c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2021, številka 23 / letnik XIX.
 
Poena unius est metus multorum.
Kazen enega je strah mnogih.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nov odpovedni razlog in krajši odpovedni roki v najemnih razmerjih
Novela SZ-1E > Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki bo začela veljati 19. junija 2021, prinaša novosti na področju upravljanja stanovanj, najemnih razmerij (predvsem povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah, javnih najemnih stanovanj in uskladitvi neprofitne najemnine) ter stanovanjske politike.

Novela s spremembo 23. člena (primerjalnik) sledi spremembi > Stvarnopravnega zakonika (SPZ) glede solastnine posameznega dela zgradbe ali nepremičnine, ki je namenjena skupni rabi etažnih lastnikov ter ureja upravljanje s skupnim delom, ki je namenjen rabi večstanovanjskih stavb ali drugih nepremičnin.Na področju najemnih razmerij se z 90 dni na 60 dni skrajša odpovedni rok za najemnika, če le-ta ni drugače dogovorjen v najemni pogodbi. S tem se omogoča večja fleksibilnost odpovedovanja najemnega razmerja. Prav tako se z 90 dni na 60 dni skrajša odpovedni rok za najemodajalca (112. člen - primerjalnik). S tem se omogoči določena fleksibilnost najemodajalcu in razbremenitev, če najemnik ne izpolnjuje zakonskih ali pogodbenih dolžnosti. S 60 dni na 30 dni se skrajšuje se tudi rok za izselitev, ki ga določi sodišče v sodnem postopku. 112.a člen opredeljuje nov odpovedni razlog, in sicer odpoved najemne pogodbe v primeru neplačila najemnine ali stroškov.

Med novostmi so tudi razširitev inšpekcijskega nadzora in ukrepanja v primeru posega iz posameznega dela v skupni del brez soglasij ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo (124.a in 131.a člen) ter natančnejša opredelitev prekrškov upravnika in razširitev nabora prekrškov (171. člen - primerjalnik).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pra-odločba ustavnega sodišča    

prof. dr. Matej Avbelj
   
V tej kolumni nas zanima, kako pravno prepričljiva je odločba ustavnega sodišča v zadevi U-I-79/20 z dne 13. maja 2021. V njej je ustavno sodišče presodilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) v neskladju z drugim odstavkom 32. člena in tretjim odstavkom 42. člena ustave ter zakonodajalcu naložilo, da ugotovljeno neskladje odpravi v roku dveh mesecev po njeni objavi. Posledično je s tem odpadla tudi pravna podlaga za odloke, s katerimi je vlada poskušala v epidemiji reševati življenje in zdravje ljudi. Ustavno sodišče nam s to odločbo, najmanj sublimno, sporoča, da je vlada celo epidemijo izpeljala v nasprotju z ustavo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dopolnitev ustave s pravico do znakovnega jezika
Poslanci DZ so osmi dan po sprejetju v petek soglasno razglasili ustavni zakon, po katerem se ustava dopolnjuje s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika (62. a člen). Določa pa tudi, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.

>> Sprejeta nova definicija spolnega nasilja
DZ je v petek sprejel rešitve iz novele kazenskega zakonika, ki v slovenski pravni red vnašajo nov koncept dojemanja spolnih kaznivih dejanj po modelu samo ja je ja. Kot so v razpravi poudarjali tudi poslanci, gre zasluga nevladnikom, ki so mobilizirali javnost, da je nastalo pravo družbeno gibanje.

>> DZ popravil volilne enote
Državni zbor je v petek sprejel novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, s katero odpravljajo napako, zaradi katere je iz besedila zakona izpadlo sedem naselij.

>> Brez veta na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu
Državni svetniki so zavrnili odložilni veto na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Veto je predlagala interesna skupina delojemalcev, katere predstavniki so danes opozorili predvsem na delovnopravni položaj voznikov.

>> Prenova gradbeno-prostorske zakonodaje
Vlada naj bi predvidoma danes obravnavala predlog novega gradbenega zakona in predlog novega zakona o urejanju prostora, ki ju prenavljajo, ker so ugotovili, da so sedanji postopki preobsežni in časovno zamudni, zaradi česar prihaja tudi do odstopov od projektov.

>> Interventni zakon za turizem
Vlada bo danes predvidoma obravnavala predloga interventnega zakona za pomoč turizmu, gostinstvu in drugim panogam, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela. Zakon naj bi med drugim prinesel enkratno pomoč podjetjem, podaljšanje pomoči samozaposlenim in nove turistične bone.

