c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2019, številka 26 / letnik XVII.
 
Vulgus ad deteriora promptum.
Množica je (vedno) pripravljena (verjeti tisto, kar je) slabše.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Medijska novela prinaša celovito rešitev
Ministrstvo za kulturo je predlog novele zakona o medijih poslalo v javno razpravo, ki bo trajala do konca avgusta. Državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina vidi glavno dodano vrednost novele v tem, da prinaša celovito rešitev, odpravlja preživele administrativne ovire in omejuje negativne učinke koncentracije medijskega lastništva.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi predsednik Evropskega parlamenta je Italijan David Sassoli
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo določila zakona o bančništvu
Ustavno sodišče je razveljavilo četrti odstavek 33. člena zakona o bančništvu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. "Zakonodajalec ni utemeljil razumnega razloga za izključitev predstavnikov delavcev v organih upravljanja v bankah, ki bi bil stvarno povezan s predmetom urejanja, torej z opravljanjem dejavnosti bančništva," je Ustavno sodišče zapisalo v odločbi.

>> Zakon o duševnem zdravju v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je odločilo, da je zakon o duševnem zdravju v neskladju z ustavo. Ugotovilo je, da obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek ni skladna z ustavnima načeloma varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva. DZ mora protiustavnost odpraviti v devetih mesecih. Varuh človekovih pravic je presojo ustavnega sodišča označil za zelo resno opozorilo po takojšnjem sprejetju ukrepov, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanitev in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v zavodih. Ministrstvo je napovedalo ravnanje v skladu z odločitvijo sodišča.

>> Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim bi omejili plačila za nepremičninsko posredovanje in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. Poslanci z obeh polov so sicer izrazili pomisleke glede omejevanja gospodarske pobude.

>> Ukinitev dodatka za delovno aktivnost
Vlada je sprejela predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost. S tem želijo po besedah ministrice Ksenije Klampfer razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo ter doseči hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela.

>> Financiranje zasebnih šol
Odbor DZ za izobraževanje je za drugo obravnavo pripravil predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol. Ta je po zavrnitvi vseh dopolnil SDS in NSi in tudi dopolnil štirih koalicijskih strank ostal tak, kot ga predlaga ministrstvo. Po njem bi država obvezni del programa financirala 100-odstotno, razširjenega pa ne bi financirala.

>> Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije
Odbor za notranje zadeve je za drugo obravnavo na plenarni seji DZ pripravil predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim želi vlada nekoliko spremeniti določbe glede pridobivanja podatkov o letalskih potnikih. Zakonodajno-pravna služba DZ je na predlog podala številne pripombe.

>> Enotna tobačna embalaža
Člani odbora DZ za zdravstvo so s šestimi glasovi za in osmimi proti zavrnili predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, s katerim bi med drugim uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke zamaknili za tri leta. Razpravo so zaznamovala predvsem opozorila številnih organizacij, da bi odlog pomenil škodo javnemu zdravju.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Določitev skrbništva
Prvostopenjsko sodišče je mladoletnega otroka v vzgojo in varstvo zaupalo očetu, materi pa naložilo plačevanje preživnine. Zoper takšno odločitev se je pritožila mati, ki je navajala, da je otrok zaradi tega nesrečen in pogreša mamo, poleg tega pa sodišču očita, da ni opravilo ponovnih poizvedb na CSD, v vrtcu in šoli. Višje sodišče je v sodbi in sklepu IV Cp 520/2019 z dne 18.4.2019 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno, saj je ugotovilo, da je odločitev nižjega sodišča v največjo otrokovo korist. Priče, ki jih prvostopenjsko sodišče ni zaslišalo, za samo odločitev niso bile relevantne, ne glede odločitve o vzgoji in varstvu ne glede opredelitve stikov in ne glede preživnine. Menilo je tudi, da k odločitvi, kateri od staršev je bolj primeren za vzgojo in varstvo otroka, ne bi pripomogle poizvedbe v vrtcu in šoli ter na CSD.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Delo na črno
13. julija bodo začele veljati spremembe > Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), s katerimi se zaradi uskladitve z ZPlaSSIED in Direktivo 2015/2366/EU o plačilnih storitvah na notranjem trgu črta tretji odstavek 15. člena ZPDZC-1 in se tako ukinja zaračunavanje nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami. Stroške plačilnega prometa za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni bo zdaj krila država.

>> Zakon o osebnem imenu
Spremembe in dopolnitve > Zakona o osebnem imenu (ZOI-1), ki bodo začele veljati 13. julija, odpravljajo omejitev na dve besedi ali nedeljivi celoti pri določitvi ali spremembi imena oz. priimka. Poleg tega odpravljajo pogoj polnoletnosti za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena in namesto tega uveljavljajo pogoj poslovne sposobnosti vlagatelja ter prinašajo določene uskladitve z Zakonom o partnerski zvezi in Družinskim zakonikom.

>> Obsežna novela EZ-1
Obsežna novela > Energetskega zakona (EZ-1), ki bo začela veljati 13. julija, odpravlja nepopoln prenos t. i. tretjega energetskega svežnja direktiv in uredb EU v slovenski pravni red, usklajuje EZ-1 z odločbo Ustavnega sodišča ter s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020. Tako bo med drugim po uveljavitvi novele obveznost namestitve energetske izkaznice veljala tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost.

>> Zakon o voznikih
Spremembe in dopolnitve > Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki bodo začele veljati 13. julija, prinašajo izjeme pri vožnji manjših gasilskih vozil, ki bodo prostovoljnim gasilskim enotam omogočile, da so s svojo operativno pripravljenostjo sposobne 24 ur na dan in vse dni v tednu ukrepati v primeru nesreč ter med izjeme glede izdaje, veljavnosti in podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja uvršča tudi druga vozila s prednostjo.

>> Nematerializirani vrednostni papirji
13. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki določajo prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD, namesto na račun pristojnega sodišča. Po 31. decembru 2021 se bodo vrednostni papirji, ki niso bili na zahtevo preneseni na račun pri članu KDD, prenesli na posebni račun KAD.

>> Odvzem rjavega medveda in volka iz narave
29. junija je začel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste, varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečitve resne škode na premoženju ter vzdrževanja ustrezne ravni sobivanja s človekom, določa obseg in pogoje interventnega selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrste rjavega medveda in volka iz narave do 30. septembra 2020 ter spremljanje odvzema in vodenje evidenc odvzetih živali iz narave.

>> Preprečevanje in zatiranje kriminalitete
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023, ki je bila objavljena 28. junija, zasleduje temeljni cilj učinkovitega oblikovanja in izvajanja politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete oziroma zagotavljanje takšnega družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, prebivanje in delo v varnem okolju, ter na podlagi predlaganih ukrepov želi doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 in 43
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDavP-2?
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je bil objavljen leta 2006, je doživel že 25 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDavP-2.

V časovni lestvici je vseh 26 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 63. člen ZDavP-2 o vložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZDavP-2 je vsebinsko povezan z več kot 380 strokovnimi članki, več kot 2000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      25 let Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Kako je Evropsko sodišče pripomoglo k izboljšanju varstva človekovih pravic v slovenskem pravnem redu? Evropsko sodišče je do sedaj podalo kar 337 sodb zoper Slovenijo z ugotovljeno kršitvijo enega ali več členov Evropske konvencije, kar nas še vedno uvršča na sam vrh držav z najvišjim številom kršitev na prebivalca. Takšno število je daleč od zanemarljivega, kot to poskušajo prikazati nekateri. Evropsko sodišče je tako s svojimi sodbami sprožilo kakovostne normativne spremembe v slovenskem pravnem redu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.