c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2014, številka 10 / letnik XII.
 
Dignitas delictum auget.
Dostojanstvo poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Izbrisanim odškodnina za materialno škodo
Evropsko sodišče za človekove pravice je šestim izbrisanim prisodilo še odškodnino za materialno škodo, in sicer v skupni višini nekaj več kot 240.000 evrov. A razlage sodbe so različne. Medtem ko ministrstvo za notranje zadeve pravi, da je sodišče v sodbi posredno pritrdilo odškodninski shemi za izbrisane, del izbrisanih meni, da temu ni tako.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljiv številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Neznosnost legalistične ignorance: epilog brez epiloga
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Del zakona o brezplačni pravni pomoči v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da je 14. člen zakona o brezplačni pravni pomoči v neskladju z ustavo. Nanaša se na samostojne podjetnike, ki imajo mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od bruto minimalne plače, a nikoli niso upravičeni do brezplačne pravne pomoči.

>> Zapleti s KPK
Novoimenovana namestnika predsednika KPK Jurij Ferme in Darko Stare sta se od funkcij poslovila, še preden sta začela z delom. Poudarila sta, da so okoliščine njunega imenovanja slaba popotnica za delo senata KPK. Novi predsednik KPK Boris Štefanec kljub kritikam vztraja pri svoji odločitvi, da s položaja ne bo odstopil. V uradu predsednika republike so ob odstopu obeh namestnikov predsednika KPK napovedali, da bodo v prihodnjih dneh preučili pravne vidike odstopa in možne rešitve. Dr. Rajko Pirnat ob tem pojasnjuje, da bo za imenovanje novih namestnikov najverjetneje treba izpeljati nov postopek.

>> Državni svet danes o vetu na novelo ZDIJZ
Državni svet bo na današnji izredni seji odločal o predlogu skupine svetnikov za odložilni veto na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila sprejeta 6. marca. Predlagatelji menijo, da bi morali biti javno razkriti tudi podatki o slabih posojilih, ki niso bili preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).

>> Odbor potrdil popravke novele ZOPNI-A
Odbor DZ za pravosodje je za obravnavo na plenarnem zasedanju pripravil predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, s katero se odpravlja nekaj pomanjkljivosti veljavnega zakona. Ena od novosti je oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v razpravi pa je bilo slišati predvsem opozorila, da zakon doslej še ni dal rezultatov.

>> Uzakonitev možnosti odpoklica župana
Notranji minister Gregor Virant je reprezentativnim združenjem občin predstavil predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki predvideva možnost odpoklica župana. Na predlog predstavnikov združenj bo Virant razmislil tudi o ideji, da bi z odpoklicem župana razpustili občinski svet. Novelo načrtujejo sprejeti še pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

>> Neupravičeno izplačevanje odškodnin za gradnjo javne infrastrukture
Država je bila pri določanju in izplačevanju odškodnin pri odkupih in razlastitvah nepremičnin zaradi gradnje ali obnove gospodarske javne infrastrukture neučinkovita, je ugotovilo računsko sodišče. Neupravičeno je bilo izplačanih za 1,1 milijona evrov odškodnin, cenitvena poročila za 6,5 milijona evrov odškodnin so bila nepopolna.

>> Povečanje učinkovitosti sodstva in tožilstva
Pravosodni minister Senko Pličanič med pomembnejšimi dosežki enoletnega dela ministrstva vidi povečanje učinkovitosti sodstva in tožilstva. Tu so bili doseženi pomembni premiki, pravi. Izpostavlja tudi sprejem novele insolvenčnega zakona, ki da je dala orodja za razdolžitev podjetij. A ob tem priznava, da večjih učinkov novele v praksi še ni. Minister je tudi napovedal celovito prenovo zaporskega sistema, ki bi med drugim vključevala prispevke zapornikov za oskrbo v zaporih.

>> Večja preglednost delovanja DUTB
Vlada namerava s spremembami statuta Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zagotoviti večjo preglednost njenega delovanja ter krepitev orodij za zagotavljanje integritete in preprečevanje korupcije. V zadnjem času je bilo na račun DUTB v javnosti nemalo očitkov o nepreglednem delovanju in celo konfliktu interesov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Energetska učinkovitost in energetska izkaznica
Objavljen je bil Energetski zakon (EZ-1), ki ga je DZ znova potrdil, potem ko so državni svetniki nanj v začetku februarja izglasovali odložilni veto. Svetnike je v sistemskem zakonu, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj, najbolj zmotilo področje energetskih izkaznic, ki širijo obveznost izdelave izkaznice prek minimalnih zahtev predpisov EU (Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb). Izkaznice bodo sicer obvezne za nepremičnine, ki se prodajajo ali oddajajo v najem za več kot 12 mesecev. Zakon prenaša določbe desetih evropskih direktiv, ki urejajo področje trga z energijo ter spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zakon naj bi povečal pravice potrošnikov in pristojnosti agencije za energijo ter vzpostavil strukturo nacionalnih strateških dokumentov. Zakon začne veljati 22. marca, prvi odstavek 364. člena, ki ureja oceno možnosti za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, pa se začne uporabljati 5. junija.

