c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 32 / letnik XVII.
 
Oculi et aures vulgi testes sunt mali.
Oči in ušesa množice so slabe priče.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Možnost pritožbe zoper odločitev DKOM na Upravno sodišče
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki naj bi povečala učinkovitost in hitrost postopkov ter okrepila neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije, ki je bila doslej imenovana po relativno hitrem postopku. Predlog uvaja strokovno komisijo, sestavljeno iz članov sodnega sveta, ki bo preverila usposobljenost kandidatov, nato pa bodo kandidate potrdili še v DZ. Število članov državne revizijske komisije bodo povečali iz pet na sedem, kar bo pripomoglo k hitrejšemu odločanju. Povečala naj bi se učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture, na katere se nanaša polovica vseh pritožb, ki bodo po predlogu obravnavane prednostno. Zaradi zagotavljanja večje pravne varnosti in enotnosti odločanja predlog zakona ureja možnost sprožitve upravnega spora zoper odločitev DKOM. Tožba na Upravnem sodišču pa zaradi zagotavljanja hitrosti in učinkovitosti v postopkih javnega naročanja ne bo imela suspenzivnega učinka. Upravni spor bo omejen, in sicer ne bo dovoljen v primerih, če se javno naročilo, ki je predmet odločitve, oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in če je bil zahtevek za revizijo vložen zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog nove Notarske tarife določa tudi višje pristojbine
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Da, Ustavno sodišče mora stopnjevati sankcije    

dr. Andraž Teršek
   
Državni zbor in sedanja vladna koalicija nezanemarljivo število jasnih in nedvoumnih ustavnosodnih odločitev puščata neuresničenih. Takšno početje je ustavnopravno nedopustno in politično nekulturno. A žal ne gre samo za pomanjkanje politične kulture in demokratične zavesti. Spremljanje razprav nekaterih poslank in poslancev na plenarnih sejah DZ in sejah posameznih odborov DZ me vodi k sklepu, da pomembno število predstavnic in predstavnikov ljudstva enostavno ne obvlada temeljne pravoznanstvene abecede. Pa tudi, da so običajno najglasnejši tisti poslanci in tiste poslanke, ki doktrinarnih osnov ustavnega prava in vladavine prava enostavno ne zmorejo … nočejo … ne razumejo. To bi se volivcem moralo zdeti osupljivo, šokantno, nevzdržno. Zato je tudi volilno telo težko razumeti, če se za tako pomembno dejstvo ne zmeni, oziroma, če se ob to dejstvo kritično ne obregne ob vsakokratnih volitvah in ga ne upošteva pri izpolnjevanju volilnih lističev.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pripravljen predlog razmejitve države na 11 pokrajin
V okviru ponovnega poskusa ustanavljanja pokrajin, za katerega izhodiščne predloge pripravlja strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete, je nastal predlog za bodočo pokrajinsko razdelitev. Da bi ustanovili 11 pokrajin, so napovedali že julija, zdaj pa je jasno tudi, kako bi izgledale in kje bi imele sedeže. Dobili bi Dolenjsko, Gorenjsko, Goriško, Južno Štajersko, Vzhodno Štajersko, Zahodno Štajersko, Koroško, Ljubljansko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko-šaleško in Pomursko pokrajino. Kot izhaja iz predloga, avtorji predlagajo, da sedež pokrajine, sedež pokrajinskega sveta in sedež sveta občin ne bi bil v istem, ampak različnih krajih pokrajine. Predlagane sedeže pokrajinskega sveta in sveta občin pa bi lahko pokrajinski sveti spremenili in določili s statutom pokrajine.

>> Zavrnjena revizija sodbe glede nadzora nad premoženjskim stanjem Jankovića
Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića postopala pravilno in zakonito. Janković je najprej na upravnem sodišču izpodbijal končne odločitve o nadzoru nad premoženjskim stanjem, ki jih je KPK izdala novembra 2015. KPK je ugotovila, da je Janković od nastopa županske funkcije leta 2006 večkrat kršil zakon o preprečevanju korupcije, prav tako ni pravočasno sporočal podatkov o svojem premoženjskem stanju. Za 208.000 evrov transakcij je KPK ugotovila izrazita korupcijska tveganja.

