c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2016, številka 18 / letnik XIV.
 
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita.
V interesu države je, da zločini ne ostanejo nekaznovani.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Brglez za varovanje referenduma pred zlorabo
Predsednik DZ Milan Brglez je pojasnil, da je zbiranje podpisov pod referendumske pobude zavrnil, da bi institut referenduma ubranil pred zlorabo. Kot bistveno izpostavlja, da gre za vsebinsko nepovezanost med vsebino zakonov ter nameni, cilji in nalogami pobudnika, torej Sindikata delavcev migrantov Slovenije, ki so opredeljene v statutu sindikata. Brglez se v celoti strinja z mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ, da dejanski namen vlaganja referendumskih pobud ni uresničevanje pravice do neposrednega sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev oziroma preprečitev uveljavitve zakonov, kar je cilj zakonodajnega referenduma.

Predsednik republike Borut Pahor je včeraj podpisal ukaze o razglasitvi treh zakonov, ki mu jih je v torek v razglasitev poslal Predsednik DZ. Pahor se je pred tem posvetoval s pravnimi strokovnjaki, ki pa so se z eno izjemo strinjali, da je predsednik republike zakone dolžan razglasiti.

Predsednik DZ se mora danes odločiti, kakšna bo usoda še treh pobud za razpis referenduma, ki so jih vložili predstavniki delavcev migrantov. Pričakovati je, da tudi tokrat ne bo določil roka za zbiranje podpisov v podporo referendumskim zahtevam.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o odvetništvu (ZOdv-E)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ZFPPIPP v neskladju z ustavo
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v neskladju z ustavo, in sicer zaradi neenakega položaja upnikov pri izpodbijanju razlogov za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije. Ustavno sodišče je ocenilo, da zakonodajalec težjega oz. neenakega položaja upnikov ni ustrezno utemeljil. Državni zbor mora neustavnost odpraviti v enem letu.

>> Povišanje vpisnine v imenik odvetnikov
Odvetniški kandidati so nad povišanjem vpisnine v odvetniški imenik ogorčeni, zato pričakujejo, da bo upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) sklenil sklicati skupščino, na kateri se bo zanje sporni sklep odpravil. Če do znižanja vpisnin ne bo prišlo, kandidati napovedujejo uporabo pravnih sredstev. Predsednik OZS Roman Završek je namreč v torek napovedal, da bo upravnemu odboru, ki se bo sestal prihodnji teden, predlagal sklic izredne skupščine zbornice, na katerem bi vnovič odločali o višini vpisnine v odvetniški imenik. Če bo upravni odbor podprl predlog, bo skupščina sklicana v 30 dneh. Odvetniki, ki so se zbrali na skupščini pred nekaj tedni, so namreč izglasovali bistveno povišanje vpisnine - z nekaj manj kot 2500 evrov na 9000 evrov. Za predlog je glasovalo okoli 50 od zbranih 63 odvetnikov, čeprav so bili na skupščino vabljeni vsi slovenski odvetniki, teh je skoraj 1700. Pretekli teden je bil v parlamentarno proceduro vložen predlog novele zakona o odvetništvu, s katerim želijo poslanci izboljšati možnosti mladih pravnikov pri začetku njihove odvetniške kariere. S predlogom bi vpisnino v imenik omejili na znesek povprečne bruto plače.

>> Tožilstva z manj zadev kot leto pred tem
Slovenski tožilci so lani na svoje mize dobili blizu 29.000 ovadb zoper znane storilce in skoraj 45.000 ovadb zoper neznane. V delu so jih imeli skoraj 49.000, rešili so jih 32.800. To pomeni, da so tožilci lani rešili manj zadev kot leto prej, vendar so tudi v obravnavo dobili kar 12 odstotkov manj primerov kot leta 2014.

