c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2019, številka 44 / letnik XVII.
 
Statur praesumptioni donec contra probetur.
Pri (pravni) domnevi je treba vztrajati, dokler se ne dokaže nasprotno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ZNANIH JE 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2019
Izbrali ste 10 najvplivnejših pravnikov, ki so po vašem mnenju vidno zaznamovali leto 2019 tako na pravnem področju kot tudi širše v družbi. Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili v prvem delu glasovanja predlagani največkrat, se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov. Ti so do 18. novembra, ko se je končal drugi del izbora, dobili največ glasov.Izbor, ki ga na portalu IUS-INFO organiziramo z namenom, da poudarimo pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje, bomo sklenili s slovesno podelitvijo priznanj in okroglo mizo, ki bosta v torek, 26. novembra 2019, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Slon.

Razpravo z naslovom Pravnik kot posameznik - kamenček ali trdna skala v pravnem mozaiku? bo povezoval dr. Miha Šepec, docent za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prenos bo mogoče spremljati v živo na spletnih portalih rtvslo.si in iusinfo.si. Udeleženci bodo odgovorili na vprašanja glasovalcev ter predstavili svoja stališča in poglede na aktualne probleme v pravu in družbi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ustavno sodišče ne bo podleglo pritiskom, pravi njegov predsednik
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Postfaktično    

Jan Zobec
   
Da Ustavno sodišče ne sme in ne more biti dom tistih, ki v svojstvu ustavnega sodnika v sodnem postopku z neresničnimi navedbami o dejstvih, ki se nanašajo na izvrševanje pravice do nepristranskega sodnika, zavede preostale sodnike, ki se nato pri odločitvi oprejo na take, neresnične podatke, razumnim ljudem ni treba utemeljevati. Tudi ne, da že en sam sodnik, kaj šele dva (še zlasti, če sta oba na vodilnih položajih), če se ju ujame na laži, v temelju zamajeta in ogrozita zaupanje v institucijo. Ko gre za Ustavno sodišče, ki nima ne denarnice in ne meča, le prepričljivost argumentov in zaupanje javnosti, namreč še kako velja pregovor, da eno gnilo jabolko pokvari celotno košaro. Zato je treba imeti do takih, kvalificiranih laži, laži storjenih pri opravljanju sodniške službe, ničelno toleranco. Kaj to pomeni, vemo vsi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Del insolvenčnega zakona v neskladju z ustavo
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v dveh členih (tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena), ki določata, kdaj upniku izločitvena pravica preneha, v neskladju z ustavo, je odločilo Ustavno sodišče (Odločba U-I-44/18). Prvi člen opredeljuje uveljavitev prerekane izločitvene pravice v pravdi, in sicer določa, da če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev (v katerem je njegova terjatev prerekana) ne vloži tožbe, njegova izločitvena pravica preneha. Drugi pa opredeljuje nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev izločitvene pravice (ki je bil začet pred začetkom stečajnega postopka), in sicer določa, da upniku, ki v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka, izločitvena pravica preneha. Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru, da mora neskladje odpraviti v roku enega leta.

>> Zadržanje izvajanja dela ZJN-3
Ustavno sodišče (Sklep U-I-180/19) je zadržalo izvajanje dela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki se nanaša na avtomatično izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil. Ta bodo zdaj ob predložitvi dokazov o sprejetju ukrepov, s katerimi izkazujejo zanesljivost, vseeno lahko sodelovala pri javnih naročilih.

>> Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki sta ju vložila zagovornika obeh obsojenih za smrt dveletne deklice z Jesenic julija 2006, so potrdili na sodišču. Mamo deklice in njenega partnerja je Okrožno sodišče v Kranju obsodilo na 23 oz. 21 let zaporne kazni, sodbo je aprila lani potrdilo tudi višje sodišče.

>> Višje sodišče potrdilo sodbo zdravniku, ki ostaja družinski zdravnik
Višji sodniki v Mariboru niso podvomili o krivdi zdravnika, ki je za zadovoljevanje spolnih potreb zlorabil mladoletnico. Niso pa ga poslali v zapor in mu prepovedali opravljati poklica, kar je terjal tožilec. Tako ostaja družinski zdravnik v Razkrižju, danes poročajo mediji.

>> Poenostavljena prisilna poravnava Electe Holdinga razveljavljena
Višje sodišče v Ljubljani je na predlog države razveljavilo potrditev poenostavljene prisilne poravnave nad Electo Holdingom, krovno družbo v skupini Electa, ki se je želela rešiti sedem milijonov evrov dolgov. Prvostopenjsko sodišče bo tako o njej moralo odločati znova, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

>> Pri preprečevanju prevar in korupcije ključna preventiva
Število zaznanih prevar in korupcije je v porastu, vendar tudi zaradi uspešnejšega odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj, so poudarili na dogodku ob uradnem odprtju mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Za preprečevanje prevar in korupcije je po mnenju sodelujočih ključna preventiva, ki se začne s tovrstnimi akcijami ozaveščanja.

