c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2016, številka 16-17 / letnik XIV.
 
Infinitum a iure reprobatur.
Pravo zavrača nedoločenost.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odvetnik dr. Marko Bošnjak izvoljen za sodnika na ESČP
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je na zasedanju v Strasbourgu za novega slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) izvolila odvetnika dr. Marka Bošnjaka. Za izvolitev je bila potrebna podpora absolutne večine 68 članov skupščine, ki so glasovali, Bošnjak pa je prejel 113 glasov. Bošnjak bo na ESČP nasledil dr. Boštjana M. Zupančiča, ki je tam sodnik že od leta 1998. Mandat mu je potekel 31. oktobra lani, na položaju pa ostaja do nastopa novega sodnika.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zvišanje taks v upravnih postopkih
Državni zbor je sprejel novelo zakona o upravnih taksah, ki med drugim zvišuje nekatere takse v upravnih postopkih, zneski nekaterih taks se zaokrožujejo, predvidene pa so tudi nove oprostitve plačila takse. Na račun povišanja taks vlada pričakuje povečanje prihodkov v državnem proračunu, in sicer za slabih 600.000 evrov v drugi polovici letošnjega leta ter za 1,1 milijona evrov v prihodnjem letu.

>> Carinska zakonodaja
DZ je sprejel nov zakon o izvajanju carinske zakonodaje EU, s katerim se nacionalna zakonodaja na tem področju prilagaja novi carinski zakonodaji, ki se na ravni EU začne uporabljati 1. maja. Njegovi cilji so odprava administrativnih bremen, zmanjšanje stroškov za zavezance in finančno upravo, pospešitev postopkov in uskladitev kazenskih določb.

>> Novela zakona o prekrških
Poslanska razprava v nadaljevanju redne aprilske seje DZ je pokazala, da se vladnemu predlogu novele zakona o prekrških, ki iz pravnega reda izključuje uklonilni in z namenom učinkovitejše izterjave glob uvaja nadomestni zapor, obeta zadostna podpora. Zanj so se namreč izrekle vse koalicijske stranke, ostal pa bo brez podpore opozicije.

>> Zakon o partnerski zvezi
Poslanci so v nadaljevanju sredine razprave o predlogu zakona o partnerski zvezi debatirali tudi o tem, ali bi morali javni uslužbenci, ki izvajajo poroke, imeti pravico do ugovora vesti v primeru poroke istospolnega para, če te ne bi želeli opraviti.

>> Spremembe referendumske zakonodaje brez podpore
Državni zbor se je na nadaljevanju redne aprilske seje seznanil, da predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi na odboru za notranje zadeve ni dobil zadostne dvotretjinske podpore. S tem se je zakonodajna pot novele, ki jo je vlada predlagala v želji po uskladitvi ureditve z ustavo, neuspešno končala.

>> Novela zakona o varstvu kulturne dediščine
Poslanci DZ so sprejeli tudi novelo zakona o varstvu kulturne dediščine, s katero se posega predvsem na področje žive oziroma nesnovne dediščine, načel temeljnega zakona o varstvu kulturne dediščine pa se ne spreminja. Poslanci so zavrnili dopolnilo poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.

>> Vlada o gospodarskih temah
Vlada je sprejela program stabilnosti 2016. Potrdila je tudi predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, na podlagi katerega se morebitni bodoči ukrepi za ohranitev stabilnosti finančnega sistema ne bodo več financirali z javnimi sredstvi, ter nov zakon o trošarinah, ki prinaša vrsto administrativnih poenostavitev.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Tudi včeraj se je sojenje v zadevi Balkanski bojevnik nadaljevalo s prebiranjem listin iz Urugvaja, prvega od štirih dokaznih sklopov. Listine so povezane z zasegom več kot dveh ton kokaina na jahti Maui v bližini urugvajskega glavnega mesta Montevidea oktobra 2009.

