c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 41 / letnik XIV.
 
Actus omissa forma legis corruit.
Pravni posel pade, če je izpuščena z zakonom predpisana oblika.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo del ZKP in del OZ
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-12/15 razveljavilo del zakona o kazenskem postopku, in sicer je na predlog vrhovnega sodišča razveljavilo četrti odstavek 399. člena, ki določa, da zoper sklep vrhovnega sodišča, ko to odloča o pritožbi zoper sklep višjega sodišča o odreditvi pripora, ni pritožbe. Ustavni sodniki so ocenili, da ustava vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe, zato mora biti ta možnost dana tudi, ko o pritožbi na pripor odloča vrhovno sodišče. Določili so tudi način izvršitve svoje odločbe, in sicer na način, da o pritožbi na vrhovno sodišče pri uvedbi pripora odloča senat vrhovnega sodišča v sestavi petih sodnikov, zoper njegovo odločitev pa ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti. Z odločbo U-I-213/15 so razveljavili tudi 184. člen Obligacijskega zakonika (OZ), ki določa, da terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom. Po mnenju predlagatelja zahteve za oceno ustavnosti je namreč člen v nasprotju z ustavo, ki pravi, da so vsakomur zagotovljene enake pravice.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Iskanje predsednika vrhovnega sodišča
Na čelu vrhovnega sodišča predsednik Sodnega sveta Marko Novak pričakuje "človeka z vizijo". Tako Vladimir Horvat kot Rudi Štravs sta odlična sodnika, toda večino članov Sodnega sveta je zmotila njuna prevelika usmerjenost zgolj v delo vrhovnega sodišča, je razloge, zakaj nobeden od njiju ni dobil podpore, pojasnil Novak. Zaradi takšne odločitve je pravosodni minister Goran Klemenčič postopek izbire novega predsednika vrhovnega sodišča ustavil, Sodni svet pa je v petek objavil nov, že tretji, razpis.

>> Odločitev o kandidaturi Betettove za ustavno sodnico prestavljena
Vrhovni sodniki so sklenili, da bodo o tem, ali naj vrhovno sodišče za kandidatko za ustavno sodnico predlaga podpredsednico sodišča Nino Betetto, odločali na občni seji v začetku novembra.

>> Odbor za pravosodje s podporo predlogu proračuna
Odbor za pravosodje se je kot zainteresirano delovno telo praktično brez razprave seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2017 in predlogom proračuna za leto 2018. Podporo obema dokumentoma so v delu, ki se nanaša na pravosodje, izrazili na ministrstvu za pravosodje, nekoliko manj pa je z njima zadovoljen Sodni svet. S predlogom proračuna so se seznanili tudi državni svetniki. V razpravi je bilo slišati kar nekaj kritičnih besed, še posebej glede odmerjenih sredstev za občine. Na koncu so sklenili, da proračunskih dokumentov ne podprejo.

>> Notarska zbornica o varnosti registra oporok
Notarska zbornica Slovenije je v odzivu na primer založenih oporok opozorila, da oporoka z zapisom v centralno voden register oporok v celoti zagotavlja izvršljivost take oporoke. Opozarjajo pa, da nekatere oporoke, ki niso bile vložene pri notarjih, kljub zakonu niso bile vpisane v ta register.

>> Vročanje sklepov o izvršbi
Finančna uprava vse več dokumentov vroča elektronsko, od 1. novembra pa bo to veljalo tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Pravne osebe naj zato uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov, če tega še niso storile.

>> Zadeva Patria II
Višje sodišče v Ljubljani je v ponedeljek začelo obravnavo v pritožbi v zadevi Patria II obtoženih upokojenega brigadirja Petra Zupana in slikarja Jureta Cekuto, a jo je že kmalu po začetku prekinilo. Zupanov zagovornik je namreč podal zahtevo za izločitev članice senata Stanke Živič, o kateri mora zdaj odločiti predsednik višjega sodišča.

>> Nekateri slovenski zapori tudi 120-odstotno zasedeni
Med slovenskimi zapori so najbolj zasedeni zapori v Ljubljani, Novem mestu, na Igu in v Rogozi. Njihova zasedenost je v povprečju okoli 120-odstotna, je razvidno iz podatkov o zasedenosti zaporov v začetku oktobra, ki jih je objavilo pravosodno ministrstvo.

>> Zagovornik načela enakosti
Kandidat za mesto zagovornika načela enakosti Miha Lobnik je ob predstavitvi v predsedniški palači zagotovil, da ne bo delal razlik med različnimi oblikami diskriminacije. "Tukaj ne sme biti prioritet," je poudaril in dodal, da mora biti zagovornik odprt do popolnoma vseh okoliščin, zaradi katerih lahko pride do diskriminacije.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o dedovanju
Spremembe in dopolnitve > Zakona o dedovanju (ZD), ki bodo začele veljati 22. oktobra, bodo omogočile učinkovito izvajanje evropske uredbe o dedovanju. Novela določa pristojne organe in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju, pristojnost slovenskih državnih organov za odločanje o zadevah po tej uredbi in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice EU pravu Slovenije. Novela prenaša možnost zahtevati prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev in možnost vložiti predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev z države na zapustnikove upnike. Omejuje se dedovanje premoženja osebe, ki je prejemala socialno pomoč, in sicer do vrednosti prejete pomoči. Del zapustnikovega premoženja v višini prejete pomoči postane lastnina države, če se je pomoč financirala iz državnega proračuna, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.

>> Poenostavitev davčnega postopka
Spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki bodo začele veljati 22. oktobra, uporabljati pa 1. januarja, prinašajo vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Novela med drugim ureja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost, ki jih bo Finančna uprava RS pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti. Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. S tem se bo zavezancem omogočilo večjo likvidnost in torej lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik bo veljal tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem. Novost je tudi dodatna možnost za lažje plačilo davčnega dolga, saj bo davčni organ lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih.

