c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2015, številka 13 / letnik XIII.
 
Qui non improbat, probat.
Kdor ne nasprotuje, odobrava.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Aplikacija za obveščanje oškodovancev k.d. o postopku zoper osumljenca
Od včeraj lahko žrtve in oškodovanci kaznivih dejanj v posebni aplikaciji preverjajo, v kateri fazi je predkazenski postopek zoper domnevnega storilca. Na voljo ne bodo osebni podatki osumljenca, temveč informacije o tem, ali je kaznivo dejanje vneseno v sistem, ali je preiskava še v teku in ali je podano poročilo ali kazenska ovadba na tožilstvo. Oškodovanci bodo lahko do podatkov o postopku dostopali kadarkoli, aplikacija pa bo hkrati zmanjšala administrativno obremenjenost policistov in kriminalistov na terenu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče lani z manj rešenimi zadevami
Ustavni sodniki so lani rešili za 15 odstotkov manj zadev kot leto prej, vendar poudarjajo, da je bilo več zahtevnih, med katere prištevajo zakon o davku na nepremičnine (U-I-313/13), uklonilni zapor (U-I-12/12-22) ter financiranje zasebnih osnovnih šol (U-I-269/12). Pri vprašanju ustavnih pritožb na sodišču opažajo, da je prišlo do upada prejetih upravnih zadev, pa tudi kazenskih, predvsem zaradi upada števila prekrškov. Obenem se na ustavno sodišče naslavlja vse več zahtevnejših kazenskih primerov. Po drugi strani pa civilni senat sodišča opaža porast zadev. Vsebinsko je največ pravd, kar četrtina, sledijo delovni spori, kazenske zadeve in upravni spori.

>> Banka Slovenije bo izrekala globe
DZ je sprejel nov zakon o bančništvu, s katerim se v pravni red prenaša v zadnjih letih spremenjeno evropsko zakonodajo na tem področju, pripravljeno potem, ko je svetovna finančna kriza razkrila pomanjkljivosti v obvladovanju tveganj v bankah. Ena od novosti je pristojnost Banke Slovenije za izrekanje glob.

>> Klemenčič o stanju v sodstvu
Pravosodni minister Goran Klemenčič se je v odgovoru na poslansko vprašanje strinjal, da je treba spremeniti razmerja med vejami oblastmi in da mehanizmi kontrole mogoče niso povsod dovolj učinkoviti. A v določenem delu so po njegovih besedah tudi večji, kot bi morali biti, kot na primer v primeru imenovanja sodnikov, ki jih pri nas imenuje parlament, v mnogih državah pa je to prepuščeno sodnemu svetu.

>> DZ potrdil Ilešiča za sodnika Sodišča EU
Državni zbor je v torek na tajnem glasovanju z 52 glasovi za in dvema proti podprl kandidaturo Marka Ilešiča za sodnika Sodišča EU. Od 72 razdeljenih glasovnic je bilo 18 glasovnic neveljavnih. Ilešič je bil edini kandidat, potem ko je Verica Trstenjak, druga kandidatka, ki jo je za položaj predlagal predsednik republike Borut Pahor, minuli teden odstopila od kandidature.

>> Deregulacija v trgovini
Vlada je sprejela predlog novele zakona o trgovini, ki prinaša deregulacijo izobrazbenih pogojev za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca s predpisano minimalno izobrazbo. Deregulaciji v trgovini naj bi sledila tudi deregulacija poklicev v turizmu, gradbeništvu, dimnikarstvu, v detektivski in pogrebni dejavnosti ipd.

>> Patria I in II
Obsojena v zadevi Patria II Jure Cekuta in Peter Zupan sta v teh dneh dvignila sodbo višjega sodišča, kar pomeni, da bosta kmalu prejela poziv na prestajanje kazni. Ustavni sodniki pa na današnji seji ponovno obravnavajo pritožbe v zadevi Patria I, vendar po besedah generalnega sekretarja sodišča Sebastiana Nerada ni možno, da bi danes tudi že sprejeli končno odločitev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Kodeks sodniške etike ter komisija za etiko in integriteto
Spremembe in dopolnitve > Zakona o sodiščih (ZS)- prečiščeno besedilo, ki so začele veljati 28. marca, uvajajo nove možnosti razporejanja sodnikov z letnim razporedom (primerjalnik besedila 71. člena) ter spreminjajo področja delovanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev ter postopek oziroma način njihovega imenovanja. Novela sodnemu svetu nalaga pripravo kodeksa sodniške etike (28.č člen) ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto (28.d člen). Kodeks bo določal pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje sodnikov zaradi varovanja neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti sodnikov ter ugleda sodniške službe. Komisija pa bo sprejemala načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike, izdajala priporočila za spoštovanje pravil sodniške etike in integritete ter sprejemala smernice v skladu s kodeksom sodniške etike.

