c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2019, številka 01 / letnik XVII.
 
Non advocatus nisi vocatus.
(Nihče) ni odvetnik, če ni poklican.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uvedba preferenčnega glasu bi sledila odločbi ustavnega sodišča
Ustavno sodišče je nedavno odločilo (Odločba U-I-32/15), da je 4. člen > Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v nasprotju z Ustavo, po čemer so se pojavile razlagale, da ima DZ zdaj dve možnosti, to je, da ustrezno spremeni volilne okraje ali da te ukine in uvede preferenčni glas. Novi predsednik Ustavnega sodišča Rajko Knez, ki je bil eden izmed osmih ustavnih sodnikov, ki so glasovali za neustavnost 4. člena, meni, da "bi bila uvedba preferenčnega glasu tista, ki bi sledila smeri, ki jo je v odločbi začrtalo Ustavno sodišče, saj so preferenčni glasovi tisti, ki še večajo vpliv posameznika na rezultate volitev". Ta vpliv pa zahteva 80. člen Ustave.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Leto 2019: Začetek glavnih obravnav v zadevah Gratel in Delamaris, pravnomočna bi lahko postala zadeva Radan
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Imenovanje sodnikov    

Jan Zobec
   
Kadarkoli sta izvršilna oblast ali uradna politika in vodstvena struktura sodstva glede česa enakega ali celo istega mnenja, se dvignejo obrvi. In če se to nanaša na imenovanje sodnikov, potem je razlog za poskok obrvi toliko večji. Ministrica za pravosodje in predsednik Vrhovnega sodišča govorita isti jezik in v en glas sporočata, da je treba imenovanje sodnikov odvzeti politiki in to reč prepustiti izključno Sodnemu svetu. Sodnike naj torej imenuje sodstvo samo, oziroma v njegovem imenu skrbno izbrani in preverjeni sodniki, ki imajo v Sodnem svetu večino. Ne samo ministrica (oziroma politika, ki za njo stoji) in nominalno prvi sodnik med enakimi, tudi številni mednarodni dokumenti od vseh možnih modelov izrazito forsirajo prav italijansko različico sodniške samouprave, ki jo razglašajo za t.i. EU-model sodnega sveta (Consiglio Superiore della Magistratura). Po njem se v bistvenem zgleduje tudi slovenski model. Tisto, kar manjka do popolne uveljavitve sodniške samouprave je odvzem pristojnosti Državnega zbora, ki na predlog Sodnega sveta voli (v resnici potrjuje s strani Sodnega sveta izbrane) sodnike.
   
     
   
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sodba v primeru spolnega napada odmeva v javnosti
Višje sodišče v Kopru (VSK Sodba II Kp 46668/2015) je moškega, ki je spolno občeval z družinsko prijateljico proti njeni volji, ko je vinjena zaspala, spoznalo za krivega kaznivega dejanja prisiljenja, ki ne sodi med kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in mu določilo 10 mesecev zapora. Po razkritju sodbe se vrstijo pozivi k spremembi kazenskega zakonika glede opredelitve posilstva (170. člen KZ-1). Navajajo neučinkovito preprečevanje, odkrivanje in pregon storilcev tovrstnih kaznivih dejanj ter neprimerno zaščito, obravnave in viktimizacijo žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Pregon storilcev spolnih deliktov je zahteven, predvsem je težavno dokazovanje takih kaznivih dejanj, komentira višja državna tožilka Mirjam Kline. Ob tem opozarja, da bi potrebovali večjo specializacijo tako sodnikov kot odvetnikov in tožilcev ter drugačno definicijo v zakonodaji.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija prejela hrvaški odgovor na tožbo glede arbitraže
Slovenija je minuli petek od Sodišča EU prejela hrvaški odgovor na tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Iz hrvaškega odziva po navedbah Ukoma predvsem izhaja, da Hrvaška zavrača veljavnost arbitražne razsodbe ter dejstvo, da je bila z njo določena meja med Slovenijo in Hrvaško ter da zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne razsodbe prihaja do kršitve prava EU. Argument, da sodišče o slovenskih zahtevah ni pristojno odločati po 259. členu Pogodbe o delovanju EU, Hrvaška po neuradnih informacijah utemeljuje s sklicevanjem na nekatere člene statuta in poslovnika Sodišča EU. Hrvaški odgovor je po neuradnih navedbah dolg približno 35 strani, priložen naj bi bil tudi aneks z okoli 50 stranmi.