>> Ukrepi za odpravo škode po vremenski ujmi
8. marca sta začela veljati Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in dopolnitev Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). Prvi določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic žleda ter postopke za izvedbo in spremljanje ukrepov. Uporablja se tudi za interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so nastale neposredno po žledu. S temi ukrepi naj bi se obnovila gospodarska infrastruktura in gozdovi ter povrnila škoda upravičencem. V ZOPNN pa se seznam naravnih nesreč dopolnjuje z žledom, ki povzroči škodo - primerjalnik besedila 4. člena.

>> Poenostavitev in nadgradnja sistema prevoznice
Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih (ZG), ki so začele veljati 8. marca, poenostavljajo postopke za spravilo lesa in prinašajo nadgradnjo sistema prevoznice. Novost je tudi izjema, da pri prevozu do šestih kubičnih metrov lesa za lastno uporabo prevoznica ne bo potrebna niti po izteku moratorija. Prevoznice bodo po novem do aprila 2015 potrebne le za gozdove v državni lasti.

>> Zakon o zdravilih
Poslanci so ponovno potrdili tudi Zakon o zdravilih (ZZdr-2), ki ureja področje prodaje zdravil preko spleta, razmejuje industrijsko izdelana zdravila in galenska zdravila ter določa nove predpise s področja nujnih zdravil. Zakon tudi bolj pregledno ureja pristojnosti, naloge in položaj farmacevtskih inšpektorjev ter pristojnosti in naloge Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Predlagatelji odložilnega veta so mnenja, da lahko določba, ki širi pogoje, pod katerimi lahko nekdo izvaja veletrgovsko dejavnost, povzroči še večjo zmedo na trgu z zdravili in prinese še večji pritisk na cene.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 17
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odpoved iz poslovnega razloga
Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo opr. št. Pdp 942/2013 ugotovilo nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki. V odpovedi je navedeno, da je skupščina tožene stranke zaradi prenizkih prihodkov meseca julija sprejela sklep o prenehanju in izvedbi prostovoljne likvidacije. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da bi morala tožena stranka glede na število delavcev ob pričetku likvidacijskega postopka in glede na to, da je ocenila, da bo v zadnjem tromesečju prenehala potreba po več kot 20 delavcih, uporabiti določbe o odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov in izdelati program razreševanja presežnih delavcev. Ker tožena stranka tega ni storila, je tožnik zahteval ugotovitev nezakonitosti odpovedi.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Usodna odsotnost 'Zahodne' Slovenije    

dr. Matej Avbelj
   
Ustavne kavtele svobode medijev, neodvisnosti sodstva, svobode izobraževanja in, še posebej, univerzitetne avtonomije niso služile svoji uresničitvi, temveč zaščiti tistih, ki bi jih, tako kot v Vzhodni Nemčiji, moral, objektivno in z vso zapriseženo iskrenostjo, zamenjati čas zgodovine. Le tako bi namreč, o tem srdito priča nemški zgled, lahko zares uresničili na papirju opredeljeno ustavno-vrednostno poslanstvo. Pa ga nismo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati konec leta 2008, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala kar 129 členov. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO čistopisu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
15. marec 2014 Pristojbina v postopku notarske prodaje nepremičnine - Tar. št. 14.a (min 1.000, max 20.000 EUR) 2 % izhodiščne vrednosti
8. marec 2014 Sejnina predsedniku in namestniku za sejo disciplinske komisije po ZFPPIPP 150 EUR bruto
8. marec 2014 Sejnina vsakemu članu in njegovemu namestniku za sejo disciplinske komisije po ZFPPIPP 100 EUR bruto
7. marec 2014 Zgornja meja števila ponudb za delo tujih zdravnikov specialistov v RS za leto 2014 3
28. februar 2014 Povprečna bruto plača v RS v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 1.525,47 1.523,18 EUR
28. februar 2014 Povprečna neto plača v RS v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 991,44 997,01 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.