c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2014, številka 21 / letnik XII.
 
Facile est largiri de alieno.
Lahko je biti darežljiv s tujim (premoženjem).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Slovenija dobila osem priporočil iz Bruslja
Priporočila s podrobnimi roki in nalogami za proračunsko in reformno ukrepanje v letih 2014 in 2015 se nanašajo na ureditev javnih financ, prestrukturiranje bank in podjetij, privatizacijo, minimalno plačo, pokojninski sistem in poslovno okolje. Novost pa je osmo priporočilo, naj Slovenija sprejme učinkovite ukrepe za boj proti korupciji, poveča preglednost in odgovornost ter uvede zunanje ocenjevanje uspešnosti in postopke za kakovosten nadzor ukrepanja na tem področju.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Natančen vpogled v spremembe arhivskega zakona
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predstavitev argumentov pred arbitražnim sodiščem
Pred arbitražnim sodiščem, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, danes s predstavitvijo svojih argumentov začenja tudi Slovenija. Slovenska ekipa za arbitražo je optimistična in po dveh dneh poslušanja hrvaškega zagovora in dnevu premora tudi samozavestna. Kot poudarjajo v slovenskem taboru pod vodstvom agentk Simone Drenik in Mirjam Škrk ter odvetnikov Allaina Pelleta, Rodmana Bundyja, Daniela Müllerja in Michaela Wooda, v hrvaškem zagovoru ni bilo presenečenj.

>> Inšpekcijski ukrepi v primeru nelegalne gradnje
Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je obravnaval zahtevo upravnega sodišča za oceno ustavnosti 152. člena zakona o graditvi objektov in podprl mnenje zakonodajno-pravne službe, ki ocenjuje, da člen ni pomanjkljiv. To, da člen ne upošteva posebnih okoliščin nelegalnih gradenj v romskih naseljih, ne pomeni, da obstaja protiustavna pravna praznina.

>> Priprave na uporabo zakona o odškodninah za izbrisane
Pol leta po uveljavitvi zakona o odškodninski shemi za izbrisane se bo ta z 18. junijem začel uporabljati. To pomeni, da bodo od tega dneva dalje upravičenci lahko vložili zahtevo za odškodnino. V okviru priprav na uveljavitev zakona notranje ministrstvo prav danes pripravlja strokovno izobraževanje za upravne enote.

>> Razpust DZ in predčasne volitve
Predsednik države Borut Pahor je podpisal odlok o razpustu DZ in razpisu predčasnih državnozborskih volitev za 13. julij, kar je po njegovem mnenju v danih razmerah najboljši mogoči datum. Datum utegne zaplesti ustavna presoja, ki jo je napovedala Solidarnost.

>> Posebnosti šestega sklica DZ
Aktualni sklic DZ je že drugi zapored, ki ni dokončal svojega mandata. Sestava poslancev iz sedmih strank, ki so se prvič sestali 21. decembra 2011, je sicer terjala veliko povezovanja. Zato ni čudno, da je aktualni sklic DZ postregel z nekaterimi posebnostmi, med drugim je moral glasovati o kar dveh vladah in šestih interpelacijah.

>> Izredna seja DZ o pravosodju
Izredna seja DZ o stanju v pravosodju, ki jo je zahtevala SDS, se je po šestih urah in pol razprave po pričakovanju končala brez konkretnih odločitev. Parlamentarni odbor za pravosodje je namreč že prejšnji teden zavrnil predlog priporočil v zvezi z izvajanjem načela pravne države, ki ga je zahtevi za sklic seje priložila SDS.

>> Sodiščem le dodatne tri milijone evrov
Vlada je sodiščem od okoli 14 milijonov evrov, kolikor jim jih bo letos zmanjkalo za kritje stroškov sodnih postopkov, zagotovila tri milijone. To bo zadoščalo do meseca avgusta, so pojasnili na Vrhovnem sodišču RS.

>> Balkanski bojevnik
Tudi včeraj so se nadaljevali predobravnavni naroki v zadevi Balkanski bojevnik. Prvi je na ljubljansko okrožno sodišče prišel Miralem Lucević, ki krivde ni priznal. Njegov zagovornik Branko Gvozdić je predlagal izločitev t. i. ambientalnih prisluhov, posnetih v Milanu, in dokazov, pridobljenih na podlagi tajnega opazovanja obdolženca. Opozoril je, da je pridobivanje teh dokazov odredil tožilec in ne sodišče, kar je v nasprotju s slovensko ustavo, ki določa, da odredbe izdaja sodišče.