>> Zaostritev pogojev za izbiro sodniških kandidatov
28. marca je začela veljati novela > Zakona o sodniški službi (ZSS) - prečiščeno besedilo, ki določa podrobnejša vsebinska merila za izbor, natančneje ureja potek izbirnega postopka in metodologijo, ki omogoča primerjavo kandidatov za sodniško funkcijo. Med formalne pogoje se dodaja pogoj, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica oziroma da na podlagi obtožnega predloga ni bila razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pogoj je strožji kot doslej ter zasleduje načelo, da mora kandidat za sodniško službo izpolnjevati kar najvišji standard integritete in osebnostne primernosti (8. člen - primerjalnik besedila). V skladu s smernicami za preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih je dopolnjen tudi 18. člen (primerjalnik besedila), po katerem se bo izbira kandidata opravila v postopku, ki bo lahko imel več faz, tako da se bodo kandidati postopno izločali.

>> Javnost osebnih podatkov o vodilnih v podjetjih
Novela > Zakona o sodnem registru (ZSReg) - prečiščeno besedilo, ki veljajo od 28. marca, uporabljati pa se bo začela 28. julija, naj bi dosegla večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, in sicer tako, da bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu omogočen tudi dostop do nekaterih podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju. 51. člen po novem tako ureja pravico državnih organov in stečajnih upraviteljev, da za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti z neposrednim dostopom vpogledajo in izpišejo podatke o ustanoviteljih, družbenikih, zastopnikih in članih organa nadzora v subjektih vpisa. Državni organi in stečajni upravitelji imajo tudi pravico do vpogleda in izpisa vseh listin, na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov v sodnem registru. Možnost vpogleda se zagotavlja z neposrednim elektronskim dostopom do teh podatkov, če se nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 dalje. Pravico do vpogleda in izpisa teh podatkov ima tudi upnik, ki z izvršilno listino izkaže terjatev do vodilnih posameznikov v podjetju, ter drugi, ki izkažejo pravni interes.

>> Napredovanje sodnega osebja na Ustavnem sodišču
Objavljen je bil nov Pravilnik o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede, ki velja od 28. marca. Uspešno ocenjeno delo oziroma ocena dela po tem pravilniku je podlaga tudi za odločanje o napredovanju v naziv na podlagi določb veljavnega Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih v Sekretariatu US. Podlaga za odločanje o napredovanju sodnih oseb je ocena dela, ki se enkrat letno določi za vse sodno osebje ne glede na možnost napredovanja v plačne razrede. Za sodnike, dodeljene na delo na Ustavno sodišče, se ocena dela izdela za obdobje, ki ga določa zakon, ki ureja sodniško službo. Sodna oseba napreduje za en plačni razred, če je njeno delo v napredovalnem obdobju najmanj enkrat ocenjeno z oceno dela odlično ali najmanj dvakrat z oceno dela zelo dobro in njeno delo v tem obdobju ni bilo ocenjeno slabše od ocene dela dobro. Za sodno osebje, ki opravlja naloge na uradniških delovnih mestih, ki se izvajajo v položaju, določi oceno dela generalni sekretar.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 20, 21 in 22
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zahteva za izločitev sodnika
V kazenski zadevi je zagovornik obdolženega na predobravnavnem naroku s pisno vlogo zahteval izločitev sodnice, ker naj bi bil pri njej podan izločitveni razlog iz 1. točke 2. odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Svoj predlog je utemeljeval s tem, da je sodnica v predhodnem postopku izdala odredbo o hišni preiskavi stanovanja in osebnega vozila, ki jih je takrat uporabljal osumljeni. Predsednica senata je v izjavi, ki jo je podala na podlagi 3. odstavka 42. člena ZKP navedla, da je v predmetni zadevi res izdala odredbo za hišno preiskavo zoper osumljenega, vendar pa meni, da s tem, ko je izdala odredbo za hišno preiskavo, še ni opravila preiskovalnega dejanja. Po njenem mnenju bi bila izločena le v primeru, če bi kot preiskovalna sodnica opravila hišno preiskavo in ne samo izdala odredbo za opravo le-te. Iz ZKP tudi izhaja, da se preiskava začne potem, ko je pisna odredba sodišča izročena osumljencu.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Demokracija v času evropske krize    

dr. Matej Avbelj
   
Z vidika pristojnosti je odnos med EU in državami članicami pač zero-sum. Tisto, kar EU v smislu pristojnosti pridobi, države članice izgubijo. In o pristojnostih, ki so migrirale v Bruselj, ne odločajo več nacionalni demokratično izvoljeni organi, niti ne tisti, ki so jim neposredno odgovorni. Pristojnosti EU so v rokah EU demokratičnega procesa, pa kakršenkoli ta že je.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Igor Šoltes:
Misija "neodvisnost"
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od prve objave leta 1999 doživelo že 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
4. april 2015 Meja soudeležbe potrošnika za odgovornost proizvajalca pri škodi zaradi napake proizvoda 500 EUR
1. april 2015 Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2015 + 0,2%
1. april 2015 Strošek osnovne dnevne oskrbe prosilca v azilnem domu 9,29 12,26 EUR
20. marec 2015 Rast cen življenjskih potrebščin za februar 2015 + 0,2%
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.