>> Predstavitev kandidatov za člane Sodnega sveta
Kandidati za člane Sodnega sveta Viktorija Žnidaršič Skubic, Andrej Razdrih, Jorg Sladič in Urška Kežmah so med ponedeljkovo javno predstavitvijo v predsedniški palači večkrat poudarili potrebo po strokovnem, neodvisnem in nepristranskem sodstvu, ki vztraja pri svoji apolitičnosti. Soglašali so tudi glede pomena transparentnega delovanja sodstva.

>> V bančnih zadevah doslej obsojenih 16 bančnikov
Na področju bančne kriminalitete je bilo doslej v Sloveniji izdanih 17 sodb, od tega 13 obsodilnih, za skupno 20 oseb. Med njimi je bilo 16 bančnikov. 10 obsodilnih sodb za 12 oseb je že pravnomočnih, pravnomočen je tudi kaznovalen nalog zoper eno osebo. Skupna protipravna premoženjska korist oz. škoda v omenjenih zadevah znaša okoli 68,6 milijona evrov.

>> Višji sodniki razveljavili sodbo v primeru odrezana roka
Višje sodišče naj bi razveljavilo obsodilno sodbo v tako imenovani zadevi odrezana roka, v kateri sta bila na prvostopenjskem sodišču Sebastien Abramov in Julija Adlešič obsojena na zaporni kazni. Razlogi za razveljavitev sodbe za zdaj niso znani. Sodišče bo obtoženima tako sodilo znova.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o ustavnem sodišču
23. junija bo začela veljati novela > Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), na podlagi katere bo moralo Ustavno sodišče obravnavati vsako pobudo, pri kateri je pobudnik ob vložitvi izkazal pravni interes, čeprav je tega med čakanjem na obravnavo izgubil. Ustavno sodišče nadaljuje postopke, glede katerih do uveljavitve novele zakona še ni bilo odločeno, skladno z novimi določbami.

>> Odprava varčevalnih ukrepov
3. junija je bil objavljen Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, ki so ga sklenila Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja. V njem so se dogovorili, da regres za prehrano med delom znaša 4,3 evra na dan, določili so višine dnevnic za službena potovanja ter višino terenskega dodatka. Poleg tega so določili, da se kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, dogovorili so tudi višino nagrade študentom in dijakom za obvezno opravljanje prakse ter višino regresa za letni dopust za leto 2021 (1.050 evrov). Vsebino Dogovora so sindikati z aneksi vnesli tudi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je do 13. junija podaljšala veljavnost omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi, delovanja šol vožnje, nošnje mask in razkuževanja rok ter glede obvezne namestitve razpršilnikov, nekoliko pa je spremenila omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode. Za vstop v RS je znova veljaven tudi hitri test. Sprostili so se ukrepi na področju izvajanja kongresne dejavnosti (zvišanje omejitve iz polovične na 75-odstotno zasedenost sedišč), gradbenih del in dimnikarskih storitev ter zrahljale omejitve pri ponujanju nastanitev in zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih (10 kvadratnih metrov na posamezno stranko). Poleg tega je ukinjena prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih. Povečala se je tudi dovoljena zasedenost fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah.

>> Preizkus sorazmernosti pred sprejetjem regulacije poklicev
23. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK), ki usklajujejo zakon z Direktivo 2018/958/EU. Predlagatelji sprememb zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranega poklica ali njegovo opravljanje, bodo morali pripraviti izjavo o oceni pogojev, ki bo omogočala presojo skladnosti z načelom sorazmernosti in vsebovala utemeljitev, iz katere izhaja upravičenost omejevanja.

>> Povišanje nadomestila za starše otrok s posebnimi potrebami
1. julija bo začela veljati sprememba > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki prinaša dvig nadomestila za izgubljeni dohodek, ki po novem ne bo več določen v nominalnem znesku, ampak v višini minimalne plače (83. člen - primerjalnik).

>> Spremembe trošarin
Spremembe in dopolnitve > Zakona o trošarinah (ZTro-1), ki bodo začele veljati 23. junija, med drugim dodajajo oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so nabavljeni za potrebe oboroženih sil, kadar te sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike, spreminjajo tarifne oznake za nekatere energente, znižujejo trošarino za zemeljski plin, določajo obveznost, da upravičenec za vračilo trošarine, ki opravlja dejavnost in uveljavlja vračilo trošarine, zahtevek predloži v elektronski obliki prek informacijskega sistema FURS E-TROD, uvajajo obdavčitev vseh vrst tekočin za elektronske cigarete ne glede na to, ali vsebujejo nikotin ali ne. Zemeljski plin za pogon vozil pa bo do konca leta 2025 oproščen trošarine.