>> Zavašniku ne bo treba v zapor
Nekdanjemu lastniku diskoteke Lipa, pred katero so 23. decembra 2005 umrla tri dekleta, Robertu Zavašniku ne bo treba odslužiti zaporne kazni. Kot so pojasnili na policiji, so od ljubljanskega okrožnega sodišča že februarja prejeli dopis, da je rok zastaranja izvršitve kazni za Zavašnika 3. junij. Zavašnika tako ni več na seznamu iskanih oseb.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe inšpekcijskega nadzora
Spremembe in dopolnitve > Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki bodo začele veljati 18. junija, naj bi povečale učinkovitost inšpekcijskih služb in pripomogle k zajezitvi sive ekonomije. Novela omogoča inšpektorjem t. i. navidezni nakup ter pridobivanje osebnih podatkov in dokazov tudi od oseb, zoper katere se sicer ne vodi inšpekcijski postopek - primerjalnik besedila 19. člena. Te osebe (pravne in fizične) morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge podatke oziroma omogočiti zaslišanje prič za pridobitev dokazov, in sicer najkasneje v treh dneh od prejema zahteve. Učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb naj bi izboljšali tudi s skrajšanjem roka za opravo strokovnega izpita z enega leta na šest mesecev, šele po opravljenem izpitu pa lahko začnejo inšpektorji izvajati polna inšpekcijska pooblastila - primerjalnik besedila 12. člena. Inšpektorje naj bi tudi razbremenili tako, da bodo prijavitelja o svojih ukrepih obvestili le enkrat, in sicer najpozneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oz. po ustavitvi inšpekcijskega postopka. Zaradi racionalizacije je po novem identifikacija inšpektorja predvidena le še s službeno izkaznico in brez inšpekcijske značke. Spremenjene so tudi določbe o globah, ki jih določa 38. člen - primerjalnik besedila.

>> Prodajne pogodbe sklenjene na daljavo
Spremembe in dopolnitve > Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki bodo začele veljati 13. junija, z namenom olajšanja čezmejnega poslovanja urejajo pravice in obveznosti iz prodajnih pogodb, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Poglavitne rešitve se nanašajo na določitev 30-dnevnega roka za izpolnitev prodajne pogodbe (25.a člen) in varstvo potrošnikov pri nakupovanju prek spleta pred prikritimi stroški. Po novem bo potrebna izrecna potrditev potrošnika, da razume, da mora za storitev plačati (43.c. člen). Natančneje je določen tudi način odstopa od pogodbe, ki je bila sklenjena na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Obdobje, ko lahko potrošniki brez navedbe razloga odstopijo od pogodbe, ostaja 14 dni, v primeru, da prodajalec potrošnika ne bo jasno obvestil glede njegove pravice do odstopa od pogodbe, pa se bo vračilno obdobje podaljšalo na eno leto (a43.d člen). Dodano je tudi novo podpoglavje Trženje finančnih storitev na daljavo (48.a - 48.e člen).

>> Izvrševanje proračuna
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Sprejetje novele je bilo potrebno, ker pri načrtovanju ni bilo mogoče predvideti vsega, kar vpliva na tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, izkazalo pa se je tudi, da je nekaj določb preveč striktnih in zavezujočih. Novela med drugim določa namenski prihodek proračunskega sklada za štipendije, manj strogo določa pravilo za oddajo javnega naročila, zaostruje pa pogoje za proračunska izplačila iz črpanja EU sredstev, zvišuje obseg možnega zadolževanja nefinančnih družb v pretežni lasti države (za zadolževanje DUTB), vlada ali občina lahko odloči, da se presežki pri posrednih proračunskih uporabnikih usmerijo v proračun itd.

>> Novela zakona o vodah
Spremembe in dopolnitve > Zakona o vodah (ZV-1), ki bodo začele veljati 18. junija, odpravljajo administrativne ovire, ki so breme tako organu kot strankam v postopkih. Največje razbremenitve se tako nanašajo predvsem na področje podeljevanja vodnih pravic in vodnih soglasij. Dodana je tudi pravna podlaga za prenos pristojnosti pobiranja plačil za vodno pravico in vodno povračilo na Carinsko upravo RS.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 38, 39 in 40
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Priporočila državam članicam
Evropska komisija je sprejela vrsto priporočil za države članice glede ekonomske politike. Priporočila temeljijo na podrobnih analizah razmer v posameznih državah in vsebujejo smernice za spodbujanje rasti, povečanje konkurenčnosti in ustvarjanje delovnih mest v letih 2014 in 2015. Največ pozornosti je namenjene okrepitvi pogojev za vzdržno rast in zaposlovanje v gospodarstvu po krizi.

>> Obdavčenje digitalnega gospodarstva
Komisija je prejela končno poročilo Strokovne skupine na visoki ravni za obdavčenje digitalnega gospodarstva. Gre za neodvisno skupino, ki je pregledala ključna vprašanja v zvezi s tem davkom v EU in pripravila možnosti najboljših pristopov do različnih izzivov in priložnosti na tem področju.

>> Nadzorne takse
Evropska centralna banka je začela z javnim posvetovanjem o osnutku uredbe o nadzornih taksah, s katero se namerava urejati, kako si bo ECB povrnila stroške nadzora bančnega sektorja v evro območju. Posvetovanje je odprto do 11. julija 2014.

>> Iz sodne prakse sodišča EU
V zadevi C-129/14 PPU so sodniki na sodišču EU presodili, da v Schengenskem območju pravilo, ki omejuje uporabo načela »ne bis in idem« na primere, v katerih je bila kazen izvršena ali je v procesu izvršitve, ni v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah. Če kazen sestoji iz zaporne in denarne kazni, plačilo samo denarne kazni ne zadosti pogoju izvršene kazni.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Volitve sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Prepričljivost, kakovost in legitimnost sodnih odločitev so mnogokrat odvisne od posameznikov, ki zasedajo sodniška mesta. Vsakokratne interesne skupine si zato vedno želijo izboriti vpliv na izbiro sodnikov. Postopek predlaganja in volitev sodnikov je zato ključnega pomena za zagotavljanje videza njihove navidezne in dejanske neodvisnosti in nepristranosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 11 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.