c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2017, številka 19 / letnik XV.
 
Quod contra legem fit, pro infecto habetur.
Kar je storjeno proti zakonu, se šteje, da ni bilo storjeno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Imenovanje izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena
Od 6.5. novi Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP) določa gospodarske družbe sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, ki s svojim delovanjem bistveno vplivajo na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost v državi. Če je večinski družbenik družbe sistemskega pomena ali z njim povezana oseba v postopku zaradi insolventnosti, lahko Vlada RS s sklepom predlaga sodišču, da imenuje izrednega člana uprave v družbo sistemskega pomena. Vlada za izrednega člana uprave Mercatorja predlaga Gregorja Planteua.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Dobro je vedeti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
     
    NE SPREGLEJTE
Italija zaradi vrha G7 začasno uvaja nadzor na mejah
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče: Kršitelju mora biti v prekrškovnem postopku omogočeno izvajanje razbremenilnih dokazov
Kršitelju mora biti v prekrškovnem postopku zagotovljena pravica do izvajanja razbremenilnih dokazov, zato ni dovolj, da se sodišče pri presoji primera opre zgolj na navedbe policistov, je odločilo ustavno sodišče. Tako je odločilo v enem izmed treh primerov, v katerih so sodišča zavrnila izvajanje dokazov kršiteljev v prekrškovnih postopkih.

>> Ustavni sodniki razveljavili odločitev višjega sodišča za stečaj Kolosej kinematografov
Ustavno sodišče je razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani, ki je oktobra lani ustavilo prisilno poravnavo družbe Kolosej kinematografi in začelo stečaj nad to družbo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je višje sodišče poseglo v ustavne pravice družb Onisac in Kolosej zabavni centri. Zdaj mora o pritožbi na prisilno poravnavo spet odločati.

>> Odbor za zdravstvo podprl tudi novelo o omejevanju porabe alkohola
Parlamentarni odbor za zdravstvo je na seji kljub nasprotovanju vlade, stroke in nevladnikov podprl predlog novele zakona o omejevanju porabe alkohola, s katero bi ponovno dovolili prodajo alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola na športnih prireditvah.

>> Državni zbor po vetu državnega sveta vnovič potrdil zakon o vajeništvu
Državni zbor je s 56 glasovi za in 19 proti vnovič potrdil zakon o vajeništvu, na katerega je državni svet 26. aprila izglasoval veto. Proti zakonu so glasovali v SDS, NSi in ZL, za pa v koaliciji in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

>> Predlog zakona o športu na matičnem odboru popravljen z vrsto dopolnil, predvsem koalicije
Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je predlog novega zakona o športu popravil z vrsto dopolnil, predvsem koalicije, ki sledijo pripombam zakonodajno-pravne službe. Največ razprave je bilo povezane z zaposlitvijo športnikov in strokovnih delavcev v športu, pa tudi z odškodninami in nadomestili ob prestopih športnikov.

>> Matični odbor podprl možnost kajenja zeliščih cigaret na gledaliških odrih
Člani odbora za zdravstvo so na seji kljub nasprotovanju vlade, stroke in nevladnikov podprli predlog dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero bi na gledaliških odrih dovolili kajenje zeliščnih cigaret.

>> Noveli kazenskega zakonika zelena luč matičnega odbora DZ
Odbor za pravosodje je za drugo obravnavo pripravil predlog novele kazenskega zakonika, ki jo je pripravila vlada. Novela zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.

>> DZ tudi v ponovnem glasovanju potrdil zakon o drugem tiru
DZ je z 49 glasovi za in 25 proti še drugič v dobrih dveh tednih potrdil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Poslanci so morali o zakonu ponovno odločati zaradi veta, ki ga je na zakon vložil državni svet. Podporo zakonu so sicer tudi tokrat zagotovile le koalicijske stranke.

