c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2015, številka 16-17 / letnik XIII.
 
Actus omissa forma legis corruit.
Pravni posel pade, če je izpuščena z zakonom predpisana oblika.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Z novelo ZGD-1 težje do novega podjetja in veriženja
Vlada je včeraj potrdila osnutek novele > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki nadgrajuje omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe. Ustanavljanje podjetij bo predvidoma omejeno tudi za osebe, ki bodo z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni zakonodaji. Veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države naj bi se preprečilo tako, da bo lahko po novem oseba v obdobju treh mesecev ustanovila le eno družbo oz. pridobila delež v d.o.o., ki ni starejši od treh mesecev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
ZBan-2 kot odziv na večplastno finančno in gospodarsko krizo
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe pri imenovanju kandidata za komisarja
Državni zbor je sprejel novelo > zakona o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU, ki prinaša spremembe na področju imenovanja kandidata za evropskega komisarja, tako da vanj vključuje DZ. Večina poslanskih skupin v njej vidi poskus, da se v prihodnje izognemo zapletom pri imenovanju.

>> Nova ureditev investicijskih skladov
DZ je sprejel nov zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, s katerim se definicija investicijskega sklada širi na tiste sklade, v katere lahko vlagajo le profesionalni vlagatelji. To področje bosta sicer po novem urejala dva zakona, o drugem, to je zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, bo DZ glasoval v petek.

>> Do 15. maja pripombe k noveli ZDIJZ
Danes se je začela javna obravnava novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, katere namen je implementacija določb evropske direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Ministrstvo za javno upravo poudarja, da nudenje podatkov za ponovno uporabo pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke javnega sektorja tudi nadalje obdelati in analizirati. To lahko pripomore ne le h gospodarski rasti, spodbuditvi inovacij in ustvarjanju novih delovnih mest, temveč tudi h krepitvi participativne demokracije, preglednosti, odgovornosti in večji učinkovitosti javnega sektorja.

>> Novosti zakona o inšpekciji dela še niso zaživele
Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je DZ sprejel pred dobrim letom dni, je predvidel povečanje učinkovitosti inšpektorata za delo z uveljavitvijo instituta strokovnih pomočnikov in vzpostavitvijo sveta inšpekcije dela, vendar nobena novost še ni prav zaživela. Na inšpektoratu za delo pa vendarle upajo, da se je kakovost njihovega dela izboljšala.

>> Bo US poseglo v zastaralne roke?
Ustavno sodišče, ki obravnava pritožbe v zadevi Patria obsojenih Janeza Janše, Ivana Črnkoviča in Toneta Krkoviča, bo odločitev predvidoma sporočilo v prihodnjih dneh. Po neuradnih informacijah naj bi sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje. Pri tem pa se postavlja dilema o zastaranju, saj bo avgusta minilo 10 let od začetka zadeve.

>> Postopna sprostitev varčevalnih ukrepov
Vlada je včeraj razpravljala o osnutku reformnega programa in programa stabilnosti. Opredelila je nekatere bolj konkretne javnofinančne ukrepe, dokumenta pa bo dokončno sprejela prihodnji teden. Ukrepi nakazujejo na delno sprostitev varčevalnih ukrepov prihodnje leto, sta po seji vlade medijem povedala ministra Anja Kopač Mrak in Boris Koprivnikar. Tako nameravajo v prihodnjem letu izpolniti zavezo glede sprostitve napredovanj v javnem sektorju, težkih preko 180 milijonov evrov. Pri vseh ostalih ukrepih v javnem sektorju pa bodo popuščali postopno.

>> Vidiki osebnih dokazov
Materialni dokazi, čeprav so po stopnji relevantnosti na višji ravni kot osebni dokazi, ne bodo mogli nikoli nuditi toliko informacij, kot jih lahko nudi osebni dokaz, je ob odprtju posveta o vidikih osebnih dokazov razmišljal generalni direktor policije Marjan Fank. Ob pojasnjevanju vseh okoliščin so namreč ti veliko pomembnejši, je menil.

>> Državnotožilski svet o Fišerju
Državnotožilski svet bo o poročilu o zatrjevanih kršitvah generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja razpravljal po tistem, ko bo Fišer nanj podal odgovor, so sporočili z Državnotožilskega sveta. Predsednica sveta Alenka Mežnar pričakuje, da se bo to zgodilo pred redno majsko sejo.

>> Prepoved referenduma pri sosedih
Hrvaško ustavno sodišče je prepovedalo referendum proti monetizaciji hrvaških avtocest, za katerega je državljanska pobuda Ne damo naše avtoceste lani zbrala nekaj več kot pol milijona podpisov državljanov. Hrvaška vlada je sicer medtem že opustila načrt, da bi dolg javnih avtocestnih podjetij reševala z oddajanjem avtocest v koncesijo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izmenjava podatkov iz evidenc registriranih vozil
18. aprila so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o motornih vozilih (ZMV), ki natančneje določajo pogoje za udeležbo v cestnem prometu (26. člen - primerjalnik besedila) in dopolnjujejo določbe o tehnični brezhibnosti vozil (42. člen - primerjalnik besedila). Nov 64.a člen, ki se začne uporabljati 1. julija, opredeljuje nacionalno kontaktno točko za izmenjavo podatkov iz evidenc registriranih vozil držav članic EU za namen čezmejne izmenjave podatkov o lastnikih vozil. Gre za podatke o prometnih prekrških, ki so povezani z varnostjo v cestnem prometu (prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, vožnja skozi rdečo luč, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi itd.). Kot pristojni organ za opravljanje naloge nacionalne kontaktne točke je določeno Ministrstvo za promet.