>> Z novelo do ustreznejše pomoči za žrtve kaznivih dejanj
Predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki je v javni obravnavi, v naš pravni red prenaša del evropske direktive o določitvi minimalnih standardov pri pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Kot novo socialnovarstveno storitev uvaja podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki bo umeščena med obstoječe storitve na centrih za socialno delo, in bo zagotovila strokovno obravnavo preko strokovnega svetovanja, ki zajema vidik prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje. Tako naj bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in ekonomsko izboljšanje položaja.

>> Na sojenju Stephanu o posnetkih navodil za umor
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je v ponedeljek nadaljevalo sojenje libanonskemu kemiku Michelu Stephanu zaradi napeljevanja k umoru z branjem prevodov posnetkov pogovorov med obtožencem in tajnim sodelavcem policije, Iračanom Alijem, v katerih mu je dajal navodila za umor Janeza Plavca. Alija bodo predvidoma zaslišali 21. januarja.

>> Popovič prejel sklep o zavrnitvi pritožbe
Franci Matoz, odvetnik nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, je v ponedeljek potrdil, da so prejeli sklep koprskega občinskega sveta o zavrnitvi Popovičeve pritožbe in potrditve županskega mandata Alešu Bržanu. Ob tem je Matoz pojasnil, da bodo najkasneje do četrtka vložili pritožbo na upravno sodišče.

>> Razpisane nadomestne volitve v Sodni svet
Predsednik DZ Dejan Židan je za 5. marec razpisal nadomestne volitve za člana Sodnega sveta, ki ga na predlog predsednika republike voli DZ. Izvoljeni član bo nadomestil Verico Trstenjak, ki je sredi decembra podala odstopno izjavo, da bi opozorila na nujnost drugačne organizacije in pogojev za delo sveta. Kot je navedla, trenutni položaj v praksi po njeni oceni v celoti ne omogoča kakovostnega in odgovornega dela.

>> Pahor danes o kandidatih za varuha človekovih pravic
Predsednik države Borut Pahor danes na posvetu o imenovanju novega varuha človekovih pravic gosti predstavnike večine poslanskih skupin. Kot prvi je bil danes na vrsti Danijel Krivec iz SDS, kjer se o imenu še niso dokončno opredelili. Pahor bo predlog kandidature za varuha po posvetih posredoval DZ, kjer je za izvolitev potrebnih vsaj 60 glasov.

>> Šketa zoper Kozino ne bo uvedel disciplinskega postopka
Generalni državni tožilec Drago Šketa ne bo predlagal disciplinskega postopka zoper vrhovnega tožilca Jožeta Kozino, čeprav je etična komisija Državnotožilskega sveta presodila, da je s svojim nastopom pred odborom DZ za pravosodje kršil kodeks tožilske etike. Po mnenju Škete je namreč svoj namen doseglo že načelno mnenje komisije.

>> Nujne dodatne zaposlitve pravosodnih policistov
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v komentarju nedavnega pobega dveh pripornikov iz koprskega zapora izrazila pričakovanje, da se bodo na vladi dogovorili za dodatne zaposlitve pravosodnih policistov, saj teh primanjkuje. Problematiko zaporskega sistema bosta po njenem izboljšala tudi nova zapora, ki naj bi bila zgrajena do konca mandata.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Napredovanje v javnem sektorju
1. januarja je začela veljati novela > Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki vzpostavlja enotno sistemsko ureditev časovne dinamike izplačevanja pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom. Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z napredovanjem 1. decembra leta, v katerem je napredoval. Sprememba je del paketa, vezanega na zaključena pogajanja s sindikati javnega sektorja o razrešitvi stavkovnih zahtev.