>> Mišič proti Luki Koper
Gašpar Gašpar Mišič, ki je tožil Luko Koper zaradi razrešitve z mesta predsednika uprave aprila 2014, je na prvi stopnji dobil tožbo. Okrožno sodišče je ugotovilo, da je sklep nadzornega sveta ničen. V Luki se bodo na sodbo pritožili.

>> Prva od podržavljenih bank uradno prodana
Ameriški investicijski sklad Apollo in EBRD sta sklenila vse postopke za prevzem NKBM, tretje največje banke v državi. S tem je država izpolnila obljubo EU, da bo takrat drugo največjo banko v Sloveniji po nacionalizaciji prestrukturirala in prodala. Z vstopom Apolla se na slovenskem bančnem trgu krepi tuje lastništvo.

>> Zmaga ekipe PF UL v velikem finalu ELMC
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v sestavi Mirjam Homar, Lara Matan in Urša Ušeničnik je pretekli teden premagala vso svetovno konkurenco v velikem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije - European Law Moot Court (ELMC), ki je potekalo na sedežu Sodišča Evropske unije v Luksemburgu.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Prihodnji teden začne veljati ZFPPIPP-G
26. aprila bodo začele veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki spreminjajo institut osebnega stečaja v dveh elementih, in sicer omejuje možnosti zlorab instituta odpusta obveznosti ter dopušča skrajšanje preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene kategorije dolžnikov. Da ne bi več prihajalo do zlorab instituta odpusta obveznosti, novela zakona podaljšuje roke za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti z dveh na tri leta, obdobje izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika pa s treh na pet let. Ob tem se nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v tem daljšem obdobju, razširja tudi na posle stečajnega dolžnika s pravnimi osebami, ki so povezane s stečajnim dolžnikom oziroma na posle z ožje povezanimi fizičnimi osebami. Novost je tudi uvedba generalne klavzule, ki sodišču nalaga, da v vsakem posameznem primeru presoja, ali je odpust obveznosti dovoljen.

>> Delovni čas v organih državne uprave
Novela > Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki bo začela veljati 30. aprila, ukinja možnost izjem pri evidentiranju prihoda in odhoda, ki jih je lahko določil predstojnik - primerjalnik besedila 20. člena. V 21. členu se v delovni čas dodaja tudi iskanje nujne zdravstvene pomoči in spremstvo sodelavca v takšnih primerih, ob predložitvi dokazila. Na novo je opredeljena odsotnost za čas priprave na strokovni izpit in opravljanja strokovnega izpita - primerjalnik besedila 22. člena.

>> Združenje mestnih občin Slovenije
V veljavi je novela > Statuta Združenja mestnih občin Slovenije, ki dopolnjuje določbo 5. člena o financiranju poslovanja ZMOS, in sicer se financira iz sredstev članarine, prispevkov, subvencij in dotacij, sredstev članic za določene namene, sredstev državnega proračuna, donacij, sponzorstva, sredstev, pridobljenih na javnih razpisih in od prodaje storitev (izobraževanje, skupni projekti, pravno svetovanje itd.) ter iz drugih virov. V 9. členu se med stalna delovna telesa skupščine dodaja odbor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.

>> Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije
Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) je bil sprejet Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se bo začel uporabljati 12. julija. Pravilnik določa obrazec potrdila o pridobitvi dodane kvalifikacije, ki ga izda predlagatelj dodatne kvalifikacije, ki je umeščena v slovensko ogrodje kvalifikacij. Priloga pravilnika vsebuje obrazec potrdila, prav tako tudi slovensko-italijansko in slovensko-madžarsko jezikovno različico.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Varstvo podatkov
Člani evropskega parlamenta so vendarle potrdili zakonodajo o varstvu podatkov. Gre za splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo, ki naj bi državljanom po eni strani vrnili možnost nadzora nad lastnimi osebnimi podatki, po drugi pa zagotovili visoko in enotno raven varstva podatkov po vsej Uniji. Tako so v novih pravilih urejene tudi najnovejše pravice, ki so izšle iz sodne prakse Sodišča, med drugim pravica do pozabe, privolitev za obdelavo osebnih podatkov, prenosljivost podatkov k drugemu ponudniku, ipd. Opredeljeni so tudi minimalni standardi za uporabo podatkov ob kazenskih pregonih. Komisija je pozdravila potrditev svežnja s strani parlamenta.