>> Za prvega pravobranilca štiri prijave
Na razpis za generalnega državnega pravobranilca, ki se je iztekel sredi aprila, so se prijavili štirje kandidati. Svoje prijave so morali poslati na pravosodno ministrstvo, kjer zdaj preverjajo, ali so prijave popolne. Preverjanje naj bi končali do konca maja, zato tudi še ne morejo govoriti o konkretnih imenih kandidatov.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Obtoženi v zadevi Balkanski bojevnik so včeraj poslušali, kar so že pred dvema tednoma. Takrat na sodišču namreč ni bilo obtožene Sandre Udrih in njene zagovornice, zaradi česar je sodnica obtoženo začasno izločila iz postopka. Danes, ko je na sodišče prišla odvetnica Udrihove, je sodnica znova prebrala listine, prebrane že 20. aprila.

>> Radan v hišnem priporu
Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zdravnika Ivana Radana, osumljenega umorov šestih bolnikov, v četrtek popoldne po enajstih mesecih pripora izpustilo v hišni pripor. Informacijo je potrdil Radanov odvetnik Milan Krstić, ki pa sklepa še ni prejel in ga zato ni mogel komentirati.

>> Različne ureditve zaščite žvižgačev
V kazenskih postopkih proti t. i. žvižgačem se vedno tehta med pravico do tajnosti oz. zaupnosti podatkov in pravico do svobode izražanja. Evropske države imajo različne ureditve zaščite žvižgačev, praviloma pa jim dajo takšno stopnjo zaščite, kot državam v tistem trenutku ustreza, so opozorili sodelujoči na okrogli mizi o zaščiti žvižgačev.

>> Drugi opomin Sloveniji zaradi bančne zakonodaje
Evropska komisija je pretekli teden Sloveniji poslala drugi opomin, ker v nacionalno zakonodajo še vedno ni prenesla direktive o sanaciji in reševanju bank, ki predstavlja osrednji dokument novega sistema reševanja bank v okviru bančne unije. Zakon, s katerim bo Slovenija nova evropska pravila dokončno prenesla v pravni red, je vlada že sprejela.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe pri taksnih ugodnostih
Novela > Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki bo začela veljati 10. maja, uporabljati pa v pretežnem delu 6 mesecev kasneje, kot pogoj za celotno oprostitev plačila sodnih taks določa kriterij občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje stranke ali njenih družinskih članov. Celotna taksna oprostitev tako ni več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno prejemanje. V vsakem primeru pa bo do celotne taksne oprostitve upravičena stranka, katere mesečni dohodek oziroma mesečni povprečni dohodek na družinskega člana ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), kar predstavlja materialni pogoj za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči. Na področju taksnih oprostitev se tudi poenoti način ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov z načinom ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja socialnega varstva. Plačila sodne takse bodo oproščeni tudi delavci, ki že dva meseca niso prejeli plače. Poleg tega so med oproščene plačila sodnih taks uvrščeni posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin.

>> Višje globe za kršitve na trgu finančnih instrumentov
10. maja bo začela veljati novela > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki investicijskim družbam nalaga obveznost vzpostavitve stabilne ureditve notranjega upravljanja, spreminja pogoje za ustanovitev male borznoposredniške družbe in odpravlja nedoslednosti glede stečaja borznoposredniških družb. Novela določa višje globe, ki jih bo kršiteljem zakona lahko po novem izrekala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Za pravne osebe lahko globa sega do 10 milijonov evrov oziroma pet odstotkov letnega prometa oziroma dvakratnika zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, za borznoposredniško družbo pa do deset odstotkov skupnega letnega prometa oziroma dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo. Z novelo se v slovensko zakonodajo prenaša več evropskih direktiv.

