c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2016, številka 05 / letnik XIV.
 
Lex non debet esse ludibrio.
Zakon ne sme biti v posmeh.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Z novelo nad zlorabe instituta osebnega stečaja
Vlada je sprejela predlog novele insolvenčnega zakona, ki ureja dodatne varovalke za preprečitev odpusta obveznosti nepoštenim dolžnikom. Po predlogu ne bo mogoč odpust obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Prav tako ne bo mogoče obveznosti odpisati tistim dolžnikom, pri katerih se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti. Vlada na področju osebnega stečaja predlaga tudi podaljšanje roka za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti - z zdajšnjih šest mesecev vse do konca preizkusnega obdobja. Drugi sklop predlaganih sprememb se nanaša na poenostavljeno prisilno poravnavo, ki bo po novem mogoča le še za mikro družbe, ne pa več tudi za majhne družbe.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela zakona o obrambi v ustavno presojo
Varuh človekovih pravic je danes na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti novele > zakona o obrambi, ki vojski daje možnost podelitve nekaterih policijskih pooblastil. Pri varuhu pa se niso odločili za izpodbijanje zakona o nadzoru državne meje, čeprav je izvedba postavitve ograje na meji po njihovem mnenju vprašljiva.

>> DS o vetu na novelo medijskega zakona
Državni svetniki bodo danes na izredni seji odločali o predlogu za veto na novelo > zakona o medijih, ki jo je DZ sprejel pred tednom dni. Pobudnike veta so zmotile predpisane kvote slovenske glasbe na radijskih postajah, ki po njihovem mnenju pomenijo prevelik poseg v uredniško avtonomijo in prevelik vpliv zakonodajalca na programsko vsebino.

>> Preprečevanje družinskega nasilja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v enomesečno javno razpravo poslalo novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini. Novela med drugim širi nabor oseb, ki se jih šteje za družinske člane, širi opredelitev družinskega nasilja, daje dodatna pooblastila policiji in sodišču, žrtve pa oprošča plačila sodnih taks.

>> Državno gozdarsko podjetje
DZ je sprejel zakon o gospodarjenju z državnimi gozdovi, s katerim bodo ukinili koncesije in ustanovili novo podjetje za rabo ter izkoriščanje lesa iz državnih gozdov. Gre za enega pomembnejših zakonov kmetijskega ministrstva, ki naj bi prispeval k boljšemu gospodarjenju z gozdovi in oživitvi gozdno-lesne verige.

>> Ministrstvo terja odgovore od pravobranilstva
Ministrstvo za pravosodje je zaradi prepozno oddane tožbe zoper Evropsko komisijo, ki je Sloveniji zaradi očitanih nepravilnosti pri zapiranju ormoške tovarne sladkorja naložila plačilo 8,7 milijona evrov, danes odredilo nadzor na državnem pravobranilstvu, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala državna sekretarka Tina Brecelj.

>> Objavljanje izplačil dodatkov
Ministrstvo za javno upravo bo sprejelo ustrezne ukrepe za zagotavljanje namenske rabe oziroma vračila nenamensko porabljenih sredstev za izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah. Ministrstvo bo začelo tudi z javnimi objavami izplačil dodatkov, vključno z dodatkom za stalno pripravljenost.

>> Vse več obsojenih na 30-letno zaporno kazen
V Sloveniji po podatkih iz novembra lani 30-letno zaporno kazen prestaja 15 ljudi, večinoma zaradi umorov. Tudi zadnji v vrsti obsojenih na takšno kazen Samo Tadin je zagrešil umor. Od leta 2008 je možna tudi kazen dosmrtnega zapora, a je še niso izrekli. Kronologija nekaterih najdaljših izrečenih kazni v zadnjih desetletjih.

>> Leto in pol pogojne zaporne kazni Lovšetu
Sodišče je nekdanjemu nosilcu franšize Diners Tomažu Lovšetu po priznanju krivde za očitano zlorabo položaja prisodilo leto in pol pogojne zaporne kazni s poskusno dobo dveh let. Lovše bo moral poleg tega plačati še 250.000 evrov. Sodišče je pri svoji odločitvi sledilo dogovoru, ki ga je Lovše sklenil s specializiranim državnim tožilstvom. Obramba je zadovoljna z izrekom razumne sodbe, z dogovorom pa je zadovoljen tudi tožilec Jože Kozina, ki je izpostavil eno višjih denarnih kazni doslej.