>> Vozniške kartice in tahografski vložki
Od 17. aprila je v veljavi novela > Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD), ki umešča v slovenski pravni red evropsko zakonodajo o tahografu, in sicer v delu, ki ureja uporabo vozniških kartic in tahografskih vložkov. Novela med drugim spreminja način sankcioniranja, višine glob ter določa spodnje in zgornje meje izrečenih glob (Poglavje V. Kazenske določbe). Evropska komisija je predvidela spremenjen način kategorizacije zelo resnih kršitev določb s področja časov vožnje, odmorov in počitkov voznikov ter tahografov, ki ga je bilo potrebno uskladiti z Zakonom o prekrških (ZP-1).

>> Spremembe poslovnika DS
Spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1), ki veljajo od 18. aprila, med drugim dopolnjujejo določanje dnevnega reda seje državnega sveta - primerjalnik 35. člena. Nov 2. odstavek določa, da se pobuda za sprejem akta iz 68. člena, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem poslovnikom, in jo vloži osem državnih svetnikov, komisija ali interesna skupina, uvrsti na dnevni red seje državnega sveta brez razprave in glasovanja. Nov 3. odstavek pa določa, kdo lahko poda predlog za umik točke s predloga dnevnega reda že sklicane seje. Po novem lahko kadarkoli do konca nujne obravnave predlagatelj iz 68. člena tega poslovnika (prej samo državni svetnik) umakne svojo pobudo in predlog - primerjalnik 70. člena. Predlagatelju umika ni treba obrazložiti in o umiku se ne glasuje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26 in 27
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 12 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP. V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 300 strokovnimi članki, skoraj 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Reforma sistema blagovnih znamk
Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni sporazum glede reforme Evropskega sistema blagovnih znamk (gre za paket dveh predlogov, in sicer prenovo direktive 2008/95 in revizijo uredbe 207/2009). Spremembe ureditve sistema blagovnih znamk naj bi izboljšale pogoje za inovativnost podjetij in bolj učinkovito zaščito pred ponaredki, vključno s ponaredki v tranzitu skozi EU. Reforma naj bi koristila zlasti malim in srednjim podjetjem, ker uvaja jasnejši, dostopnejši, učinkovitejši, bolj racionaliziran in cenejši sistem registracije za ravnanje z in zaščito njihovih inovativnih sredstev.

>> Parlament EU podprl hitrejše izterjave malih dolgov
Odbor za pravne zadeve je podprl načrt za izboljšanje in razširitev uporabe poenostavljenega postopka za čezmejne terjatve malih vrednosti, da se izterja dolgove v tujini. Poenostavljen postopek pomeni nižje stroške in manj birokracije tako za potrošnike kot podjetja. Postopek bo na voljo za večji spekter primerov, znižane bodo sodne takse, poleg tega pa bo še spodbujana uporaba elektronskih komunikacij.

>> Direktiva o diplomatski zaščiti
Po treh letih pogajanj je bila sprejeta direktiva o diplomatski zaščiti za evropske državljane, ki živijo ali potujejo izven EU. Direktiva pojasnjuje kdaj in kako imajo državljani EU v stiski pravico do pomoči s strani ambasad ali konzulatov drugih držav članic. Cilj direktive je olajšati sodelovanje med konzularnimi organi in okrepiti pravico Evropejcev do konzularne zaščite.

>> Judikat Sodišča EU
V zadevi C-628/13 so na sodišču EU odločili, da je za preprečitev trgovanja z notranjimi informacijami potrebno zagotoviti javnost informacij, tudi v primeru, če imetnik informacij ne ve natančno kako lahko vplivajo na ceno finančnih instrumentov. V nasprotnem primeru bi lahko imetnik informacij kot razlog za nerazkritje informacij uporabil ugovor nedoločnosti, z namenom pridobitve koristi nasproti drugim udeležencem na trgu. V zadevi sta bili uporabljeni direktivi 2003/6 in 2003/124.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev
Skrb za ohranitev podjetja in soglasje delavcev k znižanju plač, ne izključuje kazenske odgovornosti direktorja, ki zavestno in hote ne izplača plač, prispevkov in regresa. Sodišče prve stopnje je obdolženega iz razloga po 3. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) oprostilo obtožbe, da je storil kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob tragedijah migrantov v Sredozemskem morju    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Prizori utapljajočih se in mrtvih ljudi na evropskih obalah so, če to hočemo ali ne, opozorilo, da oboroženi spopadi, lakota in skrajno siromaštvo niso tako daleč, kot bi si želeli, in hkrati tudi dokaz, da kot EU nismo zmožni učinkovitega delovanja, da bi vzroke migracij odpravljali zunaj nje, pri izvoru. Prav nasprotno, včasih občutno prispevamo k nastanku migracijskega pritiska, ko sodelujemo pri takšnih ali drugačnih vojnih ali ekonomskih avanturah, ali pa takrat, ko se ne odzivamo, kadar bi to bilo potrebno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.