>> Nov Zakon o bančništvu
8. junija je bil objavljen nov Zakon o bančništvu (ZBan-3), ki bo začel veljati 23. junija. ZBan-3 v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2019/878/EU, ki obravnava dostop do dejavnosti kreditnih institucij ter bonitetni nadzor kreditnih institucij in investicijskih podjetij. Zakon med drugim uvaja postopek odobritve (mešanega) finančnega holdinga, opredeljuje majhno in nekompleksno banko, ki jo z odločbo opredeli Banka Slovenije, uvaja dodatne kapitalske zahteve, ki jih Banka Slovenije lahko naloži za pokrivanje tveganj, ki jih ima posamezna banka zaradi svojih dejavnosti, vključno s tveganji, ki odražajo učinek nekaterih gospodarskih ali tržnih gibanj na profil tveganosti posamezne banke in v zvezi s podružnicami iz tretjih držav podrobneje določa sodelovanje s pristojnimi organi držav članic in tretjih držav ter poročanje podružnic.

>> Nov Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1), ki bo začel veljati 23. junija, v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/879/EU. Zakon med drugim določa pravila za izračun minimalne zahteve za kapital in kvalificirane obveznosti (MREL), spreminja izračun zahteve MREL in določa, da so terjatve, ki izhajajo iz postavk kapitala, v običajnih insolvenčnih postopkih podrejene vsem drugim terjatvam.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 do 92
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Nova pravila o razširjanju terorističnih vsebin na spletu
7. junija je začela veljati Uredba (EU) 2021/784, ki prinaša nova pravila o razširjanju terorističnih vsebin na spletu, v skladu s katerimi bodo morale spletne platforme teroristične vsebine ob odredbi nacionalnih organov odstraniti v roku ene ure. Kot poudarjajo v Bruslju, so pravila pomemben del agende za boj proti terorizmu.

>> Zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve
Svet je sprejel splošni pristop glede uredbe o odstopu terjatev, ki bo vsebovala enotna pravila o tem, katero nacionalno pravo naj se uporablja za določitev lastništva čezmejno odstopljene terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah. S tem se želi doseči odpravo pravne negotovosti, spodbujanje čezmejnih naložb ter olajšavo dostopa do posojil.

>> Pogojenost evropskih sredstev z vladavino prava
Evropski komisar za proračun Johannes Hahn je včeraj dejal, da je uredba o pogojenosti evropskih sredstev z vladavino prava v veljavi od 1. januarja in da bodo vse morebitne kršitve v povezavi z uredbo po tem datumu zajete. Poslanci evropskega parlamenta nameravajo danes glasovati o predlogu resolucije, v kateri bi komisiji zagrozili s tožbo na Sodišču EU zaradi neukrepanja v primerih kršitev v povezavi z evropskimi sredstvi, kot to ureja omenjena uredba.

>> Evropski parlament prepričljivo pritrdil covidnemu potrdilu
V parlamentu so izpostavili, da bo potrdilo, ki bo s 1. julijem začelo veljati po vsej EU, brezplačno in ga bodo morale priznavati vse države članice. Imetnikom potrdila ne bodo mogle naložiti dodatnih omejitev pri potovanjih, kot sta npr. karantena ali dodatno testiranje, razen če bi bilo to upravičeno in sorazmerno z vidika zaščite javnega zdravja.

>> Podpora Frontexa ni zadovoljiva
Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu ugotavlja, da Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) ne zagotavlja dovolj podpore za boj proti nezakonitemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem.

>> Nemčija za ukinitev pravice veta držav članic EU
Nemški zunanji minister Heiko Maas se je v ponedeljek zavzel za ukinitev pravice veta posameznih držav članic EU, saj da sedemindvajseterice ne sme hromiti ena sama država.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 16 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 17 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 90. člena - trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Zakon je vsebinsko povezan z več kot 170 strokovnimi članki in več kot 1.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno).

Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
19. junij 2021 Stanovanjski zakon (SZ-1) 
 
19. junij 2021 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
19. junij 2021 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) 
 
23. junij 2021 Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) 
 
23. junij 2021 Zakon o bančništvu (ZBan-2) 
 
23. junij 2021 Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ) 
 
23. junij 2021 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) 
 
23. junij 2021 Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) 
 
23. junij 2021 Zakon o trošarinah (ZTro-1) 
 
23. junij 2021 Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 
 
23. junij 2021 Zakon o bančništvu (ZBan-3) 
 
23. junij 2021 Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 
 
23. junij 2021 Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) 
 
27. junij 2021 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) 
 
1. julij 2021 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) 
 
1. julij 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.