>> Vrhovno sodišče pritrdilo tožilstvu glede denarne kazni Črnigoju in Marcu
Vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi sporne razlage pojma koristoljubnosti ter odločitve Višjega sodišča v Kopru, saj se ni strinjal z višjim sodiščem, da ni mogoče izreči stranske denarne kazni obsojencema, če sta premoženjsko korist pridobila tretjemu, torej družbi Primorje. Vrhovno sodišče mu je pritrdilo in ocenilo, da je višje sodišče, ki je iz prvostopenjske sodbe umaknilo denarne kazni, kršilo določbe kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku.

>> Krašovec pravnomočno oproščen vseh očitkov v zadevi Betnava
Višje sodišče v Celju je v celoti zavrnilo pritožbo specializiranega državnega tožilstva in potrdilo prvostopenjsko sodbo v drugič ponovljenem sojenju nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu v zadevi Betnava. S tem je Krašovec pravnomočno oproščen vseh očitkov v tej zadevi, je za STA povedal odvetnik Velimir Cugmas.

>> Sodba za umor sredi ceste v Mariboru pred višjimi sodniki
Obsodba Senada Softića, ki je oktobra 2017 sredi polnega križišča v Mariboru ustrelil domnevnega ženinega prijatelja, na 26 let zapora še ni pravnomočna, ampak bo o njej odločilo višje sodišče. Pritožila sta se tako obramba kot tožilstvo ter danes predstavila svoje stališče senatu višjega sodišča. Ta bo sporočil odločitev v pisni obliki.

>> Sodišče ovadilo zdravnico, ki je napisala opravičilo predsedniku delovnega sodišča
Zaradi suma, da je izdala lažno zdravniško spričevalo in s tem predsedniku delovnega sodišča Stanku Omerzuju pomagala pri izmikanju iz sojenja, je mariborsko sodišče zoper njo sprožilo predkazenski postopek. Podlaga za kazensko ovadbo proti zdravnici je ugotovitev sodišča, da obdolženi Omerzu v času, ko ga je zaradi slabega zdravja opravičila iz sojenja, ni bil niti en dan na bolniški. Tudi komisija za fakultetna izvedeniška mnenja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je Omerzuja po odredbi sodišča pregledala 18. junija, ni ugotovila, da sodnik za sojenje ne bi bil sposoben.

>> Pred preiskovalnim sodnikom med drugim zaslišali starša Sare Veber
V okviru sodne preiskave, ki jo je Okrožno sodišče v Celju uvedlo v obravnavi suma, da je zdaj 29-letni Sebastien Abramov marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber, se nadaljujejo zaslišanja prič pred preiskovalnim sodnikom. Včeraj sta bila med drugim zaslišana starša Vebrove, skupno pa je bilo doslej zaslišanih okoli 20 prič. Abramov je sicer od 6. marca letos v priporu zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko.

>> DKOM zavrgla zahtevka za revizijo pri izboru izvajalca karavanškega predora
Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevka Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja za revizijo v postopku izbire izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora. Na Darsu predvidevajo, da bodo odločitev o tem, s katerimi ponudniki bodo izvedli pogajanja, izdali do sredine septembra, a so tudi v nadaljnjem postopku možne pritožbe.

>> Delodajalci za usposabljanje brezposelnih upravičeni do višjih stroškov
Zavod RS za zaposlovanje je objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih: usposabljanje na delovnem mestu, usposabljanje na delovnem mestu - mladi, usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in delovni preizkus. Med drugim je zvišal znesek upravičenih stroškov za delodajalca, ki usposablja brezposelno osebo.

>> Razpis za slovenskega člana Evropskega javnega tožilstva
Ministrstvo za pravosodje je objavilo javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za uvrstitev na seznam kandidatov za imenovanje evropskega tožilca iz Slovenije. Kandidirajo lahko vrhovni in višji državni tožilci ter okrožni državni tožilci, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. Izpolnjevati morajo tudi posebne pogoje, ki jih določajo pravila Evropskega javnega tožilstva in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po objavi javnega poziva.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Določbe o strokovni podpori žrtvam kaznivih dejanj se že uporabljajo
18. avgusta so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki uvajajo novo socialnovarstveno storitev za zagotavljanje ustrezne sistemske podpore žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Gre za uvedbo strokovne obravnave žrtev kaznivih dejanj, ki bo zajemala prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja. Strokovno obravnavo oziroma svetovanje izvajajo delavci v lokalnih enotah centrov za socialno delo. Upravičenec do strokovne podpore pa je lahko vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v RS, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja RS, je upravičenec oseba, ki ima v RS stalno ali začasno prebivališče. Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za upravičence do podpore štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodniki v ravni vrsti, posvojenec ali posvojitelj, bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati. Z novelo ZSV-I se v slovenski pravni red prenaša t. i. Direktiva 2012/29/EU o žrtvah v delu, ki se nanaša na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.

