c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2016, številka 30 / letnik XIV.
 
Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est.
Dejanje sodnika, ki ne sodi v njegovo pristojnost, ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti na področju preprečevanja nasilja v družini
Novela > Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), katere predlog bo danes obravnavala vlada, naj bi natančneje opredelila nasilje v družini in izboljšala delovanje državnih institucij pri obravnavanju tovrstnega nasilja. Poleg nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb bodo imeli tudi drugi izvajalci storitev na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja svoje naloge pri obravnavi nasilja v družini, predvideva predlog. Opredelitev družinskih članov se bo po predlogu razširila, tako da bodo kot družinski člani med drugim upoštevane tudi osebe v partnerskem razmerju, osebe, katerih razmerje ali skupnost je že prenehala, ter novi partnerji ali otroci družinskih članov. Opredelitev nasilja v družini bo širša. Za fizično in spolno nasilje se bo denimo štela tudi grožnja, pri ekonomskem nasilju bo dodano neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana, kot nova oblika nasilja pa bo dodano zalezovanje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ocena ustavnosti zaostritve odloga izvršitve kazni zapora
Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti določbe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki dovoljuje odlog izvršitve kazni zapora obsojencu le, če ta ni zmožen nastopiti prestajanja kazni zaradi bolnišničnega zdravljenja. Odločitev bo verjetno vplivala tudi na postopek zoper Ivana Zidarja.

>> ZSSS nasprotuje predlogu zakona o vajeništvu
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpirajo sistem vajeništva, ki ga želi uvesti ministrstvo za izobraževanje, nasprotujejo pa nekaterim predlaganim rešitvam. Najbolj jih moti, da osnutek zakona za delodajalce, ki bodo na usposabljanje vzeli vajenca, predvideva državne subvencije, na koncu pa jim vajenca ne bo treba niti zaposliti. Zaradi tega se bodo podjetja za vajence odločala zgolj zato, da dobijo poceni delovno silo, na ta način pa se bo ustvarjalo novo skupino prekarnih delavk in delavcev.

>> Aktivnost DS v zakonodajnem postopku se krepi
Državni svet se je letos sestal na sedmih rednih in štirih izrednih sejah. Izglasoval je veto o treh zakonih, dva je DZ vnovič potrdil, o enem bo glasoval po počitnicah. Zahtev za veto je sicer vse manj, saj raste število mnenj, ki jih državni svetniki pošiljajo DZ, kar krepi aktivnost DS v zakonodajnem postopku.

>> Novi vzorci obnašanja v DZ
Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek opozarja na razvoj novega vzorca obnašanja v DZ, in sicer poudarja način obravnave opozicijskih predlogov, ki da jih koalicija takoj zavrne, včasih pa kmalu vloži povsem podoben predlog. Po njegovem mnenju mora tisti, ki je na oblasti, stopiti korak nazaj in se približati parlamentarcem, strokovnim službam in civilni družbi. Dobovšek je še spomnil, da so opozicijski predlogi večkrat tarča kritike, češ da so nesistemski, z negativnim mnenjem pravne službe ter stroke.

>> Delavci migranti zaradi referendumov na ESČP
Sindikat delavcev migrantov Slovenije je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložil pritožbo zoper Slovenijo, ker ni omogočila referendumov, ki so jih zahtevali. Prav tako tudi ni razveljavila odločitve predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov.

>> Vrhovno sodišče pritrdilo Nataši Pirc Musar
Vrhovno sodišče je v sporu med Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) in Natašo Pirc Musar zavrnilo zahtevek za revizijo sodbe in sklepa višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je razsodilo, da je imenovanje Pirc Musarjeve za generalno direktorico zavoda leta 2014 bilo zakonito.

>> V kazenskih in prekrškovnih postopkih odvzetih največ avtomobilov
Vlada se bo v kratkem seznanila s poročilom Medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za bolj učinkovito hrambo in upravljanje z zaseženim premoženjem. Slednja v njem ugotavlja, da največ zaseženega premoženja predstavljajo vozila, izkušenj z upravljanjem zaseženih pravnih oseb, delnic ali poslovnih deležev pa še ni.

>> Centralizacija upravljanja s stvarnim premoženjem
Projekt upravljanja s stvarnim premoženjem države po navedbah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja že daje rezultate. Kot je namreč pojasnil, že v letošnjem letu v prenovo vlagajo več kot 1,5 milijona evrov sredstev neposredno iz prihrankov, doseženih s centralizacijo. V prostore, ki so last države in so jih pred tem prenovili, so umestili vrsto organov, kar je pomenilo tudi prekinitev najemnih pogodb, ki so precej drage.

>> Policija v bankah zaznala že za več kot milijardo evrov škode
Preiskava bančne kriminalitete ostaja med prioritetami policije, ki je do konca junija skupno zaznala in evidentirala 236 kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete. Zaključili so obravnavo 161 kaznivih dejanj s tega področja, skupna škoda vseh evidentiranih kaznivih dejanj pa je po njihovih podatkih presegla eno milijardo evrov.