>> Varstvo okolja
Spremembe in dopolnitve > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki bodo začele veljati 10. maja, odpravljajo časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in urejajo možnost dopustitve višjih izpustov. Ministrstvo za okolje je odpravo veljavnosti dovoljenja utemeljevalo z odpravo administrativnih ovir za gospodarstvo in za ministrstvo, pri čemer naj bi z nadzorom nad delovanjem naprave in spoštovanjem omejitev zagotavljali varovanje okolja, prav tako bo lahko javnost sodelovala v postopkih izdajanja in spreminjanja dovoljenja. Dopuščanje višjih izpustov je zahteva iz evropske direktive, trdi ministrstvo, ki izpostavlja omejitve, da se stanje okolja ne bo smelo poslabšati. Novela spreminja tudi določilo, da je treba okoljevarstveno soglasje pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer bo mogoče obe dovoljenji pridobivati hkrati, bo pa okoljevarstveno pogoj za začetek gradnje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 -31
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Priznanje lastnosti stranke skupnosti etažnih lastnikov
Skupnosti etažnih lastnikov, ki je kot pravna oseba vpisana v sodni register, se pravno sposobnost lahko priznava le v primerih, ko gre za spore, povezane v upravljanjem večstanovanjske stavbe.

Tožeča stranka je namreč vložila tožbo zaradi plačila odškodnine za škodo, ki ji je nastala zaradi padca v poslovno trgovinskem centru. Do zdrsa in padca je prišlo zaradi mokrih in spolzkih tal, za kar naj bi bili odgovorni etažni lastniki poslovno trgovinskega centra kot solastniki skupnih delov objekta, saj naj ne bi zagotovili, da bi bile stopnice pobrisane oziroma naj ne bi pred stopnicami ustrezno označili nevarnost zdrsa zaradi mokrih tal. Tožeča stranka je kot tožene stranke navedla vse posamične etažne lastnike in hkrati sodišču predlagala, da skupnosti etažnih lastnikov za to pravdo podeli lastnost pravne osebe, predvsem upoštevaje načelo smotrnosti in ekonomičnosti.

Tožene stranke so tožbenemu zahtevku nasprotovale tako po temelju kot tudi po višini, hkrati pa so navajale, da niso izpolnjeni pogoji po 76. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP), da bi skupnosti etažnih lastnikov sodišče priznalo lastnost stranke v postopku.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zloraba referenduma: med pravno državo in vladavino prava    

dr. Matej Avbelj
   
In prav za to, za šolsko zlorabo pravice, gre pri najnovejšem slovenskem izumu vlaganja neomejenega števila zahtev za razpis naknadnega referenduma, da bi dosegli neke druge cilje, ki nimajo prav nič opraviti s konkretnim zakonodajnim postopkom, v katerem se vlaga referendumski veto. Take zahteve, ne samo da sme, ampak jih mora, predsednik Državnega zbora zavreči zaradi očitne zlorabe pravice do referenduma. Če ravna drugače, sam krši Ustavo, ki mu v 2. členu v povezavi s 3. odstavkom 15. člena, kot že rečeno, nalaga preprečiti zlorabo pravic.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki, več kot 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 800 judikati Sodišča EU ter 52 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
11. november 2016 Taksa za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi EU 33 EUR
11. november 2016 Taksa za posebne pritožbe po ZIZ, ki niso posebej taksirane in takse proste 33 EUR
11. november 2016 Taksa za izdajo evropskega potrdila o dedovanju 30 EUR
11. november 2016 Taksa za začasni odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju 20 EUR
11. november 2016 Taksa za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi; do 3 etažni lastniki 200 100 EUR
11. november 2016 Taksa za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi; 4-50 etažnih lastnikov 200 300 EUR
11. november 2016 Taksa za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi; nad 50 etažnih lastnikov 200 500 EUR
25. april 2016 Rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2016 - 0,6 %
25. april 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2016, glede na 2015 - 1,3 %
15. april 2016 Povprečna mesečna bruto plača za januar 2016, glede na dec. 2015 1.594,93 1.559,79 EUR (-2,2%)
15. april 2016 Povprečna mesečna neto plača za januar 2016, glede na dec. 2015 1.035,58 1.015,85 EUR (-1,9%)
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.