>> Novela zakona o varuhu človekovih pravic v javni razpravi še do konca tedna
V javni razpravi je še do petka predlog novele zakona o varuhu človekovih pravic. Osnovni cilj predloga je zagotoviti polno izvajanje Pariških načel o statusu državnih institucij za človekove pravice. Med drugim se predvideva ustanovitev Sveta za človekove pravice in temeljne svoboščine, v katerem bi sodelovali tudi predstavniki civilne družbe.

>> Zasebni zdravniki s protestnim pismom državnemu vrhu proti noveli o zdravstveni dejavnosti
Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov je na predsednike države, vlade in DZ ter poslanske skupine in parlamentarni odbor za zdravstvo naslovilo pismo, v katerem izraža najostrejši protest nad predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Napoveduje, da bodo sprejetju zakona nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

>> Vlada za dostop do zaupnih bančnih podatkov za komisijo DZ
Vlada je pripravila predlog novele zakona o bančništvu, v katerem določa, da lahko pod določenimi pogoji do zaupnih bančnih podatkov dostopa tudi preiskovalna komisija DZ. Ta je namreč opozorila, da se v praksi zaradi nejasnosti določbe o dostopu do zaupnih podatkov sooča z velikimi težavami pri njihovem pridobivanju.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 

>> Novi portal INSOLV-INFO
Leta 2016 se je začelo več kot 4.800 insolvenčnih postopkov pravnih in fizičnih oseb. V vseh insolvenčnih postopkih je bilo več kot 160.000 objav. V sodni register je bilo vpisanih več kot 48.000 sprememb. Blokiranih je bilo več kot 22.000 transakcijskih računov. Na seznam davčnih neplačnikov je bilo dodanih več kot 6.000 pravnih oseb.


• > Želite biti dnevno obveščeni o vseh pomembnih poslovnih, finančnih in insolvenčnih dogodkih, povezanih s poslovnimi subjekti po vašem izboru?
• > Potrebujete podrobne poslovne informacije o obstoječih in bodočih poslovnih partnerjih?
• > Ste že vložili izvršbo zoper dolžnika, za katerega se je pozneje izkazalo, da je v stečajnem postopku?     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodni svet
Zakon o sodnem svetu (ZSSve), ki začne veljati 20.5., uporabljati pa se začne 20.11., ureja položaj, pristojnosti, organizacijo in sestavo Sodnega sveta. Med dodatnimi pristojnostmi so med drugim varovanje neodvisnosti posameznih sodnikov in sodstva kot celote ter krepitev odgovornega delovanja sodstva, spodbujanje njegove odgovornosti, učinkovitosti in kakovosti. Zakon razveljavlja nekaj členov ali drugače spreminja Zakon o sodiščih (ZS), Zakon o sodniški službi (ZSS) ter Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) ter v celoti razveljavlja Poslovnik Sodnega sveta.

>> Državno odvetništvo
Z enakimi datumi veljavnosti in uporabe, kot Zakon o sodnem svetu (ZSSve), je bil v uradnem listu objavljen tudi Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv). Državno odvetništvo bo samostojen in avtonomen državni organ, ki bo opravljal strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) od 20.11. ne bo več veljal, podzakonski predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, pa se bodo uporabljali do uveljavitve novih predpisov.

>> Dopolnjena pravila volitev v Državni zbor
Spremembe in dopolnitve > Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) uresničujejo dve ustavni določbi. Prva se nanaša na glasovanje po pošti, kjer je doslej veljala pravna praznina, zato 87. člen natančneje opredeljuje katere glasovnice se upoštevajo in do katere ure. Druga pa se nanaša na dostopnost volišč za invalide, tako, da je zagotovljeno enakopravno uresničevanje njihove volilne pravice (prvi odstavek 79.a člena, ki se začne uporabljati 1.2.2018).

>> Odškodninski zahtevki zaradi kršitev konkurenčnega prava
Novela > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki začne veljati 20.5., v naš pravni red prenaša Direktivo 2014/104/EU. Gre za dopolnitev z nekaterimi pravili za odškodninske zahtevke zaradi kršitev konkurenčnega prava, ki bo omogočala vzpostavitev ugodnega in konkurenčnega poslovnega okolja ter pripomogla k zaščiti malih in srednje velikih podjetij. Posamezna pravila glede povrnitve škode zaradi kršitev konkurenčnega prava so določena v VI. delu, ki po noveli vsebuje šestnajst dodatnih členov. Uporaba le-teh v odškodninskih postopkih je podrobneje določena v 13. členu prehodnih določb novele.