>> ECB izdala dovoljenje za združitev NKBM in PBS
NKBM in Poštna banka Slovenije (PBS) sta prejeli dovoljenje Evropske centralne banke (ECB) za združitev. Po pripojitvi PBS k NKBM, ki bo zaključena predvidoma 1. septembra in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala NKBM, njen sedež pa bo še naprej v Mariboru, so sporočili iz mariborske banke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti v državni upravi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki so začele veljati 23. julija, prenašajo področje sistemskega urejanja korupcije v pristojnost ministrstva za pravosodje, nad področjem informacijske družbe in elektronskih komunikacij pa bo bdelo ministrstvo za javno upravo. Sistemsko urejanje korupcije je zaradi svoje pravne narave, pomembnosti, postopkovnega vidika, sistemske ureditve ter urejenosti pravic in obveznosti udeležencev v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije tako zahtevno področje, da naj bi ga ministrstvo za pravosodje bolje izvajalo - primerjalnik besedila 37. člena. Tako se z novelo prenašata na pravosodno ministrstvo tudi področje dela varuha človekovih pravic in Komisije za preprečevanje korupcije. Ministrstvo za javno upravo pa bo še naprej pokrivalo področje transparentnosti in krepitve integritete v javnem sektorju. Določajo se tudi pristojnosti za zagotovitev delovanja državnega portala e-uprava, uvaja se elektronski centralni imenik (74.č člen), iz procesa centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem pa se izvzema stanovanja v upravljanju ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo. Novela uvaja tudi naznanilo kot novi akt ministra, ki se uporablja predvsem pri prenosu evropskih predpisov v naš pravni red - primerjalnik besedila 74. člena. Noveliran je tudi 72. člen (primerjalnik besedila), ki v 3. odstavku določa, da v primeru, če ministrstvo meni, da je splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, neskladen z ustavo, zakonom ali podzakonskim predpisom, predlaga nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči in pri tem navede razloge za svoj predlog. Če nosilec javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, ministrstvo predlaga vladi, da zadrži objavo splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Delavcu ob prekinitvi delovnega razmerja pripada nadomestilo za neizkoriščen dopust
Delavec, ki sam prekine delovno razmerje, ima kljub temu pravico do denarnega nadomestila, če v celoti ali delno ni mogel izkoristiti svoje pravice do plačanega letnega dopusta, je presodilo Sodišče EU. Pravica do plačanega dopusta je v EU po mnenju sodišča posebnega pomena, odobrena vsakemu delavcu, ne glede na njegovo zdravstveno stanje.

>> Bruselj ni predlagal kazni za Španijo in Portugalsko
Evropska komisija se je odločila, da Španiji in Portugalski ne izreče kazni zaradi kršenja javnofinančnih pravil. Možnost kazni se je namreč omenjala, saj državi nista uspeli znižati javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Komisija je državama medtem izdala nova priporočila za znižanje primanjkljaja.

>> Poljski tri mesece, da odpravi sporne zakonodajne odločitve
Evropska komisija je Poljski danes izdala priporočilo v okviru postopka za zaščito pravne države in oblasti v Varšavi pozvala, naj v roku treh mesecev odpravijo sporne zakonodajne odločitve, ki se nanašajo na delo ustavnega sodišča. Današnje priporočilo komisije je drugi od treh korakov v okviru odpravljanja sistemskih groženj pravni državi.

>> Estonija bo namesto Velike Britanije predsedovala EU
Estonija bo namesto Velike Britanije prevzela polletno predsedovanje EU v drugi polovici leta 2017. O tem so se v torek dogovorile države članice EU. Velika Britanija se je zaradi pogajanj o izstopu iz EU po junijskem referendumu predsedovanju Svetu EU odpovedala.

>> Javno posvetovanje o enotnem spletnem mestu
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o enotnem spletnem mestu, ki bo po vsej Evropi zagotovilo uporabniku prijazen dostop do informacij, e-postopkov in svetovalnih storitev. Enotno spletno mesto bo namenjeno zlasti tistim, ki se želijo preseliti ali poslovati v drugi državi EU. Cilj je izkoristiti možnosti, ki jih ponuja enotni trg.

>> Članice EU bi omejile porabo
Evropska komisija je v predlogu proračuna za 2017 predvidela za okoli 135 milijard evrov plačil, od katerih bi največ namenili za spodbujanje rasti in delovna mesta, pa tudi za krepitev varnosti in soočanje z begunsko krizo. A države članice so mnenja, da je treba porabo zmanjšati, zato so predlagale omejitev plačil na 134 milijard evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Evropsko nesoglasje    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Narava in obseg polja proste presoje sta tako v veliki meri odvisna od tega ali gre za absolutno ali relativno človekovo pravico. Enako pomemben je tudi obstoj evropskega soglasja glede posameznih standardov varovanja človekovih pravic kot tudi okoliščine konkretnega primera. Evropsko sodišče doktrino polja proste presoje pretežno uporablja pri razlagi pojmov »nujne družbene potrebe« ali »nujnosti v demokratični družbi« pri razlagi človekovih pravic iz 8. do 11. člena EKČP. Do enotne razlage naj bi se na vseh koncih Evrope dokopali postopno in tekom desetletij. Ključno vprašanje, ki se postavlja, je, kako se dokopati do prave mere pri uporabi polja proste presoje glede uresničevanja določene pravice iz EKČP?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 15 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 390 strokovnimi članki in več kot 2.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.