>> Dohodninske spremembe
Novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je začela veljati 8. oktobra, uporabljati pa se bo začela 1. januarja, prinaša pomembno spremembo dohodninske lestvice, in sicer razbremenjuje plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače. Med sedanjim drugim in tretjim razredom se uvaja nov davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za neto davčno osnovo med 20.400 in 48.000 evrov, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se uvrščajo zavezanci z neto davčno osnovo med 48.000 in 70.907 evrov, pa se bo znižala na 39 odstotkov. S tem se blaži progresivnost veljavne lestvice za odmero dohodnine, ki je nekonkurenčna. Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po novem ne bo treba obračunati dohodnine.

>> Kolektivno upravljanje avtorskih pravic
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki bo začel veljati 22. oktobra, ločuje kolektivno upravljanje z avtorsko in sorodnimi pravicami od drugih vsebin avtorskega prava. Zakon med drugim opredeljuje delovanje kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, ureja položaj imetnikov pravic, določa pravila delitve avtorskih honorarjev in oblikovanje namenskih skladov za spodbujanje ustvarjalnosti v Sloveniji.

>> Ugotavljanje katastrskega dohodka
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki je začel veljati 8. oktobra, ureja za določanje katastrskega dohodka namesto nejasnega sistema kalkulacij uporabo ekonomskega računa za kmetijsko gospodarstvo, za kar bo podatke zagotavljal statistični urad. Tako so iz prihodkov kmetijske dejavnosti, kot jih izkazujejo ekonomski računi, izvzeti prihodki dejavnosti, za katere se dohodki praviloma ugotavljajo na podlagi knjigovodstva.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Išče se Francka    

dr. Matej Avbelj
   
Vrhovno sodišče je ena najbolj de-institucionaliziranih institucij te države. Bodisi po naključju, a najverjetneje namenoma. Kot vrh sodne veje oblasti (sic!) je v zgodovini demokratične in pravne slovenske države bilo kar trikrat brez predsednika. Prvič za tri leta, drugič za devet mesecev in tokrat, kdo ve za koliko časa. Ampak to je vse povsem in popolnoma normalno. Ne kritizirajte in ne odjezdite nikamor, najboljše šele sledi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 11 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 120 strokovnimi članki in več kot 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Na pogovorih o Ceti dosežen napredek
Na sredinem srečanju veleposlanikov držav članic EU v Bruslju je bil dosežen napredek glede skupne razlagalne izjave k sporazumu med EU in Kanado (Ceta), vendar pa imajo nekatere države, med njimi tudi Slovenija, še nekaj zadržkov. Če bodo te zadržke umaknile, bi lahko ministri za trgovino EU prihodnji torek prižgali zeleno luč podpisu sporazuma.

>> Davek na finančne transakcije
Finančni ministri desetih držav članic območja z evrom, med njimi tudi Slovenija, so dosegli napredek v pogovorih o uvedbi davka na finančne transakcije. Na srečanju v ponedeljek v Luxembourgu so se dogovorili, da bodo končno odločitev glede uvedbe davka sprejeli decembra, je po srečanju dejal avstrijski finančni minister Hans Jörg Schelling.

>> Izboljšave metodologije pri ocenah javnih financ
Finančni ministri EU so se v sredo strinjali o vzpostavitvi posebnega mehanizma, ki bo posameznim članicam, kot je Slovenija, omogočil določena odstopanja pri ocenah javnih financ. Za Slovenijo je to pomembno z vidika postopne javnofinančne konsolidacije ob hkratni rasti.

>> Napredek pri doseganju učinkovite in trajnostne varnostne unije
Evropska komisija objavila prvo poročilo o napredku pri doseganju učinkovite in trajnostne varnostne unije. V poročilu opisuje, kako si prizadeva za boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti, navaja pa tudi ukrepe, ki so že bili sprejeti za boljšo pripravljenost EU na te grožnje. Prav tako je opredelila prednostna področja, na katerih je treba storiti še več, in konkretne operativne ukrepe za prihodnje mesece. V poročilu ugotavlja, da je treba izvajati veljavno zakonodajo EU in pospešiti delo pri njenih predlogih v zvezi z varnostjo. Komisija bo krepila boj proti terorizmu z odvzemom sredstev teroristom za izvajanje napadov in izboljšanjem obrambe in odpornosti proti tem grožnjam.

>> Ocena ranljivosti nadzora meje v Sloveniji
Nova Evropska agencija za mejno in obalno stražo bo v Sloveniji in še dveh državah članicah prihodnji mesec opravila oceno ranljivosti nadzora meje. Gre za pilotni projekt, v katerem bosta ob Sloveniji sodelovali še Nemčija in Finska. Evropska agencija za mejno in obalno stražo temelji na nekdanji agenciji za zunanje meje Frontex, svoje naloge pa bo opravljala v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi.

>> Sodna praksa Sodišča EU
Na Splošnem sodišču EU so v zadevi T-518/13 odločali o veljavnosti znamke Unije MACCOFFEE za živila in pijače, ki jo je registrirala družba Future Enterprises iz Singapurja. Zahtevo za ugotovitev ničnosti je podala ameriška družba McDonald's. Sodniki so presodili, da je ugled znamke družbe McDonald's tako velik, da se lahko na podlagi izkoriščanja ugleda znamke McDonald's prepreči registracijo znamk s predponama "Mac" ali "Mc", prav tako pa tudi imena živila ali pijače s tema predponama. Sodniki so dejali, da predpona "Mac" v povezavi z imenom hrane ali pijače (na primer MACCOFFEE) pri javnosti zbudi vtis povezave z družbo McDonald's.

 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.