>> Zadeva Patria
Janez Janša je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti glede odločitev o zastaranju zadeve Patria, je potrdil njegov odvetnik Franci Matoz. Vrhovno sodišče naprošajo, naj o zadevi prednostno odloča, saj ne želijo, da bi kazenski postopek zastaral, je še pojasnil Matoz.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni nadzor nad revidiranjem
Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki je začel veljati 30. januarja, podrobneje ureja njeno delovanje. Agencija je ustanovljena za izvajanje nadzora nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti z namenom, da se zagotovi strokoven in neodvisen javni nadzor. Naloge agencije so natančno določene v 7. členu. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče RS, nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pa opravlja ministrstvo, pristojno za finance.

>> KP za dejavnost zasebnega varovanja
5. februarja bo začela veljati Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja, ki sta jo sklenila predstavnik delodajalcev, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, in predstavnik delavcev, Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje dejavnosti v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti, in sicer varovanje in nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov. Pogodba določa dodatke za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden (8. člen). Tako delavcem pripadajo dodatki najmanj v naslednjih odstotkih od osnove: 30 % za nočno delo, 30 % za delo prek polnega delovnega časa, 50 % za nedeljsko delo ter 50 % dodatka za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

>> Poklicne bolezni
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA) se odškodnina za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi po novi shemi, ki je v veljavi od 29. januarja. Zneski se gibljejo od največ 11.875 do največ 41.660 evrov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5, 6 in 7
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert.
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2016 Regres za prehrano med delom po KPND in nekaterih drugih KP negospodarstva 3,68 3,62 EUR/dan
1. januar 2016 Minimalna plača 790,73 EUR
28. januar 2016 Povprečna neto plača za nov 2015, v primerjavi z okt 1.004,34 1.082,34 EUR (+ 7,5 %)
28. januar 2016 Povprečna bruto plača za nov 2015, v primerjavi z okt 1.540,58 1.679,41 EUR (+ 8,7 %)
29. januar 2016 Rast cen življenjskih potrebščin dec 2015 v prim. z nov 2015 - 0,4 %
29. januar 2016 Povpr. rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do dec 2015 glede na 2014 - 0,5 %
1. februar 2016 Plača JU v tujini: Indeks cen življenjskih stroškov OZN; Ženeva 1,3827 1,3415
1. februar 2016 Plača JU v tujini: Indeks cen življenjskih stroškov OZN; Zagreb 0,9877 1,0122
1. februar 2016 Plača JU v tujini: Indeks cen življenjskih stroškov OZN; Bruselj 1,1358 1,1463
1. februar 2016 Temeljna obrestna mera za februar 2016, mesečna 0,0%
1. februar 2016 Temeljna obrestna mera za februar 2016, letna 0,00%
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugotovitev skupnega premoženja zakoncev
Po oceni pritožbenega sodišča je izpodbijana sodba obremenjena z bistveno kršitvijo pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), saj sodbe v tem delu sploh ni mogoče preizkusiti. Ni sporno, da je bil toženec ob nastanku skupnosti pravdnih strank že lastnik nepremičnin in da so na teh nepremičninah že stali objekti (sporno je sicer, do katere gradbene faze so bili zgrajeni), zato bi sodišče prve stopnje moralo stanje nepremičnin ob začetku skupnosti primerjati s stanjem ob zaključku (v zvezi s tem mora seveda ugotoviti, katera vlaganja so bila opravljena v času trajanja skupnosti), oboje pa nato primerjati in ugotoviti, ali je zaradi vlaganj nastala nova stvar. Iz razlogov izpodbijane sodbe je mogoče razbrati samo dejanske ugotovitve sodišča glede stanja ob začetku skupnosti, ničesar pa ni v obrazložitvi o tem, katera vlaganja so bila opravljena oziroma kakšno je bilo stanje nepremičnine ob koncu skupnosti. Zaključka, da ni nastala nova stvar, zato ni mogoče preizkusiti. Iz tega razloga je bilo treba razveljaviti sodbo glede zahtevka, da v skupno premoženje spadajo nepremičnine, posledično pa tudi glede podrejenega zahtevka, da v skupno premoženje spadajo vlaganja v to nepremičnino. Dokler namreč ni odločeno o primarnem zahtevku, do odločanja o podrejenem zahtevku niti ne more priti.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prihodi in odhodi    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Begunska oziroma migracijska kriza še vedno ostaja brez vseobsegajoče rešitve, čeprav postajajo razmere vse težje in težje. Učinkovite rešitve ni videti niti na evropski ravni niti znotraj vsakokratnih evropskih držav. Obstoječi korpus evropskih pravil se ne uresničuje v konkretnih primerih, tako pri varovanju človekovih pravic kot zagotavljanju varnosti. Če do rešitve ne bo prišlo kmalu, smo lahko priča ne samo humanitarni, temveč civilizacijski katastrofi nepojmljivih dimenzij.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je doživel že 10 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 11 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 110 strokovnimi članki in več kot 1.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.