjemnika in podjemnika do naročnika izpolnjen, če se obe terjatvi nanašata na dela opravljena v okviru istega pogodbenega razmerja.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Temelj zaupanja v sodstvo    

Jan Zobec
   
Stopnja javnega zaupanja v slovensko sodstvo je nizka. Res je, da se statistični podatki o tem nekoliko razlikujejo. Eurobarometer je nameril borih 16 odstotkov, najmanj med vsemi članicami EU. Slabo kaže tudi Justice Scoreboard za preteklo leto. Delež tistih, ki menijo, da sodstvo deluje zelo dobro, je najnižje v EU, slabše kot leto poprej. Z nekoliko drugačnimi podatki postreže propagandna brošura Vrhovnega sodišča, izdana ob otvoritvi sodnega leta, vendar brez mednarodnih primerjav. Katerim podatkom verjeti, niti ni pomembno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zaveza štipendista za delo po končanem študiju
Višje sodišče s sodbo I Cp 1801/2017 z dne 7.2.2018 ugotavlja, da pritožnik odločilnih dejstev, na podlagi katerih je sodišče prve stopnje zaključilo, da je kršil svoje pogodbene obveznosti, niti ustrezno ne izpodbija. Vztraja namreč, da je svoje pogodbene obveznosti izpolnil (že) s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s slovenskim delodajalcem ter okoliščino, da je bil na njeni podlagi prijavljen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. Višje sodišče pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, da zgolj ta okoliščina za veljavno izpolnitev pogodbe ne zadostuje. Po pogodbi o štipendiranju bi moral toženec skleniti delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v RS s polnim delovnim časom vsaj za toliko let, kolikor študijskih let je trajalo štipendijsko razmerje. Obstoj takšnega razmerja pa predpostavlja ne le sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ampak tudi delavčevo vključenost v delovni proces oziroma dejansko opravljanje dela za delodajalca, česar pa toženec ni izkazal.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 12-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij prečiščenih besedil tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z 220 strokovnimi članki, več kot 230 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1770 judikati Sodišča EU in 48 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.