>> Poročanje največjih podjetij
Komisija EU je z uvedbo pravil glede javnega poročanja za največja podjetja, ki poslujejo v EU, storila korak k večji preglednosti davka od dohodkov pravnih oseb. Predlog dopolnjuje druge predloge za uvedbo izmenjave informacij med davčnimi organi, v skladu z njim pa bi morale multinacionalke, ki poslujejo v EU in katerih globalni prihodki presegajo 750 milijonov evrov na leto, objaviti ključne informacije o tem, kje v EU ustvarjajo dobičke in kje plačujejo davek, razčlenjeno po posameznih državah.

>> Zaščita poslovnih skrivnosti
Evropski parlament je potrdil predlog direktive o poslovnih skrivnostih, s katero so določena pravila za pomoč podjetjem pri uporabi pravnih sredstev zoper krajo ali zlorabo njihovih poslovnih skrivnosti. Direktiva uvaja vseevropsko definicijo poslovne skrivnosti. Parlamentarci so zagotovili, da pravila ne bodo omejevala dela novinarjev ter da bosta spoštovana svoboda izražanja in informacij.

>> Google naj bi kršil protimonopolna pravila
Evropska komisija je podjetje Google obvestila o svojem predhodnem stališču, da je podjetje kršilo protimonopolna pravila EU ter zlorabilo svoj prevladujoči položaj z naložitvijo omejitev proizvajalcem naprav s sistemom Android in omrežnim operaterjem mobilne telefonije, ki takšne naprave tržijo.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-377/14 so na sodišču EU presodili, da mora nacionalno sodišče tudi v postopkih zaradi insolventnosti po uradni dolžnosti preizkusiti spoštovanje pravil prava Unije na področju varstva potrošnikov. Iz te obveznosti izhaja tudi obveznost preveriti, ali so bile informacije, ki morajo biti vključene v potrošniške kreditne pogodbe, navedene jasno in jedrnato.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kaj je sodišče?    

dr. Matej Accetto
   
Eno od tovrstnih terminoloških vprašanj je tudi opredelitev pojma »sodišče« v smislu 267. člena PDEU, v katerem je urejen postopek predhodnega odločanja Sodišča EU o vprašanjih, ki mu jih predložijo nacionalna sodišča. Katera so sodišča držav članic, ki se v skladu s to določbo lahko obrnejo - ali celo morajo obrniti - na Sodišče? Ob izjemni pestrosti nacionalnih ureditev in praks je Sodišče kmalu, od leta 1966 in zadeve Vaassen-Göbbels naprej, tudi tu zahtevalo avtonomno opredelitev in relevantne značilnosti sodnih teles: zakoniti izvor, trajnost delovanja, postopek inter partes,obvezno jurisdikcijo in uporabo pravnih norm, kasneje tudi bolj izrecno poudarjeno neodvisnost. V zadevi Broekmeulen je tako denimo status sodišča potrdilo v primeru odbora za pritožbe kraljevega združenja za promocijo, čeprav očitno ni pomenil sodišča po nizozemskem pravu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vrnitev v prejšnje stanje v kazenskem postopku
Sodišče prve stopnje je obdolženca spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. Zagovornik je v zakonskem roku vložil pritožbo in jo naslovil na pristojno sodišče, vendar napačno navedel naslov sodišča, zato se je pošiljka vrnila z oznako »neznan«.

Zamuda, ki je nastala zaradi nepravilno zapisanega naslova na pošiljki, ni nezakrivljena in ne gre za opravičljiv razlog, saj se od zagovornika zahteva še posebna skrbnost.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 15 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 870 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 700 judikati Sodišča EU ter več kot 200 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.