>> Novi zneski najnižje pokojnine
1.10. stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Zaradi zagotovitve socialne varnosti se posameznikom z dolgim delovnim staležem določijo novi zneski najnižje pokojnine, ki so odvisni od dolžine pokojninske dobe brez dokupa (dopolnjen 39. člen). Z novelo je dopolnjena tudi določitev najnižje pokojninske osnove (primerjalnik 36. člena).

>> Zdravstvena opozorila za tobačne izdelke
Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke od 6.5. določa pravila v zvezi z natančnim mestom splošnih opozoril in informativnih sporočil na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje ter razporeditev in obliko sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje. Prilogi pravilnika vsebujeta Seznam besedilnih opozoril in Knjižico slik (za sestavljena zdravstvena opozorila).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 23
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUPJS, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že petnajst vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je na voljo vseh šestnajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi vplivi na 24 drugih predpisov. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 26. člen ZUPJS, ki določa subvencijo kosila za učence.

ZUPJS je ob vsakem posameznem členu povezan z več kot 30 strokovnimi članki in več kot 180 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno).

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Obveznost prijave gotovinskih zneskov v vrednosti 10.000 EUR tudi v tranzitu
Za vsako fizično osebo, ki vstopa v Evropsko unijo ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 10.000 EUR ali več, na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 velja obveznost, da ta znesek prijavi. V sodbi v zadevi C-17/16 je Sodišče obrazložilo, da je treba za vsako osebo, ki se izkrca iz letala, ki prispe iz države nečlanice EU, na letališču, ki je na ozemlju države članice, in ostane na mednarodnem tranzitnem območju tega letališča do vkrcanja na drugo letalo, namenjeno v drugo državo nečlanico EU, šteti, da je vstopila v Unijo in da zanjo velja obveznost prijave.

>> Uradni opomin Sloveniji v zvezi z zasegom podatkov Evropske centralne banke (ECB)
Evropska komisija je sprejela prvi korak v postopku za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji v zvezi z zasegom podatkov Evropske centralne banke (ECB) leta 2016 na Banki Slovenije, in sicer je izdala uradni opomin. Slovenski organi so namreč 6. julija 2016 v okviru nacionalne preiskave proti uradnikom Banke Slovenije v prostorih Banke Slovenije zasegli podatke, in sicer dokumente ECB in računalniško strojno opremo. ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg dokumentov, nedotakljivost arhivov ECB pa ščiti Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah EU.

>> Sprejete zaveze družbe Amazon
Komisija je sprejela zaveze družbe Amazon in jih skozi odločbo pretopila v zavezujoče. Zaveze so odgovor družbe Amazon na predhodne konkurenčne očitke Komisije EU glede številnih določb v sporazumu o distribuciji Amazona z založniki e-knjig v EU.

>> V Strasbourgu nova sodba proti Sloveniji
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je objavilo novo razsodbo proti Sloveniji oz. slovenskemu pravosodju. Marinu Poropatu bo morala Slovenija zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja plačati 5000 evrov odškodnine in 1500 evrov za povračilo stroškov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pritisnimo na tipko Človek    

prof. dr. Marko Pavliha
   
Vse to odpira dva pereča problema, in sicer kako preprečiti sociopatstvo kot družben patološki pojav in kako vpeljati ustrezne mehanizme kadrovanja, da se sociopati ne bodo mogli prebiti do vodstvenih pozicij. V prvem primeru je ključnega pomena holistična vzgoja in zlasti ljubeče, toplo, iskreno in odgovorno, nikakor ne pretirano permisivno družinsko okolje, v drugem pa bi morale bistveno večjo vlogo odigrati pristojne institucije, recimo v sodstvu personalni sveti, sodni svet in sam predsednik vrhovnega sodišča.
   
     
   
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.