>> Omejitev zamudnih obresti pri določanju odškodnine izbrisanim
30. decembra je začela veljati sprememba > Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), ki zamudne obresti od denarne odškodnine za škodo zaradi izbrisa omejuje do višine glavnice. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo 12. člen (primerjalnik besedila), s katerim je zakonodajalec omejil skupno višino denarne odškodnine, ki se lahko dosodi izbrisanim. Ureditev je razveljavilo s takojšnjim učinkom za tiste, ki so zahtevke vložili pred uveljavitvijo zakona o odškodninah izbrisanim iz leta 2013.

>> Novela zakona o revidiranju
12. januarja bodo začele veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o revidiranju (ZRev-2), ki v slovenski pravni red prenašajo vsebino evropske direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Direktiva med drugim določa pogoje za dodelitev dovoljenj osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo registracijo, pravila o neodvisnosti in nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter javni nadzor nad njimi. Novela za boljšo zaščito vlagateljev predvideva krepitev javnega nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami, in sicer namesto sedanjega dualnega nadzora, ki ga izvajata Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, bo nadzor v celoti v pristojnosti agencije. V nabor subjektov javnega interesa, za katere bodo med drugim veljala obvezna rotacija revizorjev in strožja pravila revizijskega poročanja, se po novem poleg podjetij, ki kotirajo na borzi, zavarovalnic in kreditnih institucij, uvrščajo tudi družbe, ki so v neposredni ali posredni državni ali občinski lasti.

>> Minimalna plača
Sprememba > Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki je začela veljati 25. decembra, prinaša povišanje minimalne plače, ki se bo po poteku prehodnega obdobja, torej od 1. januarja 2021, določala kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 odstotkov, ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. V prehodnem obdobju bo minimalna plača za delo, opravljeno od 1. januarja do 31. decembra 2019, znašala 886,63 evra, za delo, opravljeno od 1. januarja do 31. decembra 2020, pa 940,58 evra. Poleg tega sprememba določa, da se dodatki, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost ne vštevajo v minimalno plačo, minimalna plača pa se začne v skladu s to ureditvijo obračunavati za delo, opravljeno od 1. januarja 2020 dalje.

>> Spremembe pri izvrševanju proračuna
25. decembra je začela veljati novela > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država. Med temi so dogovor z občinami o zvišanju povprečnine, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

>> Sodni izvedenci, cenilci in tolmači
1. januarja je začel veljati Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki podrobneje določa način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, pravila o vsebini in obliki izkaznice in štampiljke, izvedbo disciplinskega postopka, vsebino in način opravljanja posebnega preizkusa strokovnosti, ter plačilo za opravljeno delo in povrnitev stroškov. Pravilnik na novo ureja materijo, ki je bila zajeta v Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Pravilniku o sodnih tolmačih in Pravilniku o zagotovitvi sredstev za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Omenjeni pravilniki se od 31. decembra 2018 ne uporabljajo več.

>> Osebno vročanje v upravnem postopku
19. januarja bo začel veljati Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku. Pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za osebno vročanje po pošti na podlagi 87. člena ZUP (osebno vročanje), določa tudi vsebino in način izpolnjevanja vročilnice ter sporočila o neuspeli osebni vročitvi, kadar vročanje opravlja uradna oseba organa ali pravna in fizična oseba, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki kot svojo dejavnost ter vsebino elektronske vročilnice in drugih sporočil za vročanje po elektronski poti. Glede teh vprašanj se tako prenehata uporabljati 9. in 10. poglavje Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 82 do 86 ter 1 in 2
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je vseh 10 prečiščenih besedil, kot so se spreminjala od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 65. člena ZUP (sprejemanje vloge oziroma ustnega sporočila) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 680 strokovnimi članki, več kot 8.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.380 judikati Sodišča EU ter 83 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.