>> Omejitev plačil za nepremičninsko posredovanje že velja
10. avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), ki omejujejo višino plačila za posredovanje pri najemu, kar je doslej zakon urejal le pri prodaji nepremičnin. Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme po novem znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino največ 4 odstotke od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov. Pogodbena vrednost predstavlja zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Nove omejitve se ne uporabljajo za pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih sklenejo med seboj gospodarski subjekti. Uvaja se tudi možnost, da bodo dejavnost lahko opravljali tudi za to kvalificirani tujci, s čimer bo Slovenija izpolnila zahteve Evropske komisije za prenos evropske zakonodaje. Sprememba 25. člena (plačilo za posredovanje) in novi 25.a člen (dodatne storitve in dejanski stroški) se začneta uporabljati 10. novembra.

>> Pridobivanje in obdelava podatkov o letalskih potnikih
10. avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), s katerimi se določbe, ki se nanašajo na pridobivanje podatkov o letalskih potnikih, usklajujejo z Direktivo 2016/681/EU o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Policija lahko po novem zbira in obdeluje podatke o potnikih, ki so leteli ali rezervirali let. Podatki bodo avtomatizirano preverjeni v različnih evidencah policije, kot sta evidenci iskanih in pogrešanih oseb, evidenca iskanih in najdenih predmetov, evidenca prikritih in namenskih kontrol ter evidenca odrejenih ukrepov sodišč. Določila omenjene evropske direktive prenašajo v nacionalni pravni red tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o letalstvu (ZLet), ki tudi že veljajo.

>> Ankes h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije
1. avgusta je začel veljati aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije, ki je sklenjen zaradi realizacije dogovora o spremembi plačne politike Banke Slovenije z dvigom tarifnih količnikov vsem delavcem v banki na delovnih mestih v okviru profila nadzornik, delavcem na delovnem mestu poslovni analitik v oddelku Nadzor bančnega poslovanja ter neposredno nadrejenim vodjem obeh skupin delavcev, upoštevajoč nove okoliščine glede obveznosti na navedenih delovnih mestih in zaradi spremembe posameznih določb KP glede dodatkov k plači. 1. avgusta 2019 in 1. avgusta 2020 se bodo pripadajoči tarifni količniki povečali vsakokrat za en tarifni količnik. Poleg tega aneks prinaša zvišanje dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za opravljanje dežurstev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 50 in 51
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Priznanje tuje pravnomočne sodne odločbe
Sodišče prve stopnje je s sklepom odločilo, da se prizna in izvrši sodba Občinskega sodišča v Reki v zvezi s sodbo Županijskega sodišča v Dubrovniku, s katero je bila obsojenemu M.U. izrečena kazen eno leto zapora zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo po prvem in tretjem odstavku 318. člena Kazenskega zakona Republike Hrvaške. Nadalje je odločilo, da se izvršitev kazni prenese v RS tako, da se obsojencu na podlagi drugega odstavka 300. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) izreče kazen eno leto zapora, ki se bo izvršila na območju RS. Na podlagi prvega odstavka 56. člena KZ-1 je sodišče obsojencu v tako izrečeno kazen vštelo čas pridržanja ter zavrnilo predlog obsojenega M.U. za izvršitev kazni z delom v splošno korist oziroma z zaporom ob koncu tedna. Zoper tak sklep se je pritožila obsojenčeva zagovornica ter višjemu sodišču predlagala, da izpodbijani sklep razveljavi in ugodi obsojenčevemu predlogu za nadomestni način izvršitve kazni zapora. Višje sodišče v Mariboru je s sklepom II Kp 12954/2017 z dne 16. julija 2019 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Po preizkusu razlogov izpodbijanega sklepa v okviru pritožbenih navedb ter preučitvi spisovnega gradiva, višje sodišče ugotavlja, da je odločitev sodišča prve stopnje pravilna in zakonita.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je od leta 1998 doživel že 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je tudi vseh 15 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 57a. člena o pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalni aranžmajih). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 280 strokovnimi članki in skoraj 300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.