>> Izboljšanje urejanja etažne lastnine
Vlada bo danes obravnavala predlog novele stvarnopravnega zakonika, s katerim bi med drugim izboljšali urejanje etažne lastnine in opredelili živali kot čuteča bitja. Na ministrstvu za pravosodje so glede predlagane opredelitve živali kot čutečih bitij izpostavili, da živali ni mogoče enačiti s položajem stvari in da je dozorel čas, da družba neha na živali gledati kot na predmet, ki je namenjen zgolj služenju in izpolnjevanju osebnih interesov lastnika, kot to velja za stvari.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Komisija za preprečevanje korupcije
Na podlagi Javnega poziva za zbiranje kandidatur za predsednico oziroma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije poteka zbiranje kandidatur za predsednika KPK. Predsednika KPK imenuje predsednik republike za dobo šestih let, predsednik KPK pa mora biti državljan Republike Slovenije, imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Poleg tega pa mora biti predsednik KPK oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja in vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo svojo funkcijo opravljala zakonito in v skladu s pravili stroke. Zbiranje kandidatur poteka do 13. decembra do 16.00 ure.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Kopru. Prijave lahko kandidati pošljejo do 15. decembra, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

>> Varnostna dokumentacija
30. novembra bo začel veljati Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, ki podrobneje določa vsebino in strukturo varnostne dokumentacije, metodologiji za pripravo analize obvladovanja tveganj ter za določitev ključnih, krmilnih in nadzornih informacijskih sistemov in delov omrežja ter pripadajočih podatkov in minimalni obseg ter vsebino varnostnih ukrepov organov državne uprave.

>> V veljavi zakon o državnem zboru
Zakon o Državnem zboru (ZDZ), ki je začel veljati 20. novembra, ureja organizacijo in pogoje delovanja DZ, predvsem pa njegovo finančno, upravno in varnostno avtonomijo. Glede na posebno naravo dela v DZ zakon ureja tudi posebnosti delovnega časa in iz tega izhajajoče pravice zaposlenih, njihovo pravico do stavke, opredeljeno pa je tudi delo v vojnem ali izrednem stanju. Urejeno je tudi vprašanje hišne preiskave v prostorih DZ, in sicer se mora o tem, da je sodišče odredilo preiskavo, obvestiti predsednika DZ. Pri izvedbi preiskave je lahko navzoč predstavnik DZ.

>> Množično vrednotenje nepremičnin
20. novembra je začela veljati tudi obsežna novela > Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki podrobneje določa opredelitev posebnih enot vrednotenja oziroma nepremičnin s posebnim trgovalnim namenom. Poleg tega se ureja tudi razdelitev vrednosti posebnih enot vrednotenja na posamezne nepremičnine, odpravljajo se nejasnosti glede ugotavljanja posebnih okoliščin, določa se pravna podlaga za pridobivanje podatkov iz nepremičninskih evidenc v evidenco trga nepremičnin, poleg tega pa spremembe določajo tudi, da je podatek o tem, katere nepremičnine in v kakšnem deležu sestavljajo posebno enoto vrednotenja, javen.

>> Trg finančnih instrumentov
Novela> Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je prav tako začela veljati včeraj, je bila nujna zaradi začetka uporabe Uredbe 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti. Poleg tega spremembe odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti v besedilu ZTFI-1, tako na primer natančneje opredeljujejo postopek odločanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in objave nadzornih ukrepov in informacij o identiteti kršiteljev ter sodno varstvo kršiteljev predpisov, za nadzor katerih je pristojna Agencija.

>> Biološka zdravila
Včeraj so začele veljati tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o zdravilih (ZZdr-2), ki natančneje določajo biološka zdravila v postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani in veterinarski medicini ter opredeljujejo izraz "zaščitna elementa" na zunanji ovojnini zdravil.

>> Število ponudb za delo zdravnikov
Spremembe in dopolnitve > Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki so začele veljati 16. novembra, zvišujejo zgornjo mejo števila ponudb za delo zdravnikov in zdravnikov specialistov v Sloveniji iz 91 na 130. Zgornja meja za delo zdravnikov specialistov pediatrije se je povišala iz 1 na 5, določena pa je tudi nova zgornja meja ponudb za delo zdravnikov, in sicer 35. Pred spremembo so bili v Odredbi vključeni samo zdravniki specialisti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 68
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zloraba uradnega položaja
Oškodovanec - tožilec je obdolženca (sicer policista) obdolžil storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Pritožbeno sodišče je s sodbo št. II Kp 48452/2015 z dne 29. oktobra 2019 sledilo oceni prvostopenjskega sodišča, da obdolžencu storitev očitanega kaznivega dejanja ni dokazana. Kaznivo dejanje kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic se lahko stori le namenoma (bodisi direktni ali pa eventualni naklep), ne pa z opustitvijo. Sodišče je prav tako poudarilo, da tudi če bi bil obdolženčev odnos do oškodovančeve lahke telesne poškodbe malomaren, mu ni mogoče očitati, da pa je oškodovančevo človeško dostojanstvo istočasno kršil naklepoma.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od objave leta 2006 doživel kar 17 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 295. člena, ki ureja sklic skupščine). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 1.500 strokovnimi članki, več kot 1.680 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 270 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.